Nájdené rozsudky pre výraz: obdarovaný

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 516

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

124 dokumentov
2173 dokumentov
11 dokumentov
14 dokumentov
5 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Vrátenie daru
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí.

Úryvok z textu:
Okresný súd v N. Z. rozsudkom žalovaným uložil povinnosť vypratať nehnuteľnosti v kat. úz. T., vedené na LV č. 2023 ako novovytvorené pare. č. 830/3 o výmere 325 m2 a diel 2 z pare. č. 830/4 o výmere 520 m2 zamerané geometrickým plánom č. 244-244-07-87 zo dňa 25. februára 1987, ktoré získali darom, vrátenia ktorého sa žalobkyňa dôvodne domáhala. Na odvolanie žalovaných Krajský súd v B. napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej zmenil tak, že žalobu zamietol. Svoje zmeňujúce rozhodnuti
Kľúčové slová: dar, darovacia zmluvadarovacia zmluvadobré mravyvrátenie daru
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1.Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie sa obdarovaného alebo len samotná jeho nevďačnosť, ale také správanie sa, ktoré s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Pri posudzovaní, či určité konkrétne správanie sa obdarovaného možno považovať za hrubé ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne A. S., bývajúcej v S., R. č. X., zastúpenej JUDr. D. T., advokátom so sídlom v B., M. č. X., proti žalovanému O. K., bývajúcemu v S., K. č. X., o vrátenie daru, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. V - 2 - 9 C 88/1993, o dovolaní žalobkyne proti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo darcu domáhať sa vrátenia daru vzniká darcovi okamihom správania obdarovaného, ktoré naplňuje znaky uvedené v § 630 Občianskeho zákonníka. K platnosti právneho úkonu darcu smerujúceho k vráteniu daru je z hľadiska jeho určitosti nevyhnutné, aby v ňom darca celkom zreteľne a jednoznačne uviedol tie konkrétne skutočnosti, v ktorých vidí hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným voči nemu alebo členom jeho rodiny. Úkon darcu smerujúci k vráteniu daru môže byť obsiahnutý priamo v žalobe; aj v nej musí však žalobca dostatočne presne, určito a konkrétne opísať skutkové okolnosti, z ktorých vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 616/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne I. J., bývajúcej v B., zastúpenej Advokátskou kanceláriou, JUDr. O. P., s.r.o. so sídlom v P., IČO: X., proti žalovanej Z. J., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. A. K., advokátkou so sídlom v P., o určenie vlastníckeho práva a vydanie nehnuteľností, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 10 C 207/2012, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne
Kľúčové slová: domácnosťvrátenie darudarovanieujma darcu
R 61/1997
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za členov rodiny darcu v zmysle § 630 Občianskeho zákonníka treba považovať tie fyzické osoby, ktoré sú s prihliadnutím na všetky okolnosti danej veci k darcovi v pomere príbuzenskom alebo obdobnom, ak darca ujmu, spôsobenú niektorej z nich obdarovaným, pociťuje ako ujmu vlastnú. Uvedené zákonné ustanovenie za právne relevantné považuje len také správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Pritom nie je rozhodujúci subjektívny pocit a úsudok darcu.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde v M. sa žalobcovia domáhali vrátenia daru a to nehnuteľnosti, domového majetku, dvora a záhrady, pretože žalovaný (ako obdarovaný) sa správa voči nim a členom ich rodiny tak, že hrubo porušuje dobré mravy. Okresný súd v M. po zrušení svojho prvšieho rozsudku odvolacím súdom, ktorým žalobe vyhovel a vrátení veci na ďalšie konanie, rozsudkom zo 4. marca 1994, č. k. 12 C 393/92-134, žalobu zamietol a ani jednému z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Krajský
Kľúčové slová: záložné právoabsolútna neplatnosť právneho úkonudarovacia zmluva
R 20/2006
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Darovacia zmluva uzavretá za účelom zabezpečenia uspokojenia pohľadávky obdarovaného voči darcovi je neplatným právnym úko- nom.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala určenia neplatnosti darovacej zmluvy o darovaní nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností pre kat. úz. P. ako byt č. 61 nachádzajúci sa na 6. poschodí bytového domu súp. č. 3179 na Žehrianskej ulici č. 3 v B., uzavretej dňa 21. januára 2000 medzi ňou ako darkyňou a žalovaným ako obdarovaným. Uviedla, že daro­ vaciu zmluvu uzavrela za účelom zabezpečenia (ručenia) dlhu z pôžičky pos­ kytnutej žalovaným jej priateľke Emílii S., no v skutočnosti nemala v
