Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077258
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63667
USSR: 34731
NSČR: 121534
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421469
Krajské súdy (ČR): 41622
Posledná aktualizácia
17.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: obhliadka


Približný počet výsledkov: 1183 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obhliadka
  • obhliadka nájdené 1703 krát v 1183 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 352 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 8 dokumentov
Krajské súdy SR 3235 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 4 dokumenty
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Príkazy súdu a prokurátora sa v trestnom konaní vydajú len v prípade zákonného dôvodu na zásah do základných alebo iných práv a slobôd dotknutých osôb. Domovú prehliadku alebo prehliadku iných priestorov alebo pozemku na účel zabezpečenia veci dôležitej pre trestné konanie nie je potrebné nariadiť, ak je zrejmá dobrovoľná súčinnosť osoby, ktorá je vlastníkom alebo oprávneným užívateľom nehnuteľnosti, v (na) ktorej sa má vec nachádzať. V takom prípade sa použije inštitút vydania alebo odňatia veci (§ 91 Tr. por.) po prípadnom predchádzajúcom, resp. súčasnom vykonaní obhliadky (§ 154 Tr. por.) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR vyššie uvedeným uznesením dovolanie obvineného L.K. proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 30. mája 2012, sp. zn. 1 To 55/2012, podľa § 382 písm. c/ Tr. por. odmietol na neverejnom zasadnutí, lebo je zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371 Tr. por. Z o dô v o dne ni a Napadnutým rozsudkom Krajský súd vNitre rozhodol tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. b/, písm. d/ Tr. por. zrušil rozsudok Okresného súdu Komárno z 12. apríla 2012, sp. zn. 3T/54/2010 a podľa § 322 ods. 3 Tr. por .
Kľúčové slová: povinnosť vyhľadať dôkazy, listinné dôkazy, obhliadka, základné zásady trestného konania

Zbierka NS 2/2006
R 16/2006
Uznesenie
Právna veta: I. Právny záver o tom, že skutok nie je trestným činom, ale dis­ ciplinárnym priestupkom v zmysle § 226 písm. b) Trestného poriad­ ku, je pre obžalovaného nepriaznivejší ako záver o tom, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný podlá § 226 písm. a) Trestného poriadku. Rozsah zisťovania skutkového stavu veci potrebného na rozhodnutie súdu musí z tohto dôvodu obsiahnuť primárne alternatívu uvedenú v § 226 písm. a) Trestného poriadku [§ 89 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku]. II.Vzhľadom na to, že listinnými dôkazmi sú listiny, ktoré svojím obsahom dokazujú alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd v Trenčíne na základe odvolania obžalovaného nrtm. prof. si. M. F. proti rozsudku Vojenského obvodového súdu Prešov z 21. júna 2005, sp. zn. 2 T 35/04, podľa § 258 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu a podľa § 260 Trestného poriadku vec vrátil prokurátorovi na došetrenie. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vojenského obvodového súdu Prešov bol obžalovaný nrtm. F. uznaný vinným z pokračujúceho trestného činu vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej .
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov, chyby znaleckého posudku, dokazovanie v správnom konaní, dôkazné prostriedky, znalecké dokazovanie

Zbierka NS 2/2013
R 16/2013
Rozsudok
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
... správnemu rozhodnutiu. Vo vzťahu k jednotlivým úkonom právnej služby namietal priznanie odmeny žalobcovi vo výške trojnásobku tarifnej odmeny za obhliadku nehnuteľnosti právnym zástupcom vykonanú dvakrát a za úkon právnej služby vykonaný v roku 2010 (bod 7 – úkony ... žalobc u a jednak stavby vedľajšieho účastníka) s tým, že po tejto obhliadke sa ešte uskutočnili rokovania, kde sa rozoberal ďalší postup a dôsledky vyplývajúce z obhliadky, majúc za to, že toto predstavovalo mimoriadne ťažký úkon berúc do .
Právna veta: I. Trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák., spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 Tr. zák. II. Súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu v zmysle § 329 ods. 1 Tr. zák. je daná vždy vtedy, ak páchateľ bez právneho titulu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť materiálnu alebo inú protislužbu za svoje predc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čase, priebeh a výsledky procesných úkonov sú však dokumentov ané v príslušných zápisniciach – o osobn ej prehliadke (JUDr . M. ), o obhliadke miesta činu (kancelária naposledy menovaného) s fotodokumentáciou, obdobne osobná prehliadka a prehliadka iných priest orov vo vzťahu k JUDr. B .
Právna veta: I. Ak obvinený manipuloval s dôkaznou situáciou tým, že sfalšoval alebo pozmenil dôkaz, alebo predložil sfalšovaný alebo pozmenený dôkaz na účel, aby sa použil v trestnom konaní ako pravý, narušil Trestným zákonom chránený záujem na spravodlivom a zákonnom rozhodnutí a vyvolal trestnoprávne relevantný následok vymedzený v skutkovej podstate trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a/, alebo písm. b/ Tr. zák. II. Trestný čin marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. je dokonaný predložením sfalšovaného alebo pozmeneného dôkazu súdu alebo orgánu činnému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že požiadal obvineného M.L. o to, aby dal poškodenej podpísať zápisnicu o obhliadke miesta činu a keď prišiel na druhý deň ráno do práce, podpísal predmetnú zápisnicu ... S. jasne a zrozumiteľne vysvetlil, že keď odchádzali z miesta činu, dal zápisnicu o obhliadke miesta činu do tašky obvinenému M.L., ako aj všetky ostatné veci, teda zaistené ... S., ktorý je uvedený na týchto písomnostiach ako osoba, ktorá ich vyhotovila, dokončil reálne obhliadku miesta činu dňa 10. augusta 2008 o 13.30 h a nemohla teda vykonať .
Kľúčové slová: colná hodnota tovaru, colné konanie, colná kontrola

