Nájdené rozsudky pre výraz: občianske súdne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11635

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1670 dokumentov
16846 dokumentov
33 dokumentov
13 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdom ustanovenej lehote. Obzvlášť doručovanie súdnych rozhodnutí vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci, prípadne i vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Doručovanie o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 6/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. K. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. P. H. , so sídlom v B. , proti odporkyni A. M. , bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. P. V. , advokátom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia v konaní o zrušenie darovacej zmluvy (vrátenie daru) , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 8 C 175/2007 , o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v
Kľúčové slová: účastníciobčianske súdne konanie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Proti uzneseniu súdu o pripustení vstupu ďalšieho účastníka do konania na strane žalovaného je odvolanie zásadne prípustné. Môže ho podať žalobca, ktorý takýto návrh (na vstup) nepodal, resp. ktorý so vstupom do konania nesúhlasil, pokiaľ súd vstup účastníka pripustil. Pôvodný žalovaný, ani ten, koho vstup na strane žalovaného bol pripustený, však právo podať odvolanie nemajú (R 28/2000). Závery súdnej praxe v tomto smere treba považovať za ustálené (por. aj Vlastimil Handl – Jozef Rubeš a kol. : Občanský soudní řád – komentář, I. diel, Nakladateľstvo Panorama Praha, rok 1985, str. 413). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 131/2013 Slovenskej republiky 6 Cdo 132/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne ATTICA a.s. , so sídlom v Košiciach, Hrnčiarska 23, IČO: X. , zastúpenej Advokátsk ou kancelári ou M. G. , so sídlom v K. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát Mgr. M. D. , proti žalovaným 1/ EUROSUPP ORT s.r.o. , so sídlom v Košiciach, Cesta pod Hradovou 39, IČO: X. , zastúpenej JUDr. J. G. , advokátom, so sídlom v K. , a 2/ Z.P.G. s.r.o. ,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Znemožnenie realizácie procesných práv účastníka v takomto prípade je prakticky dôsledkom nerešpektovania ústavného princípu dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania odvolacím súdom, lebo účastníkovi konania odopiera možnosť prieskumu správnosti nových, poprípade z pohľadu súdu prvého stupňa dosiaľ neriešených (z hľadiska právneho posúdenia veci odvolacím súdom však rozhodujúcich) skutkových zistení. Požiadavke dôsledného rešpektovania ústavného princípu dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania odvolací súd mohol učiniť zadosť iba kasačným rozhodnutím.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov : 1/ P. D. , bývajúci v D. , 2/ E. D. , bývajúci v D. , zastúpený JUDr. J. K. , advokátom vo Z. , proti žalovaným : 1/ V. B. , bývajúca vo Z. , zastúpená JUDr. A. P., advokátkou vo Z. , 2/ M. P. , bývajúca v S., 3/ M. P. , bývajúci v S., 4/ R. P. , bývajúci v S., 5a/ A. V. , bývajúca v S., 5b/ E. J., bývajúca vo Z. , 5c/ P. B. , bývajúci v P., 6/ J. S., bývajúci v D. , 7/ M. S.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Inštitút vylúčenia sudcu je objektívnou procesnou kategóriou, a tým - i na samotnom rozhodovaní podľa ustanovenia § 16 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku - zásadne nezávislou. Vylúčenie sudcu totiž nastáva priamo zo zákona a nie až výrokom nadriadeného súdu. Preto tiež má sudca oznamovaciu povinnosť o svojom vylúčení (§ 15 Občianskeho súdneho poriadku). Odvolací i dovolací súd k vylúčeniu sudcu prihliadnu z úradnej povinnosti a posudzujú ho bez ohľadu na to, či skutočne bolo o vylúčení rozhodnuté podľa § 16 O.s.p. Neexistencia žiadneho rozhodnutia alebo existencia právoplatného rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : S.E., a.s. so sídlom v Ž., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpená JUDr. M. Š., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B., proti žalovanému: Ing. G. T. – T.H.I. s miestom podnikania v P., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. M. K., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v N., o splnenie povinnosti vypratať nebytové priestory, ktorá vec sa viedla na Okresnom sú
