Nájdené rozsudky pre výraz: obchodný register

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4013

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1447 dokumentov
26540 dokumentov
107 dokumentov
177 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: právny nástupcazámena účastníkov konania
R 33/1994
Právna veta: Ak dôjde v osobe niektorého účastníka konania k právnemu nástupníctvu, právny nástupca vstupuje do práv a záväzkov doterajšieho účastníka. Súd skonštatuje, že došlo k zmene, o tejto nerozhoduje a k nej nie je potrebný súhlas ostatných účastníkov.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave zaviazal žalovaného na úhradu faktúry vo výške Kčs 155 520, ďalej na náhradu trov konania a súdneho poplatku vo výške Kčs 6 224. Rozhodnutie odôvodnil, že na základe hospodárskej zmluvy uzavretej podľa § 356 Hospodárskeho zákonníka, vykonával žalobca pre žalovaného strážnu službu objektu. Na základe zmluvy vystavil žalobca faktúry, ktoré žalovaný neuhradil, nemal však k nim námietky a 2. marca 1992 písomne záväzok uznal. Vzhľadom na tieto skutočnosti súd kvalifikoval ná
Kľúčové slová: obchodný registerzrušenie živnostenského oprávnenia
R 48/1993
Právna veta: Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, môže požiadať o výmaz z obchodného registra, ak bola zapísaná na základe skoršej povinnosti alebo na vlastnú žiadosť, aj keď bude v podnikaní ďalej pokračovať. Výmaz z obchodného registra sa vykoná v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (§ 3, § 27 až § 34, § 768 zák. č. 513/1991 Zb.), preukázateľnou skutočnosťou pre výmaz z obchodného registra nemusí byť zrušenie živnostenského oprávnenia. Registrový súd nepovolí výmaz, ak ku dňu rozhodnutia trvá zákonná povinnosť zápisu.

Úryvok z textu:
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podal podľa čl. 8 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi súdov pri vykonávaní výmazov z obchodného registra. Niektoré fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia sa zapisujú do obchodného registra len na vlastnú žiadosť. Ak zistia, že je pre ne výhodnejšie mať živnostenské oprávnenie a zákon im to
Meritum Súdne konanie
Právna veta: Účastníkov konzorcia nemožno považovať za spoločníkov obchodnej spoločnosti, takže spory medzi nimi sú podľa § 9 ods. 3 písm. c/ a a/ Občianskeho súdneho poriadku spormi, ktoré by v prvom stupni patrili do vecnej príslušnosti krajských súdov (Mestského súdu v Bratislave.)

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením z 26. októbra 1992 vyslovil vecnú nepríslušnosť na prejednanie veci. V odôvodnení poukázal na ustanovenie § 9 ods. 3 písm. c/, aa/ O.s.p., ktoré upravuje príslušnosť krajského súdu v sporoch medzi spoločníkmi obchodných spoločností. Účastníci konzorcia nie sú spoločníkmi v zmysle citovaného ustanovenia, a preto vecne príslušným na prejednanie veci je Obvodný súd Bratislava 2. Proti uzneseniu podal odvolanie žalobca, žiadal ho zrušiť a vec vrátiť Mestskému súdu
Právna veta: Spoločník verejnej obchodnej spoločnosti vytvorenej podľa § 64 a nasl. zákonného článku XXXVII. z r. 1875 - obchodný zákon, nie je oprávnenou osobou podľa § 3 zákona č. 87/1991 Zb Doplnenie: Verejná (obchodná) spoločnosť, vytvorená podľa § 64 a nasl. mohla nadobúdať práva, záväzky, vlastníctvo k nehnuteľnostiam a mohla viesť spory ako účastník konania (viď § 63 Obchodného zákona). Z toho nepochybne vyplýva, že bola subjektom práva a nositeľom hmotnoprávnej i procesnoprávnej subjektivity. Okrem verejnej (obchodnej) spoločnosti, zriadenej podľa § 64 a nasl. Obeh. zák., v ust. § 62 bola obsiah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol návrh žalobkyne zamietnutý a vyslovil, že proti jeho rozhodnutiu je prípustné dovolanie. Stotožnil sa so záverom prvostupňového súdu v tom, že v danom prípade prešli veci, vydania ktorých sa žalobkyňa domáhala, znárodnením do vlastníctva štátu, pričom uvedené veci boli vo vlastníctve právnickej osoby - fy M. a spol., v.o.s. Z toho dôvodu žalobkyňa nemôže byť oprávnenou osobou podľa § 3 ods. 1, 2 zákona č. 87/1991 Zb. na vy
Kľúčové slová: písomný súhlas správcu daneobchodný register
R 31/1994
Právna veta: Návrh na zápis do obchodného registra musí byť doložený listinami o skutočnostiach, ktoré sa majú do registra zapísať, ako aj dokladmi, ktoré na jeho vykonanie vyžadujú osobitné predpisy. Listinou, ktorú musí predložiť žiadateľ súčasne so žiadosťou o výmaz, je aj písomný súhlas správcu dane.

