Nájdené rozsudky pre výraz: objektívna prípustnosť dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Dovolanie
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania
R 41/1993
Právna veta: Ak krajský súd rozhodol vo veci samej pred účinnosťou zák. č. 519/1991 Zb., nemohol vo výroku rozsudku vysloviť prípustnosť dovolania (§ 238 ods. 2 písm. a/ O.s.p..) Ani v prípade ak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v dobe od 1.1.1991 do 31.12.1991 (čl. III bod 1 písm. d/ zák. č. 519/1991 Zb.), nemožno dodatočne v čase účinnosti zák. č. 519/1991 Zb. vysloviť prípustnosť dovolania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 25. novembra 1991 č.k. 14 Co 397/91-38 potvrdil rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici z 29.augusta 1991 č.k. 17 C 93/91-20 vo výroku, ktorým bola žalovanej uložená povinnosť vydať žalobcom 1., 2. parcelu EN č. 2269 - záhradu o výmere 119 m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 807 kat.úz. Polomka a vo výroku o povinnosti žalovanej zaplatiť okresnému súdu trovy obhliadky. Krajský súd zmenil rozsudok okresného súdu vo výroku o náhrade trov právneho zast
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania
R 78/2018
Právna veta: Skutočnosť, že dovolanie bolo spísané a podpísané advokátskym koncipientom, predstavuje neodstrániteľnú podmienku prípustnosti dovolania, čo má za následok odmietnutie dovolania podľa ust. § 447 písm. e/ Civilného sporového poriadku za predpokladu, že strana sporu bola o povinnosti byť zastúpená advokátom poučená v rozhodnutí odvolacieho súdu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3217202071 Dátum vydania rozhodnutia: 26. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3217202071.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, proti povin nej: F. N., bytom B., o vymoženie 1 013,84 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Beb
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolaniapodanie dovolaniaporušenie zákona
R 36/1993
Právna veta: Sťažnosť pre porušenie zákona podľa či. III bod 1 písm. c/ zák. č. 519/1992 Zb. nemožno podať len na základe vlastných zistení orgánov inak príslušných na podanie takejto sťažnosti.

Úryvok z textu:
Dňa 12.apríla 1989 uzavrel odbor výstavby a územného plánovania bývalého národného výboru s Ing.V.A. a jeho manželkou dohodu o zriadení práva osobného užívania pozemkov parc.č. 4761/1 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2 a parc.č. 4761-2 - záhrada vo výmere 168 m2 za účelom výstavby polovice rodinného dvojdomú. Štátne notárstvo Bratislava 5 svojím rozhodnutím z 3.mája 1989 č.k. RII 28/89-6 dohodu o zriadení práva osobného užívania registrovalo. Proti tomu rozhodnutiu podal generálny prokurátor
Kľúčové slová: vylúčený sudca objektívna prípustnosť dovolania
R 59/1997
Právna veta: Neexistencia žiadneho rozhodnutia alebo existencia právoplatného rozhodnutia nadriadeného súdu o tom, že sudca je alebo nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania vecí, nebráni dovolaciemu súdu pri skúmaní podmienok prípustnosti dovolania v zmysle ustanovenia § 237 písm. g) O.s.p., posúdiť túto otázku samostatne a prípadne i inak, než ju posúdil nadriadený súd súdu procesnému, ktorý vo veci rozhodoval, ak v námietke boli uvedené nové skutočnosti.

Úryvok z textu:
Bývalý Okresný súd v D. K., pobočka v N. napadnutým uznesením č. k. 8 Nc 302/96-14 z 10. 4. 1996 vydal predbežné opatrenie, na základe ktorého vyslovil žalovanému povinnosť vydať žalobcovi stavbu - Prevádzkovú jednotku M. súpisné číslo 1, postavenú na parcele č. 4/1 k.ú. N. ako aj osobné spisy zamestnancov závodu 04 Obchodné centrum M., príručnú pokladňu predajne potravín tohto závodu spolu s kľúčmi a pečiatku žalobcu. Krajský súd v B. B. uznesením z 24. 6. 1996, sp. zn. 12 Co 2476/96, na odvol
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania objektívna prípustnosť dovolania
R 103/1998
Právna veta: Vedľajší účastník nemá procesnú legitimáciu na podanie dovolania, ak ju nemá ani účastník konania, na strane ktorého vystupuje.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom určil, že kúpna zmluva, uzavretá medzi žalobcom a Cestovnou kanceláriou mládeže SZM v P. dňa 19. marca 1984 a v B. dňa 28. marca 1984, ktorej predmetom bol prevod spoluvlastníckeho podielu 5/8-ín k nehnuteľnostiam v kat. úz. B. B., vedeným na Katastrálnom úrade v B. B., Správa katastra B. B. na LV č. 2379, v pozemkovej knihe v zápisnici č. 35, pare. č. 78 o výmere 532 m2 spolu s domom č. pop. 65 na Hornej ulici v B. B. je neplatná, žalobu voči žalovaným 2
Meritum Dovolanie
Právna veta: Právo na podanie dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu nemá ten účastník, ktorý týmto rozhodnutím nebol dotknutý na svojich právach.

