Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
983833
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33759
NSČR: 115422
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
23.03.2019 23:24

Nájdené rozsudky pre výraz: NSSR


Približný počet výsledkov: 17074 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: NSSR
  • nssr nájdené 17145 krát v 17074 dokumentochZbierka NS 8/2018
R 66/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: dedičské konanie, predĺžené dedičstvo, likvidácia dedičstva
Právna veta: „Pri rozhodovaní podľa § 175o ods. 1 OSP je treba určiť všeobecnú cenu i u poručiteľových pohľadávok. Všeobecná cena pohľadávky sa nemusí rovnať jej výške“. Vychádzal z toho, že u väčšiny pohľadávok sa ich všeobecná cena síce bude rovnať ich výške, avšak za určitých okolností tak byť nemusí. Za takéto okolnosti považoval napr. extrémne dlhú dobu splatnosti pohľadávky, premlčanie pohľadávky, dlžníkovu nesolventnosť a pod. Z toho možno vyvodiť, že pohľadávky musia byť ocenené v ich reálnej hodnote. Názor, že pri určení všeobecnej ceny pohľadávok patriacich do dedičstva treba zisťovať, ako je poh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Identifikačné číslo spisu: 6313212048 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6313212048.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi M. R., zomrelom XX. októbra XXXX .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
161/2015 - Civilný mimosporový poriadok
Zbierka NS 9/2018
R 79/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: povinnosti advokáta pri výkone advokátskeho povolania, dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Otázka posúdenia či sú, alebo nie sú splnené podmienky, za ktorých sa môže uskutočniť dovolacie konanie, patrí do výlučnej právomoci dovolacieho súdu (k tomu viď napr. III. ÚS 474/2017). V tejto súvislosti osobitne platí, že len dovolací súd bude rozhodovať o naplnení predpokladov prípustnosti dovolania definovaných v § 420 a § 421 ods. 1 C. s. p. (obdobne aj I. ÚS 438/2017).6.3. Rovnako podané dovolanie musí obsahovať predpísané náležitosti uvedené v ustanovení § 428 C. s. p., medzi ktoré zákon okrem všeobecných náležitosti podania (§ 127 ods. 1 C. s. p.) zaraďuje uvedenie, proti k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Identifikačné číslo spisu: 1513216476 Dátum vydania rozhodnutia: 25. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1513216476.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom .
Súvisiace predpisy:
586/2003 - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Najvyšší súd už v minulosti vo viacerých svojich rozhodnutiach práve pod vplyvom judikatúry ESĽP a judikatúry ústavného súdu zaujal stanovisko, že medzi práva účastníka občianskeho súdneho konania na zabezpečenie spravodlivej ochrany jeho práv a právom chránených záujmov patrí nepochybne aj právo na spravodlivý proces a že za porušenie tohto práva treba považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Povinnosť súdu rozhodnutie náležite, v súlade s ustanovením § 157 ods. 2 O.s.p. (§ 220 ods. 2 a 3 C.s.p.) odôvodniť, je totiž odrazom práva účastníka n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Identifikačné číslo spisu: 7213214299 Dátum vydania rozhodnutia: 31. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7213214299.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu S. X., C., bývajúceho v K., J., v .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Oslobodenie od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. i/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je výlučne viazané na osobu žalobcu (poškodeného, poisteného) a neprechádza na poistiteľa, na ktorého podľa podmienok § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka prešlo právo poisteného na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou

