Nájdené rozsudky pre výraz: občianske súdne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4759

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1604 dokumentov
10092 dokumentov
33 dokumentov
11 dokumentov
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 6 Cdo 304 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. , so sídlom v B. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F.., so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát D. ., proti žalovanej S., za ktorú koná M. , so sídlom v B. o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, vedenej na Okresnom s úde Trenčín pod sp. zn. 12 C 289/201 2, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 18. decembra 20
Právna veta: Pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo kuzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd avtakom prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok. Pri riešení otázky, či rozhodcovský rozsudok vydal rozhodcovský súd s právomocou prejednať daný spor, nie je exekučný súd viazaný tým, ako túto otázku vyriešil rozhodcovský súd. Exekučný súd je povinný zamietnuť žiadosť sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 146/ 2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej R. , a.s. so sídlom v K. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. J. T. , advokátom so sídlom v K. , proti povinn ému J. P. , bývajúcemu v P., o vymoženie 11,62 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 5 Er 70/2010, o dovolan í oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 21. októbra 2010 sp. zn. 5 CoE 34/2010 , takto r o z
Právna veta: Už v štádiu rozhodovania o žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie je exekučný súd, konajúci o návrhu na nútený výkon právoplatného rozhodcovského rozsudku v zmysle § 44 ods. 2 Exekučného poriadku oprávnený aj bez návrhu (ex offo) skúmať, či rozhodcovská zmluva medzi zmluvnými stranami bola uzavretá platne. Ak exekučný súd zistí, že právomoc rozhodcovského súdu bola založená na základe neplatnej rozhodcovskej zmluvy, je oprávnený vyvodiť všetky dôsledky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov pre to, aby zmluvná strana nebola uvedenou zmluvou viazaná

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Astrová 2/A, IČO: 36 432 105, v dovolacom konaní zastúpeného Advokátskou kanceláriou Máčaj a Novák, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Karpatská 18, za ktorú koná advokát konateľ JUDr Jozef Novák, proti povinnému J. T. , bytom J., o vymoženie 862,23 € spolu s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 12 Er
Právna veta: Spôsobilosti byť účastníkom zodpovedá spôsobilosť mať práva a povinnosti v zmysle § 7 OZ a § 8 OZ (t.j. právna subjektivita a spôsobilosť na právne úkony). Okamihom narodenia má každá fyzická osoba spôsobilosť na práva a povinnosti (právnu subjektivitu), smrťou právna subjektivita fyzickej osoby zaniká. Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 26/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne B. C., b ývajúce j v B. , zastúpenej JUDr. P. V., advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ Ing. O. Č. a 2/ A. Č., obom bývajúcim v B. , zast úpených JUDr. T. J. advokát kou v B. o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 13 C 124/2003, o dovolaní žalovaných 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 2. j
Meritum o zaplatenie 5 000 000 € s príslušenstvom
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machynika, v právnej veci žalobcu D. O. , bývajúceho K. , zastúpeného JUDr. Marekom Radačovským, advokátom so sídlom v Košiciach, Štefánikova 26, proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Bratislava, Župné námestie 13,
Meritum o v ymoženie 33,19 eur s prísl.
Najvyšší súd 6 Cdo 107 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovensk ej konsolidačn ej, a.s., so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, IČO: X. , proti povinnému J. B. , bývajúcemu v B. , o vymoženie 33,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 4 Er 1241/2011 , o dovolaní oprávnenej proti uzn eseniu Krajského súdu v Tr enčíne z 25. januára 2012 sp. zn. 3 CoE 112/2011 takto r
Meritum o uloženie povinnosti odporcovi uverejniť odpoveď a zaplatiť primeranú náhradu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. P. P. , bývajúceho v Ž. , zastúpeného JUDr. K. M. , advokátkou so sídlom v Ž. , proti odporcovi P. P. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému D. , s.r.o. so sídlom v B. , o uloženie povinnosti odporcovi uverejniť odpoveď a zaplatiť primeranú náhradu , v edenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8 C 224/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu
Právna veta: Aj v prípade, že spotrebiteľ nevyužije právnu možnosť spochybniť existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa ustanovení zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, je exekučný súd povinný skúmať existenciu alebo platnosť rozhodcovskej zmluvy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 230 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B.B. , IČO: X. zastúpenej Advokátskou kanceláriou M. , s.r.o., so sídlom v B. , proti povinn ému D. K.K. , o vymoženie 1 614,29 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp.zn. 9 Er 2443 /201 0, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčín e z 15 . júla 2011 sp.zn. 8 CoE 1 34 /2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie
Meritum o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Najvyšší súd 2 Cdo 29 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. V. , bývajúceho v Č. , zastúpeného JUDr. D. T. , advokátom v B. , proti žalovanej M. V. , bývajúcej v Č. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou M..M. , J UDr. M. M.. , advokátom v N. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váho m pod sp.zn. 6 C 28/2008, o dovolaní žalovanej proti rozsudk u Krajskéh o súd
Meritum o určenie vlastníctva
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 275 /20 13 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. P. K. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. P. D. , advokátom v B. , proti žalovaným 1/ Z. P. , bývajúcej v B. , 2/ P. K. ml. , bývajúcemu v B. , 3/ Ing. D. K. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Ľ. B. , advokátkou v B. , o určenie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 13 C 69/2009, o dovolaní žalovanej 3/ proti rozsudku Krajského
MENU