Nájdené rozsudky pre výraz: objektívna zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 648

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

238 dokumentov
4000 dokumentov
53 dokumentov
84 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti prislúcha pracovníkovi za podmienok ustanovenia § 195 Zák. práce i v čase jeho nedobrovoľnej nezamestnanosti, hoci sa mu poskytuje hmotné zabezpečenie uchádzača o zamestnanie. Doplnenie: Podľa ustanovenia § 195 ods. 4 Zák. práce patrí náhrada za stratu na zárobku aj takému pracovníkovi, ktorý bez vážnych dôvodov odmietne nastúpiť prácu, ktorá mu bola zabezpečená. Náhrada sa mu však poskytne iba vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom pred vznikom škody a priemerným zárobkom, ktorý mohol dosiahnuť pri práci, ktorá mu bola zabezpe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby mu žalovaná organizácia na odškodnenie straty na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, vzniknutej v čase od 1. 2. 1991 do 30. 9. 1992 následkom choroby z povolania, zaplatila 13 508 Kčs. Žalovaná organizácia uviedla, že požadované odškodnenie žalobcovi patrí len za čas od 1. 2. do 30. 6. 1991, ale nie za ďalšie obdobie od 1. 7. 1991 do 30. 9. 1992. Odôvodnila to tým, že v tomto období bol žalobca hmotne zabezpečený podporou v nezamestnanosti, ktorú nemožno
Právna veta: Škoda vzniknutá v dôsledku nesprávneho nakladania s vecami postihnutými trestom prepadnutia majetku, je škodou spôsobenou rozhodnutím o treste podľa § 6 zákona č. 55/1969 Zb., a nie škodou spôsobenou nesprávnym úradným postupom podľa § 18 cit. zákona.

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. po predchádzajúcom zrušení jeho „čiastočného rozsudku“ odvolacím súdom, rozsudkom uložil žalovanému 3) povinnosť zaplatiť žalobkyni 1) 444 585, 30 Sk a náhradu trov konania 18 052 Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu proti žalovaným 1) a 2) zamietol. Vec vo vzťahu k žalovanému 3) posúdil podlá § 18 ods. 1, ods. 2 zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom (ďalej len „zákon č. 58/196
Právna veta: V rozpore so zásadou rovnosti účastníkov občianskeho súdneho konania je také ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku, ktorým sa žalovanému ako účastníkovi upiera, po vynesení prvostupňového rozhodnutia, právo navrhovať dôkazy a vyjadrovať sa ku všetkým vykonávaným dôkazom v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne, na ústnom pojednávaní 11. novembra 1997 prerokoval návrh Okresného súdu Bratislava V, zastúpeného JUDr. M. K., predsedom senátu, proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. D. M., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, za účasti vedľajších účastníkov PhDr. M. K., podnikateľa, zastúpeného JUDr. Ľ. S., advokátom v Bratislave a Slovenskej televízie Bratislava, o vyslovenie nesúladu § 200i ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny po
Právna veta: V občianskom súdnom konaní možno prejednať návrh na náhradu škody spôsobenej voľne žijúcou zverou v poľovnom revíre, len ak sa uskutočnilo vo veci rozhodcovské konanie podľa zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a ak je rozhodnutie rozhodcovskej komisie neúčinné. Takéto predchádzajúce rozhodcovské konanie sa vyžaduje všeobecne a neobmedzuje sa len na náhradu škody spôsobenej na poľnohospodárskych plodinách a lesných kultúrach (ale napr. aj pri kolízii s motorovým vozidlom na ceste.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. n. H. uznesením zastavil konanie, v ktorom sa navrhovateľ domáhal náhrady škody proti odporcovi v sume 28 191 Sk s príslušenstvom, spôsobenej mu na jeho motorovom vozidle Škoda 120 L na štátnej ceste H. D. - B. Š., a to lesnou zverou - nárazom jeleňa do tohto vozidla, a rozhodol o náhrade trov konania. Okresný súd vychádzal z názoru, že ide o uplatnenie nároku na náhradu škody podľa zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 23/1962 Zb.“)
Kľúčové slová: obalový materiálhygienicky nezávadné obalypovinnosť predávajúceho
R 17/2001
Právna veta: Žiadna výveska, ani oznam o cene obalu nezbavuje predávajúceho povinnosti vyplývajúcej preň z ustanovenia § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 137/1998 Z. z. predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takých obalov pri predaji zabaliť, ako to vyžaduje povaha výrobku. Náklády na obalový materiál a zabalenie výrobkov uhrádza predávajúci.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 31. januára 2000 žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Krajského inšpektorátu v B. zo 4. marca 1999 o uložení pokuty v sume 20 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b), d) a § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“). V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonností vyššie uvedených rozhod
Kľúčové slová: obalový materiálhygienicky nezávadné obalypovinnosť predávajúceho
R 17/2001
Právna veta: Žiadna výveska, ani oznam o cene obalu nezbavuje predávajúceho povinnosti vyplývajúcej preň z ustanovenia § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 137/1998 Z. z. predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takých obalov pri predaji zabaliť, ako to vyžaduje povaha výrobku. Náklády na obalový materiál a zabalenie výrobkov uhrádza predávajúci.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 31. januára 2000 žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Krajského inšpektorátu v B. zo 4. marca 1999 o uložení pokuty v sume 20 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b), d) a § 17 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“). V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonností vyššie uvedených rozhod
Kľúčové slová: zodpovednosť predávajúceho za vadykúpna zmluva dojednaná kúpna cena
R 9/2003
Právna veta: Použitie (uplatnenie) ustanovenia § 597 ods. 1 Občianskeho zákonníka je vylúčené v prípadoch, v ktorých kupujúci o konkrétnych vadách veci vedel a napriek tomu sa slobodne rozhodol zmluvu o kúpe veci za dojednanú kúpnu cenu uzavrieť.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Levice sa žalobcovia domáhali voči žalovaným zaplatenia sumy 80 000,- Sk, predstavujúcej zľavu z kúpnej ceny dojednanej medzi účastníkmi za predaj nehnuteľnosti - rodinného domu v D. S. Uplatnený nárok odôvodnili zodpovednosťou žalovaných za vady predanej nehnuteľnosti spočívajúce v nefunkčnosti žumpy a v zatekaní strechy. Okresný súd Levice rozsudkom z 26. apríla 1999, č. k. 11 C 287/98-77, žalobu zamietol z dôvodu, že nešlo o vady, ktoré by vyšli najavo doda
Kľúčové slová: porušenie cenovej disciplíny
R 110/2002
Právna veta: Porušenie cenovej disciplíny podľa § 17 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je správnym deliktom právnickej osoby, pričom svojím charakterom ide o objektívnu zodpovednosť bez možnosti liberácie.