Úryvok z textu:
Krajský súdv Banskej Bystrici rozsudkom z 21 .januára 1992 č.k. 16 Co 4/91-112 zmenil rozsudok Okresného súdu v Čadci z 27. septembra 1991 č.k. 9 C 250/90-101 v časti pokiaľ návrh bol proti odporcovi v 2. rade zamietnutý tak, že tohto odporcu zaviazal vydať navrhovateľovi koňa - tmavého ryšiaka s malým kvitkom na hlave, 6-ročného, o váhe asi 650 kg v lehote do troch dní. V časti, pokiaľ bol návrh zamietnutý aj voči odporcovi v 1. rade, odvolací súd rozsudok okresného súdu potvrdil. Odporcom ulož
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolaniaodňatá možnosť konať pred súdom
R 101/1998
Právna veta: Ak odvolací súd na prejednanie odvolania smerujúceho proti uzneseniu, ktorým súd prvého stupňa zamietol návrh na obnovu konania nenariadil pojednávanie (§ 214 ods. 1 písm. c/ O.s.p.), neodňal svojím postupom účastníkovi konania možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. dovolaním napadnutým uznesením potvrdil uznesenie prvostupňového súdu, ktorým tento súd zamietol návrh o povolenie obnovy konania právoplatne skončeného sporu, vedeného na Okresnom súde v P. s odôvodnením, že postup prvostupňového súdu bol vecne správny a že odvolanie bolo nedôvodné. Navrhovateľ proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal dovolanie a domáhal sa jeho zrušenia spolu s uznesením prvostupňového súdu a vrátenia veci na ďalšie konanie. Odôvodnil to zmätočnosťou obi
Právna veta: Za vzťahy vznikajúce z medzinárodného obchodného styku právnických a fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 3 písm. c/ bod 12 O.s.p. treba považovať aj majetkové vzťahy, na základe ktorých došlo alebo má dôjsť za odplatu k prevodu vecného, záväzkového alebo iného práva alebo hodnoty medzi osobami, ktoré nemajú bydlisko (sídlo) na území toho istého štátu; takúto povahu nemajú majetkové vzťahy, ktoré sledujú uspokojovanie iba osobných, resp. vlastných potrieb čo i len jedného účastníka týchto vzťahov, hoci bydlisko (sídlo) zmluvných strán je na území rôznych štátov. Otázku zásadného právneho významu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 3. novembra 1995 žalobcovia sa domáhali, aby súd určil, že odstúpenie žalovaného od kúpnej zmluvy a ďalšej dohody z 20. februára 1995, je neplatné. Uviedli, že žalovaný v odstúpení od zmluvy, urobenom 30. mája 1995, nepravdivo uviedol ako dôvod odstúpenia, že dosiaľ nedošlo k realizácii jeho vlastníckeho práva k predmetu kúpy a že nevedel o tom, že predávané strojové zariadenie bolo colnicou prepustené iba do záznamového obehu s určeným účelom jeho dočasného použitia.
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolaniaodňatie možnosti konať pred súdom
R 102/2002
Právna veta: Skutočnosť, že upovedomenie o tom, kedy odvolací súd vyhlási rozsudok vo veci, kde netreba nariaďovať pojednávanie, bolo doručené len účastníkovi konania, ktorý bol v konaní zastúpený advokátom (komerčným právnikom), nie je odňatím možnosti účastníka konať pred súdom a nezakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f) O. s. p.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zo 7. júla 1999, č. k. 9 Cb 12182/94 - 26, vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 47 556 Kč istiny s 0,5 % úrokmi za každý deň omeškania od 29. februára 1994 do zaplatenia a nahradiť mu 2 224 Sk trov konania. Žalobu zamietol len v časti, ktorou žalobca žiadal priznať úroky z omeškania už od 28. februára 1994. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca dodal žalovanému v stanovenej lehote tovar, ktorého cenu žalovaný nezaplatil. Žalovaný dodanie to
Právna veta: Ani nesprávne vyhodnotenie dôkazov nie je vadou konania v zmysle § 237 ods. 1 O.s.p. Pokiaľ súd nesprávne vyhodnotí niektorý z vykonaných dôkazov, môže byť jeho rozhodnutie z tohto dôvodu nesprávne, táto skutočnosť ale sama osebe prípustnosť dovolania v zmysle § 237 ods. 1 O.s.p. nezakladá (tu por. napr. uznesenia najvyššieho súdu sp. zn. 1 Cdo 85/2010 a 2 Cdo 29/2011).

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1111244467 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1111244467.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu A. L., bývajúceho v J., zastúpeného advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Radli nského č. 2, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Daniel Futej, CSc., proti žalovanej Slovenskej re
MENU