Zbierka NS 4/2002
R 71/2002
Rozsudok
Právna veta: Ak pri následnej kontrole po prepustení tovaru do režimu voľného obehu colnými orgánmi (§ 86 ods. 1 zákona č. 180/1996 Z. z* colné orgány vychádzajú z tých istých údajov ako v pôvodnom colnom konaní a na základe nich dospejú k inému hodnoteniu údajov a k odlišnému určeniu colnej hodnoty prepusteného tovaru, nezakladá to dôvod na postup podľa § 220 ods. 4 a 5 Colného zákona - určenia vyššej sumy cla. Poznámka: */ Teraz zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon

Úryvok z textu:
... v S. bol spísaný záznam o poškodení a rozsahu poškodenia vozidla, na základe čoho colný orgán určil výšku cla. Pri obhliadke vozidla uviedla všetky skutočnosti pravdivo a colné orgány na mieste samom konštatovali skutočnosti rozhodné na určenie výšky cla. Následne v .
Právna veta: Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Správne konanie - procedúra - výlučne sleduje, aby bola zaistená správna aplikácia hmotného práva, aby rozhodnutie vo veci, ktorým sa zakladajú, menia alebo zrušujú konkrétne práva a povinnosti, bolo v súlade s hmotným právom. Zrušenie alebo zmena právoplatných rozhodnutí na základe mimoriadnych opravných prostriedkov [aj preskúmaním podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)] takto prichádza do úvahy len za situácie, ak sa v konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , neobsahuje výkresy doterajšieho a navrhovaného stavu objektu, nesprávne boli merané odstupy obvodových stien od susedných pozemkov a tiež, že podlá obhliadky celá stavba je riešená ako novostavba, pričom zo spisového materiálu nevyplýva, že by stavebníci požiadali o zmenu stavby pred dokončením .
Kľúčové slová: všeobecná právna úprava, osobitný predpis, nájom nebytového priestoru, obnovenie nájomnej zmluvy, dôvody pre skončenie nájmu

Zbierka NSS 5/2019
R 41/2019
Uznesenie
Právna veta: I. Právna úprava skončenia nájmu nebytového priestoru uzavretého na určitý čas obsiahnutá v ustanovení § 9 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov je komplexná, v dôsledku čoho je na skončenie nájmu vylúčená aplikácia ustanovení všeobecného predpisu (Občianskeho zákonníka) o skončení nájmu. II. Ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka o obnovení nájmu sa nepoužije na nájom nebytového priestoru, ktorý skončil uplynutím dojednaného času podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

Úryvok z textu:
... totiž vedomosť o pochybnostiach odvolacieho súdu ohľadom zisteného skutkového stavu, trval by na doplnení dokazovania pred odvolacím súdom (napr. navrhnutím obhliadky nebytových priestorov). 15. Prípustnosť dovolania podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. b/ C. s. p. videl dovolateľ vo vyriešení .
Kľúčové slová: dotknuté orgány, užívanie stavby, kolaudačné konanie, stavebný úrad, nedostatok aktívnej legitimácie žalobcu

Zbierka NS 6/2011
R 87/2011
Uznesenie
Právna veta: 1. V kolaudačnom konaní dotknutý orgán môže vyjadriť svoj názor vo forme stanoviska, ktoré musí uplatniť pri ústnom pojednávaní, inak v zmysle platnej koncentračnej zásady na jeho stanovisko sa neprihliadne. 2. Kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom v zmysle stavebného zákona môže napadnúť žalobou o preskúmanie jeho zákonnosti len účastník správneho konania, ktorý bol týmto rozhodnutím priamo dotknutý na svojich subjektívnych právach spojených s užívaním stavby, ktoré boli predmetom kolaudačného konania.

Úryvok z textu:
... 80 ods. 2, tak že majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke, vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony a chrániť záujmy týkajúce sa ochrany zdravia ľudu, utvárania a ochrany zdravých životných podmienok .
Právna veta: Ak právnická osoba riadne nepreukázala spôsob nadobudnutia tovaru a ani v lehote 15 dní od vydania rozhodnutia colného orgánu o zabezpečení tovaru neodstránila pochybnosti, ktoré viedli k jeho zabezpečeniu, tak neuniesla dôkazné bremeno, a potom colný orgán v súlade s ustanovením § 14a ods. 3 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o prepadnutí tovaru v prospech štátu.

Úryvok z textu:
... je to pre dokazovanie nevyhnutné, môže zamestnanec správcu dane bezodplatne odobrať na účely bližšej obhliadky alebo exper tízy vzorky zabezpečených vecí. Odobraté vzorky sa po expertíze či obhliadke vrátia, ak to ich povaha pripúšťa. Pri zabezpečovaní tovaru a veci sa postupuje primerane .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.