Nájdené rozsudky pre výraz: objektívne posúdenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 188

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

266 dokumentov
919 dokumentov
26 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pre objektívne posúdenie porušenia základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby sa Ústavný súd Slovenskej republiky zaoberal aj jednotlivými konkrétnymi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, nerešpektovaním ktorých došlo k porušeniu základných princípov konania, akými sú hospodárnosť a rýchlosť konania, avšak bez presadzovania rýchlosti na úkor zákonnosti a spravodlivosti rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 2. septembra 1999 prerokoval prijatý podnet MUDr. M. S., bytom C., zastúpeného JUDr. P. S., komerčným právnikom, P., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, Záhradnícka 10 pod sp. zn. 18 C 5/96 a takto r o z h o d o l : Okresný súd Bratislava I v konaní vedenom p
Právna veta: Pre objektívne posúdenie porušenia základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby sa Ústavný súd Slovenskej republiky zaoberal aj jednotlivými konkrétnymi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, nerešpektovaním ktorých došlo k porušeniu základných princípov konania, akými sú hospodárnosť a rýchlosť konania, avšak bez presadzovania rýchlosti na úkor zákonnosti a spravodlivosti rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 2. septembra 1999 prerokoval prijatý podnet MUDr. M. S., bytom C., zastúpeného JUDr. P. S., komerčným právnikom, P., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky v súdnom konaní vedenom na Obvodnom súde Bratislava 1 (teraz Okresnom súde Bratislava I) pod sp. zn. 9 C 77/95 a takto r o z h o d o l : Okresný súd Bratislava I
Právna veta: Ustanovenie § 341 Tr. por. predstavuje výnimku z všeobecných pravidiel o miestnej príslušnosti v zmysle § 17 Tr. por., ktorú možno uplatniť iba vo vzťahu k mladistvému. Treba primárne posudzovať prospech a záujem mladistvého na postúpení veci. Záujem a prospech mladistvého obvineného sa pritom hodnotí z hľadiska starostlivosti spoločnosti o mládež, ktorá sa prejavuje výchovným pôsobením trestného konania na mladistvého za účelom dosiahnutia jeho nápravy a následného plnohodnotného spoločenského uplatnenia. Vychádza sa teda z objektívneho posúdenia (nie subjektívneho) toho, čo je pre mladistvéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Štefana Michálika na neverejnom zasadnutí 26. februára 2015 v Bratislave, v trestnej veci obvineného ml. L. B. a spol. pre zločin kr ádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f /, ods. 4 písm. c/ Tr. zák. a iné , v spore o príslušnosť podľa § 22 ods. 1 Tr. por. takto r o z h o d o l : Príslušným súdom na vykonanie
Právna veta: 1. Zákonodarca môže uplatniť svoje zákonodarné oprávnenia autonómne, suverénne. Táto suverenita má limit v nevyhnutnosti ochrany ľudských práv a slobôd. Tento limit sa prekročí, ak zákonodarca, vychádzajúc zo svojej suverénnej pozície, prijme zákon, ktorý okrem dovolenej a od úvahy zákonodarcu závislej reštitúcie obsahuje aj normu porušujúcu právo obsiahnuté v článku 20 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Prvou požiadavkou zákona, s existenciou ktorého počíta čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, je určenie orgánu oprávneného uskutočniť vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o nesúlade zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky za účasti  Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. P. B., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na ústnom pojednávaní konanom 4. júla 2000 takto
