Nájdené rozsudky pre výraz: obchodovanie s cennými papiermi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
31 dokumentov
11 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Sústavnosť ako znak podnikania sa zásadne viaže na profesijné zamerania podnikateľského oprávnenia a jeho rámec netvoria všetky činnosti podnikateľa, ktoré s jeho podnikaním súvisia. Rámec podnikania predstavuje vymedzený okruh činnosti, ktorý je naplnený predmetom činnosti v podnikateľskom oprávnení a súčasne činnosťami, ktoré do tohto okruhu spadajú podľa zákona o živnostenskom podnikaní, a ktoré súčasne bezprostredne súvisia s realizáciou povolenej činnosti. Do rámca výrobnej činnosti nepatrí obchodovanie s cennými papiermi, ktoré je osobitným druhom podnikateľskej činnosti, na prevádzkova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo dňa 6. februára 1997 na odvolanie žalobcu ako daňovníka zmenil rozhodnutie Daňového úradu L. M. zo dňa 28. augusta 1996 tak, že predpísanú dodatočnú daň z pridanej hodnoty za rok 1993 v sume í 5 500 851 Sk znížil na sumu 5 494 681 Sk. Ďalším rozhodnutím zo dňa 6. februára 1997 taktiež na odvolanie žalobcu I zmenil rozhodnutie Daňového úradu L. M. z 28. augusta 1996 tak, že predpísané zvýšenie dane z pridanej hodnoty znížil zo sumy 2 721 086 Sk na sumu 2 71
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: 1. Obchodovať s cennými papiermi podľa § 45 ods.l zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov môže len právnická osoba, ktorá má na túto činnosť povolenie (obchodník s cennými papiermi.) Obchodník s cennými papiermi môže mať iba formu akciovej spoločnosti. Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi, s výnimkou banky, musí obsahovať označenie „obchodník s cennými papiermi“ alebo „o.c.p.“. 2. Príjem získaný predajom cenných papierov je príjmom z podnikania výlučne vtedy, ak ho získa na to oprávnená právnická osoba, t.j. obchodník s cennými papiermi. Príjem inej os ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán 5. marca 2002 svojím rozhodnutím potvrdil platobný výmer Daňového úradu S. z 26. novembra o vyrubení rozdielu dane z príjmov fyzických osôb za rok 1995 v sume 7 154 988,- Sk. zákonnej lehote podala žalobkyňa žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 5. marca 2002. Žiadala, aby rozhodnutie bolo zrušené a vec vrátená žalovanému na ďalšie konanie. Podlá žalobkyne žalovaný nedôsledne aplikoval ustanovenie § 48 ods. 2, 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a
Merito veci Daň z príjmov
Kľúčové slová: výdavok znižujúci základ danedaňové orgánydaňové výdavky
R 34/2003
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Daňové orgány neporušia zákon, ak pre určenie dane nezohľadnia výdavok, ktorý nespĺňa kritériá stanovené daňovými predpismi, ako aj výdavok, ktorý nie je výdavkom znižujúcim základ dane.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo 14. decembra 2001 na odvolanie žalobcu potvrdil rozhodnutie Daňového úradu L. M. (dodatočný platobný výmer z 26. júla 2001), ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť daň z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 1999 vo výške 14 983 200,- Sk, ako rozdiel dane uvedenej v daňovom priznaní (9 876 400,- Sk) a dane zistenej správcom dane (24 859 600,- Sk). Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu. Domáhal sa ňou jeho zrušenia ako
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Z ustanovení § 13 a § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch je zrejmé, že zmluva o prevode zaknihovaného cenného papiera mal iba obligačný účinok (t.j. prevodca zaknihovaného cenného papiera má záväzok previesť cenné papiere), ale samotným uzavretím takejto zmluvy zaknihované cenné papiere ešte neprešli do majetku nadobúdateľa Druhá fáza nadobudnutia zaknihovaného cenného papiera prevodom sa začínala podaním príkazov prevodcu a nadobúdateľa a bola ukončená vykonaním zápisu na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa. Teda registrácia prevodu zaknihovaného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Margity Fridovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Aleny Priecelovej, v právnej veci žalobcu E , zast. advokátom JUDr. I , proti žalovaným vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 57 Cb 42/99, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenske
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžf/78/2015 Identifikačné číslo spisu: 4015200013 Dátum vydania rozhodnutia: 27.09.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4015200013.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Jo
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžf/79/2015 Identifikačné číslo spisu: 4015200013 Dátum vydania rozhodnutia: 27.09.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4015200013.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Jo
Merito veci finančné veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžf/79/2015 4015200013 27.09.2017 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:4015200013.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD., v právnej veci žalobcu: M.. O. G., bytom M. XXXX/XX, L., zastúpený JUDr. Jozefom Nyúlom, advokátom, so sídl
Merito veci finančné veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžf/78/2015 4015200013 27.09.2017 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:4015200013.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD., v právnej veci žalobcu: M.. O. G., bytom M. XXXX/XX, L., zastúpený JUDr. Jozefom Nyúlom, advokátom, so sídl
Merito veci cenné papiere
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžfk/2/2019 Identifikačné číslo spisu: 4017200253 Dátum vydania rozhodnutia: 02.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4017200253.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Stapring, a. s., Piaristická 2, Nitra, IČO: 31 411
Merito veci § 18 ods. 3 SSP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Nds/5/2016 Identifikačné číslo spisu: 1016201585 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1016201585.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : obchodnej spoločnosti Stapring, a.s., so sídlom v Ni
MENU