SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: objektívna prípustnosť dovolania


Približný počet výsledkov: 74 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: objektívna prípustnosť dovolania
  • objektivny nájdené 30417 krát v 11731 dokumentoch
  • pripustnost nájdené 95000 krát v 22219 dokumentoch
  • dovolania nájdené 161478 krát v 31291 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov


Právna veta: Nesprávne právne posúdenie veci súdmi nižších stupňov je v rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považovaný za relevantný dovolací dôvod, ktorým možno úspešne odôvodniť (len) procesne prípustné dovolanie (viď § 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.); zároveň je zhodne zastávaný názor, že samo nesprávne právne posúdenie veci súdmi nižších stupňov nezakladá procesnú prípustnosť dovolania (porovnaj napríklad rozhodnutia sp. zn. 1 Cdo 62/2010, sp. zn. 2 Cdo 97/2010, sp. zn. 3 Cdo 53/2011, sp. zn. 4 Cdo 68/2011, sp. zn. 5 Cdo 44/2011, sp. zn. 6 Cdo 41/2011 a sp. zn. 7 Cdo 26/2010). Vzhľadom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. M. Ď. , bytom v U. , v dovolacom konaní zastúpený Mgr. Martinom Berecom, advokátom so sídlom v Trenčíne, Domus Petra, Pod Sokolice 1/B, proti žalovanému: SAD Prievidza, a.s. , Ciglian ska cesta 1, Prievidza, v dovolacom konaní zastúpený spoločno sťou ADVOKÁTI, s.r.o., Klariská 7, Bratislava, v mene ktorej koná Mgr. Ján Buocik, konateľ a advokát, za účasti vedľajšej účastníčky: .
Právna veta: V danom prípade je potrebné uviesť, že prípustnosť dovolania má vo všeobecnosti stránku objektívnu a subjektívnu. Objektívna stránka sa nevzťahuje na osobu konkrétneho dovolateľa a zohľadňuje (len) vecný aspekt tohto opravného prostriedku - či smeruje proti rozhodnutiu vykazujúcemu zákonné znaky rozhodnutia, proti ktorému je odvolanie prípustné (objektívna prípustnosť odvolania) je vymedzená ustanoveniami § 236 až § 239 O.s.p. Subjektívna stránka prípustnosti odvolania sa naopak viaže na osobu konkrétneho dovolateľa a zohľadňuje osobný aspekt toho, kto podáva odvolanie, t.j. či je u neho daný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 239/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ PhD r. J. K. , 2/ PhDr. A. K. , ob och bývajúcich v L. , proti žalovaným 1/ Ing. R. S., 2/ Ing. K. S., obom bývajúc im v B. a zastúpeným advokátskou kanceláriou JUDr. I. & Mgr. M. , s.r.o., so sídlom v Ž. , IČO: X. , za účasti vedľajš ích účastníkov na strane žalovaných O. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného a dvokátskou kanceláriou JUDr. I. & Mgr. M. , s.r.o., so .
Právna veta: Ani nesprávne vyhodnotenie dôkazov nie je vadou konania v zmysle § 237 ods. 1 O.s.p. Pokiaľ súd nesprávne vyhodnotí niektorý z vykonaných dôkazov, môže byť jeho rozhodnutie z tohto dôvodu nesprávne, táto skutočnosť ale sama osebe prípustnosť dovolania v zmysle § 237 ods. 1 O.s.p. nezakladá (tu por. napr. uznesenia najvyššieho súdu sp. zn. 1 Cdo 85/2010 a 2 Cdo 29/2011).

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1111244467 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1111244467.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu A. L., bývajúceho v J., zastúpeného advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Radli nského č. 2, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Daniel Futej, CSc., proti žalovanej Slovenskej republike, za .
Kľúčové slová: spôsobilosť byť účastníkom konania, procesná spôsobilosť, objektívna prípustnosť dovolania

Zbierka NS 3-4/1993
R 34/1993
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania treba odlišovať od tzv. vecnej legitimácie účastníka - aktívnej či pasívnej, ktorá je z hľadiska prípustnosti dovolania irelevantná.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Banskej Bystrici žalobe vyhovel a žalobcovi priznal aj náhradu trov konania. Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie žalovaného S. rozsudok okresného súdu potvrdil a žalobcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania. Osvojil si skutkové zistenia okresného súdu a stotožnil sa i s jeho právnym posúdením veci. Proti uvedenému rozsudku krajského súdu podala včas dovolanie žalovaná organizácia S. a poukázala na ust. § 237 písm. b/ O.s.p. Žiadala, aby dovolací súd zrušil rozhodnutie krajského .
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania, podanie dovolania, porušenie zákona

Zbierka NS 3-4/1993
R 36/1993
Právna veta: Sťažnosť pre porušenie zákona podľa či. III bod 1 písm. c/ zák. č. 519/1992 Zb. nemožno podať len na základe vlastných zistení orgánov inak príslušných na podanie takejto sťažnosti.

