Nájdené rozsudky pre výraz: obsah plnej moci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
215 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Obč. zák., pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Plná moc môže byť všeobecná (generálna), ktorá oprávňuje splnomocnenca ku všetkým právnym úkonom okrem tých, ktoré vyžadujú zvláštnu plnú moc alebo zvláštnu (špeciálnu), ktorá je obmedzená len na určitý právny úkon. Okrem prípadov, keď zákon výslovne vyžaduje špeciálnu plnú moc k určitému právnemu úkonu, je vecou splnomocniteľa, či ku každému právnemu úkonu, ktorý m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. (predtým: I.), M., X., IČO: X., zast. JUDr. I.K., advokátom, K., X., proti žalovanému: R., L., X., IČO: X., zastúpeného opatrovníčkou p. J., súdnou tajomníčkou Krajského súdu v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, o zaplatenie 252 419 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 46 Cb 95/00-124 zo dňa 18. januára 2007, takto
Právna veta: V predmetnej veci je bezpochyby zrejmé, že navrhovateľ ako splnomocniteľ splnomocňuje JUDr. D., aby ho zastupoval v konaní o preskúmaní zákonnosti orgánu verejnej správy. Plná moc bola pripojená k návrhu, predloženého krajskému súdu, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ sa domáha preskúmania rozhodnutia odporcu (ktorého fotokópia bola taktiež pripojená k opravnému prostriedku). Podľa odvolacieho súdu plnomocenstvo po obsahovej aj formálnej stránke spĺňa všetky požadované náležitosti; vôľa navrhovateľa nechať sa v konaní pred súdom v predmetnej veci zastúpiť JUDr. D. je z obsahu plnej moci bezpoc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V. Z., štátneho príslušníka Srbska, Ú.P.Z. M., proti odporcovi: M.V.S.R., M.Ú., B., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutiu odporcu ČAS: MU-2058/PO-Ž-2007 zo dňa 17.12.2007, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Saz/10/2008-24 zo dňa 14.3.2008, takto r o z h o d o l Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v B
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ za tým účelom udelí plnomocenstvo, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Odvolací súd k záveru o nedostatku plnomocenstva udeleného navrhovateľom advokátovi na jeho zastupovanie v konaní dospel z dôvodu, že navrhovateľ ( v čase prinavrátenia mu spôsobilosti na právne úkony ) splnomocnil na zastupovanie v konaní svoju matku, ktorá ako fyzická osoba, mohla konať len osobne, a nemohla teda následne splnomocniť na zastupovanie navrhovateľa advokáta. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 17 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Z. N. bývajúceho vo V. P., zastúpeného JUDr. M. W ., advokátom v B.B. , proti odporcovi P. s. r. o., so sídlom v B., o 2 182,40 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 43 C 27/2007, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 18. februára 2010 sp. zn. 9 Co 148/2009, takto r o z h o d o l: Najvyšší
R 17/1998
Právna veta: Plná moc udělená mezi občany sama o sobě není veřejnou listinou ve smyslu ustanovení § 176 tr. zák. o trestném činu padělání a pozměňování veřejné listiny, a to ani tehdy, byly-li podpisy na příslušné listině ověřeny notářem podle § 72 odst. 1 písm. b) zák. ě. 358/1992 Sb. Veřejnou listinou je plná moc jedině tehdy, byla-li pořízena formou notářského zápisu o právním úkonu podle § 62 odst. 1 a násl. zák. ě. 358/1992 Sb., a to se zřetelem k ustanovení § 2 a § 6 cit. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud k stížnosti pro porušení zákona zrušil usnesení vyšetřovatele Policie České republiky - Obvodního úřadu vyšetřování Praha 5 ze dne 31. 10. 1996 sp. zn. ČVS OVV-141/20-61-95 a tomuto přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele Policie ČR - Obvodního úřadu vyšetřování Praha 5 ze dne 31. 10. 1996 ČVS OVV-141/20-61-95 bylo podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněného E. K. pro trestný čin podvo
