Nájdené rozsudky pre výraz: objektívna zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 648

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

238 dokumentov
4000 dokumentov
53 dokumentov
84 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 373 Obchodného zákonníka, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Podľa § 757 Obchodného zákonníka pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl. Obchodný zákonník teda vymedzuje predpoklady pre priznanie práva na náhradu škody a pokiaľ v konaní nie sú preukázané okolnosti vylučujúce zodpovednosť, uvedené v § 374, má povinnosť uhradiť škodu ten, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte predsedníčky JUDr. Margity Fridovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Viery Pepelovej, JUDr. Beaty Miničovej, v právnej veci žalobcu K. IČO: X., zást. JUDr. D., proti žalovanému F., o náhradu škody 190 243 712 Sk, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Obo 59/2005 zo dňa 14. februára 2006, takto
Právna veta: Pod pojmom stret prevádzok treba rozumieť predovšetkým stretnutie prevádzok dvoch alebo viacerých prevádzateľov dopravných prostriedkov (napr. zrážka dvoch alebo viacerých dopravných prostriedkov); v takomto prípade ide o tzv. priamy stret. Stretom prevádzok však treba rozumieť aj tzv. nepriamy stret, pri ktorom síce nedochádza k zrážke dvoch alebo viacerých dopravných prostriedkov, ale prevádzkou jedného dopravného prostriedku sa nepriamo ovplyvní prevádzka druhého dopravného prostriedku, v dôsledku čoho dôjde k jeho poškodeniu. Pojmom stret prevádzok treba rozumieť aj naraz dopravného prostr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. H. , bývajúceho vo V. , zastúpeného JUDr. M. R. , advokátom so sídlom v K. , proti žalovaným 1/ F. s.r.o. , so sídlom v Ž. , IČO: X. , 2/ F. K. , bývajúcemu v P., zastúpenému Mgr. V. Ď. , bývajúcemu v P., 3/ Č. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému advokátskou kanceláriou M. , so sídlom v B. , IČO: X. , 4/ K. , a.s. V. , so sídlom v B. , I ČO: X. , o náhradu škody ,
Právna veta: Zo zákonnom ustanovenej kompetencie vyplýva Rade oprávnenie posúdiť porušenie právnej povinnosti vysielateľa a na základe správnej úvahy uložiť zákonom dovolenú sankciu. V administratívnom konaní, predmetom ktorého je zisťovanie správneho deliktu a uloženie sankcie zaň, je podstatné, či účastník správneho konania, ktorý sa mal svojim postupom dopustiť porušenia zákona, správny delikt spáchal a podmienky, za ktorých k spáchaniu deliktu došlo a následky ním vzniknuté môžu mať vplyv len na výšku sankcie, ktorú zákon predpokladá za spáchanie správneho deliktu. Zodpovednosť u právnických osôb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/23/2013 1010201470 26.02.2014 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2014:1010201470.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: D.EXPRES,a.s., so sídlom Vrútocká 48, Bratislava, zastúpený DEDÁK & Partners, s r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava, proti žalovanému: Rada pre vysielanie a retransmisiu, so sídlom Dobrovičova 8, Bratislava
Právna veta: Správca dane je pri rozhodovaní o uložení pokuty limitovaný ustanovením § 155 ods. 11 Daňového poriadku, ktorá lehota bola v danom prípade zachovaná. Oneskorenosť podania prehľadu žalobca ospravedlňoval aj tým, že nezaregistroval zmenu z trojmesačnej povinnosti na povinnosť prekladať prehľad v mesačných intervaloch. Z uvedeného je zrejmé, že žalobca navyše ako osoba s právnickým vzdelaním vedel o zákonnej povinnosti podávať prehľady v pravidelných intervaloch správcovi dane, pričom samotná nevedomosť žalobcu o mesačnom podávaní prehľadov ho aj s poukazom na princíp „ignorantia iuris non ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6013201635 Dátum vydania rozhodnutia: 29. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6013201635.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD., a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Mor avu, v právnej veci žalobcu: JUDr. F.R., bytom Q., proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej repub
Právna veta: I. Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upravujúce postup pri ukladaní sankcií za viac priestupkov stanovuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. II. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najzávažnejší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov v zmysle absorpčnej zásady.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. c/, d/ zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozsudku len „O.s.p.“) rozhodnutie žalovaného označené v záhlaví, ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu – Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave zo dňa 14. apríla 2010, ktorým uložil žalobcovi za porušenie § 4 písm. b/, § 5 písm. h/, § 8 písm. c/ a § 13 ods. 1 písm. c/ záko