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že sa zaoberal prejavom vôle - právnym úkonom, na ktorého zaviazanie sa žalobca voči žalovanému domáhal, a to darovacou zmluvou, keď zdôraznil jeden z jej základných pojmových znakov, a to bezodplatnosť, na základe ktorej obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi nijakú protihodnotu daru vyjadriteľnú v peniazoch, t. j. účelom darovacej zmluvy je bezodplatné rozmnoženie majetku obdarovaného, a to na úkor darcu, na dar nie je právny nárok. Ohľadne predkupného práva podľa § 140 Občianskeho zákonníka, na základe ktorého sa žalobca domáhal uzavr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/7/2020 Identifikačné číslo spisu: 6418201418 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6418201418.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky spore žalobcu Q., bývajúceho v G., zastúpeného JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokáto
Kľúčové slová: právny vzťahodporovateľné právne úkony
R 63/2004
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre aplikáciu ustanovenia § 42a Občianskeho zákonníka je podstatným preukázateľný a objektívne daný dôvod na úspešnú odporovateľnosť právneho úkonu, aj keď veriteľ v čase uzatvárania takéhoto úkonu nebol s dlžníkom (darcom) v právnom vzťahu, ak takýto nárok uplatnil v lehote troch rokov od uzavretia odporovateľného úkonu (darovacej zmluvy) a je objektívne preukázané, že obdarovaný takýto úmysel za daných okolnosti pri náležitej starostlivosti musel poznať.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom Krajský súd v Nitre vyhovel odvolaniu žalobcu, zmenil zamietajúci rozsudok prvostupňového súdu a vyhovel žalobe o právnej neúčinnosti darovacej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území T., vyznačených v liste vlastníctva ako parcela č. 3667, zastavaná plocha o výmere 282 m2 a na nej postavenom rodinnom dome pop. č. 496, medzi darcom - manželom J. Ch. a manželkou - žalovanou J. Ch. Vklad do katastra podľa darovacej zmluvy bol realizovaný 25. j
Kľúčové slová: darovacia zmluvadarovaniedokazovanie v sporovom konanívrátenie daru
R 88/1998
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K zániku darovacieho vzťahu podľa § 630 Obč. zák. dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo členom jeho rodiny. Hrubým porušením dobrých mravov sa tu rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie. Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade (predkov a potomkov) ako aj súrodencov, výnimočne aj ďalšie osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, pokiaľ by darca ich ujmu dôvodne pociťoval a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave, ktorým tento súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa vyhovujúci žalobe tak, že žalobu o vrátenie daru zamietol (s odôvodnením, že ani po doplnenom dokazovaní vo veci neexistoval žiaden skutkový dôvod pre vrátenie daru podľa ust. § 630 Obč. zákonníka), podala včas dovolanie žalobkyňa. Jeho prípustnosť vyvodzovala z § 238 ods. 1 O.s.p. a opodstatnenosť z ust. § 241 ods. 2 písm. c) a d) O.s.p. Namietala, že napadnutý rozsudok vychádzal zo skutkových zisten
Kľúčové slová: hodnotenie dôkazovvrátenie daru
R 111/1998
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak súd v spore o vrátenie daru (§ 630 Obč. zák.) v rámci hodnotenia dôkazov (§ 132 O.s.p.) nezohľadní výsledky vykonaného dokazovania svedčiace aj proti žalobkyni (darkyni), jeho rozhodnutie vychádza zo skutkového zistenia, ktoré nemá v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p..) Konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p.) aj vtedy, ak odvolací súd svoj právny záver riadne neodôvodnil, tak že jeho rozsudok zostal nepreskúmateľný.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu v Čadci, ktorým tento uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 65 000 Sk do troch dní. Na základe rozsiahleho dokazovania vykonaného súdom prvého stupňa a ním doplneného mal preukázané, že žalovaná použila na adresu žalobkyne - matky nevhodné, hrubé výrazy, z ktorého zistenia vyvodil, že žalovaná hrubo porušila dobré mravy, a preto sa žalobkyňa oprávnene domáha vrátenia daru podľa ustanovenia § 630 Obč. zák. Tento ro
MENU