Úryvok z textu:
Dňa 12.apríla 1989 uzavrel odbor výstavby a územného plánovania bývalého národného výboru s Ing.V.A. a jeho manželkou dohodu o zriadení práva osobného užívania pozemkov parc.č. 4761/1 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2 a parc.č. 4761-2 - záhrada vo výmere 168 m2 za účelom výstavby polovice rodinného dvojdomú. Štátne notárstvo Bratislava 5 svojím rozhodnutím z 3.mája 1989 č.k. RII 28/89-6 dohodu o zriadení práva osobného užívania registrovalo. Proti tomu rozhodnutiu podal generálny prokurátor Slovenskej .
Meritum Dovolanie
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania, odročenie pojednávania, odňatie možnosti konať pred súdom

Zbierka NS 3-4/1993
R 39/1993
Právna veta: Podmienka prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. f/ O.s.p. nie je splnená, v prípade, že sa účastníkovi odňala možnosť konať pred súdom pre časť konania do takej miery, že účastník následne mohol uplatniť svoj vplyv na výsledok konania napr. tým, že mohol podať proti rozsudku, ktorý mu bol riadne doručený, odvolanie.

Úryvok z textu:
Návrhom podaným na súde 24.apríla 1991 sa navrhovateľ domáhal zrušenia práva spoločného užívania dvojizbového družstevného bytu. Navrhol, aby súd rozhodol tak, že byt bude naďalej užívať ako člen družstva on a odporkyňa bude povinná sa z bytu vysťahovať po právoplatnosti rozhodnutia o pridelení náhradného bytu alebo poskytnutia náhradného ubytovania. Okresný súd Bratislava-vidiek rozsudkom z lO.júla 1991 č.k. 8C 68/91-31 zrušil účastníkom právo spoločného užívania bytu a za výlučného užívateľa bytu určil .
Meritum Dovolanie
Kľúčové slová: nerozlučné spoločenstvo, procesné spoločenstvo, objektívna prípustnosť dovolania

Zbierka NS 3-4/1993
R 40/1993
Právna veta: Právo na podanie dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu nemá ten účastník, ktorý týmto rozhodnutím nebol dotknutý na svojich právach.

Úryvok z textu:
Krajský súdv Banskej Bystrici rozsudkom z 21 .januára 1992 č.k. 16 Co 4/91-112 zmenil rozsudok Okresného súdu v Čadci z 27. septembra 1991 č.k. 9 C 250/90-101 v časti pokiaľ návrh bol proti odporcovi v 2. rade zamietnutý tak, že tohto odporcu zaviazal vydať navrhovateľovi koňa - tmavého ryšiaka s malým kvitkom na hlave, 6-ročného, o váhe asi 650 kg v lehote do troch dní. V časti, pokiaľ bol návrh zamietnutý aj voči odporcovi v 1. rade, odvolací súd rozsudok okresného súdu potvrdil. Odporcom uložil povinnosť .
Meritum Dovolanie
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania

Zbierka NS 3-4/1993
R 41/1993
Právna veta: Ak krajský súd rozhodol vo veci samej pred účinnosťou zák. č. 519/1991 Zb., nemohol vo výroku rozsudku vysloviť prípustnosť dovolania (§ 238 ods. 2 písm. a/ O.s.p..) Ani v prípade ak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v dobe od 1.1.1991 do 31.12.1991 (čl. III bod 1 písm. d/ zák. č. 519/1991 Zb.), nemožno dodatočne v čase účinnosti zák. č. 519/1991 Zb. vysloviť prípustnosť dovolania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 25. novembra 1991 č.k. 14 Co 397/91-38 potvrdil rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici z 29.augusta 1991 č.k. 17 C 93/91-20 vo výroku, ktorým bola žalovanej uložená povinnosť vydať žalobcom 1., 2. parcelu EN č. 2269 - záhradu o výmere 119 m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 807 kat.úz. Polomka a vo výroku o povinnosti žalovanej zaplatiť okresnému súdu trovy obhliadky. Krajský súd zmenil rozsudok okresného súdu vo výroku o náhrade trov právneho zastúpenia .
Meritum Dovolanie
Kľúčové slová: procesné podmienky konania, objektívna prípustnosť dovolania, odmietnutie odvolania

Zbierka NS 3-4/1993
R 43/1993
Právna veta: Ak dovolateľ napriek poučeniu súdu zostane nečinný a nezvolí si pre dovolacie konanie advokáta alebo komerčného právnika, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám alebo jeho zamestnanec, ktorý za neho koná, dovolací súd konanie zastaví (§ 104 ods.3 O.s.p..)