Právna veta: Ustanovenie § 596 Občianskeho zákonníka ukladá predávajúcemu povinnosť upozorniť kupujúceho na určité konkrétne vady (na vady faktické i na vady právne) predmetu kúpy a to skryté i zjavné. Faktickou vadou sa rozumie neexistencia takých vlastností alebo prejavov veci, ktoré sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladajú. Pri predaji použitej veci je potrebné rozlišovať, či ide skutočne o vadu veci, alebo len o prejav bežného opotrebenia. Upozornenie na vady veci sa musí týkať určitej vady, všeobecným upozornením, že vec je vadná, povinnosť splnená nie je. Ak splní predávajúci túto povi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v práv nej veci žalobcu J. R. , bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. J. P., advokátom v Ž., proti žalovanému P. M. , bývajúcemu v P., zastúpeného JUDr. K. M. , advokátkou v P., o zaplatenie 1 659,69 eur (50 000 ,-- Sk) , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp . zn. 5 C 117/2006, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 20. júna 2008, sp. zn. 6 Co 54/2008, takto r o z h o d o l :
Kľúčové slová: zodpovednosť za porušenie colných predpisovcolný priestupok
Právna veta: Podľa čl. 38 ods. 1 Colného kódexu osoba, ktorá tovar prepravila na colné územie spoločenstva, je povinná ho prepraviť bez zbytočného odkladu a prípadne po ceste určenej colnými orgánmi a súlade s ich pokynmi: a/ na colný úrad určený colnými orgánmi alebo na akékoľvek iné miesto určené alebo schválené týmito orgánmi, alebo b/ do slobodného colného pásma, ak sa tovar má doviesť do tohto slobodného pásma priamo vodnou alebo vzdušnou cestou alebo po súši bez toho, aby prešiel inou časťou colného územia spoločenstva, ak je časť hranice slobodného colného pásma totožná so suchozemskou hrani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 5S žf / 41/ 2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senát u: JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu : JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu : J. H. , U. T. , so sídlom A. , zastúpeného : JUD r. L. L. , advokátom , so sídlom v P. , proti žalovanému: Colné mu riaditeľstv u Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislav e, Mierov á ul. č. 23 , o preskúma
Kľúčové slová: obalový materiálhygienicky nezávadné obalypovinnosť predávajúceho
R 17/2001
Právna veta: Žiadna výveska, ani oznam o cene obalu nezbavuje predávajúceho povinnosti vyplývajúcej preň z ustanovenia § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 137/1998 Z. z. predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takých obalov pri predaji zabaliť, ako to vyžaduje povaha výrobku. Náklády na obalový materiál a zabalenie výrobkov uhrádza predávajúci.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 31. januára 2000 žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Krajského inšpektorátu v B. zo 4. marca 1999 o uložení pokuty v sume 20 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b), d) a § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“). V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonností vyššie uvedených rozhod
Kľúčové slová: obalový materiálhygienicky nezávadné obalypovinnosť predávajúceho
R 17/2001
Právna veta: Žiadna výveska, ani oznam o cene obalu nezbavuje predávajúceho povinnosti vyplývajúcej preň z ustanovenia § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 137/1998 Z. z. predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takých obalov pri predaji zabaliť, ako to vyžaduje povaha výrobku. Náklády na obalový materiál a zabalenie výrobkov uhrádza predávajúci.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 31. januára 2000 žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Krajského inšpektorátu v B. zo 4. marca 1999 o uložení pokuty v sume 20 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b), d) a § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“). V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonností vyššie uvedených rozhod
Kľúčové slová: zodpovednosť predávajúceho za vadykúpna zmluva dojednaná kúpna cena
R 9/2003
Právna veta: Použitie (uplatnenie) ustanovenia § 597 ods. 1 Občianskeho zákonníka je vylúčené v prípadoch, v ktorých kupujúci o konkrétnych vadách veci vedel a napriek tomu sa slobodne rozhodol zmluvu o kúpe veci za dojednanú kúpnu cenu uzavrieť.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Levice sa žalobcovia domáhali voči žalovaným zaplatenia sumy 80 000,- Sk, predstavujúcej zľavu z kúpnej ceny dojednanej medzi účastníkmi za predaj nehnuteľnosti - rodinného domu v D. S. Uplatnený nárok odôvodnili zodpovednosťou žalovaných za vady predanej nehnuteľnosti spočívajúce v nefunkčnosti žumpy a v zatekaní strechy. Okresný súd Levice rozsudkom z 26. apríla 1999, č. k. 11 C 287/98-77, žalobu zamietol z dôvodu, že nešlo o vady, ktoré by vyšli najavo doda
MENU