Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047717
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
23.10.2019 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: obnova konania


Približný počet výsledkov: 1705 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obnova konania
  • obnova nájdené 13676 krát v 2186 dokumentoch
  • konanie nájdené 1381235 krát v 62305 dokumentochPrávna veta: Čo sa týka neprípustnosti návrhu na obnovu konania, návrh je neprípustný vtedy, keď to zákon výslovne ustanovuje (§ 229 O. s. p.) a vtedy, ak sa neopiera o dôvody uvedené v ustanovení § 228 ods. 1, prípadne v § 231 O. s. p., alebo smeruje proti iným rozhodnutiam, než právoplatným rozsudkom alebo uzneseniu, ktorým bol schválený zmier, alebo proti právoplatnému platobnému rozkazu. Z uvedeného je zrejmé, že bez pojednávania rozhoduje súd o návrhu na obnovu konania len v prípadoch, ak tento zamietol pre nedostatok jeho formálnych podmienok, ktorými sú včasnosť podania návrhu (§ 230 O. s. p.) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : M. , s. r. o., S., X. , zast. A. , s. r. o., advokátska kancelária so sídlom H. , X. , proti žalovanému : S., a. s., V. , X. , zast. JUDr . N.K. , advokátkou , X. , L. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti , o návrhu žalovaného na obnovu konania na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II zo dňa 14. 07. 2008 č. .
Právna veta: Obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok je v zásade v konaniach podľa 5. časti O.s.p. neprípustná. Opravný prostriedok (t.j. aj obnova konania) je prípustný, len ak je to ustanovené v tejto časti. Tak je tomu napríklad v ustanovení § 250ja ods. 1 a ods. 5 O.s.p. alebo v ustanovení § 250s. Vzhľadom k tomu, že piata časť O.s.p. je špeciálnou úpravou vo vzťahu k všeobecnej (prvej, tretej a štvrtej) časti O.s.p., ustanovenia piatej časti sa použijú prioritne, a v prípade, ak niečo nie je upravené, použijú sa subsidiárne ustanovenia všeobecnej (prvej, tretej a štvrtej) časti O.s.p.. Platí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ M. V. , nar. X. , bytom U. , 2/ E. R. , nar. X. , bytom U. , 3/ Ľ. V. , nar. X. , bytom Ď. , 4/ J. V. , nar. X. , bytom U. , proti odpor covi : Okresný úrad Lučenec , Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec , o návrhu na obnovu konania Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 23Sp/7/2005 , o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 28Sp/32/2013 -38 .
Právna veta: Podľa § 382 písm. f/ Tr. por. (v znení účinnom od 1. septembra 2011) dovolací súd na neverejnom zasadnutí uznesením, bez preskúmania veci, odmietne dovolanie, ak bolo podané proti rozhodnutiu, proti ktorému dovolanie nie je prípustné. Ako je zrejmé z ustanovenia § 368 ods. 2 Tr. por., zákon taxatívne vymenúva rozhodnutia, proti ktorým je dovolanie prípustné (ide o tzv. meritórne rozhodnutia, t.j. rozhodnutia vo veci samej). Medzi nimi pritom nie je uznesenie, ktorým súd rozhodol o návrhu na povolenie obnovy konania, resp. uznesenie, ktorým bolo rozhodnuté o sťažnosti proti takémuto uzneseniu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí 25. apríla 2013 konanom v Bratislave, v trestnej veci obvineného I. V. pre trestný čin nenastúpenia s lužby v brannej moci podľa § 265 ods. 1 Tr . zák. č. 86/1950 Zb., o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 3Tos 29/2012, zo 6. augusta 2012, .
Právna veta: navrhovateľ nepochopil samotný princíp inštitútu obnovy konania. Nezmeniteľnosť a záväznosť rozhodnutia súdu, ktoré nadobudlo právoplatnosť je jednou zo záruk právnej istoty. Náprava rozhodnutia sa spravidla môže docieliť v riadnom dvojinštančnom postupe formou odvolania. Výnimkou z tohto pravidla sú tzv. mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sa dosahuje náprava právoplatných rozhodnutí, ak existujú natoľko závažné okolnosti, ktoré spochybňujú správnosť a spravodlivosť rozhodnutí, že dodržanie právnej istoty tu ustupuje. V našom práve sú nimi obnova konania, dovolanie a mimoriadne dovolanie. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 30/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: G., IČO: X., M., zast. JUDr. E., advokátom, B., proti odporcovi: S., IČO: X., P., zast. JUDr. M., advokátom, Advokátska kancelária L., o obnovu konania právoplatne skončenej veci na Krajskom súde v Bratislave pod sp.zn. 3 Cbm 67/2004, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 9. januára 2008 č.k. 3 Cbm 3/07-24, takto r o z h o d o .