Úryvok z textu:
Opravným prostriedkom podaným podľa § 19 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. sa navrhovateľ domáhal zrušenia rozhodnutia odporcu zo dna 8. februára 2001, ktorým mu bola uložená podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) pokuta v sume 750 000 Sk za porušenie cenovej disciplíny podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o cenách. Odporca sa k opravnému prostriedku navrhovateľa písomne vyjadril. Uviedol
Právna veta: Vedomosť dôchodcu o tom, že mu dávka bola vyplatená neprávom alebo vo vyššej výmere ako mu patrila, nemožno vyvodiť zo skutočnosti, že v Zbierke zákonov bol uverejnený právny predpis, ktorý upravuje podmienky nároku na dávku, jeho trvanie alebo výplatu. Ustanovenie § 107 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. obsahuje ochranu dôchodcu, ktorý neprávom alebo vo vyššej výmere poskytovanú dávku poberal v dobrej viere, že mu patrí. Názor, že každý, kto poberá dávku neprávom, je vzhľadom na nevyvrátiteľnú právnu domnienku podľa § 2 zákona č. 1/1993 Z. z. nedobromyseľný, sa tomuto ustanoveniu prieči a účel ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 8. februára 2001 zrušil rozhodnutie odporkyne zo 6. novembra 2000, ktorým bol predpísaný navrhovateľke na vrátenie neprávom vyplatený vdovský dôchodok za čas od 24. mája 1994 do 23. novembra 1999 v celkovej sume 164 421,- Sk. Dospel k záveru, že v danom prípade nie sú splnené podmienky na vrátenie preplatku na dávke podľa § 107 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“), lebo navrhovateľka už
Právna veta: Colný zákon v § 249 os. 1 stanovuje jediné hľadisko pre určenie výšky pokuty, a tým je závažnosť porušenia colných predpisov uvedených v § 241. Napriek tomu, že toto hľadisko bližšie nerozvádza, vzhľadom na zmysel a účel colného zákona závažnosť treba vidieť predovšetkým v miere účinkov na objekty chránené zákonom, t.j. v následkoch spočívajúcich v úniku cla, jeho výšky, v následkoch na vnútornom trhu, ak ide o porušenie regulačných opatrení (dovozných, či vývozných kvót, dovoz zakázaného tovaru a pod.), vždy s aspektom na charakter porušenej povinnosti a negatívny vplyv na chránený objekt, mi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím z 21. marca 2002 zamietol odvolanie žalobcu a súčasne potvrdil rozhodnutie Colného úradu S. zo 16. júna 2001, ktoiým bol žalobca uznaný zodpovedným z colného deliktu podľa § 247 zákona č. 180/1996 Z. z. (ďalej len „Colný zákon“), ktorého sa dopustil spôsobom uvedeným v § 241 pism. d) Colného zákona, a to na tom skutkovom základe, že ako deklarant v colnom konaní v 176 písomných colných vyhláseniach (presne špecifikovaných v prílohe, ktorá tvorí súčasť rozhodnut
MENU