Nájdené rozsudky pre výraz: občan v hmotnej núdzi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 114

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

32 dokumentov
350 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ohlasovacia povinnosť poberateľa príspevku v hmotnej núdzi o skutočnosti, že mu bolo do výchovy a opatery zverené dieťa, ktorému bolo priznané výživné, vzniká až právoplatnosťou rozsudku súdu o zverení dieťaťa do výchovy a o výživnom. Len od právoplatnosti tohto rozsudku môže začať plynúť lehota na splnenie ohlasovacej povinnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/21/2009 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. R. bytom v Š., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Žilina, J. M. Hurbana č. 16, Žilina, o vrátenie dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 20.januára 2009, č.k.21S
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Podľa § 1 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi") tento zákon upravuje právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka") a príspevkov k dávke (ďalej len „príspevok"), ktorých cieľom je spolu s jeho príjmami zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi s prispením aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.Podľa § 2 zákona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžso/52/2016 Identifikačné číslo spisu: 6015200189 Dátum vydania rozhodnutia: 25.10.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Judita Kokolevská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015200189.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolev
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Žalovaný pri aplikácií citovanej právnej normy § 13 ods. 3 písm. b/ zákona č. 559/2003 Z. z. nepostupoval dôsledne v súlade s účelom a zmyslom zákona, a preto aj podľa názoru odvolacieho súdu zhodne s názorom súdu prvého stupňa nevykonal dokazovanie v dostatočnom rozsahu, majúce za následok nezistenie skutočného stavu veci. Pokiaľ zákonodarca v právnej norme § 13 ods. 3, písm. b/ zákona č. 599/2003 Z. z. ustanovuje: „občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzick ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžso/34/2015 Identifikačné číslo spisu: 3013200692 Dátum vydania rozhodnutia: 20.10.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3013200692.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov s
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Hoci zákonodarca v ustanovení § 14 ods. 5 uviedol, že „nárok na ochranný príspevok zaniká posledným dňom, ktorý nasleduje po dni, keď uplynuli 3 mesiace, počas ktorých trval nepriaznivý zdravotný stav“ je zrejmé, že slovné spojenie „posledným“ je v uvedenom ustanovení uvedené nadbytočne. Podľa názoru odvolacieho súdu z citovaného odseku 1 ustanovenia § 14 v spojení s § 25 ods. 7, ale najmä s § 14 ods. 5 veta druhá zákona je zrejmé, že úmyslom zákonodarcu pri trvaní nepriaznivého zdravotného stavu bolo poskytnúť ochranný príspevok po dobu troch kalendárnych mesiacov, bez potreby splnenia akejko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 9Sžso/62/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6014200214 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Nevedelová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6014200214.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Vi
Kľúčové slová: dávkadávka v hmotnej núdzihmotná núdza
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Z dôvodovej správy vyplýva, že pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa kladie dôraz na zásluhovosť poskytovania, čo znamená, že výšku dávky v hmotnej núdzi je možné podmieniť aktívnou účasťou občana na riešení svojej životnej situácie. Aktívna účasť občana prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti podľa názoru kasačného súdu prispieva k jeho socializácii, k zvýšeniu pocitu užitočnosti, k znovuosvojeniu si pracovných návykov, k zlepšeniu podmienok uplatnenia sa na trhu práce, a tým k zvýšeniu možnosti dostať sa z hmotnej núdze. Je potrebné dodať, že pracovné činnosti v zmysle § 10 ods. 3 zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 9Sžsk/53/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3015200239 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viliam Pohančeník ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3015200239.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len za splnenia dvoch podmienok : 1. musí ísť o občana v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej (za takého občana je potrebné považovať aj občana, ktorému je dávka v hmotnej núdzi priznaná a vyplatená spätne) 2. výdavky musia byť preukázané. V prípade jednorazovej dávky v hmotnej núdzi ide o dávku fakultatívnu, teda o dávku, ktorú správny orgán nie je povinný priznať. Účelom tejto dávky je poskytnúť odkázanej osoby prostriedky na zabezpečenie jej potrieb v mimoriadnej životnej situácii, teda nielen na úhradu m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžso/70/2013 Identifikačné číslo spisu: 7013200164 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:7013200164.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Jednorazový príjem z nájmu poľnohospodárskej pôdy za 12 mesiacov, ktorý nedosahuje dvojnásobok životného minima, nemožno považovať za príjem na účely zákona o hmotnej núdzi (§ 5 ods.4 zákona). Získanie takéhoto nízkeho jednorazového príjmu preto nie je skutočnosťou rozhodujúcou pre trvanie nároku na dávky a príspevky, na ich výšku a výplatu v zmysle § 29 ods.1 až 3 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9Sžso/30/2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej, v právnej veci žalobkyne: M. M., bytom N., A. č.X. proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bra
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: „Nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len „dávka“) vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak. Nárok na dávku zamestnanca nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžso/48/2013 Identifikačné číslo spisu: 4012201060 Dátum vydania rozhodnutia: 12.08.2014 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:4012201060.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr.
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2. Podľa čl. 144 ods. 1 sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú vi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/18/2007 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Ida Hanzelová a členov senátu: JUDr. Marianna Reiffová a JUDr. Alena Poláčková PhD, v právnej veci žalobcu: A. F., bytom L., ul. J. č. X., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Banská Bystrica, so sídlom Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozh
MENU