Nájdené rozsudky pre výraz: občianskoprávne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 503

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

584 dokumentov
1563 dokumentov
38 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ust. § 19 O.s.p. tak, že ju má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak ten, komu ju zákon priznáva. Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby (§ 18 ods. 1 Obč. zák.). Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania v zmysle § 19 O.s.p. už opodstatňuje prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. b/ O.s.p. Spôsobilosť byť účastníkom konania treba odlišovať od tzv. vecnej legitimácie účastníka – aktívnej, či pasívnej, ktorá je z hľadiska prípustnosti irelevantná. Nemožno nedostatok spôsobilosti byť účastníkom zamieňať nedos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: I, zast. JUDr. Ľ, advokátom, P Bratislava, proti odporkyni: M, zast. JUDr. J, advokátom, Š, o návrhu na vydanie predbežného opatrenia, na dovolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave sp. zn. 21 Cob 211/05 zo dňa 31.októbra 2005, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie navrhovateľa o d m i e t a. Navrhovateľ je povinný zaplat
Právna veta: Norma kogentne upravuje, ktorý subjekt je nositeľom daňovej povinnosti a kto je daňovým dlžníkom pre prípad, že sa nerešpektuje rozhodnutie o vyrubení dane. Keďže ide o verejnoprávne povinnosti, nemožno ich preniesť na iné subjekty. Platenie dane je verejnoprávnou povinnosťou a teda v tom, že vzťah medzi platiteľom dane a správcom dane je vzťahom verejnoprávnym a nie občianskoprávnym, z uvedeného ale nemožno bez ďalšieho vyvodiť možnosť aplikácie záverov prijatých v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 7/2001, ktorý riešil inú situáciu (žalobca bol sám platiteľo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: U., a.s., B., IČO: X., proti žalovanému: F. S., bývajúci vo V., zastúpený JUDr. J. P., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v D., o zaplatenie 2 129,28 €, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 17 C 80/2000, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 4. septembra 2008 sp.zn. 12 Co 125/2008, takto r o z h o d o l : Rozsudok
Právna veta: Vo veci zákonného nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia, podmienenú dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, mohla byť podľa konkrétnych okolností prípadu postupom súdu odňatá účastníkovi možnosť vyjadriť sa k vykonávaným dôkazom, i možnosť predložiť ďalšie návrh na doplnenie dokazovania aj vtedy, ak súd rozhodol na jedinom pojednávaní bez toho, aby účastníka vypočul.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom zo 7. decembra 1998 potvrdil rozhodnutie, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že podľa posudku Posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne, pobočky v M., nie je invalidný a nie je ani čiastočne invalidný. Proti rozsudku krajského súdu podal včas odvolanie navrhovateľ. Nesúhlasil s hodnotením jeho zdravotného stavu posudkovými komisiami, ale ani súdom prvého stupňa. Uviedol, že jeho zdravotný stav mu ned
Právna veta: Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP znamená, že v konaní pred súdom – osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát. Advokátom je osoba zapísaná v zozname vedenom SAK ako advokát. Advokátsky koncipient nie je advokátom a v správnom súdnictve preto nemôže byť aplikované ustanovenie § 25 ods. 3 OSP, podľa ktorého advokát je oprávnený dať sa zastupovať prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva. Ustanovenie § 250a OSP má obligatórnu povahu a preto ani podľa § 246c OSP neprichádza v úvahu primerané použitie ustanovení I. časti OSP (§ 25).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: mjr. Ing. E. B. – v žalobe uvedená ako H. , bytom Z. , právne zastúpená advokátom JUDr. P. V. , B. , proti žalovanému: Slovenská informačná služba , Vajnorská ul., P.O.Box 69, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.p. PK -58 -6/2001 zo dňa 9.11.2007, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 1S 11/2008 -64 z 11.11.2010, takto
Právna veta: Podmienkou toho, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania. Ide teda o procesnú subjektivitu. Túto spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19 tak, že ju má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak ten, komu ju zákon priznáva. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S. K., a.s., so sídlom v B., proti povinnému nebohému M. P., naposledy bytom v S., o vymoženie 16 795,-- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp.zn. 17 Er 1681/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30. novembra 2007 sp.zn. 9 CoE 81/2007 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v
Právna veta: Pokiaľ neurobí iné opatrenia, môže súd ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať (§ 29 ods. 2 O.s.p.).Citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku umožňuje ustanoviť opatrovníka účastníkovi, ktorý má procesnú spôsobilosť, no nemôže sa konania zúčastniť a vykonávať tak práva a povinnosti účastníka konania alebo sa síce môže konania zúča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne Slovenskej republiky – Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Úrad právnych služieb, so sídlom v Bratislave, Kutuzovova č. 8, proti žalovanému I. O., bývajúcemu v P., P.O.BOX č. X., zastúpenému JUDr. J. P., advokátom so sídlom v D., o zaplatenie 1 232 475,10 Sk s prísl., vedenej na
Právna veta: Otázky platnosti právnych úkonov účastníkov občianskoprávnych vzťahov (vrátane kúpnej zmluvy uzavretej podľa Občianskeho zákonníka), patria do okruhu občianskoprávnych vzťahov (§ 1 ods. 2, § 2 ods. 1 až 3, § 588 a násl. Občianskeho zákonníka), ktoré sú oprávnené riešiť súdy, a preto prejednávanie a rozhodovanie sporov o určenie ich platnosti (resp. neplatnosti) patrí do právomoci súdu (§ 7 ods. 1 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. A., advokátkou so sídlom v Š., proti žalovaným 1/ H., P., 2/ I., bývajúcemu v B., podnikajúceho pod obchodným menom I., IČO: X., zastúpeného JUDr. D., advokátkou so sídlom v B., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o uložení povinnosti zabezpečiť predaj bytu, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 19 C 114/1997, o dovolaní žalo
Právna veta: Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. V posudzovanej veci žalobca dovolaním napadol rozhodnutie odvolacieho súdu vydané vo forme uznesenia, ktorým zrušil uznesenie o oprave záhlavia rozsudku súdu prvého stupňa v označení dátumu narodenia žalovanej. Náležitosti návrhu na začat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. M. , H. , IČO X. , zastúpeného Mgr. A. M. , advokátkou , R. , proti žalovanej M. Z. , nar. X. , P. , o zaplatenie 5 851,25 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II v Bratislave pod sp. zn. 22Cb/154/2010, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 3Cob/497/2011 -67 z 30. apríla 2012, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Sloven
Právna veta: Od aktívnej alebo pasívnej legitimácie účastníka konania treba odlišovať spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 6 O.s.p.) a procesnú spôsobilosť (t.j. spôsobilosť samostatne konať ako účastník konania § 20 O.s.p.). Nedostatok procesnej spôsobilosti účastníka konania (spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať procesné práva a povinnosti) bez riadneho zastúpenia je vadou, na ktorú dopadá § 237 písm. c/ O.s.p. K vade takejto povahy v danom prípade nedošlo. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. V sporovom konaní z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Mgr. Z. V. bytom Č., proti odporcovi: Mgr. P. M., bytom Č., zastúpeného JUDr. L. D., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 41 000 Sk (1360.95 €), ktorá sa viedla na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 12C 999/2000, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 9 Co 357/2007 z 13. marca 2008 takto r o z h o d o l: Dovolanie odporcu o d m i e t a.
MENU