Úryvok z textu:
Poľnohospodárske družstvo H. O. ako právny nástupca Jednotného roľníckeho družstva K. so sídlom v H. O. podalo 21. januára 1993 návrh na výmaz z obchodného registra. Obvodný súd Bratislava 1 uznesením z 26. apríla 1993 sp. zn. Dr 1202/Z zapísal do obchodného registra výsledok transformácie PoPnohospodárskeho družstva K., H. O. a povolil jeho výmaz z obchodného registra. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej repu
Meritum Dane
Právna veta: Súkromný podnikateľ zapísaný v obchodnom registri, ktorý bol na vlastnú žiadosť ku dňu 31.12.1992 vymazaný z obchodného registra, ako daňovník nezanikol, zmenil sa iba jeho daňový režim. Pojem zánik daňovníka nemožno zamieňať so zánikom tej ktorej daňovej povinnosti. V prípade včas podaného daňového priznania správca dane nie je oprávnený zvýšiť daňovému subjektu dôchodkovú daň a daň z objemu miezd za rok 1992 o maximálne zvýšenie, t. j. až o 10 %, pričom maximálne zvýšenie oboch daní správca dane je povinný odôvodniť.

Úryvok z textu:
Žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Levice Č.43/1993-DD zo dňa 17.6.1993, č.j.623/22/4913/93, ktorým bola vyrúbená dôchodková daň a daň z objemu miezd za rok 1992 vrátane zvýšenia dane v celkovej sume 8,141 760 Sk. Podľa odôvodnenia žalobcovi bola zvýšená za rok 1992 vyrúbená daň dôchodková, ako aj daň z objemu miezd o 10 % v zmysle § 67 zák.č. 511/ 1992 Zb. z dôvodu, že žalobca podal daňové priznanie až dňa 15. 2. 1993, hoci daňové priznanie mal podať do ko
Právna veta: Výrok uznesenia o zápise do obchodného registra musí obsahovať všetky skutočnosti, ktoré majú byť podľa príslušných zákonných ustanovení zapísané. Podľa § 200b O. s. p. sa vo výroku uznesenia uvedie deň zápisu. Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému boli zapísané do obchodného registra. Obchodný zákonník, ani iný právny predpis neustanovuje, že predmetom zápisu má byť deň vzniku právnickej osoby.

Úryvok z textu:
Predseda obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podal podľa ČI. 9 ods. 2 Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky návrh na zaujatie stanoviska k nejednotnej praxi súdov pri vykonávaní zápisu do obchodného registra. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky listom z 9. decembra 1993 č. 12033/93-50 upozornilo Najvyšší súd Slovenskej republiky, že registrové súdy uvádzajú nejednotné vo výroku uzne
Kľúčové slová: Obchodný registerlikvidáciaštátny podnikzrušenie a zánik podniku
R 106/1994
Právna veta: Štátny podnik po vstupe do likvidácie až do výmazu z obchodného registra je právnickou osobou totožnou s podnikom pred zápisom likvidácie i keď používa názov s dodatkom „v likvidácii“. Záväzky, ktoré mu vznikli pred alebo po zápise likvidácie do obchodného registra, sú záväzkami likvidovaného štátneho podniku.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd vyhovel žalobe a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 20 946 Sk istiny a 836 Sk náhrady trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovaný je v omeškaní s platením viacerých faktúr. Na námietku žalovaného, že po zaradení do likvidácie sa nemôže dostať do omeškania v dôvodoch rozsudku uviedol, že žalovaný zanikne až výmazom z obchodného registra a dovtedy je povinný svoje záväzky plniť. Proti rozsudku podal žalovaný odvolanie. Žiadal, aby ho odvolací súd zme
Právna veta: Ak sa základné imanie obchodnej spoločnosti vytvára nepeňažným vkladom - nehnuteľnosťou, je súd povinný skúmať pri zápise do obchodného registra, či spoločník môže nehnuteľnosť previesť do vlastníctva spoločnosti. Nemožno previesť do vlastníctva spoločnosti obytný dom, v ktorom je už aspoň jeden byt v samostatnom vlastníctve.

Úryvok z textu:
Návrhom podaným na okresnom súde 28. decembra 1993 BPM s.r.o. so sídlom v B. B. žiadala zápis do obchodného registra podľa § 27 a nasl. Obchodného zákonníka. Uznesením z 31. decembra 1993 sp. zn. S.r.o. 4562/S okresný súd povolil vykonať v obchodnom registri zápis spoločnosti BPM s r.o. so sídlom v B. B., s jediným spoločníkom - M. B. B. Základné imanie povolil zapísať vo výške 10,186 000 Sk s tým, že ho tvorí nepeňažný vklad spoločníka obytný objekt nachádzajúci sa v kat. území S. na pare. č.
Právna veta: Advokát, ktorý je zapísaný v zozname advokátov Českej advokátskej komory je oprávnený poskytovať právnu pomoc na celom území Slovenskej republiky podľa § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii. Pri zastupovaní účastníkov konania v občianskom súdnom konaní pred súdmi na území Slovenskej republiky, advokát s bydliskom (sídlom) v Českej republike, nepodniká v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak nemá podnik alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky. V takomto prípade zahraničná osoba nepotrebuje oprávnenie podnikať na území Slovenskej repub ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 13. apríla 1994 č. k. 33 Cb 1024/94 konanie zastavil s tým, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie o zastavení konania odôvodnil späťvzatím žaloby, a preto konanie podľa § 96 ods. 1 a 3 O.s.p., zastavil. Rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil tým, že po 1. januári 1993 je zástupca žalobcu osobou podľa § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, pričom oprávnenie podľa § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka nepredloži
MENU