Nájdené rozsudky pre výraz: obchodný register

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4160

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1460 dokumentov
27056 dokumentov
107 dokumentov
178 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolanie podané v elektronickej forme v predmetnej veci nebolo spísané a podpísané osobou advokáta, ako to vyžaduje znenie ustanovenia § 429 ods. 1 C.s.p., ale advokátskym koncipientom. Predmetné konštatovanie platí aj v prípade, že súčasťou dovolania podaného v elektronickej forme je aj jeho naskenovaný text vyhotovený v písomnej forme, a to aj vtedy, ak takýto sken obsahuje aj vlastnoručný podpis advokáta (ako tomu bolo aj v rozhodovanej veci). 10.4. Pre identifikáciu osoby, ktorá dovolanie podané v elektronickej forme spísala a podpísala, je rozhodujúci kvalifikovaný elektronický pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/96/2019 1117219771 27. novembra 2019 JUDr. Jana Veselá Zemaníková ECLI:SK:NSSR:2019:1117219771.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v registrovej veci zapísanej osoby Carlton Property, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava, IČO: 36 860 492, zastúpenej Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, Bratislava,
Právna veta: Predmetom konania o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra podľa ustanovenia § 299 a nasl. Civilného mimosporového poriadku nemôže byť výmaz údajov z obchodného registra, ktorých zápis bol vykonaný na základe súdneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n en i a : 1. Okresný súd Bratislava I uznesením z 12. februára 2019, č. k. 37Exre/65/2016-190 zrušil zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. XXXX/B pri obchodnej spoločnosti B.-G., a. s. v likvidácii, B., IČO: XX XXX XXX, vykonaný v konaní sp. zn. 33Exre/126/2011 dňa 11. apríla 2011 a v nasledovných konaniach, v nasledovnom znení Vymazáva sa: V časti LIKVIDÁTOR: JUDr. A. V. Z. XXX XX N. Dátum narodenia: XX.XX.XXXX
Právna veta: 1. V prípadoch rozhodnutia konkurzných súdov podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obch. zákonníka, ako aj v prípade rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti bez likvidácie z dôvodu nemajetnosti, je následne obchodná spoločnosť ex offo vymazaná z obchodného registra podľa kogentného ust. § 68 ods. 4 a 9 Obch. zákonníka a ust. § 8a zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takýto zjednodušený postup pri výmaze z obchodného registra však nie je možný a zákon to ani nepredpokladá v prípade, ak by došlo k zrušeniu spoločnosti rozhodnutím príslušného orgánu samot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obdo /43/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : F. G. , s. r. o., so sídlom D. , X. Ž. , IČO: X. , zast. JUDr. F. B. , advokátom so sídlom N. , X. Ž. , v konaní o návrhu na vý maz spoločnosti z obchodného reg istra vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 26 Exre 1356/2009, na dovolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 15. februára 2011, č. k. 13 Cob/270/2010 -206, takto r o z
Právna veta: Pripomenul, že registrové konanie podľa zákona o obchodnom registri nie je súdnym konaním ale je inou činnosťou súdu, pri ktorej sa nevydáva rozhodnutie v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, ale vykonáva sa len registrácia údajov, a teda nie je možné, aby táto registrácia bola napadnutá zo strany generálnej prokuratúry dovolaním. Ani pred účinnosťou a po účinnosti zákona o obchodnom registri nebolo možné, aby súd v konaní o zhode rozhodol o neplatnosti valného zhromaždenia, prípadne vykonal výmaz výšky základného imania, splatenia základného imania a počte, druhu a menovitej hodnote akc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej, v právnej veci: S., a.s., J.X., P., IČO: X., v konaní o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom na základe podnetu akcionára spoločnosti P. I., bytom C.X., L., o mimoriadnom dovolaní Generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 O. s. p. sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom, možno mať pochybnosti o ich zaujatosti. Uvedené zákonné ustanovenie predpokladá u sudcu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, taký vzťah jeho osobného záujmu k veci, účastníkom, alebo ich zástupcom, ktorý by napriek snahe o objektívnosť rozhodovania mohol ovplyvniť jeho objektivitu. Pomer sudcu k účastníkom alebo ich zástupcom môže byť založený predovšetkým na príbuzenskom alebo jemu obdobnom vzťahu. Za pomer k veci ako okolnosti rovnakého vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ndob /6/20 16 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci spoločnosti : F. , s. r. o., so sídlom D. , IČO: X. , o návrh na zápis zmeny údajov o spoločnosti do obchodného registra, o návrhu na vylúčenie sudkyne Krajského súdu v Tr nave JUDr. Boženy Husárovej v odvolacej veci vedenej na Krajskom súde v Trnave pod sp. zn. 21Cob/51/2016 , takto r o z h o d o l : Sud kyňa Krajského súdu v Trnave JUDr. Božena Husárová n i e j e v