Právna veta: Vo veciach rozhodovania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov je neprípustnosť obnovy konania zakotvená v ustanovení § 250s O.s.p., ktoré má špeciálne postavenie vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam o obnove konania obsiahnutým v druhej hlave štvrtej časti O.s.p. Ak je teda neprípustnosť obnovy konania výslovne upravená v ustanoveniach piatej časti O.s.p., v posudzovanej veci nemožno skúmať podmienky prípustnosti obnovy konania podľa ustanovení druhej hlavy štvrtej časti O.s.p. a podľa týchto ustanovení ani nemožno zamietnuť návrh na obnovu konania ako neprípustn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Bc. A. B., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Veľký Krtíš, za účasti: PD podielnikov v konkurze, zastúpeného správcom konkurznej podstaty JUDr. I. B., v konaní o návrhu navrhovateľky na obnovu konania vo veci právoplatného rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 2 Sžo 35/2008 zo dňa 11. februára 2009, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej .
Právna veta: Pri posudzovaní, či sú splnené podmienky obnovy konania podľa § 394 ods. 1 Tr. por. súd hodnotí návrh najskôr z hľadiska, či sú v ňom uvádzané také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli skôr, teda v pôvodnom konaní alebo v konaní o predchádzajúcich návrhoch na povolenie obnovy konania známe. Až po zistení, že ide o takéto skutočnosti alebo dôkazy, prichádza do úvahy hodnotenie v tom smere, či by tieto skutočnosti alebo dôkazy mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami alebo dôkazmi známymi už skôr viesť k inému rozhodnutiu, ako je pôvodný právoplatný rozsudok. Skutočnosťou súdu skôr ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repu bliky na neverejnom zasadnutí 30. septembr a 2014 v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Richarda Bureša a JUDr. Viliama Dohňanského , o sťažnosti odsúdeného R. D. proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 9. apríla 2014, sp. zn. 23Ntok 1/2014, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť odsúdeného R. D. sa z a m i e t a . O d ô v o d n e n i e .
Právna veta: Jednou zo záruk právnej stability vzťahov založených správnym rozhodnutím je záväznosť a nezmeniteľnosť právoplatného rozhodnutia. Zákon tu má na zreteli nielen takzvanú formálnu právoplatnosť, ale aj materiálnu právoplatnosť. Výnimku tvoria prípady označované ako mimoriadne prostriedky, medzi ktoré patrí aj obnova konania, ktorými sa dosahuje náprava právoplatných správnych rozhodnutí. Dôvodom pre takýto postup je existencia závažných skutočností, ktoré spochybňujú správnosť a spravodlivosť rozhodnutia. Spravidla pôjde o nedostatočné zistenie skutkového stavu alebo porušenie takých pro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej re publiky 2Sžf/68 /2013 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalobcu JUDr. Ing. K. M. , bytom S., zastúpeného JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou, so sídlom Štúrova 20, Košice, proti žalovanému Ministerstvu financií Slovenskej republiky , Sekcia daňová a colná, so sídlom .
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že dôkaz a dôkazný prostriedok nie sú to isté. Dôkazný prostriedok je nositeľom informácie potrebnej pre konanie, je podkladom pre rozhodnutie. Dôkazom je zas informácia, ktorú možno získať z dôkazného prostriedku. Potvrdenie daňového úradu o základe dane zo dňa 30. augusta 2010 obsahuje rovnakú informáciu o základe dane, aká vyplývala z potvrdenia daňového úradu zo dňa 19. apríla 2010 (na základe ktorého už raz podala návrh na obnovu konania). Na viac táto skutočnosť musela byť žalobkyni známa najneskôr v čase podania riadneho daňového priznania. Inf ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9Sž so /60/2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci žalobkyne: B. C. , nar. XY , bytom P., právne zastúpenej: Mgr. Tomášom Saladiakom, advokátom, so sídlom M. R. Štefánika 171, Vranov nad Topľou, proti žalo vanému: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne , so sídlom Ul. 29. .