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave odmietol odvolanie K.K., ktoré podal proti rozsudku Okresného súdu v Galante z 2.8.1992, č.k. 10C 276/90-29 s tým, že odvolanie napísal a podpísal JUDr. I.Z. Odvolací súd pritom vychádzal zo zistenia, že účastníčku konania Ž.K. v konaní zastupoval jej syn K.K. a tento mohol podať odvolanie len ako jej zástupca, nie vo svojom mene. K.K. nemohol poveriť zastupovaním Ž.K. tretiu osobu. Keď teda K.K. vo svojom mene podal odvolanie prostredníctvom JUDr. I.Z., ktorého on sám splnomocnil .
Právna veta: Ak odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vráti na ďalšie konanie z dôvodu, že súd neprihral za účastníka konania toho, kto ním mal byť (§ 221 ods. 1 O.s.p.), nemožno túto okolnosť považovať za dôvod prípustnosti dovolania proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu podľa § 237 písm. b/ O.s.p. Za odňatie možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) nemožno považovať skutočnosť, že odvolací súd po zistení, že niektorý z účastníkov zomrel, neuskutočnil predtým nariadené pojednávanie a vo veci rozhodí bez pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p.

Úryvok z textu:
Návrhom podaným Okresnému súdu v Nitre 27. 5. 1992 sa navrhovateľka domáhala určenia spoluvlastníckeho práva v jednej polovici k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v kat. úz. T., zakreslené vo výkaze plôch geometrického plánu číslo 920-121-6 z 30. 6. 1996, overeného 26. 6.1991, k pare. č. 1030 - zastavaná plocha dom číslo súp. 443 vo výmere 491 m2 a pare. č. 1031 - záhrada vo výmere 464 m2, ako aj určenia, že druhá polovica týchto nehnuteľností patrí do dedičstva po neb. P. S., zomrelom 3.11. 1985. Okresný .
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, objektívna prípustnosť dovolania

Zbierka NS 6-7/1998
R 103/1998
Právna veta: Vedľajší účastník nemá procesnú legitimáciu na podanie dovolania, ak ju nemá ani účastník konania, na strane ktorého vystupuje.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom určil, že kúpna zmluva, uzavretá medzi žalobcom a Cestovnou kanceláriou mládeže SZM v P. dňa 19. marca 1984 a v B. dňa 28. marca 1984, ktorej predmetom bol prevod spoluvlastníckeho podielu 5/8-ín k nehnuteľnostiam v kat. úz. B. B., vedeným na Katastrálnom úrade v B. B., Správa katastra B. B. na LV č. 2379, v pozemkovej knihe v zápisnici č. 35, pare. č. 78 o výmere 532 m2 spolu s domom č. pop. 65 na Hornej ulici v B. B. je neplatná, žalobu voči žalovaným 2/ a 4/ .
Právna veta: Tým, že obchodnú vec na súde vecne a miestne príslušnom prejednali a rozhodli sudcovia, ktorí podľa rozvrhu práce rozhodujú občianskoprávne spory, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. a ani nerozhodoval súd nesprávne obsadený (§ 237 písm. g/ O.s.p..) Z rozdielnosti povahy prejednávaných občianskoprávnych a obchodnoprávnych vecí nevyplýva rozdielnosť procesných práv účastníkov a možnosti ich realizácie.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd B. 4 rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobky- ni 67 515 Sk s 3-percentným úrokom od 1. októbra 1993 v sume 9206,95 Sk, trovy konania 769 Sk a trovy právneho zastúpenia 8120 Sk, všetko do 15 dní. Na druhej strane žalobkyni uložil povinnosť vrátiť žalovanej v tej istej lehote kopírovací stroj zn. Rx 5017 I. V odôvodnení uviedol, že spornú sumu zaplatila žalobkyňa žalovanej pri kúpe kopírovacieho stroja, na ktorom sa neskôr opakovane vyskytli rovnaké neodstrániteľné vady, .
Kľúčové slová: dispozičná právomoc, všeobecný splnomocnenec, ustanovenie zástupcu podľa OSP

Zbierka NS 9/2014
R 131/2014
Právna veta: Pokiaľ mal všeobecný splnomocnenec (§ 27 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) pôvodne – pri splnení ostatných zákonom stanovených predpokladov – samostatné oprávnenie napadnúť dovolaním rozhodnutie odvolacieho súdu o neprípustnosti zastúpenia (§ 27 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku), odvolaním jemu udeleného plnomocenstva (§ 28 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku) stratil procesné oprávnenie domáhať sa v dovolacom konaní preskúmania tohto rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... tohto opr avného prostriedku – či smeruje proti rozhodnutiu vykazujúcemu znaky rozhodnutia, proti ktorému je dovolanie podľa Občianskeho súdneho poriadku prípustné (objektívna prípustnosť dovolania je vymedzená v § 236 až § 239 O.s.p.). Subjektívna stránka prípustno sti dovolania sa naopak viaže na .
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania

Zbierka NS 9/2018
R 78/2018
Právna veta: Skutočnosť, že dovolanie bolo spísané a podpísané advokátskym koncipientom, predstavuje neodstrániteľnú podmienku prípustnosti dovolania, čo má za následok odmietnutie dovolania podľa ust. § 447 písm. e/ Civilného sporového poriadku za predpokladu, že strana sporu bola o povinnosti byť zastúpená advokátom poučená v rozhodnutí odvolacieho súdu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3217202071 Dátum vydania rozhodnutia: 26. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3217202071.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, proti povin nej: F. N., bytom B., o vymoženie 1 013,84 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.