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súčasťou základného práva na prejednanie veci pred nestranným súdom podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nie je povinnosť súdu vyhovieť návrhu účastníka súdneho konania, ktorý podal takýto návrh podľa § 15 O.s.p. a vylúčiť označeného sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodovania veci pre zaujatosť. Obsahom základného práva na prejednanie veci nestranným súdom je iba povinnosť súdu prejednať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia veci pre zaujatosť a rozhodnúť o ňom (viď uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. K., bývajúceho v D., T. č. X., zastúpeného JUDr. Ľ. D., advokátom v Š., H. č. X., proti žalovanej P. A. spol. s.r.o., N.Z., K. č. X., IČO : X., zastúpenej JUDr. Ing. D. V., advokátkou v N.Z., M. č. X., o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp.zn. 16 C 165/2006, o návrhu na vylúčenie sudcov Krajského súdu v
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 84 O.s.p. na konanie je príslušný všeobecný súd účastníka, proti ktorému návrh smeruje (odporca), ak nie je ustanovené inak. Podľa § 85 ods. 1 O.s.p. všeobecným súdom občana je súd, v obvode ktorého má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v obvode ktorého sa zdržuje. Určovanie miestnej príslušnosti súdu je ovládané zásadou perpetuatio fori, podľa ktorej pre učenie miestnej príslušnosti je rozhodujúci stav v čase začatia konania a miestna príslušnosť trvá až do skončenia sporu, a to aj vtedy, ak by sa podmienky miestnej príslušnosti počas konania zmenili.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu mal. A. M., nar. X., bývajúceho v P., zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, proti žalovanému R. S., bývajúcemu v K., t.č. u M. G., v P., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalobcu A. M., bývajúcej v P., o určenie otcovstva a výchovu a výživu maloletého, takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci, vedenej najskôr na
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vo väzbe na princíp dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania dovolací súd poukazuje na to, že podstatnou otázkou riešenou v danom prípade súdmi nižších stupňov bolo, či žalobcovia majú naliehavý právny záujem na nimi požadovanom určení. Podľa § 80 písm. c/ O.s.p. návrhom na začatie konania (žalobou) možno medziiným uplatniť, aby sa rozhodlo o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. Právny záujem, ktorý je procesnou podmienkou prípustnosti určovacej žaloby podľa tohto ustanovenia, musí byť naliehavý v tom zmysle, že žalobca môže navrhova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J., H., 2/ A., B., oboch zastúpených advokátom JUDr. J., B., proti žalovaným 1/ J., správcovi konkurznej podstaty úpadcu Ž., spol. s r.o., B., IČO: X., 2/ I., P., 3/ M., Š., 4/ E., Š., o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 11 C 638/2002, o dovolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 17. decembra 2007 sp. zn. 1 Co 30/2007,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Advokát v občianskom súdnom konaní vystupuje ako profesionálny zástupca účastníka konania a tomu zodpovedá rozsah jednotlivých úprav v Občianskom súdnom poriadku naň a vzťahujúcich, a preto advokáta nemožno stotožniť s pojmom fyzickej osoby oprávnenej podnikať ako je uvedený v § 48 ods. 3 O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 ObdoV/8/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : V. O. – J., s miestom podnikania R.R., zast. advokátom JUDr. B. M., s. r. o., F.F., Č. proti žalovanému: R. K., H.H., S. , zast. JUDr. I. G., AK B.B., P., o zaplatenie 18 800,17 eur (566 374 Sk ) s prísl. na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Najvyššieho súdu Sloven
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva účastníka občianskeho súdneho konania na zákonného sudcu (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti občianskeho súdneho konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu alebo finančnú. Vzhľadom na charakter delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Ndc 29 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičs kej veci po poručiteľovi A.. B. , zomrelom X. , naposledy bývajúceho v B. , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 15 D 764 /20 10, o návrhu dedičov na prikázanie veci Okresnému súdu Komárno z dôvodu vhodnosti , takto r o z h o d o l : Prejednanie veci Okresného súdu Michalovce sp. zn. 15 D 764/2010 p r i k a z u j e podľa § 12 ods. 2 O.s.p. Okresnému súdu Komárno .
MENU