Nájdené rozsudky pre výraz: obchodný register

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2755

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1367 dokumentov
66208 dokumentov
107 dokumentov
167 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: platnosť zmluvydružstvodružstvá vzniknuté pred účinnosťou zákona
R 106/2001
Právna veta: Ak družstvo uzavrelo zmluvu, pre ktorú je predpísaná písomná forma, po účinnosti Obchodného zákonníka pred zavŕšením procesu transformácie zápisom zmien stanov v obchodnom registri, treba otázku platnosti zmluvy, z hľadiska jej riadneho podpísania družstvom, posudzovať podľa doterajších právnych predpisov a stanov (§ 765 ods. 1, ods. 3 Obchodného zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd N. Z. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 137 236 Sk do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň mu uložil aj povinnosť zaplatiť žalobcovi v rovnakej lehote trovy konania 8 133 Sk na účet jeho právneho zástupcu. Z dôvodu späťvzatia návrhu v časti o zaplatenie 68 618 Sk konanie v tejto časti zastavil a rozhodol aj o vrátení súdneho poplatku žalobcovi. Nárok žalobcu na zaplatenie sumy predstavujúcej nájomné za užívanie nebytových priestorov, nachádzajúcich s
Právna veta: Ak je zamestnávateľom fyzickej osoby odštepný závod, zapísaný v obchodnom registri na území Slovenskej republiky ku dňu rozdelenia ČSFR, potom podľa či. 15 ods. 1 Správnej dohody o vykonaní zmluvy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálnom zabezpečení, ktorá bola uverejnená pod č. 175/1995 Z. z. je na účely sociálneho zabezpečenia sídlom zamestnávateľa adresa tohto odštepného závodu alebo organizačnej zložky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporkyne z 20. februára 2001 v spojení s rozhodnutím zo dna 14. júna 2001 a 20. júla 2001. Odporkyňa pôvodne vydala rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku navrhovateľovi 19. novembra 1998. Keďže zistila, že toto rozhodnutie je nesprávne, zrušila ho rozhodnutím z 20. februára 2001. Rozhodnutím zo 14. júna 2001 zmenila (doplnila) svoje rozhodnutie z 20. februára 2001 čo do odôvodnenia. Neskôr, rozhodnutím z 20. júla 2001 zmenila
Právna veta: Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví (§ 107 ods. 4 O.s.p.). Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak (§ 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu J. G. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. D. K. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému S., A. , so sídlo m v P., IČO : X. , o náhradu za stratu na zárobku , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 7 C 69/2003 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudk u Okresného súdu Lučenec z 19. januára 2007 č.k. 7 C 69/2003 -129 a rozsud
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 O. s. p.) má iba zahraničná fyzická alebo právnická osoba, nie organizačná zložka právnickej osoby. Organizačná zložka nemá právnu subjektivitu, pričom ju nenadobúda ani zápisom do obchodného registra. Pri prevádzkovaní organizačnej zložky podniku právnickej osoby (podnikateľa) sa používa obchodné meno zahraničnej osoby (podnikateľa) s dodatkom, že ide o organizačnú zložku podniku v zmysle § 7 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obdo 54 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. , a. s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby so sídlom v B. zastúpeného U. & P. , s. r. o., B. , proti odporcovi v I. rade M. L. , s. r. o., T. odporcovi v II. rade Mgr. K. G. , T. , obaja zastúpení JUDr. K. Ž. , advokátom so sídlom v T. o nariadenie predbežné ho opatrenia, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystric
Právna veta: 1. Podľa § 75a Obchodného zákonníka (ďalej len „Obch. z.“ ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra a ak sa zistí ďalší majetok spoločnosti, rozhodne súd na návrh štátneho orgánu, bývalého štatutárneho orgánu, jeho člena alebo spoločníka, veriteľa, dlžníka alebo z vlastného podnetu o dodatočnej likvidácii majetku bývalej spoločnosti a vymenuje likvidátora. Na vymenovanie likvidátora sa nepoužijú ustanovenia § 71 ods. 1. Po právoplatnosti rozhodnutia súd zapíše likvidátora do obchodného registra. Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii. Pohľadávky voči spol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobcu I.v likvidácii so sídlom P., zastúpená likvidátorom J. F., advokátom, B., proti žalovaným 1/ P., K., 2/ A., K., 3/ C., K., o určenie neplatnosti dražby, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 20 C 34/2005, o dovolaní likvidátora žalobcu proti uzneseniu Krajského sú
