Nájdené rozsudky pre výraz: objektívna a subjektívna lehota na podanie návrhu na obnovu konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z ustanovení § 228 ods. 1 a § 230 ods. 1 O.s.p je zrejmé, že napadnuteľnosť obnovou konania je časovo obmedzená. V niektorých prípadoch platí len 3-mesačná subjektívna lehota, v niektorých je táto lehota kombinovaná s 3-ročnou objektívnou lehotou. Pomer lehôt je ten, že i keď ešte neuplynula subjektívna lehota, návrh je podaný oneskorene, keď už uplynula objektívna lehota. Subjektívna lehota pre včasné podanie návrhu na obnovu konania je 3-mesačná a je potrebné zachovať ju vždy. Začína plynúť od okamihu, keď ten, kto obnovu navrhuje, sa buď dozvedel o dôvode obnovy, alebo od tej doby, keď tent ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obo /105/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu 1. R., nar. X. bytom L., 2. Š. nar. X., bytom L., obaja zast. JUDr. M., proti žalovanému M. nar. X., bytom Z., zast. J., o návrhu žalovaného na obnovu konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 18Cb/960/00, na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 8. októbra 2007 č. k. 1Cb/2/2007-26, takto r o z h o d o l : Najvy
Právna veta: Prvostupňový súd postupoval správne, keď skúmal prípustnosť obnovy konania v zmysle ust. § 228 ods. 1 O.s.p., keďže obnova konania je prípustná len z dôvodov taxatívne uvedených v ust. § 228 ods. 1 O.s.p. Týmito dôvodmi je existencia skutočností, rozhodnutí alebo dôkazov, ktoré bez svojej viny nemohol účastník použiť v pôvodnom konaní, a to za predpokladu, že môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Dôvodom obnovy konania môžu byť len tie skutočnosti, ktoré nastali do vyhlásenia rozhodnutia súdu. Pre záver, či nové skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy môžu privodiť pre účastn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 57/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P., a.s., K.T., zast. JUDr. L.J., advokátkou so sídlom A.K. proti žalovanému: R.Ž.B., zast. Mgr. V.S., advokátkou so sídlom Z.B., o návrhu na obnovu konania a odklade vykonateľnosti rozhodnutia, na odvolanie žalovaného - navrhovateľa obnovy konania proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 15. októbra 2008, č. k. 24 Cb 3/08-23, takto rozhodol: Napadnuté
MENU