Právna veta: Z ustanovení § 228 ods. 1 a § 230 ods. 1 O.s.p je zrejmé, že napadnuteľnosť obnovou konania je časovo obmedzená. V niektorých prípadoch platí len 3-mesačná subjektívna lehota, v niektorých je táto lehota kombinovaná s 3-ročnou objektívnou lehotou. Pomer lehôt je ten, že i keď ešte neuplynula subjektívna lehota, návrh je podaný oneskorene, keď už uplynula objektívna lehota. Subjektívna lehota pre včasné podanie návrhu na obnovu konania je 3-mesačná a je potrebné zachovať ju vždy. Začína plynúť od okamihu, keď ten, kto obnovu navrhuje, sa buď dozvedel o dôvode obnovy, alebo od tej doby, keď tent ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obo /105/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu 1. R., nar. X. bytom L., 2. Š. nar. X., bytom L., obaja zast. JUDr. M., proti žalovanému M. nar. X., bytom Z., zast. J., o návrhu žalovaného na obnovu konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 18Cb/960/00, na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 8. októbra 2007 č. k. 1Cb/2/2007-26, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd .
Právna veta: Podľa § 399 ods. 2 Tr. por. súd návrh na povolenie obnovy konania zamietne, ak nezistí podmienky obnovy konania podľa § 394 Tr. por. Účelom obnovy konania nie je posúdiť celkovú zákonnosť a odôvodnenosť pôvodného rozhodnutia a správnosť postupu konania, ktoré mu predchádzalo. Súdu konajúcemu o návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania neprislúcha prieskumná právomoc, z čoho vyplýva, že nemôže preskúmavať zákonnosť postupu v pôvodnom konaní v tom smere, či sa súd pri rozhodovaní vyrovnal so všetkými okolnosťami a obhajobou obvineného, či rešpektoval zásadu bezprostrednosti a ústnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 T ost 15/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JU Dr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 21. júna 2011 v trestnej veci proti o dsúdenému R. T. , pre trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 9 o ds. 2, § 234 ods. 1, ods. 3 zákona č. 140/1961 Zb. – Trestný zákon (účinný do 31. decembra 2005) a iné o sťažnosti odsúdeného R. T. proti .
Zbierka NS 1-2/1997
R 6/1997
Uznesenie
Kľúčové slová: konanie o povolení obnovy konania, obnova konania podľa Trestného poriadku
Právna veta: V konaní o povolení obnovy nie je možné preskúmavať vecnú správnosť rozsudku vydaného v základnom konaní. Toto konanie sa v zmysle ustanovenia § 278 ods. 1 Tr. por. obmedzuje predovšetkým na riešenie otázky, či návrh na povolenie obnovy konania obsahuje skutočnosti alebo dôkazy, ktoré sú pre súd nové, skôr neznáme. Za nové skutočnosti alebo dôkazy v zmysle ustanovenia § 278 ods. 1 Tr. por. nemožno považovať skutočnosti alebo dôkazy, ktoré sú zistiteľné z obsahu spisov a to aj vtedy, keď sa súd s nimi v rozhodnutí nevysporiadal alebo ich dokonca prehliadol, resp. sa mýlil pri hodnotení vykonan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Taktiež omyl súdu pri hodnotení vykonaných dôkazov, prípadne ich nesprávne hodnotenie, nie je dôvodom na povolenie obnovy konania. V posudzovanom prípade krajský súd podľa dôvodov napadnutého uznesenia pri svojom rozhodovaní o sťažnosti okresného prokurátora ... preto postupoval správne, keď dospel k záveru, že v posudzovanom prípade nie sú splnené podmienky na povolenie obnovy konania. Na takomto posúdení veci nemôže nič meniť skutočnosť, že vyšetrovateľ v dožiadaní o vykonanie daktyloskopickej expertízy .
