Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842414
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106727
NSSČR: 56931
USČR: 69946
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402738
Krajské súdy (ČR): 31246
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: objektívna premlčacia doba


Približný počet výsledkov: 23 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: objektívna premlčacia doba
  • objektivny nájdené 21863 krát v 8478 dokumentoch
  • premlcacia nájdené 1685 krát v 565 dokumentoch
  • doba nájdené 25354 krát v 8711 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 24 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské a okresné súdy SR 367 dokumentov


Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia; Právo na náhradu škody z ublíženia na zdraví (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: 1. Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje vtedy, ak má škoda, resp. ujma na zdraví preukázateľne trvalé a výraznejšie nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Podľa ustálenej súdnej praxe je ním preto potrebné rozumieť jednak vylúčenie, či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom a rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom a športovom živote, jednak sťaženie či dokonca priamo znemožnenie výkonu či voľby povolania, voľbu životného partnera, prípadne možnosti ďalšieho se ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Jednotlivé nároky na náhradu škody na zdraví sú samostatnými nárokmi, u ktorých bežia samostatné premlčacie doby. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka, právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia sa najneskoršie právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví. Zásadne je potrebné vychádzať z toho, že jednotlivé nároky na náhradu škody na zdraví sú samostatnými nárokmi, u ktorých bežia samostatné premlčacie doby. Počiatok ich behu je stanovený okamihom, kedy s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Pre začiatok behu dvojročnej subjektívnej premlčacej doby je rozhodný deň, kedy sa oprávnený skutočne dozvie o tom, že došlo na jeho úkor k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho získal. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na koho úkor bol predmet bezdôvodného obohatenia získaný. Predpokladom zodpovednosti za zí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Podľa ust. § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak poistený má proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza jeho právo na poistiteľa, a to do výšky plnenia, ktoré mu poistiteľ poskytol. Citované ustanovenie § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyjadruje zákonnú cessiu (prechod) práva poisteného na náhradu škody voči tretej osobe na poistiteľa. V rámci tejto zákonnej cessie poistiteľ vstupuje do existujúcich práv poisteného alebo poškodeného. Poistiteľovi nevznikajú nové práva voči zodpovednému subjektu, ale všetky jeho práva sú odvodené od práv poisteného ako opráv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... doby, právo žalobcu sa premlčalo, a to aj napriek tomu, že poistiteľovi (resp. aj poškodenému) plynula ešte druhá objektívna premlčacia doba, v ktorej dobe bol podaný návrh na začatie konania. Mimoriadnym dovolaním napadnuté rozhodnutia preto nie sú správne, ... plynutie jednej z nich, právo sa premlčí, a to aj napriek tomu, že poškodenému plynie druhá premlčacia doba. Objektívna premlčacia doba je trojročná a začína plynúť od okamihu škodnej udalosti. Subjektívna premlčacia doba je dvojročná a pre začatie ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka, právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví (§ 106 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka subjektívna premlčacia doba je dvojročná a na začatie jej plynutia vždy treba rešpektovať subjektívnu stránku poškodeného týka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 2 sa okresný súd zaoberá i objektívnou premlčacou dobou, v konečnom dôsledku uzatvára, že pri náhrade škody na zdraví sa objektívna (premlčacia) doba neuplatňuje. Pokiaľ ide o zamietnutie časti žalobkyňou uplatňovaného nároku na „opatrovné“, ohľadom tohto nároku generálny prokurátor v mimoriadnom dovolaní len ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa ustanovenia § 498 Občianskeho zákonníka v platnom znení platí, že na to, čo dal pred uzavretím zmluvy niektorý účastník, hľadí sa