Právna veta: Podľa citovaného ustanovenia pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklad o oprávnení podnikať, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť...Výraz „doklad o oprávnení podnikať“ nemožno bez ďalšieho vykladať zúžene ako živnostenský list, príp. výpis z obchodného registra, ale v súlade s ust. § 26 ZVO, ktorá špecifikuje požiadavky na osobu, či fyzickú alebo právnickú.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 34 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E. , občianske združenie , T. , B. , IČO: X. , zast.: Mgr. V.Š. , advokát, AK N. , B. proti žalovanému: U. v B. , Š., B. , IČO: X. , zast. JUDr. Ľ.H. , AK G. , B. , o zaplatenie 32 273,72 e ur s prísl. , na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27. 04.2010 , č. k. 2 Cob 132/2009 -89 , takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slov
Právna veta: 1. Vklad spoločníka je pritom v zmysle § 59 ods. 1 ObchZ súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti a podieľať sa ním na výsledku podnikania spoločnosti. Vklad sa stáva majetkom spoločnosti a spoločník nie je oprávnený žiadať jeho vrátenie, a stráca tiež možnosť disponovať s ním. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že základné imanie nepredstavuje teda majetok, ale len hodnotu určitého majetku. Základné imanie na rozdiel od obchodného majetku je vo svojej podstate iba účtovnou veličinou, ktorá zväčša nezodpovedá reálnemu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu s enátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na verejnom zasadnutí konanom 12. mája 2011 v Bratislave v trestnej veci obvineného Ing. D. M. a spol. , pre trestný čin poškodzovania veriteľa spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 256 ods. 1 písm. a/, ods. 3 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskoršíc
Právna veta: Pokiaľ z výpisu z obchodného registra vyplýva určitý spôsob konania štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, treba ho dodržať nielen pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ale aj pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka). Ak sa u obchodnej spoločnosti pre formu prejavu jej vôle v zmluve o prevode jej nehnuteľného majetku vyžadujú podpisy všetkých členov predstavenstva spoločnosti, takto ustanovenú formu prejavu treba dodržať nielen v samotnej kúpnej zmluve, ale aj v zmluve o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Sone Mesiarkinovej v právnej veci žalobcov : 1/ Ing. I. Z. – T.O.S., B.X., N.Z., IČO: X a 2/ E., s.r.o., H. X., N.Z., IČO: X, v dovolacom konaní zastúpení Mgr. B. Š., advokátom Advokátskej kancelárie B., s.r.o., so sídlom v B., G. X., proti žalovanému : R., a.s., C. X., D., IČO: X, v dovolacom konaní z
Právna veta: 1. Podľa ust. § 68 ods. 1 Obch. zák., spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Obchodný zákonník neupravuje zrušenie zamestnávateľa pre účely Zákonníka práce, ale zánik spoločnosti v oblasti obchodných vzťahov, ale i napriek tomu podľa ust. § 68 ods. 2 Obch. zák. zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie. 2. Obchodný zákonník upravuje zánik spoločnosti. Zákonník práce uvedený pojem nepozná a skončenie pracovného pomeru je možné len v dôsledku zrušenia zamestnávateľa, nie zániku spoločnosti.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci navrhovateľa: I., L., X., zast. J., advokátom, N., X., proti odporcovi: J., správca konkurznej podstaty úpadcu D., F., X., IČO: X., o určenie neplatnosti výpovede a náhradu mzdy, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 9 Cbi 31/05-67 zo d
Kľúčové slová: ručiteľručiteľská listinakonanie podnikateľa
R 33/2001
Právna veta: Samotná skutočnosť, že ručiteľská listina je za ručiteľa nečitateľne podpísaná bez uvedenia mien a funkcií podpisujúcich, čo nezodpovedá zapísanému spôsobu v obchodnom registri, podľa ktorého sa podpisovanie vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie v spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis, bez ďalšieho nespôsobuje neplatnosť ručiteľskej listiny. Pokiaľ zo záhlavia ručiteľskej listiny je zrejmé, kto je ručiteľom, mená a funkcie konajúcich za ručiteľa, pravosť podpisov, ktorých ručiteľ v konaní nespochybnil, niet pochýb o tom, ktoré osoby za vytlačeným názv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne nedoplatok úveru vo výške 5 500 000 Sk, nedoplatok úroku 245 020,56 Sk, úrok vo výške 20 % ročne zo sumy 5 500 000 Sk od 1. januára 1998 do zaplatenia celej dlžnej sumy a nahradiť trovy konania vo výške 220 000 Sk s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu jeho plnenia povinnosť druhého žalovaného. Podľa odôvodnenia rozsudku dňa 31. decembra 1996 uzavreli V. ú. b.,
MENU