Právna veta: Podľa § 288 ods. 2 Tr. por. po právoplatnom povolení obnovy konania pokračuje súd v konaní na podklade pôvodnej obžaloby, ak sa nevyslovilo, že sa vec vracia prokurátorovi na došetrenie (§ 284 ods. 2 Tr. por..) Ak sa pôvodné trestné stíhanie skončilo rozhodnutím súdu na neverejnom zasadnutí v zmysle § 231 Tr. por. o zastavení trestného stíhania, po povolení obnovy konania je vylúčené nové predbežné prejednanie obžaloby a súd je povinný pokračovať v konaní na podklade pôvodnej obžaloby v tom štádiu, v ktorom predtým skončilo konanie vydaním právoplatného rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... obvineného zastavil mimo hlavného pojednávania na neverejnom zasadnutí v zmysle § 231 ods. 1 Tr. por. Po povolení obnovy konania v danej veci je preto vylúčené nové predbežné prejednanie obžaloby okresného prokurátora v Rimavskej Sobote a vydanie niektorého z rozhodnutí ... podal v prospech obvineného sťažnosť pre porušenie zákona miiíister spravodlivosti. V jej dôvodoch v podstate namietal, že po povolení obnovy konania vo veci, sp. zn. 1 T 58/94 a po zrušení právoplatného uznesenia krajského súdu z 15. júna .
Zbierka NS 6/2003
R 115/2003
Uznesenie
Kľúčové slová: návrh na obnovu konania, príslušnosť súdu pri obnove konania, vylúčenie sudcu
Právna veta: Okolnosť, že sudca rozhodol vo veci, v ktorej vydané rozhodnutie je napadnuté návrhom na obnovu konania, nie je dôvodom na jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania vo veci obnovy konania.

Úryvok z textu:
... v dovolaním napadnutom uznesení rozhodovali vylúčení sudcovia, lebo rozhodovali aj vo veci, ktorá je napadnutá návrhom na obnovu konania. Teda vlastne preskúmavali svoje pôvodné rozhodnutie. Podlá ustanovenia § 14 ods. 1 sudcovia sú vylúčení z prejednávania ... , ktorý nadobudol subjektívne presvedčenie o správnosti jeho rozhodnutia vo veci samej, nemôže vzhľadom na okolnosti návrhu na obnovu konania byť nezaujatým sudcom v odvolacom konaní o povolení obnovy. Odporca uviedol, že dovolanie v danej veci nie .
Právna veta: I. Ustanovenie § 394 ods. 1 Tr. por. upravuje podmienky obnovy konania, ktoré sa týkajú nedostatkov skutkových zistení, vrátane osoby páchateľa - ako skutočností alebo dôkazov súdu skôr neznámych, ktoré vyšli najavo až po právoplatnosti rozhodnutia. Netýkajú sa zmeny právneho stavu, t.j. zákonných podkladov posudzovania trestnosti činu a ukladania trestu. Nález Ústavného súdu SR, že právny predpis, jeho časť alebo niektoré ustanovenie nie je v súlade s Ústavou, preto nemôže byť „novou skutočnosťou súdu skôr neznámou“ v zmysle § 394 ods. 1 Tr. por. a tým len jednou z podmienok obnovy konania, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je daný ústavným nálezom - oproti výkladu spojenému s možnosťou zamietnuť návrh na povolenie obnovy konania pre nesplnenie vyššie uvedenej kumulatívnej podmienky obnovy konania vo vzťahu k výroku o treste, ktorý vychádza zo zaradenia nálezu ústavného súdu ... sadzbe. V prípade nastalého, ústavným súdom konštatovaného nesúladu právnych predpisov, je však konkrétne vyjadreným dôvodom obnovy konania práve zmena trestnej sadzby (podstatné zníženie jej dolnej hranice). Tento dôvod je právne založený vyhlásením nálezu .
Právna veta: Povolením obnovy konania sa pôvodné, obnovou konania napadnuté, rozhodnutie neruší.

Úryvok z textu:
... zmení, nové rozhodnutie nahradí pô­ vodné rozhodnutie. Z uvedeného vyplýva, že obnova konania je mimoriadny opravný pros­ triedok. Povolením obnovy konania sa pôvodné, obnovou konania napadnu­ té rozhodnutie neruší. Zákon preto v odseku 2 citovaného ustanovenia upravuje, ... ústrižok poštovej poukážky. Na návrh žalovaného krajský súd svojím uznesením z 1. júna 1999 povo­ lil obnovu konania z dôvodu, že žalovaný dodatočne našiel ústrižok poštovej poukážky. V obnovenom konaní však prvostupňový súd nakoniec .
