Nájdené rozsudky pre výraz: objektívna zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 648

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

238 dokumentov
4000 dokumentov
53 dokumentov
84 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z ustanovenia § 195 Zákonníka práce vyplýva, že predpoklady zodpovednosti zamestnávateľa voči zamestnancovi za škodu pri chorobe z povolania sú choroba z povolania, vzniknutá za stanovených pracovných podmienok, vznik škody a príčinná súvislosť medzi chorobou z povolania a vznikom škody. K vzniku nároku na náhradu škody je potrebné, aby všetky tieto predpoklady boli splnené súčasne; ak chýba ktorýkoľvek z nich, nárok nevzniká. Škoda, ktorá vzniká následkom choroby z povolania môže spočívať tiež v strate na zárobku poškodeného zamestnanca po skončení pracovnej neschopnosti. Ku strate na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci žalobcu J. K., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. R. F., advokátom v B., proti žalovanému R. B., š.p. B., IČO: X. za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaného S. P. B., o zaplatenie 1 215,39 eur (36 615,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žiar nad H
Právna veta: Právo na náhradu škody tu majú tí, ktorí boli účastníkmi konania a boli poškodení nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom. Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom je jeho objektívna zodpovednosť (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemožno zbaviť; založená je na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch podmienok: a/ nesprávny úradný postup štátneho orgánu, b/ vznik škody a c/ príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody. Pretože úradný postup nie je spravidla možné v právnom predpise upraviť do najmenšíc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 126/ 2009 Slovenskej republiky R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machynika, v právnej veci žalobcov: 1/ V. N. a 2/ Ing. arch. K. N. , obidvaja bytom V. , v dovolacom konaní zastúpení JUDr. M. V. , advokátom Advokátskej kancelárie V. M. &. . so sídlom v B. , proti žalovanej: S., za ktorú koná M
Kľúčové slová: porušenie cenovej disciplíny
R 110/2002
Právna veta: Porušenie cenovej disciplíny podľa § 17 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je správnym deliktom právnickej osoby, pričom svojím charakterom ide o objektívnu zodpovednosť bez možnosti liberácie.