Úryvok z textu:
... : Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Cdo/920/2015 6112230742 20. 07. 2016 JUDr. Ladislav Górász ECLI:SK:NSSR:2016:6112230742.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom v .
Súvisiace predpisy:
71/1992 - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Úrad pre verejné obstarávanie môže podľa § 138 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 25. októbru 2012 prerušiť konanie o námietkach s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok iba ohľadom otázok, ktoré nemajú právny charakter a ktoré nie sú predmetom jeho správnej úvahy pri rozhodovaní o námietkach. Otázka, či mohol vo verejnom obstarávaní predložiť kvalifikovanú ponuku akýkoľvek iný uchádzač, má právny charakter. Otázka, či kontrolovaný vo verejnom obstarávaní zvýhodnil pôvodného obstarávateľa, má právny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Identifikačné číslo spisu: 1013200158 Dátum vydania rozhodnutia: 24. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013200158.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov .
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
343/2015 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zbierka NS 8/2018
R 71/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: písomný právny úkon, absolútna neplatnosť právneho úkonu
Právna veta: Rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od dovolateľom vymedzenej právnej otázky, pri riešení ktorej sa odvolací súd, vzhľadom na zistený skutkový stav (rozpor medzi vôľou a jej prejavom v písomnej kúpnej zmluve o prevode nehnuteľností v otázke kúpnej ceny), odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu o tejto otázke vyjadrenej v rozsudku býv. Najvyššieho súdu SSR z 30. 1. 1975 sp. zn. 1 Cz 129/74. 11. Za ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu treba považovať predovšetkým rozhodnutia a stanoviská publikované v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu a rozhodnutí s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Identifikačné číslo spisu: 4607201042 Dátum vydania rozhodnutia: 24. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Danica Kočičková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4607201042.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu B. H., bývajúceho v L., zastúpeného Advokátskou kanceláriou .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Vedenie správneho konania nie je nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v OSP. V prípade, ak sa navrhovateľ chce domáhať vydania rozhodnutia v správnom konaní, je potrebné, aby využil iný inštitút správneho súdnictva, konkrétne konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy v zmysle § 250t OSP. Súd ale nie je oprávnený rozhodnúť o spôsobe rozhodnutia správneho orgánu, t.j. o druhu a ani o obsahu rozhodnutia, ktoré má správny orgán vydať.

Úryvok z textu:
... : Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžz/2/2012 9012010050 13.11.2012 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2012:9012010050.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor sú oprávnené vyžadovať vstup a sprevádzanie v dozorovanom zariadení. Zákon neustanovuje, kto konkrétne má byť sprevádzajúcou osobou, a preto je na dozorovanom subjekte, aby zabezpečil osobu, ktorá bude sprevádzať osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor. Poskytnutie súčinnosti zo strany dozorovaného subjektu je povinnosťou vyplývajúcou priamo zo zákona (§ 55 ods. 1 písm. b) in fine zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). O skutočnosti, kedy sa uskutoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Identifikačné číslo spisu: 3016200007 Dátum vydania rozhodnutia: 21. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3016200007.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo .
Súvisiace predpisy:
355/2007 - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zbierka NS 9/2018
R 85/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania v zmysle OSP
Právna veta: Aj vhodením oznámenia do poštovej schránky o uložení zásielky, nadobudol adresát hmotnoprávneho úkonu objektívnu príležitosť oboznámiť sa s obsahom zásielky, pričom nie je nevyhnutné, aby sa adresát skutočne s obsahom hmotnoprávneho úkonu oboznámil, postačuje, že mal objektívne možnosť tak urobiť. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd") ako súd dovolací (§ 35 C. s. p.), po zistení, že dovolanie podala včas strana sporu, v neprospech ktorej bolo napadnuté rozhodnutie vydané (§ 424 C. s. p.), zastúpená advokátom (§ 429 ods. 1 C. s. p.), bez nariadenia pojednávania (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Identifikačné číslo spisu: 1213218226 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1213218226.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: EKO BENZ, s.r.o., so sídlom .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Cieľom zákonodarcu pri právnej úprave zákazu nelegálneho zamestnávania ustanovenom v § 3 ods. 2 citovaného zákona bolo zamedziť nelegálnemu zamestnávaniu fyzických osôb. Vzhľadom na okolnosti prípadu sa kasačnému súdu postup žalovaného javí ako šikanózny, keď formalistickým výkladom právnej úpravy nelegálneho zamestnávania stanovenej v § 3 ods. 2 v spojení s § 2 ods. 2 takmer počítal hodiny pre splnenie včasnosti registrácie v Sociálnej poisťovni. Najvyšší súd SR konštatuje, že účelom zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je ochrana pracovného trhu pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Identifikačné číslo spisu: 8016200465 Dátum vydania rozhodnutia: 21. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8016200465.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa .
Súvisiace predpisy:
82/2005 - Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.