Zbierka NS 4-5/1998
R 72/1998
Rozsudok
Kľúčové slová: obnova konania v konaní, konanie vo veciach služobného pomeru, nulita správnych aktov
Právna veta: Skutočnosť, že o odvolaní proti rozhodnutiu o nepovolení obnovy konania rozhodol právny nástupca správneho orgánu prvého stupňa, predstavuje jeden z prípadov nulity správneho aktu, ku ktorej súd prihliada z úradnej povinnosti bez ohľadu na to, či žaloba poukazovala na vady (nulitu) aktu, alebo sa domáhala aj jeho zrušenia pre nezákonnosť. Povinnosť súdu zaoberať sa nulitou správneho rozhodnutia z úradnej povinnosti nie je prelomením dispozičnej zásady, ktorou je správne súdnictvo ovládané, ale jej logickým vyústením. Na týchto záveroch nič nemení to, že zákonodarca nulitu aktu výslovne neuprav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutie malo úradnú pečiatku s textom Mestské veliteľstvo PZ K. Skutočnosť, že o odvolaní proti rozhodnutiu o nepovolení obnovy konania rozhodol právny nástupca správneho orgánu prvého stupňa, predstavuje jeden z prípadov nulity správneho aktu, ku ktorej súd prihliada ... zistil nasledujúce. Mestské veliteľstvo PZ v K. rozhodnutím zo dňa 15. 10. 1996 zamietlo žiadosť žalobcu na povolenie obnovy konania a zrušenia rozhodnutia Mestského veliteľstva PZ v K. zo dňa 23. 4. 1996, ktorým po čiastočnej zmene bolo .
Právna veta: Koncentračná zásada konania vyjadrená v ustanoveniach § 120 ods. 4 a § 205a O. s. p. sa netýka uplatnenia námietky premlčania, ibaže by uplatnenie námietky premlčania bolo spojené s neprípustným uplatňovaním nových skutočností a dôkazov.

Úryvok z textu:
... , ktoré účastník nemohol bez svojej viny označiť alebo predložiť do vyhlásenia rozhodnutia súdu prvého stupňa. Aj keď ide o dôvody obnovy konania, ide o také skutočnosti a dôkazy, ktorých novosť možno zistiť bez prieťahov; je preto možné pripustiť, aby k nim bolo .
Právna veta: I. Trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák., spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 Tr. zák. II. Súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu v zmysle § 329 ods. 1 Tr. zák. je daná vždy vtedy, ak páchateľ bez právneho titulu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť materiálnu alebo inú protislužbu za svoje predc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... viaže na okolnosť možného (v konaní dokazovaného) porušenia povinnosti policajta a prokurátora v pôvodnom konaní, čo je obligatórnym dôvodom na obnovu konania, v dotknutých súvislostiach v neprospech obvineného. Ak adv okát usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta, zachovanie .
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.

Úryvok z textu:
... práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu možno dosiahnuť inými právnymi prostriedk ami, najmä návrhom na obnovu konania, dovolaním podaným samým účastníkom konania (dnes v sporoch stranou - pozn. NS), návrhom na zrušenie uznesenia o predbežnom opatrení, ako aj .
Zbierka NS 2-3/1998
R 40/1998
Uznesenie
Kľúčové slová: neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, prisvojenie si cudzej veci, krádež
Právna veta: I. Prisvojením si cudzej veci v zmysle § 247 ods. 1 Tr. zák. sa rozumie získanie možnosti trvalej dispozície s vecou, teda vylúčenie doterajšieho vlastníka alebo faktického držiteľa veci z jej držby, užívania a nakladania s vecou. Pojem „trvalé“ pritom neznamená len navždy, ale aj na dobu neurčitú, teda do času, kým sa páchateľ nerozhodne s vecou naložiť inak (napr. darovať ju, opustiť ju, vrátiť majiteľovi a pod.) alebo kým mu nie je odňatá orgánmi činnými v trestnom konaní. II. Prisvojenie cudzej veci neznamená, že páchateľ sa stáva vlastníkom veci, znamená iba získanie možnosti trvalej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... počas celého trestného konania. Preto neboli splnené zákonné podmienky uvedené v § 278 ods. 1 Tr. por. pre povolenie obnovy konania. Proti tomuto uzneseniu podal riadne a včas sťažnosť odsúdený D. M. V jej písomnom odôvodnení v podstate položil otázku, ... Pokiaľ sa týka skutku uvedeného pod bodom 2/ citovaného rozsudku krajského súdu, na ktorý odsúdený rozšíril svoj návrh na povolenie obnovy konania na verejnom zasadnutí 24. júna 1997, č.l. 341, a domáhal sa výsluchu troch svedkov, krajský súd vyslovil, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.