Nájdené rozsudky pre výraz: obchodný register

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4013

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1447 dokumentov
26540 dokumentov
107 dokumentov
177 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Procesné podmienky v občianskom súdnom konaní, i napriek tomu, že ich Občiansky súdny poriadok ako základný procesný predpis výslovne nevypočítava, možno považovať za predpoklady (existujúce tak na strane súdu, ako aj na strane účastníkov konania), ktoré musia byť splnené na to, aby sa dosiahol cieľ občianskeho súdneho konania vyplývajúci zo základných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (prvá hlava, prvá časť). Procesné podmienky obsahovo vyjadrujú predpoklady rozhodovania vo veci samej a súd ich skúma ex offo, preto ak po ich preskúmaní dôjde k záveru, že v konaní ide o taký ich nedostat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 189/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu STAVOS – AST, s.r.o. v konkurze , so sídlom v Starej Ľubovni, Lev očská 27, IČO : 31 729 550, za ktorú koná JUDr. Jozef Jaroščák, správca konkurznej podstaty, Radničné námestie 33, Ba rdejov, proti žalovaným 1/ Norstone Development Košice, s.r.o., naposledy so sídlo m, v Prešove, Lúčna 9/A, 2/ TRIDOMY, s.r.o ., naposledy so sídlom v Prešove, Októbro va 47, o neplat
Právna veta: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva pre všetky právnické osoby. Všetky subjekty, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, sa považujú za účtovné jednotky. Povinnosť viesť účtovníctvo sa na účtovné jednotky vzťahuje odo dňa ich vzniku, t. j. v prípade právnickej osoby odo dňa jej zápisu do obchodného registra do dňa jej zániku, t. j. do výmazu z obchodného registra. Neobstojí preto tvrdenie veriteľa o nehospodárnosti vynaloženia nákladov, spojených s uvedenou činnosťou. Suma, predstavujúca náklady na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo 58/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: P. , a.s., Ž., na odvolanie veriteľa S., a.s. B. proti rozvrhovému uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 39 -24 K 120/02 -Že -844 zo dňa 23. apríla 2010, takto r o z h o d o l: Rozvrhové uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e: Súd prvého stupňa napadnutým rozvrhovým uznesením rozhodol tak, že
Právna veta: Podľa § 133 ods. 1 Obchodného zákonníka štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva alebo stanový neurčujú inak. Z uvedeného ustanovenia je zrejmé, že konateľ vykonáva právne úkony v mene spoločnosti, nie vo vlastnom mene, preto aj v prípade zmien, ktorých zápisu v obchodnom registri sa navrhovateľ proti odporcovi domáha, nemôže byť konateľ v konaní o splnenie povinnosti vyplývajúcej zo spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti pasívne legitimovaný, pretože zápis zmien ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby odporcovi bola uložená povinnosť podať návrh na zápis zmien v obchodnom registri, týkajúcich sa spoločnosti s ručením obmedzeným J. N. M., v súlade so spoločenskou zmluvou zo dňa 5. decembra 1991, rozhodnutím o rozčlenení vkladu zo dňa decembra 1991, zmluvy o prevode vkladu a pristúpení k spoločnosti. V odôvodnení uviedol, že spoločnosť s ručením obmedzeným J. N. M. bola založená spoločenskou zmluvou zo d
Právna veta: Právnická osoba, ktorá má organizačnú zložku zapísanú ako odštepný závod v obchodnom registri, sa i v spore, ktorý sa týka tohto odštepného závodu, označuje ako účastník konania uvedením obchodného mena. Právnym dôsledkom zriadenia organizačnej zložky a jej zápisu do obchodného registra je vznik oprávnenia konať v mene podnikateľa voči tretím osobám. Odštepný závod musí v obchodnom styku používať obchodné meno podnikateľa a dodatok, že sa jedná o odštepný závod, pretože napriek zápisu do obchodného registra nezískava právnu subjektivitu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obo 50 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v práv nej veci žalobcu: S.S. a. s., so sídlom T. , IČO: X. , zast. advokátom Mgr. Ing. Ľ. N. , A. proti žalovanému: 1/ R. , spol. s r. o., so sídlom C. , IČO: X. a 2/ U. E. , spol. s . r. o., so sídlom P. , IČO: X. , zast. advokátom JUDr Š. B. , so sídlom F., o zaplatenie 215 760,47 eur ( 6 500 000, -- Sk ) s prísl. zo zmenky, na odvolanie žalovaného v 2. rade proti uzneseniu Krajského
Právna veta: Ak ide o príspevkovú organizáciu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra (§ 9 ods. 3 Obchodného zákonníka), neoznačenie jej právnej formy za názvom žalobcu nemožno považovať za neúplné označenie. Obchodným menom príspevkovej organizácie je názov, pod ktorým bola zriadená.

