Nájdené rozsudky pre výraz: ochrana vlastníckeho práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 646

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

796 dokumentov
5333 dokumentov
22 dokumentov
5 dokumentov
52 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Hodnotenie dôkazov je činnosťou súdu, pri ktorej hodnotí vykonané procesné dôkazy z hľadiska ich pravdivosti a dôležitosti pre rozhodnutie. Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 132 O.s.p., pri hodnotení dôkazov súd v zásade nie je právnymi predpismi obmedzovaný v tom, ako má z hľadiska pravdivosti ten-ktorý dôkaz hodnotiť. Zákon teda vychádza zo zásady voľného hodnotenia dôkazov, v dôsledku čoho skutkový záver sudcu vychádzajúci z vykonaných dôkazov je vecou vnútorného postoja (presvedčenia) a myslenia konajúceho sudcu. Zásada voľného hodnotenia dôkazov však neznamená ľubovôľu hodnotia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča, v právnej veci žalobkyne A. U., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. D. K., advokátkou v B., proti žalovaným 1/ Mgr. V. B., bývajúcej v B., 2/ B. B., bývajúcemu v B., o ochranu vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 20 C 12/2001, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku K
Právna veta: Ustanovenie § 6 cestného zákona však uvádza, že všeobecné užívanie sa týka len diaľnic, ciest a miestnych komunikácií. Netýka sa teda účelových komunikácií. Pokiaľ zákonodarca inštitút všeobecného užívania obmedzil len na prvé tri kategórie pozemných komunikácií, nie na účelové komunikácie, nemôže súd na takúto úpravu neprihliadať. Sám zákonodarca vytvoril rozdiel v právnej úprave účelových komunikácií na rozdiel od ostatných pozemných komunikácií, keď nepredpokladá ich všeobecné užívanie. Charakter užívania týchto ciest teda nemá verejnoprávny charakter a využívanie týchto ciest sa musí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : K. , zastúpený I., Advokátska kancelária, Š., proti žalovanej : V. Š., bývajúca v Ž. , zastúpená JUDr. A. N. , advokátom v P., o ochranu vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 13 C 22/2010, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 17. októbra 2011 sp.zn. 6 Co 85/2011 t a k t o : Dovolanie o d m i e t a . Žalobca je p
Právna veta: Vlastník pozemku sa môže domáhať ochrany podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka jeho vyprataním bez ohľadu na to, či sa nachádza na pozemku nehnuteľná stavba, vec patriaca osobe, proti ktorej žaloba smeruje. Žaloba o vypratanie pozemku je jednou z vlastníckych žalôb, ktoré majú samostatný skutkový základ, podľa toho, akým spôsobom žalovaný zasahuje do vlastníckeho práva. Žalobou na vypratanie pozemku sa nemožno domáhať vypratania stavby, ktorá je nehnuteľnou vecou. Preto vlastník pozemku, na ktorom je umiestnená stavba, ktorej vlastníkom je niekto iný sa môže (pokiaľ nejde o neoprávnenú stav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Lýdie Gálisovej a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcov 1/ V. G., bývajúceho v P. 2/ M. G., bývajúceho v T., 3/ Z. M., bývajúcej v T., zastúpených JUDr. J. D., advokátom so sídlom v T., proti žalovanej RNDr. Ľ. J., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. M. J., advokátkou so sídlom v N., o ochranu vlastníckeho práva, vedenej na Okres
Právna veta: 1. Konkurzné konanie nemožno považovať za ďalší zo zákonných prostriedkov na ochranu vlastníckeho práva v zmysle čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, nakoľko dôvodom pre podanie návrhu na začatie konkurzného konania nie je ochrana vlastníckeho práva, ale neplnenie záväzkových právnych vzťahov majetkovej povahy zo strany dlžníka (úpadcu). 2. Využívanie majetku pre potreby verejného záujmu môže byť dôvodom na obmedzenie nielen vlastníckeho práva, ale aj ďalších základných práv alebo slobôd, uplatňovaním ktorých by tento majetok prestal slúžiť potrebám verejného záujmu. 3. Právny rež ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na verejnom zasadnutí 25. februára 1998 prerokoval návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom RNDr. G. P., proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom JUDr. J. C., vo veci súladu čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s čl. 13 ods. 3, čl. 20 ods. 1, čl. 20 ods. 3, čl. 46 o
Právna veta: Návrh na vydanie veci (v prípade nehnuteľnosti návrh na jej vypratanie), slúžiaci na ochranu najtypickejšieho absolútneho práva, je priamym vecnoprávnym prostriedkom ochrany vlastníckeho práva so všetkými z toho vyplývajúcimi sprievodnými znakmi. Hmotnoprávnym základom reivindikačného návrhu na začatie konania je skutočnosť, že určitá vec sa nachádza vo faktickej moci inej osoby, než jej vlastníka, pričom táto osoba zadržiava vec bez právneho dôvodu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/172/2013 6210205876 30.09.2014 JUDr. Ladislav Górász ECLI:SK:NSSR:2014:6210205876.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci navrhovateľa Ing. O. K., bývajúceho v L., v dovolacom konaní zastú
Právna veta: Na trestnoprávnu zodpovednosť fyzickej osoby podľa § 181c ods. 1 Trestného zákona o ochrane živočíchov a rastlín nestačí iba zistenie, že taká osoba konala spôsobom uvedeným pod písm. a/, písm. b/, písm. d/, písm. e/ cit. ustanovenia, ale sa vyžaduje, aby takéto konanie malo súčasne za následok vznik škody nie nepatrnej alebo vznik ohrozenia chráneného živočíšneho druhu. Ak sa niektorý z uvedených alternatívnych následkov konania fyzickej osoby nepreukáže, môže ísť len o správny delikt podľa § 64 alebo o priestupok podľa § 65 zákona č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti právoplatnému uzneseniu vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania PZ v D. S. zo 16. júla 1998, sp. zn. OÚV - 600/DS -1997 - Mč, ktorým podlá § 172 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zastavil trestné stíhanie proti obvinenému L. D., rozsudkom zo 14. januára 1998, sp. zn. 3 Tz 16/98, vyslovil, že napadnutým uznesením bol porušený zákon v ust. § 2 ods. 5, § 172 ods. 1 písm. b) Trestného poriad
Právna veta: O neoprávnené zadržiavanie v zmysle ustanovenia § 126 Občianskeho zákonníka nejde, ak vec zadržiava colný úrad na základe vykonateľného rozhodnutia o zaistení tovaru v zmysle § 80 písm. a) bodu 3 zákona č. 180/1996 Z. z. v znení platnom do 30. júna 2001 v spojení s § 43 ods. 1 písm. b) Správneho poriadku. V konaní o vydanie veci súd nemôže preskúmavať správnosť rozhodnutia správneho orgánu o zaistení veci; týmto rozhodnutím je viazaný podľa ustanovenia § 135 ods. 2 O. s. p. a je povinný z neho vychádzať.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa žalobou podanou na okresnom súde 18. apríla 1997 sa domá­ hala, aby žalovanému podľa § 126 Občianskeho zákonníka bola uložená po­ vinnosť vydať jej motorové vozidlo zn. Citroen, typ AX NR E 544 82158 bie­ lej farby, evidenčné číslo 29-42, rok výroby 1990, ktorého je vlastníckou. Uviedla,že žalovaný porušil celý rad ustanovení zákona č. 461/1992 Zb. pri zabezpečovaní zaplatenia dovozného cla z predmetného vozidla spoločnos­ ťou EAST-WEST LEASING, a. s., s ktorou uzavrela zmluvu o kúpe n
Právna veta: V konaní o žalobe na vypratanie nehnuteľnosti (§ 80 písm. b/ O.s.p.) sa súdny poplatok vymeria percentuálne z ceny nehnuteľnosti podľa položky 1 písm. a/ sadzobníka.