Právna veta: Jedným zo základných hľadísk pri rozhodovaní o postihu za porušenie pracovnej disciplíny je intenzita porušenia pracovnej disciplíny. Hodnotenie intenzity porušenia pracovnej disciplíny závisí od konkrétnych okolností a ovplyvňuje ho tak osoba zamestnanca, jeho doterajší postoj k plneniu pracovných povinností, spôsob a intenzita porušenia konkrétnych pracovných povinností, ako aj situácia, v ktorej k porušeniu došlo, dôsledky porušenia pre zamestnávateľa, či konanie zamestnanca spôsobilo zamestnávateľovi škodu a pod. Na okamžité skočenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b/ Zákonníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2713207653 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2713207653.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu L. V., bývajúceho v L., zastúpeného JUDr. Jánom Pekárom, advokátom v Skalici, Potočná 191/39, proti žalovanej DRAGO M, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kopčianska 3759/10, zastúpenej JUDr. Ľubomírom Vanekom, advokátom v
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ Ing. B. K. , a 2/ A. K. , oboch bývajúcich v B. , proti žalovan ej Novbyt, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Hálkova 11, IČO: 31 369 332, o odvrátenie hroziacej škody na majetku z predpisu mesačnej úhrady , vedenej na Okresnom súde Bratislava I II pod sp. zn. 44 C 65/2009 , o dovolaní žalo bcov proti uzneseni u Krajského súdu v Bratislave z 28 . ma rca 20 13 sp. zn . 5 Co 8
Kľúčové slová: odvolanie podľa Správneho poriadkupreskúmanie rozhodnutí
R 70/1998
Právna veta: Možnosť vzdať sa odvolania vyplýva z dispozičnej zásady, ktorá sa viaže bezvýhradne na začatie odvolacieho konania. Podanie odvolania je subjektívnym právom účastníka konania. Preto sa účastník konania môže uplatnenia tohto svojho práva vzdať. Podmienkou právne účinného vzdania sa odvolania je, aby k nemu došlo na základe výslovného prejavu vôle oprávnenej osoby urobeného voči správnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, a to buď písomným podaním, alebo ústne do zápisnice. Dôvody vzdania sa odvolania nemusí účastník konania uvádzať. Platne sa vzdať svojho práva - podať odvolanie, môže účastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 23. 9. 1996 osobne podanou na Krajskom súde v K. dňa 25.9.1996 sa žalobkyňa prostredníctvom zástupkyne domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 9.1. 1996 a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Rozhodnutím žalovaného bolo zamietnuté odvolanie žalobkyne a bolo potvrdené rozhodnutie Obvodného úradu práce K. zo dňa 24. 5. 1996, ktorým žalobkyni nebolo priznané hmotné zabezpečenie pred nástupom do zamestnania. Žalobkyňa tvrdila, že splnila podmienky pre priznanie hmotnéh
Právna veta: Za zjavne neopodstatnený možno považovať taký podnet, ktorého podaniu na Ústavný súd Slovenskej republiky nepredchádzalo využitie opravných prostriedkov, ktorými sa možno domôcť ochrany základného práva (slobody) na inom orgáne poskytujúcom tomuto právu (slobode) súdnu alebo inú právnu ochranu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 5. mája 1998 predbežne prerokoval podnet M. L., bytom L., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi v konaní sp. zn. 2 C 573/96 a takto r o z h o d o l : Podnet M. L. o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený. O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému súdu Slovenskej re
Právna veta: Ak žalobca, ktorý sa stal na základe zmluvy o prevode akcií akcionárom akciovej spoločnosti, nie je v čase podania žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia tejto akciovej spoločnosti zapísaný do zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vedenom Centrálnym depozitárom a nie je v čase podania žaloby ani likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnacím správcom alebo členom dozornej rady akciovej spoločnosti, nie je aktívne legitimovaný na podanie takejto žaloby.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a žalobcu v l. rade zaviazal nahradiť žalovanému v l. rade trovy konania v sume 343,74 Eur na účet jeho právneho zástupcu. Podľa odôvodnenia rozhodnutia návrhom na začatie konania sa žalobcovia v 1. a 2. rade domáhali, aby súd rozhodol, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti C., a. s., so sídlom R. 2, K., IČO: 36 568 104, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu K. I, odd.: Sa, VI. Č.1235/V konané dňa 09. 11. 2004 a prijaté
MENU