ako na preddavok. Znamená to, že pokiaľ pred uzavretím zmluy poskytne jedna strana niečo, čo má byť predmetom jej budúceho záväzku zo zmluvy, je stanovená vyvrátiteľná právna domnienka, že v pochybnostiach sa plnenie poskytnuté medzi účastníkmi pred uzatvorením zmluvy, z ktorej má záväzok na plnenie ešte len vzniknúť, považuje za preddavok, t.j. za splátku na dohodnuté budúce plnenie. Podstatné je, že plnenie bolo poskytnuté predtým, než malo dôjsť k uzatvoren ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Uviedol, že v prípade absolútne neplatného právneho úkonu, bezdôvodné obohatenie vzniká od vzniku tohto právneho úkonu a teda objektívna premlčacia doba začne plynúť od jeho vzniku. Subjektívna premlčacia doba začne plynúť odvtedy, keď sa oprávnený dozvie, že bezdôvodné ... došlo. K odovzdaniu zálohy došlo 13. augusta 1997, kedy začala plynúť trojročná 4 4 Cdo 256/2010 objektívna premlčacia doba na uplatnenie nároku a skončila 13. augusta 2000. Keďže žalobcovia sa svojho nároku podanou žalobou domáhali ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Dovolací súd súhlasí s názorom odvolacieho súdu, že pri skúmaní otázky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady je potrebné sa zaoberať tým, či úkon, ktorým bolo toto právo uplatnené, bol urobený platným spôsobom, včas, na správnom mieste a dôvodne, ako i s jeho názorom, že neplatným a teda neúčinným uplatnením by bolo také uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady, z ktorého by nebolo možné vyvodiť, či a aké konkrétne právo zo zodpovednosti za vady mal kupujúci pri svojom prejave na mysli. Dovolací súd sa však nestotožňuje s právnym záverom odvolacieho súdu o neuplatnení práva zo zodpovednos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nakoľko k odstúpeniu od zmluvy došlo 16. januára 2007 a žaloba bola podaná 13. júna 2008 neuplynula ani subjektívna ani objektívna premlčacia doba v zmysle § 107 ods. l, 2 Občianskeho zákonníka. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil poukazom na § 142 ods ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie je v ustanovení § 451 Občianskeho zákonníka konštruované ako predmet plnenia, ktorý sa má vydať. V ods. 1 je pritom vyjadrená všeobecná zásada, že ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí toto obohatenie vydať . V ods. 2 tohto ustanovenia je vymedzený pojem bezdôvodného obohatenia. Zákon v tomto ustanovení uvádza štyri formy bezdôvodného obohatenia ( piata je obsiahnutá v § 454 ). Teda podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na koho úkor bol predmet bezdôvodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... základe právneho dôvodu, ktorý odpadol. Námietku premlčania odporcov vyhodnotil za nedôvodnú. Konštatoval, že tak subjektívna ako aj objektívna premlčacia doba začala u navrhovateľa 1/ plynúť od druhej polovice mesiaca februára 2000, kedy sa z predmetnej nehnuteľnosti ( rodinného domu ... zrejmé, že ku kúpe nedôjde. Návrh v danej veci bol podaný 13. 11. 2001, pričom subjektívna a objektívna premlčacia doba ( § 107 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka ) uplynula u navrhovateľa 1/ až v druhej polovici februára 2002 ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Merito zaplatenie 11 949,81 €
... nezávislé. Subjektívna premlčacia doba môže plynúť len v rámci objektívnej premlčacej doby , ktorú nemôže prekročiť. V danom prípade objektívna premlčacia doba ( pri sume 60 000 Sk – 1 991, 63 € ) začala plynúť súčasne so subjektívnou premlčacou dobou dňa 31. mája 2000 , kedy ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 512/2002, 134/2005, 269/2007, 87/1995, 141/2006, 12/1994, 30/2011, 384/2008, 342/2009
Merito o zaplatenie 16 287,60 eur s prísl.
... nezačala plynúť premlčacia doba. Exekučné konanie sa právoplatne skončilo 19. októbra 2004, preto 20. októbra 2004 začala plynúť objektívna premlčacia doba a uplynula 20. októbra 2007. Právoplatnosťou uznesenia o zastavenia exekúcie sa totiž žalobca dozvedel o tom, že došlo ... konaní námietku premlčania. S poukazom na § 107 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka súd uviedol, že 3-ročná objektívna premlčacia doba začala plynúť od právoplatnosti uznesenia o zastavení exekúcie, t.j. od 19. októbra 2004. Od tohto dátumu ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 83/1999, 40/2009, 99/1963, 223/2007, 233/1995, 75/1999, 58/2009, 19/2010, 196/1999
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.