Úryvok z textu:
Opravným prostriedkom podaným podľa § 19 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. sa navrhovateľ domáhal zrušenia rozhodnutia odporcu zo dna 8. februára 2001, ktorým mu bola uložená podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) pokuta v sume 750 000 Sk za porušenie cenovej disciplíny podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o cenách. Odporca sa k opravnému prostriedku navrhovateľa písomne vyjadril. Uviedol
Právna veta: Zodpovednosť za omeškanie dlžníka, ako aj veriteľa, je objektívnou zodpovednosťou. Podľa § 365 Obchodného zákonníka dlžník nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže svoj záväzok plniť v dôsledku omeškania veriteľa. To znamená, že medzi omeškaním veriteľa a dlžníka musí byť vzájomná príčinná súvislosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 96/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: A. s.r.o., P.R., IČO: X. (pôvodne JUDr. V., nar. X., L.V.) proti žalovanej: JUDr. V., P.B., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu S.R.D., IČO: X., zastúpenej advokátom Mgr. R., R.D., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 11
Právna veta: Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom je objektívna zodpovednosť štátu (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemožno zbaviť. Je založená na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch podmienok: 1. nesprávny úradný postup štátneho orgánu, 2. vznik škody a 3. príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody. Pre správne právne posúdenie zisteného skutkového stavu v danej veci bolo potrebné posúdiť, či sú splnené všetky vyššie uvedené predpoklady vzniku zodpovednosti štátu za vznik škody. Najvyšší súd Slovenskej republiky už v rozsudku z 29. marca 2007 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S. republiky ROZSUDOK V MENE S. REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Soni Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľa S. S., zastúpeného Mgr. M. H. , proti odporcovi S. S.R. , o zaplatenie 150 311,35 € ( 4 528 280 Sk), vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 18 C 45/2005, na dovolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 7. m
Právna veta: U osôb, ktoré sú povinné vykonávať dohľad nad osobou, ktorá pre duševnú poruchu nie je schopná ovládnuť svoje konanie sa ich zodpovednosť predpokladá, ide o objektívnu zodpovednosť spočívajúcu na princípe predpokladaného zavinenia. Zodpovednosť týchto osôb je v zákone stanovená z dôvodu preventívneho a z dôvodu reparačného. Dohliadajúce osoby sa tejto zodpovednosti môžu zbaviť (exkulpovať) len vtedy, ak v priebehu súdneho konania preukážu, že náležitý dohľad nezanedbali. Pri zisťovaní náležitého dohľadu nad osobou postihnutou duševnou poruchou treba osobitne posudzovať predovšetkým intenzitu d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. S., bývajúceho vo V. , zastúpeného JUDr. V. Z. , advokátom vo V. , proti žalovaným 1/ C. K. , bývajúcemu vo V. , 2/ Z. K. , bývajúcej vo V. a 3/ P. K. , bývajúcemu vo V. , všetci zastúpení JUDr. J. S., advokátom v L. , o zaplatenie 2 337,81 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 5 C 15/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovens
Právna veta: Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „združenie“). Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Podľa ustanovenia § 15 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 126/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: S. N. Z., so sídlom , N. Z., zast úpeného JUDr. V. L. ml. , advokát om , so sídlom , N. Z., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Právna veta: Na vznik zodpovednosti za škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka sa vyžaduje zavinenie, pričom dôkazné bremeno je na žalobcoch a tejto zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil (§ 420 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka). Naproti tomu na vznik zodpovednosti za škodu podľa § 420a Občianskeho zákonníka stačí, že je tu príčinná súvislosť medzi prevádzkovou činnosťou a škodou spôsobenou touto činnosťou. Ide o osobitný druh objektívnej zodpovednosti, pri ktorej sa nevyžaduje protiprávnosť konania. Ide o zodpovednosť za výsledok. Tejto zodpovednosti sa ten, kto ju spôsobil, zbaví, l ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcov 1/ M. J., bývajúcej v M.M. , 2/ M. S., bývajúceho vo V. , 3/ Z. M. , bývajúcej v Ž. , 4/ M. J., bývajúceho v M.M. , proti žalovaným Kamenickým, advokátom v Spišskej Novej Vsi, Hviezdoslavova č. 7, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 8 C 108/2000 , v konaní o dovolaniach žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Košicia ch z 24. júna 2010 sp
Právna veta: Vzhľadom na charakter vzťahu konateľa a spoločnosti ako absolútneho obchodno-záväzkového vzťahu, sa zodpovednosť konateľa za škodu riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Z aplikácie Obchodného zákonníka na zodpovednostný režim konateľov za vzniknutú škodu potom vyplýva objektívna zodpovednosť konateľa za spôsobenú škodu spoločnosti, pričom zodpovednosť za škodu konateľa sa posudzuje bez ohľadu na jeho zavinenie. Na vznik zodpovednosti konateľa za škodu sa v zmysle § 373 a nasl. ObchZ vyžaduje splnenie troch základných predpokladov, ktorými sú: 1. vznik škody, 2. porušenie povinnosti a 3. pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Obdo/ 4/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. , so sídlom: W. , zast. advokátom JUDr. P., so sídlom: N. proti žalovan ému: Ing. P. (pôvodne Ing. P. ), bytom: U. , zast. advokátom JUDr. P., so sídlom: D. , o zaplatenie 34 148,44 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 28Cb /2/2009, na dovolanie žalovan ého p roti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 29. mája 2012, č. k.
Právna veta: Nárok na úroky z omeškania vzniká bez ohľadu na to, čo spôsobilo omeškanie veriteľa, ide teda o objektívnu zodpovednosť. Ak sú splnené zákonné podmienky, omeškanie dlžníka, teda povinnosť platiť úroky z omeškania nastane priamo zo zákona, a to bez ohľadu na zavinenie. Zmluvné strany si úrok z omeškania nemusia zmluvne dohodnúť. Nárok aj v takom prípade vznikne priamo zo zákona. Omeškanie dlžníka trvá až do riadneho splnenia záväzku. Z hľadiska funkčnosti úroku z omeškania možno hovoriť o zabezpečovacej funkcii, ktorá pôsobí ex ante vo vzťahu k porušeniu povinnosti, t.j. pôsobí v smere včasného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 M Obdo 2/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu R., zastúpeného JUDr. J., proti žalovanému N. zastúpenému Mgr. I. o zaplatenie 391 482,50 Sk s príslušenstvom, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 2
MENU