Nájdené rozsudky pre výraz: občianskoprávne vzťahy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1087

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

305 dokumentov
10552 dokumentov
8 dokumentov
18 dokumentov
5 dokumentov
135 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Je potrebné prisvedčiť žalobcovi, že právo k ochrannej známke je vyjadrením vzťahu konkrétneho právneho subjektu, ako majiteľa k tejto inej majetkovej hodnote. Preto tento právny vzťah patrí do rámca občianskoprávnych vzťahov, o ktorých rozhodovať patrí do právomoci súdu. Len výnimočne je súdna právomoc zúžená a zákonom zverená do právomoci iných orgánov. Zákon o ochranných známkach nemá ustanovenie, ktorým by zveril do právomoci inému orgánu, ako napr. Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, rozhodovať o zániku práva k ochrannej známke zánikom právnej subjektivity majiteľa ochra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
-N a j v y š š í s ú d 2 Obo 62/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: V.N., spol. s r.o., V.X., L. zast. JUDr. J.G., advokátom Advokátska kancelária, P.X., B., proti žalovanému: V.P., s.r.o., Z.X., P., IČO: X., zast. JUDr. O.K., advokátom, Advokátska kancelária, Z.X., B., o neplatnosť dohody
Právna veta: Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zanikajú uspokojením nároku (§ 252 až 257 Zákonníka práce), uplynutím doby, na ktorú boli obmedzené (§ 258 Zákonníka práce). dohodou o sporných nárokoch (§ 259 Zákonníka práce), smrťou zamestnanca (§ 260 Zákonníka práce), prípadne neuplatnením práva v stanovenej lehote – preklúziou. Výpočet spôsobov zániku práv a povinnosti je v Zákonníku práce uvedený taxatívne. Znamená to, že iným, v Zákonníku práce neuvedeným spôsobom, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov nezanikajú, a to ani vtedy, keby zamestnanec a zamestnávateľ prejavili v tomto sme ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci oprávneného Z., a.s., T., zastúpeného Mgr. J. G., advokátom v D., proti povinnému M. N., bývajúcemu v P., zastúpeného JUDr. T. B., advokátom v P., o vymoženie 170 811,40 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica, pod sp. zn. 7 Er 203/2007, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. decembra 2007 sp. zn. 4 CoE 111/2007, t a k t o :
Kľúčové slová: občianskoprávne vzťahyzdravotnícke zariadeniezdravotná poisťovňa
R 74/2004
Právna veta: Vzťah medzi zdravotníckym zariadením a zdravotnou poisťovňou, vyplývajúci zo zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, je vzťahom občiansko-právnym.

