Nájdené rozsudky pre výraz: ochrana prírody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 687

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

177 dokumentov
1640 dokumentov
70 dokumentov
78 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: prírodná rezervácianárodný parkochrana prírody
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zjazdové trate predstavujú zdevastované plochy a trvalý negatívny stresový prvok krajiny znižujúci prirodzenú biodiverzitu fauny a flóry v území, spojené s vysokým rizikom dlhodobej erózie na pôdny a vegetačný kryt, pričom zároveň spôsobujú i vizuálne negatívny faktor krajinotvorby v území národného parku. Je nesporné, že orgány ochrany prírody rozhodujú v konaniach podľa zákona z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny. Ich úlohou je pomáhať chrániť prírodu a prírodné procesy v chránených územiach. Avšak udeľovanie výnimiek, ktoré nezohľadňujú možnosť negatívneho dopadu na biotu chrá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 10Sžo/76/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013201429 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013201429.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E
Kľúčové slová: piaty stupeň ochranyochrana prírody
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Záujem ochrany prírody spočíva v tom, že činnosti uvedené v § 16 zákona o ochrane prírody a krajiny sú zakázané, teda záujem ochrany prírody je v rozpore s vykonávaním takýchto činností. Ak teda pravidlom v piatom stupni ochrany prírody je zákaz tam vymenovaných činností, tento je v záujme ochrany prírody, potom povolenie výnimky z tohto zákazu je zakaždým zásahom do záujmu ochrany prírody. So zreteľom na zmysel a obsah, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny je nevyhnutné v správnom konaní skúmať, či záujem na udelení výnimiek a zákazov je naliehavejší ako záujem na ochrane pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžk/5/2018 Identifikačné číslo spisu: 1015200690 Dátum vydania rozhodnutia: 21.11.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015200690.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD.
R 27/1997
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak správny orgán nezisťoval, či a v akom rozsahu sa žalobca dopustil protiprávneho konania, ide o taký nedostatok správneho konania, ktorý je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona Č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny súdom.

