Nájdené rozsudky pre výraz: NSSR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 186

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

91 dokumentov
1216 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžfk/38/2017 Identifikačné číslo spisu: 3016200227 Dátum vydania rozhodnutia: 12.06.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3016200227.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkove
Merito veci životné prostredie - ochrana krajiny
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžp/41/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci žalobcu: L. Z. V., IČO: X., so sídlom T., zast.:
Merito veci Potvrdené
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžr/103/2012 Identifikačné číslo spisu: 8010200507 Dátum vydania rozhodnutia: 09.04.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:8010200507.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gaval
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona a pôsobí voči každému. Na absolútnu neplatnosť prihliada súd aj bez návrhu (ex offo). Absolútna neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným schválením. Keďže dohoda o zastúpení povinnej advokátom je v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná, neplatný je aj právny úkon, ktorým tento advokát za povinnú udelil súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P. , s. r. o., P. , IČO: X. , zastúpen ý: F., s. r. o., G. , IČO: X. , proti povinnej: N. , nar. X. , D. , o vymoženie 426,87 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn.: 11 Er 247/2006, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. augusta 2012, č. k.: 14 CoE 271/2012 -54, takto r o z h o d o l : Návrh o
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Možnosť prelomenia materiálnej právoplatnosti rozhodcovského rozsudku je riešená v ustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. Zákonodarca jednoznačne uzákonil možnosť pre exekučný súd zastaviť exekúciu napriek právoplatnému rozhodcovskému rozsudku, ak má nedostatky uvedené v § 45 písm. a/, b/, alebo ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Uvedené ustanovenie je podľa súdnej praxe plne aplikovateľné aj na naplnenie čl. 6 Smernice umožňuje zastaviť exekúciu aj pokiaľ ide o plnenie z n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 156 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej B. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej V. , s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. J. N. , proti povinn ému M. R. , bývajúce mu v B. , o vymoženie 1 549,32 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 8 Er 985 /201 2, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Tre nčíne zo 4
Merito veci Potvrdené
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sž/7/2012 Identifikačné číslo spisu: 9012010049 Dátum vydania rozhodnutia: 20.03.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:9012010049.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov sená
Merito veci o určenie neplatnosti právnych úkonov žalobcu v prvom rade obsiahnutých v notárskej zápisnici č. N 130/01; NZ 116/01 zo dňa 29.5.2001
Najvyšší súd 5Obo /17/20 10 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členov senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Kataríny Pramukovej, v právnej veci žalobcu: J. S., P., správca konkurznej podstaty úpadcu Z. , v konkurze, B.I.B.P. , proti žalovanému v prvom rade: Z. , v konkurze, B.I.B.P. a v druhom rade: T.T. , s. r. o. , B.M. , zast. J. H. , advokátom so sídlom AK, V.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súdy danom prípade v exekučnom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť predmetnej notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Skúmali či bol exekučný titul - notárska zápisnica vydaný v súlade so zákonom, realizovali len svoje oprávnenie vyplývajúce zo zákona a to z ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, t. j. oprávnenie posúdiť, či tento exekučný titul nie je v rozpore so zákonom. Vydaním poverenia na vykonanie exekúcie táto povinnosť pre exekučný súd nezaniká, naopak aj počas exekučného konania (po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie) je povinný skúmať či exekučný titul bol vydaný v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 345 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P. , s. r. o., P. , IČO: X. , zastúpený: F. P., s. r. o., G. , IČO: X. , proti povinnej: M. P. , nar. X. , A. , o vymoženie 645 ,29 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza p od sp. zn.: 1 6Er 260 /200 5, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 13 . augusta 2012, č. k.: 1 6CoE 81/2012 -37 , takto r o z h o d o
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých v dôsledku nesprávneho postupu súdu bol vylúčený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Oboer 19/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P., s. r. o., A., IČO: X., zastúpený: V., s. r. o., K., IČO: X., proti povinnej: R., nar. X., R., o vymoženie 757,15 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn.: 4 Er 802/2011, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 28. septembra 2012, č. k.: 13 CoE 287/2012-47, takto rozhodol: Dovolanie oprávneného sa o d m
Merito veci O VYMOŽENIE 1 130,37 EUR S PRÍSLUŠENSTVOM
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P. , s. r. o., A. , IČO: X. , zastúpený: V. , s. r. o., K. , IČO: X. , proti povinnému: J., nar . X. , Z. , o vymoženie 1 130,37 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn.: 8 Er 106/2012, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 20. decembra 2012, č. k.: 2 CoE 448/2012 -25, takto r o z h o d o l : Dovolanie op
MENU