Nájdené rozsudky pre výraz: nutná obrana

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 139

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

56 dokumentov
159 dokumentov
2 dokumenty
14 dokumentov
8 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Nutná obrana
Kľúčové slová: nutná obranaodvracanie útokuvybočenie z medzí nutnej obrany
R 18/1996
Právna veta: I. Hodnotenie podmienok nutnej obrany v zmysle § 13 Tr. zák. v znení novely č. 248/1994 Z. z. II. Ak má byť nutná obrana úspešná, môže a niekedy aj musí napadnutý použiť intenzívnejšie konanie alebo účinnejšie prostriedky, než použil útočník. Nesmie ale ísť o konanie alebo prostriedky celkom zjavne neprimerané povahe a nebezpečnosti útoku. III. Škoda spôsobená v obrane môže byť väčšia ako škoda, ktorú útočník spôsobil napadnutému alebo ktorá hrozila z jeho útoku. Nesmie však byť medzi nimi celkom zjavný nepomer. Skutočnosť, že si niekto pripraví na obranu proti hroziacemu a očakávanému ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom Slovenskej republiky v neprospech obvineného Ing. P.Č. zrušil právoplatné uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 1. marca 1995, sp.zn. 2 To 22/95, ako aj predchádzajúci rozsudok Obvodného súdu Bratislava 4 z 22. novembra 1994, sp.zn. 2 T 40/94 a obvodnému prokurátorovi prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Obvodný súd v Bratislave 4 rozsudkom z 22. novembra 1994,
Meritum Nutná obrana
R 47/1997
Právna veta: Podmínky nutné obrany ve smyslu ustanovení § 13 tr. zák. mohou být splněny i v případě, kdy oprávněný uživatel domu nutí jiného jednáním, které by jinak bylo trestným ěinem, např. pohrůžkou násilí, aby odešel z místa, které požívá ochrany domovní svobody a na němž neoprávněně setrvává.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl odvolání okresního státního zástupce proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 4. 1996 sp. zn. 4 T 684/95. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 4. 1996 sp. zn. 4 T 684/95 byl obžalovaný T. B. podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby, kterou mu bylo kladeno za vinu, že dne 26. 7. 1994 kolem 12.00 hod. před svým domem v obci Včelná mířil pistolí typu Valtro model Combat na svého bratra
Meritum Nutná obrana
R 14/1999
Právna veta: V závislosti na konkrétních okolnostech případu není vyloučeno posoudit jako stav nutné obrany jednání osoby, která reaguje na fyzický útok neozbrojeného pachatele opakovaným použitím střelné zbraně, přičemž dojde k usmrcení útočníka.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 5. 1997 sp. zn. 7 To 43/96, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky Liberec pod sp. zn. 28 T 18/94. Z odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 28. 4. 1995 sp. zn. 28 T 18/94 byl obviněný J. R. podl
Právna veta: Najvyšší súd najprv vo všeobecnosti pripomína, že inštitút nutnej obrany je v § 25 ods. 1 Tr. zák. vymedzený tým spôsobom, že čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. V zmysle § 25 ods. 2 Tr. zák. zároveň platí, že nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. Podstatou inštitútu nutnej obrany je odvracanie nebezpečenstva, ktoré vzniká útokom smerujúcim proti záujmu chránenému ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/63/2019 4618010193 22. júla 2020 JUDr. Štefan Michálik sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4618010193.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., v trestnej veci obvineného Mgr. S. G., pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, ods. 3 písm.
Právna veta: Osobitne najvyšší súd podotýka, že pre možnosť posudzovania podmienok nutnej obrany alebo putatívnej obrany ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu v dovolacom konaní, by zistený skutok musel obsahovať skutkové okolnosti svedčiace na možnosť konania obvineného v nutnej obrane alebo v putatívnej obrane.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3214010225 Dátum vydania rozhodnutia: 28. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3214010225.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na ne verejnom zasadnutí konanom 28. novembra 2018 v Bratislave, v trestnej veci obvinených R. Y. a C. Y., pr
