Nájdené rozsudky pre výraz: ochrana osobnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 835

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1265 dokumentov
1965 dokumentov
13 dokumentov
10 dokumentov
106 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: perpetuatio foripríslušnosť súduprávo na zákonného sudcu nutná delegácia
Zbierka NS 3/2011
R 38/2011
Právna veta: Pravidlo trvania súdnej príslušnosti sa vzťahuje aj na tzv. delegáciu nutnú podľa § 12 ods. 1 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Nc 45 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kýň 1/ JUDr. T. P., 2/ K. M. P . a 3/ K. P., všetkých bývajúcich v Ž. , proti žalovaným 1/ Slovenskej republike - Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova ul. č. 2, 2 / Minist erstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova ul. č. 2, o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 14C 161 /200
Právna veta: Petičné právo je ústavne zaručené a uplatnené podľa práva iba za predpokladu, že nezasahuje neoprávnene do iných základných práv; ak je petičné právo zneužité, môže dôjsť k neoprávnenému zásahu do práv na ochranu osobnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1M Cdo 4/2010 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. I . H., PhD., bytom B., zastúpeného JUDr. R . H., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému: Ing. I . K., CSc., bytom B ., o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 20 C 139/2002, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2009 sp. zn. 8 Co 320/2
Kľúčové slová: ochrana osobnostiochrana osobnosti a morálna satisfakcia
Zbierka NS 3-4/1993
R 27/1993
Právna veta: Náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2 O.z. v znení zák. č. 87/1990 Zb. nemožno priznať, ak k zásahu do práva na ochranu osobnosti došlo pred účinnosťou tohoto zákona.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zdržať sa zásahov do jeho osobnosti a súčasne uloženie povinnosti nahradiť nemajetkovú ujmu v peniazoch. Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom z ll.júla 1991, č.k. 14 C 46/90-169 uložil žalovanému v 1. rade povinnosť zdržať sa zásahov do chránených osobnostných práv žalobcu, spočívajúcich v tvrdeniach pisateľa o tom, že „žalobca je povestný likvidátor a odstreľovač ľudí a autor množstva anonymných listov“, ktoré boli uverejnené v denník
Kľúčové slová: ochrana osobnosti a finančná satisfakciaprávo na primerané zadosťučinenie
Zbierka NS 3-4/1993
R 28/1993
Právna veta: Rozsudok, ktorým sa ukladá autorovi článku uverejniť v periodiku vydavateľa správu určitého obsahu, je nevykonateľný. Autorovi článku môže však byť uložené, aby trpel uverejnenie správy určitého obsahu v periodiku vydavateľa.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. O.z. uverejnením článku v periodiku a súčasne žiadal nahradiť nemajetkovú ujmu v peniazoch. Okresný súd v Banskej Bystrici v rozsudku z 2.októbra 1991 č.k. 8 C 197/90-117 rozhodol, že vydavateľ - žalovaný v 2. rade je povinný v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku v denníku na 2. strane uverejniť správu: „Článkom B.Š. - Mafia v poľovníctve pokračuje - uverejnenom v S. sme neoprávnene a hrubým spôsobom zasiahli do osobnostných práv pán
Kľúčové slová: ochrana osobnosti právo na ochranu osobnosti
Zbierka NS 4-5/1996
R 34/1996
Právna veta: Skutočnosť, že určité správanie fyzickej osoby bolo ako skutok predmetom trestného konania alebo občianskeho súdneho konania nebráni tomu, aby sa následná reakcia iných osôb na toto správanie stala predmetom konania o ochranu osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Krajský súd rozsudkom z 18. októbra 1993, zamietol návrh na ochranu osobnosti, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby bol odporca súdom zaviazaný nahradiť mu ním spôsobenú nemajetkovú ujmu v peniazoch vo výške 500 000 Sk. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie navrhovateľ. Žiadal, aby odvolací súd rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, pretože tento nezistil v plnom rozsahu skutkový stav a nedospel k správnemu právnemu názoru. Pochybil predovšetkým konštatovaním, že prizn
Právna veta: Neoprávnené uvedenie osobných dát občana za účelom reklamy môže byť zásahom do osobnosti občana v zmysle § 11 O.z.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na súde 9. 3. 1992, okrem iných nárokov, domáhal zaplatenia sumy 200 000 Kčs titulom náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, za neoprávnené použitie jeho mena na reklamných plagátoch žalovaného, ktorými propagoval výrobu a distribúciu svojich výrobkov. Mestský súd v Bratislave rozsudkom z 11. 9. 1992, žalobe čiastočne vyhovel, keď žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 150 000 Kčs do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšku žalobu zamietol. V dôvodoch rozsu
Kľúčové slová: právo na ochranu osobnosti ochrana osobnostineoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby
Zbierka NS 4-5/1996
R 36/1996
Právna veta: Vyjadrenie subjektívneho názoru vysloveného v rámci uplatňovania procesných práv účastníka priestupkového konania, nemožno označiť za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti občana, i keď by sa inak týkal osobnosti navrhovateľa, ak sa tak stalo spôsobom primeraným okolnostiam za akých malo k zásahu dôjsť.

