Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045622
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34389
NSČR: 119619
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: obsah uznesenia


Približný počet výsledkov: 228 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obsah uznesenia
  • obsah nájdené 95050 krát v 32032 dokumentoch
  • uznesenie nájdené 382599 krát v 51862 dokumentochPrávna veta: "Osoba obžalovaného, charakter trestných činov, ich rozsah a doba, po ktorú ich mal páchať, potvrdzujú pretrvávanie obavy, že by obžalovaný na slobode pokračoval v páchaní závažných trestných činov, čo odôvodňuje opodstatnenosť\ pretrvávania preventívnej väzby obžalovaného. Prostriedky nahrádzajúce väzbu sú len možnosťami, nie oprávnením osoby, ktorá je pozbavená osobnej slobody. Sú viazané na výnimočnosť takého postupu z hľadiska osoby obvineného, povahy prejednávaného prípadu (sľub a dohľad) a pri obzvlášť závažnom zločine len existenciou výnimočných okolností prípadu (peňažná záruka). Zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tost 13 /201 3 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na neverejn om zasadnutí konanom 30. apríla 201 3 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného A. A. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné, o sťažnosti obžalovaného A. A. proti uzneseniu Špecializov aného trestného súdu v .
Právna veta: Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, účelom ktorého je odstrániť nedostatky v skutkových zisteniach právoplatných rozhodnutí, pokiaľ dodatočne vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli rozhodujúcemu orgánu - v danom prípade súdu - skôr známe, a teda v právoplatnom rozsudku sa ani nemohli brať do úvahy. Súčasne ale tieto nové skutočnosti musia byť tak závažné, že odôvodňujú zásah do stability a nezmeniteľnosti právoplatného odsudzujúceho rozsudku. Tieto však v danom prípade zistené neboli. Účelom obnovy konania nie je revízia pôvodného trestného stíhania, ani verifi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí konanom 11. júla 2012 v Bratislave v trestnej veci odsúdeného O. L. pre pokračovací trestný čin falšovania a pozmeňovania peňazí podľa § 140 ods. l Tr. zák. účinného do l. januára 2006, o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Kraj ského súdu v Bratislave zo 17. apríla 2012, sp. zn. .
Právna veta: Účelom a zmyslom procesného inštitútu začatia trestného stíhania vo veci podľa § 199 ods. 1 Tr. por. je, aby orgány prípravného konania (§ 10 ods. 1 Tr. por.) mohli vykonávať procesne použiteľné úkony podľa Trestného poriadku smerujúce k zisteniu páchateľa trestného činu a ku vzneseniu obvinenia konkrétnej osobe hneď, ako to odôvodňuje dôkazná situácia. Je neprípustné viesť trestné stíhanie len „vo veci“ pri splnení podmienok (aj) § 206 ods. 1 Trestného poriadku, teda so zjavným a jednoznačne špecifikovaným a nezameniteľne známym páchateľom, eventuálne tiež označeným v uznesení o začatí trestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... J.Š., pričom ku skutku malo dôjsť v neustálenom byte, ale na B. ul. č. X. v B. Zo skutkového obsahu uznesenia o začatí trestného stíhania „vo veci" je bez najmenších pochybností nesporné, s poukazom aj na podané trestné oznámenie zo 7 .
Zbierka NS 8/2018
R 67/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: osobná sloboda sa zaručuje, detenčné konanie, právo na spravodlivý proces
Právna veta: Rozhodnutie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení bez súhlasu umiestneného, je tak závažným zásahom do osobnej slobody človeka, že prvotný výsluch alebo vzhliadnutie vykoná osobne sudca.

