SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339485
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67024
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71690
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430974
Krajské súdy (ČR): 50118
Posledná aktualizácia
10.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: obnova konania v sporovom konaní


Približný počet výsledkov: 6 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obnova konania v sporovom konaní
  • obnova nájdené 14752 krát v 2352 dokumentoch
  • konanie nájdené 2984542 krát v 132414 dokumentoch
  • v nájdené 4169378 krát v 67010 dokumentoch
  • sporovom nájdené 2665 krát v 2053 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty
Odborné články 1 dokument


Kľúčové slová: obnova konania v sporovom konaní, spôsobilosť byť účastníkom konania

Zbierka NS 6-7/1998
R 105/1998
Právna veta: Právny názor na výklad zákona vyslovený iným orgánom (Ústavným súdom, ministerstvom a pod.) než procesným súdom, ktorý prejednal vec v rámci svojej právomoci, nie je spôsobilým dôvodom obnovy konania.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nitre uznesením zamietol návrh žalovanej na obnovu konania o nároku žalobcu na náhradu za odňatý mŕtvy inventár, ktorý nárok bol uplatnený podľa zákona č. 229/1991 Zb. Na odvolanie navrhovateľky obnovy Krajský súd v B. uznesením napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdil, rozhodol o trovách odvolacieho konania a napokon vyslovil, že proti jeho uzneseniu je prípustné dovolanie. Odvolací súd mal za to, zhodne so súdom prvého stupňa, že právne posúdenie veci v základnom konaní .
Právna veta: Spôsobilým dôvodom obnovy konania je nový listinný dôkaz, ktorý nemohol účastník bez svojej viny použiť v pôvodnom občianskom súdnom konaní, ak ním možno preukázať skutočnosť, ktorá môže pre účastníka privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Povoleniu obnovy pritom nebráni, ak už v pôvodnom konaní účastník neúspešne navrhoval súdu vykonať listinný dôkaz, ktorého obsah v tom čase ešte nepoznal.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. uznesením z 26. februára 1999, sp. zn. 9 C 1053/98, povolil obnovu konania vedeného na tomto súde pôvodne pod sp. zn. 10 C 1086/94, v ktorom bolo vyhovené žalobe žalobkyne o nároku uplatnenom podlá zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov. Okresný súd konštatoval, že v danom prípade sú splnené podmienky pre vyhovenie návrhu na obnovu konania podlá .
Kľúčové slová: obnova konania v sporovom konaní, osvedčenie o dedičstve, konanie o dedičstve

Zbierka NS 6/2002
R 96/2002
Právna veta: Spôsobilým predmetom obnovy konania v zmysle ustanovenia § 231 ods. 2 O.s.p. je aj osvedčenie o dedičstve vydané v súlade s ustanovením § 175zca ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Úryvok z textu:
Okresný súd K. II uznesením zamietol návrh dediča K. U. na obnovu konania a súčasne mu uložil povinnosť nahradiť dedičke J. S. na účet JUDr. A. F. trovy konania v sume 900 Sk. Vychádzal zo stanoviska, že návrh nie je dôvodný, lebo neboli splnené zákonné predpoklady prípustnosti tohto mimoriadneho opravného prostriedku, keď návrh na obnovu konania nebol podaný v lehote troch mesiacov od toho času, odkedy sa tento dedič o dôvode obnovy dozvedel. Bolo vecou vnútorného vzťahu tohto dediča a jeho zástupkyne, aby .
Kľúčové slová: zmenkový platobný rozkaz, obnova konania v sporovom konaní

Zbierka NS 3/1999
R 56/1999
Právna veta: Návrh na obnovu konania z dôvodu, že súd nesprávnym postupom vydal zmenkový platobný rozkaz na prekludovanú pohľadávku nemôže byť úspešný, pretože obnova konania z tohto dôvodu nie je prípustná.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zamietol návrh odporcu na obnovu konania o zmenkovom platobnom rozkaze zo dňa 10. mája 1994, vydanom pod sp. zn. 33 Cb 514/94. odôvodnení uviedol, že ust. § 228 ods. 1 a § 231 ods. 1 O. s. p. neumožňuje napadnúť zmenkový platobný rozkaz návrhom na obnovu konania. Súd preto v súlade s ust. § 234 ods. 2 O. s. p. návrh odporcu ako neprípustný zamietol. Ďalej uviedol, že aj v prípade prípustnosti obnovy konania proti zmenkovému platobnému rozkazu odporca v návrhu neuviedol .
Kľúčové slová: dôchodkové veci, obnova konania v sporovom konaní, zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania

Zbierka NS 6/2001
R 118/2001
Právna veta: V konaniach podľa V. časti tretej hlavy Občianskeho súdneho poriadku nemožno použiť ustanovenia o obnove konania, ktoré sú uvedené v štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Ak podmienky konania nie sú dané z dôvodu, že v dôchodkových veciach nie je prípustný návrh na obnovu konania, súd musí konanie zastaviť podľa § 104 O.s.p..

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Návrhom z 9. novembra 1999, doplneným 31. marca 2000, sa navrhovateľ domáhal obnovy konania vo veci vedenej na Krajskom súde v Ž. V uvedenej veci súd prvého stupňa rozsudkom zo 17. decembra 1998 potvrdil rozhodnutie odporkyne z 9. júna 1998, ktorým bola zamietnutá žiadosť navrhovateľa o zvýšenie starobného dôchodku pre bezvládnosť. Tento rozsudok potvrdil Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 19. júla 1999. Krajský súd v Ž. uznesením zo 6. apríla 2000 návrh na obnovu tohto konania .
Právna veta: Povolením obnovy konania sa pôvodné, obnovou konania napadnuté, rozhodnutie neruší.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bolo vyho­ vené žalobe a žalovanému bola uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi 23 795,- Sk s 0,1 % úrokom z omeškania od 18. mája 1993 až do zaplatenia a zaplatiť trovy konania. V dôvodoch svojho rozsudku uviedol, že z vykonaného doka­ zovania vyplýva, že medzi účastníkmi bola dňa 29. januára 1993 uzavretá kúpna zmluva č. 285007/13, na základe ktorej žalobca dodal žalovanému .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.