Úryvok z textu:
Návrhom z 26. mája 1992 sa navrhovateľ domáhal ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. Obč. zák. tvrdiac, že odporkyňa zasiahla do jeho práv tým, že 11. decembra 1991, v konaní o priestupku na obvodnom úrade uviedla, že nie je po psychickej stránke normálny a bolo by vhodné jeho psychiatrické vyšetrenie. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 27. októbra 1992, uložil odporkyni povinnosť ospravedlniť sa navrhovateľovi listom. V časti, v ktorej sa navrhovateľ domáhal nemajetkovej ujmy a uloženia
Právna veta: Verejne vyhlásené tvrdenie o nevere jedného z manželov s označením osoby, s ktorou sa mal manžel nevery dopustiť, je zásahom do osobnosti označenej osoby.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave, ako súd prvého stupňa (§ 9 ods. 2 písm. a/ O. s. p. v znení zákona č. 519/1991 Zb.), žalobu žalobkyne o náhradu nemajetkovej ujmy v sume 100 000 Sk v celom rozsahu zamietol. V odôvodnení rozhodnutia prvostupňový súd poukázal, že pred začatím pojednávania 2. 11. 1993 žalobkyňa predniesla, že žalovaná listom z 22. 10. 1993 sa jej písomne ospravedlnila a zaviazala sa nerozširovať žiadne informácie o udržiavaní známosti žalobkyne s jej manželom a i keď mala k takto formulo
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osobypostup pri vydávaní osvedčenia
Zbierka NS 4-5/1996
R 38/1996
Právna veta: Za neoprávnený zásah do osobnosti občana nemožno považovať postup pri vydávaní osvedčenia podľa § 9 ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb. Neoprávneným zásahom v zmysle § 13 Občianskeho zákonníka môže byť iba samotné neoprávnené evidovanie osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti.

Úryvok z textu:
Žalobca podal proti žalovanému v 1. rade Slovenskej informačnej službe a žalovanému v 2. rade Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa § 11 a nasl. Obč. zák. o ochranu osobnosti a žiadal určiť, že je neoprávnene evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. b/ zák. č. 451/ 1991 Zb., žalovaných zaviazať k odstráneniu tohto evidovania a vydať mu osvedčenie, že nie je evidovaný ako osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. b/ zák. č. 451/1991
Kľúčové slová: postmortálna ochrana osobnosti zomreléhoochrana osobnosti
Zbierka NS 4-5/1996
R 53/1996
Právna veta: Právo na ochranu osobnosti je právo osobnej povahy, ktoré zaniká smrťou fyzickej osoby a neprechádza na dedičov. Preto ak žalobca v priebehu konania zomrie, súd konanie zastaví podľa § 107 ods. 1 O.s.p. Osobám uvedeným v ustanovení § 15 Občianskeho zákonníka vzniká originálne právo na ochranu osobnosti smrťou fyzickej osoby, do práv ktorej bolo zasiahnuté.

Úryvok z textu:
Žalobou zo 17. 10. 1990 sa žalobca domáhal ochrany svojej osobnosti podľa § 11 a nasl. O. z. Žalobca, v priebehu konania, 8. 9. 1993 zomrel. Okresný súd v Rožňave pokračoval v konaní s dedičmi zomrelého žalobcu a rozsudkom zo 14. 3. 1994 vyhovel zmenenej žalobe na odstránenie následkov neoprávneného zásahu a na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Dopĺňacím rozsudkom zo 6.4.1994 napokon zastavil konanie o späťvzatej časti žaloby. Ustálil, že po smrti pôvodného žalobcu uplatnili právo na ochra
MENU