Úryvok z textu:
... jednou z procesných záruk určených na ochranu jej základného práva na osobnú slobodu, ale tiež o schopnosti umiestnenej osoby chápať obsah uznesenia súdu o prípustnosti prevzatia do ústavu. Z judikatúry ESĽP taktiež vyplýva, že v určitých výnimočných situáciách, postačí, ak tento úkon .
Zbierka NS 9/2018
R 90/2018
Rozsudok
Kľúčové slová: ručiteľský záväzok, majetok obce, neplatný právny úkon
Právna veta: I. Ak je rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce rozdelené medzi orgány samosprávy obce, t. j. medzi starostu a obecné zastupiteľstvo, pre platnosť právneho úkonu obce sa vyžaduje súlad medzi vôľou obce, ktorú vytvára obecné zastupiteľstvo a vyjadruje vo svojom uznesení a prejavom vôle obce navonok starostom ako jej štatutárnym orgánom. II. Obecné zastupiteľstvo má právo schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať hospodárenie sním aj v rípade, ak neboli schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Úryvok z textu:
... rozsahu a na také obdobie, na ktoré nemal predchádzajúce schválenie obecným zastupiteľstvom, a teda existuje nesúlad medzi obsahom uznesenia obecného zastupiteľstva a obsahom záručnej listiny. Pôvodný navrhovateľ si včas uplatnil svoje právo, pretože pred uplynutím ... uznesenia obecného zastupiteľstva zistiť, nakoľko obsahom každého z nich je niečo iné. Existuje tak nesúlad v obsahu uznesenia obecného zastupiteľstva a obsahu záručnej listiny, ktorý spočíva nielen v rozsahu ručenia, ale aj v časovej platnosti .
Právna veta: I. Opakované začatie trestného stíhania podľa § 160 ods 1 Tr. por. platného do novely Trestného poriadku vykonanej zákonom číslo 247/1994 Z. z., nespochybňuje procesnú relevantnosť výpovedí svedkov vyslúchnutých po prvom začatí trestného stíhania podľa uvedeného ustanovenia v rovnakej veci. II. K totožnosti skutku v prípade opakovaného začatia trestného stíhania.

Úryvok z textu:
... sp. zn. 5 To 27/96, sťažnosť krajského prokurátora podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. zamietol. Z obsahu uznesenia Najvyššieho súdu SR vyplýva, že v celom rozsahu neakceptoval stanovisko krajského súdu, pokiaľ ide o rozsah potrebného došetrenia veci. Názor .
Zbierka NS 6/2014
R 91/2014
Uznesenie
Kľúčové slová: právo na tlmočníka a prekladateľa, preklad písomností, rozsah a obsah písomností
Právna veta: I. Orgán činný v trestnom konaní alebo súd priberie podľa § 28 ods. 3 Tr. por. prekladateľa, ak je to potrebné na preloženie písomnosti. Vo vzťahu k prekladu zo slovenského jazyka do jazyka, ktorému obvinený rozumie, posudzuje príslušný orgán potrebu prekladu najmä vzhľadom na rozsah a obsah písomností, ktorých znenie bolo obvinenému pretlmočené tak, aby bola zachovaná dostatočná možnosť uplatnenia jeho obhajobných práv (§ 28 ods. 1, 2, § 34 Tr. por.). II. Dostatočnosť uplatnenia obhajobných práv (§ 34 Tr. por.) predpokladá ich uplatnenie v primeranej miere a zahŕňa aj preklad základných do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prítomnosti tlmočníčky, uviedol, že angličtinu ovláda slovom aj písmom). Pri oboch výsluchoch bol prítomný aj obhajca. Obvinený ďalej vyhlásil, že obsahu uznesenia o vznesení obvinenia porozumel a sťažnosť proti nemu nepodal, ďalej vypovedal k veci. Tlmočník bol prítomný aj pri rozhodovaní o .
Právna veta: Ak odvolací súd ponechá odvolaním nedôvodne napadnutú časť rozsudku nedotknutú, pretože na základe tohto, čiastočne aj dôvodného odvolania, alebo na základe odvolaním vyvolaného zákonného prieskumu (§ 317 ods. 2 Tr. por.), zrušil inú časť napadnutého rozsudku, má nevyhovenie odvolaniu, vo vzťahu k odvolacím súdom nedotknutej časti napadnutého rozsudku, právne účinky zamietnutia odvolania (§ 319 Tr. por.) Od toho sa potom odvíja právoplatnosť neúspešnou časťou odvolania napadnutého výroku rozsudku podľa ustanovenia § 183 ods. 1 písm. b/ bod 3 Tr. por., ktoré je na tento účel potrebné vyložiť ex ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o odmietnutí obžaloby. Obvinený P. A. (obhajcom nezastupovaný), konštatoval, že súhlasí s tým, čo uviedol obhajca. Prejavil tým odkazom na obsah uznesenia súdu o odmietnutí obžaloby a vrátení veci prokurátorovi námietku porušenia jeho práv na obhajobu, čo obsahovo totožne uplatnil v podanom .
Zbierka NS 5/2006
R 42/2006
Uznesenie
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Ustanovenia o dovolaní sa na vyrovnanie nepoužijú. Dovolanie proti uzneseniu, ktorým súd vyrovnanie povolil, nie je prípustné.