Úryvok z textu:
Predsedníčka Okresného súdu Bánovce nad Bebravou zaslala dna 13. novembra 2000 predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podnet na zaujatie stanoviska vo veciach vyrubovania súdnych poplatkov v prípadoch, ak sa navrhovateľ (žalobca) domáha vypratania nehnuteľnosti. Poukázala pritom na viaceré rozhodnutia rôznych senátov odvolacieho súdu, ktoré túto otázku neriešia rovnako. Z predloženého podnetu a z pripojených rozhodnutí konkrétne vyplýva, že Krajský súd v Trenčíne vo veci - sp. zn.
Právna veta: Uplatneniu ústavnej zásady o "rovnakom zákonnom obsahu a ochrane vlastníckeho práva všetkých vlastníkov" nebráni modifikácia obsahu vlastníckeho práva, ktorá vyplýva priamo zo zákonov a možno ju považovať za pojmové obmedzenia vlastníckeho práva. V dôsledku uplatnenia tejto ústavnej zásady bolo teda možné nahradiť majetkové podiely oprávnených osôb v družstvách ich kapitalizáciou do cenných papierov, predstavujúcich zodpovedajúcu majetkovú účasť oprávnených osôb v družstvách.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v pléne na verejnom zasadnutí 12. júna 1997 prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, bez prítomnosti ich zástupcu, proti Národnej rade Slovenskej republiky, bez prítomnosti jej zástupcu, na začatie konania podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu § 13a, § 17a až 17f a § 33b ods. 1 a 3 druhej vety, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
MENU