Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1055251
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63166
USSR: 34457
NSČR: 120210
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419793
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
13.11.2019 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: ochranné ambulantné protialkoholické liečenie


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ochranné ambulantné protialkoholické liečenie
  • ochranny nájdené 13120 krát v 2094 dokumentoch
  • ambulantny nájdené 655 krát v 373 dokumentoch
  • protialkoholicky nájdené 311 krát v 204 dokumentoch
  • liecenie nájdené 2215 krát v 1112 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské súdy SR 65 dokumentov


Právna veta: Podľa § 394 ods. 1 Tr. por., obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom, alebo právoplatným trestným rozkazom sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti, alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu, alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania, alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z preds edu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci odsúdeného D. K. , pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona účinného do 1. januára 2006 (ďalej len Tr. zák.) ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 ods. 1 Tr. zák., o sťažnosti odsúdeného D. K. pr oti uzneseniu Krajského súdu v .
Merito Krádež
Právna veta: I. Formálne znaky základnej a kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu tvoria jednotu a pre trestnosť páchateľa sa vyžaduje, aby boli splnené súčasne za predpokladu splnenia materiálnych podmienok uvedených v § 3 ods. 1, ods. 4 a v § 88 Trestného zákona. II. Konanie páchateľa, ktorým si pred účinnosťou zákona č. 183/1999 Z. z. prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní [pričom taký čin nespácha spôsobom uvedeným v § 247 ods. 2 písm. a/ až c/ Trestného zákona] a spôsobí tak škodu nižšiu ako nepatrnú, nenapĺňa so zreteľom na § 16 veta za bodkočiarkou Trestného zákona po 1. septembri 19 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . b) Trestného zákona do II. (druhej) nápravnovýchovnej skupiny. Podľa § 72 ods. 2, ods. 5 Trestného zákona uložil mu aj ochranné ambulantné protialkoholické liečenie. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 20. septembra 1999 a vzhľadom na ustanovenie § 314d ods. 2 Trestného poriadku neobsahuje odôvodnenie. Proti tomuto .
Právna veta: Podľa § 64 ods. 1 Tr. por. ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného prostriedku, povolí jej orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku, navrátenie lehoty. O navrátenie lehoty môže oprávnená osoba požiadať do troch dní od odpadnutia prekážky. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, je potrebné ho so žiadosťou spojiť. Ak ide o odvolanie proti rozsudku, možno odvolanie odôvodniť ešte v lehote ôsmich dní od doručenia uznesenia o povolení navrátenia lehoty. Je potrebné dať do pozornosti nález Ústavného súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stupňom stráženia. Podľa § 73 ods. 2 písm . c/ Tre stného zákona účinného od 01. januára 2006 mu súd uložil ochranné ambulantné protialkoholické liečenie. A bol aj zaviazaný k náhrade škody. Krajský súd v Trnave dňa 12. februára 2008, uznesením sp. zn. 3To 4 .
Právna veta: Trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 Tr. zák. je zločinom. Zo subjektívnej stránky sa vyžaduje úmysel páchateľa vo forme (aktívneho) konania (komisívny delikt) alebo opomenutia (omisívny delikt), prípadne ich kombinácie. Týranie je zlé zaobchádzanie v konkrétnom prípade s blízkou osobou (manželkou), vyznačujúce sa vyšším stupňom hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalosťou, ktoré táto osoba pociťuje ako ťažké príkorie. Nevyžaduje sa, aby u zverenej osoby vznikli následky na zdraví (čo ako vyplýva zo skutkovej vety v konkrétnej trestnej veci naplnené kladne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Tr. zák. vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát. Podľa § 73 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. súd uložil obvinenému ochranné ambulantné protialkoholické liečenie. Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal obvinený na hlavnom pojednávaní dňa 10. novembra 2011 odvolanie . Krajský súd v Nitre (ďalej .
Merito sťažnosť odsúdeného
... , sp. zn. 1 T 82/00. Podľa § 72 ods. 2 písm. b/, ods. 4 Tr. zákona uložil D. K. ochranné ambulantné protialkoholické liečenie a zaviazal ho podľa § 228 ods. 1 Tr. por. k náhrade spôsobenej škody pre R. B. vo výške 4202 .
Merito sťažnosť odsúdeného
... . zn. 1 T 82/00. Podľa § 72 ods. 2 písm. b /, ods. 4 Tr. zák. uložil odsúdenému D. K. ochranné ambulantné protialkoholické liečenie a zaviazal ho podľa § 228 ods. 1 Tr. por. k náhrade spôsobenej škody pre R. B. vo výške 4 .
Merito dovolanie obvineného
... na výkon trestu s minimálnym stu pňom stráženia. Podľa § 73 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. súd uložil obvinenému ochranné ambulantné protialkoholické liečenie. Na podklade odvolania obvineného proti prvostupňovému rozsudku Krajský súd v Žiline uznesením zo 17. marca 2010, sp. zn. 2To 22 .
... , sp. zn. 1T 82/00. Podľa § 72 ods. 2 písm. b/, ods. 4 Tr. zák. uložil odsúdenému F. K. ochranné ambulantné protialkoholické liečenie a zaviazal ho podľa § 228 ods. 1 Tr. por. k náhrade spôsobenej škody pre T. A. vo výške 4 .
... výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Podľa § 73 ods. 2 písm. d) Tr. zák. súd ukladá obvinenému O. B. ochranné ambulantné protialkoholické liečenie. Poučenie: Proti trestnému rozkazu môže podať odpor na tunajšom súde do 8 dní odo dňa jeho doručenia obvinený, osoby, ktoré .
Merito § 208/1a, 3d Tr.zák. a iné
... vyhodnotil situáciu, keď obvinenému uložil p odľa § 73 ods. 2 písm. c), písm. d) Tr. zák. ochranné ambulantné protialkoholické liečenie. Podľa § 382 písm. c) Tr. por. dovolací súd na neverejnom zasadnutí uznesením, bez preskúmania veci, odmietne dovolanie ... a) Tr. zák. Podľa § 73 ods. 2 písm. c), písm. d) Tr. zák. súd obvinenému uložil ochranné ambulantné protialkoholické liečenie.Proti tomuto rozsudku podali odvolanie obhajca obvineného, ako aj obvineného príbuzní, a to rodičia obvineného A. G., B. G., .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.