Nájdené rozsudky pre výraz: obecné zastupiteľstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 497

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

529 dokumentov
1508 dokumentov
13 dokumentov
87 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak uznesenie obecného zastupiteľstva nemá právotvorné účinky, preto neovplyvňuje právne postavenie osôb, spočívajúce v porušení ich vlastníckeho práva, nemôžu sa tieto fyzické osoby domáhať preskúmania predmetného uznesenia v konaní pred ústavným súdom. Takéto rozhodnutie orgánu územnej samosprávy nemá charakter právotvorného rozhodnutia, ktoré by mohlo mať za následok porušenie základných práv fyzických osôb.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 8. októbra 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť J. P. a M. P., bytom v P., zastúpených JUDr. J. U., advokátom, proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva v Drienove zo 16. októbra 1996 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť J. P. a M. P. na začatie konania o d m i e t a pre zjavnú neopodstatnenosť. Z o d ô v o d n e n i a : Ústavnou sťažnosťou doručenou Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Koš
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Krajský súd pri svojom rozhodovaní vychádzal z ustanovení § 244 ods. 2 a ods. 3, § 247 ods. 1 a § 246c ods. 1 veta prvá OSP, § 6 ods. 1, 2, 3, 4, 6, 8 a 10, § 11 ods. 4 a § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“ alebo „zákon o obecnom zriadení“), keď mal z predloženého spisového materiálu za zrejmé, že žalobca žiada preskúmať zákonnosť Všeobecne záväzného nariadenia obecného zastupiteľstva Obce č. 1/2007, ktorým schválilo záväznú časť územného plánu Obce, pričom tomuto rozhodnutiu obecného zastupiteľstva predch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo/232/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Občianskeho združenia „ Z.S.B.“, proti žalovanej Obci Bobrovník, so sídlom Bobrovník 37, zastúpenej JUDr. A. S., advokátom, so sídlom R., v konaní o preskúmanie zákonnosti územného plánu Obce Bobrovník schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Bobrovník
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Inštitút tzv. úväzkového starostu nemoţno viazať na oprávnenie zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko takúto právomoc zastupiteľstva vylučuje osobitný zákon, a to zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo/303/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci navrhovateľa Krajského prokurátora v Košiciach so sídlom Košice, Mojmírova 5, proti odporkyni Obci B. so sídlom B. XX, o preskúmanie zákonnosti uznesenia odporkyne č. 3/2007 z 30. januára 2007 a o odvolaní navrhovateľa proti
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: S poukazom na § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné (mestské) zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä sa uznáša na nariadeniach. Obsah samosprávnych funkcií obce, resp. mesta je vymedzený v § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pôsobnosť obecného (mestského) zastupiteľstva ako jedného z orgánov obce je upravená v § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje teda o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené vykonávať kompetencie uvedené demonštratívne v písm. a/ až p/ uvedeného zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/53/2016 Identifikačné číslo spisu: 7015201377 Dátum vydania rozhodnutia: 12.07.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7015201377.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V predmetnej právnej veci, keď obecné zastupiteľstvo určilo okrem platu starostu aj jeho pracovný úväzok, konalo nad rámec zákona o obecnom zriadení a svojich kompetencií a v rozpore s ustanovením čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Ak by zákonodarca v podobe zákona o obecnom zriadení zveril obecnému zastupiteľstvu aj právomoc určovať pracovný úväzok starostu, bolo by to v ňom expressis verbis, t.j. výslovne, uvedené. Takéto svojvoľné rozširovanie právomoci obecným zastupiteľstvom na otázky, ktoré mu zákon nezveruje, je v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením Ústavy Slovenskej repu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Sžo 215/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Krajská prokuratúra B. B., proti odporcovi: Obec Lehôtka o preskúmanie zákonnosti uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lehôtka č. II/5-2007 zo dňa 15.februára 2007, konajúc o odvolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bansk