Úryvok z textu:
... smerujúce proti uvedenému uzneseniu odvolacie­ ho súdu nie je prípustné. Prípustnosť dovolania v danej veci nemožno odvo­ diť ani z obsahu uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. feb­ ruára 2003, č. IV. ÚS 31/03-10, na ktoré poukazuje dovolateľ. Ústavný .
Zbierka NS 2-3/1998
R 30/1998
Uznesenie
Kľúčové slová: spoločné konanie, vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania
Právna veta: Ak sa viedlo spoločné konanie proti viacerým spolupáchateľom a neskôr došlo k vylúčeniu jedného alebo viacerých spolupáchateľov na samostatné konanie (§ 23 ods. 1 Tr. por.), nepôjde o prejudikovanie viny, ak súd v odsudzujúcom rozsudku, ktorý sa týka ďalších (nevylúčených) spolupáchateľov, v znení skutkovej vety uvedie vecnú súvislosť konania vylúčeného spolupáchateľa (doteraz neodsúdeného), s konaním ostatných spolupáchateľov. Uvedená okolnosť nezakladá dôvod na vylúčenie sudcov, ktorí majú prerokovať vec proti vylúčenému spolupáchateľovi v zmysle § 30 ods. 1 Tr. por.

Úryvok z textu:
... o konanie a jeho následok, vrátane príčinnej súvislosti (porovnaj znenie ustanovení § 160 ods. 2 Tr. por. pokiaľ ide o obsah uznesenia o vznesení obvinenia a ustanovenie § 177 Tr. por. o obsahu obžaloby - osobitne písm. c) tohto ustanovenia o presnom označení .
Zbierka NS 4/2002
R 72/2002
Rozsudok
Kľúčové slová: colný sadzobník, colný dlh pri dovoze, colný dlh pri vývoze
Právna veta: Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky nemá charakter všeobecne záväzného právneho predpisu ani právneho aktu, a to ani v prípade, ak vychádza z obsahu uznesenia vlády. Uznesenie vlády má síce charakter normatívneho aktu, ale z titulu subordinácie je záväzné len pre podriadené subjekty a vo vzťahu k iným osobám, nemá záväzný účinok.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutiami z 11. januára 2001, 19. januára 2001 a 23. februára 2001 zamietol odvolania žalobcu a súčasne potvrdil rozhodnutia Colného úradu B., (prvým v poradí) rozhodnutie z 10. októbra 2000 o vymeraní colného dlhu vo výške 970 011 Sk, (druhým v poradí) z 26. októbra 2000, z 2. novembra 2000, z 8. novembra 2000 o vymeraní colného dlhu v súhrnnej výške 6 005 930 Sk, (tretím v poradí) z 27. septembra 2000 o domeraní colného dlhu v súhrnnej výške 733 311 Sk. Vo všetkých prípadoch .
Zbierka NS 4/2002
R 72/2002
Rozsudok
Kľúčové slová: colný sadzobník, colný dlh pri dovoze, colný dlh pri vývoze
Právna veta: Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky nemá charakter všeobecne záväzného právneho predpisu ani právneho aktu, a to ani v prípade, ak vychádza z obsahu uznesenia vlády. Uznesenie vlády má síce charakter normatívneho aktu, ale z titulu subordinácie je záväzné len pre podriadené subjekty a vo vzťahu k iným osobám, nemá záväzný účinok.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutiami z 11. januára 2001, 19. januára 2001 a 23. februára 2001 zamietol odvolania žalobcu a súčasne potvrdil rozhodnutia Colného úradu B., (prvým v poradí) rozhodnutie z 10. októbra 2000 o vymeraní colného dlhu vo výške 970 011 Sk, (druhým v poradí) z 26. októbra 2000, z 2. novembra 2000, z 8. novembra 2000 o vymeraní colného dlhu v súhrnnej výške 6 005 930 Sk, (tretím v poradí) z 27. septembra 2000 o domeraní colného dlhu v súhrnnej výške 733 311 Sk. Vo všetkých prípadoch .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.