Úryvok z textu:
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovanej z 26. januára 1996. Žalobca v žalobe namietal, že prvostupňový orgán ako aj žalovaná vychádzali z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Okrem toho sa podľa názoru žalobcu žalovaná dostatočne nevysporiadala s dôvodmi podaného odvolania. Preto žiadal, aby súd zrušil obidve rozhodnutia ako nezákonné. Žalovaná v písomnom vyjadrení k žalobe žiadala jej zamietnutie, keď svoje vyjadrenie orientova
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ustanovenie § 7b zákona č. 543/2002 Z. z. zavádza na úseku ochrany a prírody tzv. princíp predbežnej opatrnosti, ktorý slúži na preventívnu ochranu životného prostredia pred možnými negatívnymi vplyvmi pestovania nepôvodných druhov rastlín na pôvodné druhy a ich biotopy. Dotknuté ustanovenie teda reflektuje jednu zo zásad ochrany životného prostredia, ktorou je predbežná opatrnosť explicitne vymedzená v § 13 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. V tomto smere je tak vydanie súhlasu so sadením alebo pestovaním podmienené jednoznačným preukázaním, že dotknutý nepôvodný druh nebude mať nepr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžk/29/2019 Identifikačné číslo spisu: 3018200116 Dátum vydania rozhodnutia: 05.08.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:3018200116.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súhlas na výrub drevín nepotrebuje správca vodného toku (SVP) a to na základe zákonnej výnimky podľa § 47 ods. 4 písm. d/ zákona č. 543/2002 Z. z., nakoľko mu oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitného predpisu, ktorým je zákon o vodách (§ 49 ods. 1 písm. b/ ). Správu vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vykoná správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je štátna odborná organizácia ministerstva životného prostredia SR. Uvedenou organizáciou je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Žilina, ktorý vykonáva správu vodných ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžp/13/2013 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej, v právnej veci žalobcu: ENERGO TRADE, s.r.o., Ul. 29. augusta č. 5, Bratislava, IČO: 36 496 570, zastúpený: Advokátska ka
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nárok na náhradu podľa odseku 1 zaniká, ak sa náhrada uplatňuje v ochranných lesoch (§ 23 zákona č. 61/1977 Zb.) a v lesoch osobitného určenia s výnimkou lesov v chránených územiach a iných častí lesov významných z hľadiska ochrany prírody; (§ 2 ods. 3 písm. e/ vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z.z.) nárok nezaniká v prípade, ak orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie o nevydaní súhlasu, nepovolení výnimky alebo rozhodnutie s určenými obmedzujúcimi podmienkami a tým obmedzí postup vlastníka pozemku podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžp/1/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci navrhovateľa: P. S. H., zastúpeného advokátom JUDr. V. P., proti odporcovi: Kr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zmyslom § 40, ktorý je transpozíciou čl. 16 smernice o biotopoch, je dosiahnutie vyššej úrovne ochrany a prísnejších kritérií pre budúce zásahy do biotopov zvlášť chránených rastlín a živočíchov než je tomu u všeobecnej druhovej ochrany. Žiadateľ o výnimku bude úspešný, len ak splní každú z tam uvedených podmienok. Podľa § 40 sa povoľujú činnosti a zásahy, ktoré sú zákonom a priori zakázané. Na začatie konania o povolení výnimky postačuje samotná eventualita zásahu do prirodzeného vývoja obzvlášť chráneného živočícha, a práve pravdepodobnosť poškodenia a miera škodlivosti zásahu sú hľadiskami, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžk/16/2016 Identifikačné číslo spisu: 1014201901 Dátum vydania rozhodnutia: 13.12.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201901.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V rozhodnutiach je tiež opomenutý záver o tom, či žiadateľ napĺňa zákonné predpoklady osoby spôsobilej riadneho hospodárenia na vyňatom pozemku tak, aby bola zaistená ochrana lesa o to viac, že ide o pozemky nachádzajúce sa v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras, a to po celú dobu vyňatia. Hoci správne orgány nespochybnili, že žiadateľ sa dopustil priestupku na úseku lesného hospodárstva podľa § 63 ods. 2 zákona o lesoch tým, že v priebehu januára 2008 postavil bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí alebo obmedzení využívania lesného pozemku, nijak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Sžo/201/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009200012 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Baricová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:7009200012.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Z., bytom Ulica S., proti žalovanému Obvodnému úradu v Žili
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Uplynutie platnosti časovo limitovaného rozhodnutia má za následok, že odpadol predmet konania. Správny orgán preto môže (ba dokonca musí) zastaviť konanie o výnimke, a to v ktoromkoľvek štádiu správneho konania. Za daných okolností „odpadnutím dôvodu na konanie“ treba rozumieť v prípade časovo limitovaného rozhodnutia aj stratu „platnosti rozhodnutia“ ako právny dôvod, ktorý má za následok odpadnutie predmetu konania v dôsledku uplynutia času, na ktorý bolo vydané. Ak rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny o vydaní súhlasu na odstrel jedného jedinca medveďa hnedého, ktorým bola povolená ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7Sžo/136/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, občianske združenie so sídlom v Tulčíku č. 310, IČO: 31 303 862, právne zastúpeným: JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 20, proti žalovanému: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 82 ods. 9 písm. a) zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane prírody“) orgán ochrany prírody konanie podľa tohto zákona zastaví, ak dôvod na konanie odpadol. Podľa § 89 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane prírody rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na uvedené zákonné ustanovenia ako aj stanovisko správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. Snj 72/2013, z 24. júna 2014, podľa ktorého neplatnosť povolenej výnim ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžp/11/2013 Identifikačné číslo spisu: 1012200252 Dátum vydania rozhodnutia: 26.11.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1012200252.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu
MENU