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Inštitút odvolania hlavného kontrolóra z funkcie je priamo ustanovený v zákone o obecnom zriadení, preto na tento inštitút na Zákonník práce neaplikuje, čo sa však týka skutkového vymedzenia tohto odvolania z pohľadu jeho zameniteľnosti, keďže takúto konkrétnu úpravu zákon o obecnom zriadení ani zákon o výkone práce vo verejnom záujme nemá, je potrebné na túto otázku aplikovať subsidiárne Zákonník práce. Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku je osobitným druhom konania up ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžo/25/2013 Identifikačné číslo spisu: 5012200565 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5012200565.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Ale
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu doslovné prevzatie textu zákona do VZN samo o sebe ešte nezakladá jeho nezákonnosť. Je však potrebné zdôrazniť, že obecnému zastupiteľstvu prislúcha podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rešpektovať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, nie ich v celku alebo v pozmenenej podobe preberať do vlastných nariadení. Takáto forma transpozície spôsobuje nežiaducu konkurenciu právnych predpisov, pretože zákon č. 282/2002 Z.z. a napadnuté VZN upravujú rovnaké oblasti spoločenských vzťahov. Tým, že štát ako jediná zvrchovaná autorita oprávn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Svzn/1/2015 Identifikačné číslo spisu: 1014200352 Dátum vydania rozhodnutia: 29.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1014200352.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmi
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zhodne s krajským súdom odvolací súd zastáva názor, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvný prevod konkrétneho majetku, a z jeho uznesenia musí byť zrejmé, aký prevod sa schvaľuje, čo je predmetom prevodu, teda ktorá nehnuteľnosť, v prospech koho a za akú cenu. Obsahom uznesenia, schváleného obecným zastupiteľstvom, by mali byť tie isté náležitosti označenia nehnuteľností, ako ich vyžaduje zákon pre zmluvu v súlade s § 42 katastrálneho zákona. Nie je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schvaľovalo konkrétnu zmluvu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej, v právnej veci žalobcu: Krajský prokurátor v Nitre, Krajská prokuratúra Nitra, proti žalovaným: 1) Katastrálny úrad v Nitre, 2) Správa katastra Topoľčany, 3) Obec T., zastúpená JUDr. M. K., advokátom, 4) D. C., o preskúmanie zákonnosti rozhod
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Obecné zastupiteľstvo je v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voleným zastupiteľským zborom obce. Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo nie je záujmovým združením občanov v zmysle § 4 ods. 1 Trestného poriadku, a preto nemôže ponúknuť prevzatie záruky za nápravu obvineného. II. Uloženie trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu páchateľovi, ktorý na začiatku plynutia predchádzajúcej skúšobnej doby podmienečného odsúdenia spáchal dva úmyselné trestné činy, spravidla zásadným spôsobom nerešpektuje hľadiská Trestného zákona pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naivvšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona ge- o^ťSnoSou obdaných Sad, prokurátora Slovenskej republiky podanej v neprospech obvineného Z. S. obtaznostou vec, alebo mym zavaznym dovodom konkrétne neargumentoval. 'J,* Krajského súdu v N z 3. júla 1997. sp. zn 3 ío 147/97, ako aj roz- Reálne nehrozí ani zmarenie alebo podstatné sťaženie účelu trestného konaj sudok okresného súdu v L- z 12- marca 1997, sp. zn. 3 T 4/97, vo výroku o treste Vzhľadom na dôvody a roz
Kľúčové slová: neplatný právny úkonmajetok obceručiteľský záväzok
R 90/2018
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: I. Ak je rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce rozdelené medzi orgány samosprávy obce, t. j. medzi starostu a obecné zastupiteľstvo, pre platnosť právneho úkonu obce sa vyžaduje súlad medzi vôľou obce, ktorú vytvára obecné zastupiteľstvo a vyjadruje vo svojom uznesení a prejavom vôle obce navonok starostom ako jej štatutárnym orgánom. II. Obecné zastupiteľstvo má právo schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať hospodárenie sním aj v rípade, ak neboli schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obo/1/2015 Identifikačné číslo spisu: 9015897855 Dátum vydania rozhodnutia: 17.02.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Seman Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:9015897855.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členov senátu JUDr. Jura
MENU