Právna veta: Pokiaľ ide o posúdenie konania obvineného v kontexte ustanovenia § 25 Tr. zák. ako konania v nutnej obrane, dovolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s právnym názorom krajského súdu vysloveného v napadnutom rozhodnutí. Zároveň dodáva, že zo skutkového stavu ustáleného súdmi nižšieho stupňa (ktorý dovolací súd už nemôže preskúmavať, len z neho vychádzať) je zrejmé, že obvinený nekonal v nutnej obrane, keď sa po predchádzajúcej slovnej hádke rozbehol na poškodeného, posotil ho tak, že spadol na zem, a spôsobil mu tým ťažkú ujmu na zdraví. Konanie poškodeného spočívajúce v útoku na obvineného n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 30 . marca 201 7 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina , v trestnej veci proti obvinenému Z. S. – É. , pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. d/ Tr. zák. a iné , o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom o
Právna veta: I. Ak páchateľ konal tak, že z jeho útoku musela smrť poškodeného nevyhnutne nastať a páchateľ si bol tejto skutočnosti vedomý, nekonal z ľahostajnosti, a preto treba usúdiť na jeho priamy úmysel v zmysle § 4 písm. a/ Tr. zák. II Ak prokurátor považuje skutkový stav zistený súdom za preukázaný, nemôže právne účinne napádať rozhodnutie súdu len pre iné hodnotenie vykonaných dôkazov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 268 ods. 1 Tr. por. zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal v prospech obvinenej M. T. generálny prokurátor Slovenskej republiky. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Bratislave z 15. apríla 1994, sp. zn. 1 T 49/93, bola obvinená M. T. uznaná za vinnú z trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 1 Tr. zák., na tom skutkovom základe, že dňa 7. augusta 1993 v čase medzi 02.00 a 03.00 hod. v spoločnom byte na Nejedlého ulici č. 21 v Bratis
Právna veta: I. Ustanovenie § 374 ods. 3 Tr. por. nemožno uplatňovať ako samostatný dôvod dovolania. Toto ustanovenie len v nadväznosti na § 369 Tr. por. a § 372 ods. 1 Tr. por. vyjadruje okolnosť, že aj keď sa z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 Tr. por. dovolaním napáda vždy rozhodnutie súdu druhého stupňa (okrem dovolania podaného ministrom spravodlivosti), možno dovolaním namietať aj chyby konania súdu prvého stupňa, ak vytýkané pochybenia neboli napravené v konaní o riadnom opravnom prostriedku. Ak dovolateľ namieta chybu konania na súde prvého stupňa, musí táto chyba zodpovedať niektorému z dôvodov do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 73 /201 2 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu , v trestnej veci proti obvinenému Z. L. , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 3 T 134/2010, na neverejnom zasadnutí 18. decembra 2012 v Bratislave o dovolaní obvineného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 4. júla 201 2, sp. zn. 2 To 62 /20 12 takto r o z
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na ustanovenia § 25 ods. 2 a ods. 3 Trestného zákona platného a účinného od 1. januára 2006 vrátane. Podľa týchto ustanovení nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam, vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobeným útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia. So zreteľom na ustanovenie § 16 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 200 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému A. H. , pre trestný čin vraždy podľa 219 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, na neverejnom zasadnutí 28. mája 2009 v Bratislave, o odvolaní krajského prokurátora v Košiciach a obžalovaného A. H. proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. júna 2008, sp. zn. 3T 18/03, rozhodol t a k t o : Podľa § 258 ods. 1 písm. b/, písm. c/, písm. d/ Tr. por.
R 57/1998
Právna veta: Jestliže v odvolacím řízení nebyly provedeny žádné důkazy, může odvolací soud po zrušení napadeného rozsudku sám za podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. ve věci rozhodnout a obviněného s ohledem na zjištěný stav nutné obrany (§ 13 tr. zák.) zprostit obžaloby, jen pokud závěr o jednání obviněného v nutné obraně je možno učinit na podkladě odchylného právního posouzení správných skutkových zjištění učiněných v rozsudku soudu prvního stupně.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky k stížnosti pro porušení zákona zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 5. 1997 sp. zn. 5 To 245/97 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obviněný M. B. byl rozsudkem Okresního soudu v Děčíně ze dne 21. 11. 1996 sp. zn. 3 T 478/95 uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1, 3 tr. zák., ve znění účinném před novelou provedenou zák. č. 152/1995 Sb. (dále jen tr. zák
MENU