Právna veta: Z citovaného ustanovenia (§ 32 Občianskeho zákonníka) vyplýva, že zo zmluvy musí byť zrejmé, že ju za účastníka uzavrel jeho splnomocnenec. Ak koná splnomocnenec na základe plnej moci právne úkony za splnomocniteľa v jeho mene (priame zastúpenie), musí byť už zo zmluvy zrejmé, že ju uzavrel za účastníka jeho zástupca. V opačnom prípade, ak by táto okolnosť nebola zrejmá, platí, že splnomocnenec konal vo vlastnom mene. V prípade, že ide o písomný právny úkon, musela by táto skutočnosť vyplývať z tohto písomného právneho úkonu. Nestačí, že táto okolnosť je prípadne daná inými skutočnosťami, poki ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/16/2019 8710206985 29. januára 2020 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:NSSR:2020:8710206985.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: ČSOB leasing, a. s., so sídlom v Bratislave, Panónska cesta 11, IČO: 35 704 713, zastúpenej advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Šoltésovej 14 proti žalovaným: 1/ Ing. V., býv
Právna veta: V predmetnej právnej veci ide o prvé štádium obnovy konania, teda rozhodovanie o existencii alebo neexistencii dôvodov obnovy konania a nie o priame vyhodnotenie reálneho vplyvu predložených dôkazov na meritum veci, pretože ide o prejudikovanie rozhodovania v obnovenom konaní, ku ktorému ako takému ešte neprišlo. Správny orgán v prvom štádiu konania o obnove nevykonáva dokazovanie smerujúce k zisťovaniu, či napríklad novopredložený dôkaz reálne má alebo nemá vplyv na meritum veci. Krajský súd preto správne poukázal na to, že správny orgán zisťuje len to, či ide o n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Al eny Adamcovej , v právnej veci žalobcu P. N. , so sídlom v N. , IČO : X. , zastúpeného JUDr. F. K. advokátom AK so sídlom v D.K.D. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Nová 13, o pr eskúmanie zákon nosti rozhodnut
Právna veta: Vo vzťahu k odôvodneniu krajský súd poukázal aj na nesprávnosť citácie ustanovenia § 9 ods. 3 až ods. 5 zákona o správe daní zo strany správneho orgánu. Citované ustanovenie sa vzťahuje na zastupovanie v samotnom daňovom konaní (o ktoré v predmetnej veci nejde) a nie na zastupovanie medzi fyzickými a právnickými osobami navzájom. Všeobecná právna úprava zastupovania fyzických a právnických osôb nestanovuje explicitný prejav splnomocnenej osoby o tom, že splnomocnenie prijíma ako obligatórnu súčasť plnej moci (jednostranného právneho úkonu), preto vyžadovanie tohto prejavu vôle zo stran ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Gabriely Gerdovej, v právnej veci žalobcu P. N. , podnikateľa, so sídlom v N. , IČO : X. , zastúpeného JUDr. F. K. , advokátom , Advokátska kancelária so sídlom v D.D. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Nová 1
Právna veta: Úkony notára podľa § 38 ods. 1 O.s.p. sa považujú za úkony súdu (§ 38 ods. 3 O.s.p.), preto aj účasť dedičov na vykonávaní týchto úkonov súdneho komisára sa považuje za ich účasť na vykonávaní úkonov súdu. Účasť dediča na "pojednávaní" pred súdnym komisárom (resp. na iných úkonoch, napr. spisovaní zápisnice o predbežnom vyšetrení, vykonávaní dokazovania, pri zisťovaní majetku a dlhov poručiteľa, pri vykonávaní súpisu aktív a pasív, určení všeobecnej ceny majetku, výšky dlhov a čistej hodnoty dedičstva, pri vydávaní osvedčenia o dedičstve) treba považovať za účasť účastníka konania o ded ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi L. V., narodenému X., zomrelému X., naposledy bývajúcom v P., vedenej Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 D 2808/2005, o dovolaní dedičky V. Š., bývajúcej v B., zastúpenej v dovolacom konaní JUDr. Š. D., advokátom Advokátskej kancelárie D., so sídlom v B., proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 17. augusta 2009, sp.zn. 8 CoD 1/2009, takto r o z h o d o l : Dovo
Právna veta: Podľa jeho názoru správne orgány nesprávne pochopili inštitút plnomocenstva a neprimerane nad mieru ustanovenú zákonom zaťažovali žalobcu, keď sa v rámci konania o povolení obnovy konania zamerali na preskúmanie náležitostí novopredloženého dôkazu – plnej moci a od žalobcu požadovali doplnenie plnej moci o úradne osvedčený podpis splnomocnenej osoby a o písomný prejav vôle splnomocnenej osoby, že plnú moc prijíma v zmysle § 9 ods. 3 zákona o správe daní. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že sa týka len zastupovania v daňovom konaní, a nie v podnikateľskom styku medzi podnikateľmi, pret ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /5/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu P. N. , podnikateľa, so sídlom v N. , IČO X. , zastúpeného JUDr. F. K. , advokátom AK so sídlom v D. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Nová 13, o preskúmani
MENU