Úryvok z textu:
Okresný súd v S. N. V. rozsudkom sp. zn. 2 Cb 412/95, 1 Cb 413/95, 2 Cb 414/95, 1 Cb 415/95, 2 Cb 416/95 a 1 Cb 417/95 zo 7. júna 1996 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 2 495 074,25 Sk s 19 % úrokom z omeškania zo sumy 896 084 Sk od 8. júla 1995 do zaplatenia, zo sumy 385 704 Sk od 11. júna 1995 do zaplatenia, zo sumy 456 702 Sk od 17. júla 1995 do zaplatenia, zo sumy 27 481 Sk od 11. októbra 1995 do zaplatenia, zo sumy 380 341 Sk od 16. mája 1995 do zaplatenia a zo sumy 348 762 Sk
Kľúčové slová: zánik spoločnostivýmaz zápisu z obchodného registra
Právna veta: V súlade s § 68 Obchodného zákonníka zánik spoločnosti má dve etapy. V prvej etape sa spoločnosť zrušuje niektorým zo zákonom stanovených spôsobov a v druhej etape zaniká ku dňu zápisu jej výmazu do Obchodného registra. Až do dňa výmazu trvá obchodná spoločnosť ako právnická osoba a môže teda svojimi vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti a má aj procesnú spôsobilosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcov: zhromaždenia spoločnosti Lamačská s. r. o. z 20. 04. 2004, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. marca 2007 č. k. 2 Obo 58/2007-406, rozhodol t a k t o : Uznesenie odvolacieho súdu z r u š u j e . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 14. februára 2006 č. k. 9 Cbs 90/2004-307 určil ne
Právna veta: Právnická osoba so sídlom na území členského štátu Európskej únie, ktorá bola zriadená na vzdelávanie alebo výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola za predpokladu, že má štátny súhlas.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci navrhovateľa: V., a.s., M., X., Č., IČO: X., zast. advokátom JUDr. V., H., B., o návrhu na zápis organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra, v konaní o námietkach, na dovolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského
Právna veta: Najvyšším orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je valné zhromaždenie. Do jeho kompetencie medzi iným patrí podľa § 125 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Teda o zrušení spoločnosti alebo o zmene jej právnej formy môžu rozhodovať podľa spoločenskej zmluvy všetci spoločníci, alebo ak spoločenská zmluva obsahuje úpravu, podľa ktorej o zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, tak o zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré taktiež rozhoduje o vstupe spoločnosti do likvidá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E. , s. r. o., so sídlom v priestoroch P., IČO: X. , zastúpeného JUDr. I. I.. , advokátom, so sídlom M. , v konaní o návrhu navrhovateľa na zápis zmeny zapísaných údajov spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra v oddiel i Sro, vložka číslo 13161/L, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 26Nsre 30/2011, o dovolaní navrhovateľa proti uznesen iu Krajského
Právna veta: Z ustanovenia § 31 ods. 1 zákona o správe daní vyplýva, že na účely tohto zákona sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky. Z toho potom nesporne vyplýva, že daňovému subjektu, teda žalobcovi vzniklo oprávnenie na podnikateľskú činnosť zápisom do Obchodného registra, teda dňom 14.11.2008. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je právne irelevantné kedy registrový súd prostredníctvom poštového úradu doručil žalobcovi potvrdenie o vykonaní zápisu n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž f/47 /201 1 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. , v právnej veci žalob cu : B. C. , a.s. , zastúpen ého Advokátsk ou kancelári ou G. , v.o.s., proti žalovanému : Daňové riaditeľstv o Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnut ia žalovaného č. I/222
Meritum Dane
Právna veta: Súkromný podnikateľ zapísaný v obchodnom registri, ktorý bol na vlastnú žiadosť ku dňu 31.12.1992 vymazaný z obchodného registra, ako daňovník nezanikol, zmenil sa iba jeho daňový režim. Pojem zánik daňovníka nemožno zamieňať so zánikom tej ktorej daňovej povinnosti. V prípade včas podaného daňového priznania správca dane nie je oprávnený zvýšiť daňovému subjektu dôchodkovú daň a daň z objemu miezd za rok 1992 o maximálne zvýšenie, t. j. až o 10 %, pričom maximálne zvýšenie oboch daní správca dane je povinný odôvodniť.

Úryvok z textu:
Žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Levice Č.43/1993-DD zo dňa 17.6.1993, č.j.623/22/4913/93, ktorým bola vyrúbená dôchodková daň a daň z objemu miezd za rok 1992 vrátane zvýšenia dane v celkovej sume 8,141 760 Sk. Podľa odôvodnenia žalobcovi bola zvýšená za rok 1992 vyrúbená daň dôchodková, ako aj daň z objemu miezd o 10 % v zmysle § 67 zák.č. 511/ 1992 Zb. z dôvodu, že žalobca podal daňové priznanie až dňa 15. 2. 1993, hoci daňové priznanie mal podať do ko
MENU