Právna veta: CMP v ustanovení § 278 upravuje 3 samostatné konania vo veciach obchodného registra, ktoré sú odlišné a ktorými sú: a/ konanie o zápise údajov do OR, b/ konanie o zosúladenie údajov v OR so skutočným právnym stavom a c/ konanie o zrušenie zápisu údajov do OR. V konaní o zosúladenie údajov (ktoré má znaky súdneho mimosporového konania) súd zisťuje, či sú splnené materiálne predpoklady pre vykonanie zápisu (na rozdiel od konania o zápise, v ktorom súd len po formálnej stránke skúma, či sú splnené zákonom ustanovené formálne predpoklady pre zápis údaj v OR a uplatňuje sa tzv. registračný princíp) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/36/2019 8116213768 22. apríla 2020 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2020:8116213768.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci zapísanej osoby Okresné stavebné bytové družstvo Poprad, so sídlom Moyzesova 3368, 058 01 Poprad, IČO: 36 168 815, o dosiahnutie zhody medzi skutočným právnym stavom a stavom zapísaným v obchodnom registri, o dovolaní D. E.
Právna veta: Ak valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo o znížení základného imania (§ 211 až 215 Obchodného zákonníka), ale zníženie nebolo zapísané do obchodného registra (§216 Obchodného zákonníka), pri rozhodovaní o ďalšom znížení nemožno vychádzať zo stavu takto zníženého imania a rozhodnutie valného zhromaždenia o ďalšom znížení nemožno zapísať do obchodného registra (§ 213 ods. 4 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Obvodný súd Bratislava 1 na návrh a.s. STC so sídlom v B., ktorý bol doručený súdu 10. mája 1993 a ďalší návrh doručený súdu 25. januára 1994, povolil zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti z 21. januára 1994 o zmene stanov a o znížení základného imania zo 145,200 000 Sk na 126,000 000 Sk do obchodného registra v odd. Sa vo vložke č. 346/B. Zápis povolil uznesením z 26. apríla 1994. Proti uzneseniu podal generálny prokurátor Slovenskej republiky podlá čl. III ods. 1 písm. i) zákona
Právna veta: Aj podľa odvolacieho súdu v danom prípade žalovaný postupoval správne, ak rozhodol o námietkach žalobcu tak, že konanie pre nesplnenie zákonom predpísaných formálnych náležitosti zastavil. Bolo totiž povinnosťou žalobcu, resp. predkladateľa námietok predložiť aj výpis z obchodného registra spoločnosti Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., teda predložením dokladu podľa § 138 ods. 7 písm. c/ zákona (výpis z obchodného registra), ktorým by potvrdil skutočnosť, že osoba, ktorá námietky podpísala, je oprávnená konať za žalobcu, ako štatutár tejto spoločnosti. Nič na tom nemení ani fakt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/ 100 /201 4 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsed u senátu M gr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jozefa Hargaša , v právnej veci žalob cu : GEODETICCA , s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161 , zastúpeného advokátskou kanceláriou: IURISTICO s.r.o., Štefánikova 26, 040 01 Košice, proti žalovanému: Úrad pre verejné
Právna veta: Ak je za účastníka konania označená právnická osoba, ktorej sídlo uvedené v žalobe už nezodpovedá údajom uvedeným v obchodnom registri, ale ktorá k tomuto dňu bola zapísaná v obchodnom registri ako obchodná spoločnosť s nezmeneným názvom a identifikačným číslom, nebráni táto skutočnosť jej identifikácii a nemôže viesť ani k záveru ojej právnej neexistencii. Takýto záver by prichádzal do úvahy, len ak by ku dňu podania žaloby právnická osoba už zanikla výmazom z obchodného registra.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou podanou na Okresnom súde Nitra 20. marca 2001 domáhala určenia neplatnosti výpovede danej jej žalovaným listom z 30. januára 2001 a určenia ďalšieho trvania pracovného pomeru u žalovaného. Okresný súd Nitra uznesením z 13. septembra 2002, č. k. 9 C 72/01-46, konanie vo veci zastavil z dôvodu neodstrániteľného nedostatku základnej procesnej podmienky, a to spôsobilosti byť účastníkom konania označeného žalovaného. V odôvodnení uznesenia uviedol, že ku dňu podania žalob
MENU