Úryvok z textu:
Okresný súd Zvolen rozsudkom z 29. mája 2002, č. k. 7 C 166/01-44, uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 87 685,- Sk do troch dní po právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a vyslovil, že ani jeden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že predmetom sporu je náhrada za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom žalovanej, ktoré jej žalobkyňa riadne vyfakturovala a doručila a ktorých výška nebola medzi účastn
Kľúčové slová: občianskoprávne vzťahyúroky z omeškania správny orgán
R 97/2004
Právna veta: Ak inšpektorát, ako správny orgán uložil rozhodnutím okrem pokuty aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania v prípade, že pokuta nebude zaplatená do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia, právne vec nesprávne posúdil, čo je dôvodom, aby správny súd rozhodnutie v časti týkajúcej sa povinnosti zaplatiť úroky z omeškania zrušil a v tejto časti vrátil vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
Slovenský metrologický inšpektorát rozhodnutím z 13. mája 2003 uložil žalobcovi pokutu 17 000,- Sk podľa § 36 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii (ďalej len „zákon o metrológii“), a to za porušenie ustanovenia § 8 ods. 4 citovaného zákona tým, že bez metrologickej kontroly uviedol na trh meradlá - prístroje na meranie tlaku krvi mechanické v počte 17 kusov. Súčasne vo výroku rozhodnutia správny orgán prvého stupňa pre prípad nezaplatenia pokuty v lehote 15 dní od právoplatnosti
Právna veta: Stavbou z hľadiska občianskeho práva treba rozumieť výsledok stavebnej činnosti, pokiaľ jej výsledkom je vec v právnom zmysle, teda spôsobilý predmet občianskoprávnych vzťahov vrátane vlastníckeho práva. Podľa názoru dovolacieho súdu (zhodne s názorom odvolacieho súdu) za takúto vec nemožno považovať futbalové tréningové ihrisko (škvárové tréningové ihrisko), ktoré síce vzniklo ako výsledok určitej stavebnej činnosti, avšak nie je vecou v právnom zmysle. Odvolací súd preto správne uzavrel, keď ihrisko umiestnené na spornom pozemku nepovažoval za stavbu, ktorá by bránila vydaniu pozemku podľa § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcov bývajúcej K., 5/ Ing. J. Ž., bývajúceho v B. a 6/ E. Ž. bývajúcej v K., proti žalovanej Obec N., zastúpenej JUDr. P. V., advokátom v N., o vydanie nehnuteľnosti podľa zákona č. 403/1990 Zb., vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp.zn. 8 C 796/1991, o dovolaní žalovanej proti ro
Kľúčové slová: poistná zmluvaobchodnoprávny vzťahobčianskoprávne vzťahy
Právna veta: Medzi poistiteľom a škodcom, ktorý zodpovedá poistenému za škodu, nie je žiadny obchodnoprávny zmluvný ani mimozmluvný vzťah, a to ani vtedy, ak je škodcom podnikateľ. Právo poistiteľa na plnenie podľa § 813 ods. 1 Obč. zák. je právom poistiteľa z jeho vzťahu voči poistenému na základe poistnej zmluvy. Povinnosť škodcu voči poistiteľovi v takom prípade nemá pôvod v podnikateľskej činnosti škodcu. Nie je to obchodný záväzkový vzťah, ale vzťah občianskoprávny.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Beaty Miničovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Margity Fridovej, v právnej veci žalobcu J., správcu konkurznej podstaty úpadcu D., proti žalovanému L., o zaplatenie 239 760 Sk, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 10 Cb 317/00, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Najvyšš
Právna veta: Účelom inštitútu premlčania upraveného v ustanoveniach §§ 100 až 114 Obč.zák. je okrem stimulácie veriteľa k rýchlemu (včasnému) uplatneniu jeho práv (podľa zásady vigilantibus iura) aj snaha predchádzať v konkrétnych prípadoch dôkaznej núdzi na strane veriteľa v súdnom konaní a prispieť k právnej istote účastníkov občianskoprávnych vzťahov. Premlčanie je kvalifikované uplynutie času v dôsledku ktorého nárok (súdnu vymáhateľnosť práva, žalobné právo) možno odvrátiť námietkou premlčania. Ide o uplynutie času ustanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, že by právo bolo býv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Evy Sakálovej v právnej veci žalobcu R. Š., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. I. N., PhD., advokátom so sídlom v P., proti žalovanému D. M., bývajúcemu v P., o zaplatenie 300 000,-- Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. PN – 12 C 214/2002, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 18. m
Právna veta: Pokiaľ sa vyskytla polemika o tom, či ide o obchodnoprávny a či občianskoprávny vzťah, jeho skúmanie je pre posudzovanie veci nepodstatné. Jednoznačne ide o obchodnoprávny vzťah. Účastníci tohto vzťahu v rámci zmluvnej voľnosti si môžu upraviť podmienky v zmluve odlišne ako sú v tom ktorom zákone, len podmienky v zmluve nesmú odporovať príslušnému zákonu. Ak si účastníci obchodno právneho vzťahu upravia svoje podmienky podľa Občianskeho zákonníka, nekonajú protiprávne, lebo zákon to umožňuje a spochybňovaním toho by sme došli k takej absurdite, že Občiansky zákonník odporuje Obchodnému zákonní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 M Obdo 4/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štúrova č. 2, 812 85 Bratislava, proti rozsudku Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 23. februára 2005 č. k. 12 Cb 294/01 – 142, v spojení s rozsudkom Krajského súdu Bans
Právna veta: Dovolací súd poukazuje na to, že navrhovateľ uhradil sumu 335 717,- Sk, vrátenia ktorej sa teraz domáha titulom bezdôvodného obohatenia, ako odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávať určený podiel občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov, ktorá povinnosť bola zakotvená v predpise verejného práva (zákon č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti) a uložená aj autoritatívnym rozhodnutím odporcu ako správneho orgánu, t.j. orgánu verejnej moci. Je teda zrejmé, že vzhľadom na svoju povahu malo plnenie navrhovateľa základ vo verejnoprávnom vzťahu a malo rýdzo verejnoprávny cha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P.Z.P.B., spol. s r.o., T.č.X., zastúpeného Mgr. J.G., advokátom so sídlom v D., C. č. X., proti odporcovi SR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, C.č.X., P.B., o zaplatenie 335.717,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde v Považskej Bystrici pod sp. zn. 4 C 30/2004, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 14. júna 2007, sp. zn. 19
Kľúčové slová: predmetom občianskoprávnych vzťahovspoločná nehnuteľnosť
Právna veta: Predmetom občiansko-právnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty; veci sú hnuteľné alebo nehnuteľné; nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom (§ 118 ods. 1, § 119 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka). Nehnuteľnosťami sú okrem iného pozemky. Predmetom občiansko-právnych vzťahov sú pozemky vymedzené určitými hranicami. Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na práva a povinnosti vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti ustanovenia Občianskeho zákonníka. Z uvedeného vyplýva, že „Spoločná nehnuteľnosť“ ako taká nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci navrhovateliek: 1/ M. M., 2/ L. M., zastúpených advokátom JUDr. D. M., proti odporkyni: Správa katastra Poprad, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. k. V-2569/2006 zo dňa 15. mája 2008, o odvolaní navrhovateliek proti roz
MENU