Nájdené rozsudky pre výraz: ochranné liečenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 204

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

91 dokumentov
1323 dokumentov
18 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Ochranné liečenie je jedným z druhov ochranných opatrení, ktoré podľa § 2 Tr. zák. patria medzi prostriedky slúžiace na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Jeho účelom je - rovnako ako pri treste - zaistiť ochranu spoločnosti, ale špecifickým spôsobom. II. U obvineného, ktorého vek a miera závislosti na návykovej látke, ani výsledky dosiahnuté v rámci predchádzajúceho liečenia tejto závislosti neboli v znaleckom posudku psychiatrov náležité zohľadnené, nie je možné bez ďalšieho, ani pri jeho negatívnom postoji k ochrannému liečeniu uzatvoriť, že ochranné liečenie nie je indikované. II ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podFa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. zamietol sťažnosť vyššieho vojenského prokurátora v Trenčíne proti uzneseniu Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne z 23. júla 1996, ktorým pri predbežnom prerokovaní obžaloby, podľa § 188 ods. 1 písm. e) Tr. por. vrátil vec obvineného P. K. na došetrenie. Z odôvodnenia: Vyšší vojenský súd v Trenčíne uznesením z 23. júla 1996, sp. zn. T 6/96, podľa § 188 ods. 1 písm. e) Tr. por. vrátil vec obvineného voj. na trv. dov. P. K., pri predbežnom pr
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 73 ods. 1 Trestného zákona súd uloží ochranné liečenie v prípadoch uvedených v § 39 ods. 2 písm. c/ a § 40 ods. 1 písm. d/ alebo ak páchateľ činu inak trestného nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný. Je teda potrebné splniť kumulatívne 2 podmienky, a tým je skutočnosť, že páchateľ nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a súčasne jeho pobyt na slobode je nebezpečný. K pojmu nepríčetnosť dovolací súd uvádza, že z právneho hľadiska sa nepríčetnosťou rozumie stav, keď páchateľ pre duševnú poruchu v čase spáchania činu nemôže rozpoznať, že jeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí v Bratislave 6. mája 2015 v trestnej veci P. Š. o uložení ochranného ústavného psychiatrického liečenia , o dovolaní, ktoré podal P. Š. prostr edníctvom svoj ho obhaj cu JUDr. Ing. M. C. , advokáta v Ž., proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 21. októbra 2014 ,
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Od výkonu ochranného liečenia súd upustí, ak zaniknú pred jeho začatím okolnosti, pre ktoré bolo uložené. Pokiaľ ide o účel ochranného liečenia, krajský súd správne poznamenal, že výkon ochranného liečenia má význam len vtedy, ak vzhľadom na osobu páchateľa je zrejmé, že jeho účel možno dosiahnuť, pričom sa vyžaduje najmä pozitívny postoj odsúdeného k aktivitám vedúcim k jeho liečbe. Abstinencia vynútená výkonom trestu odňatia slobody sama osebe neznamená vytvorenie dostatočných psychických predpokladov na trvalú zdržanlivosť od požívania alkoholických nápojov. Takýto výsledok je možné dosiahn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 To st 9/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JU Dr. Martina Piovartsyho a JUDr . Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 10. mája 2011 v trestnej veci O. T. , o sťažnosti prokurátorky krajskej prokuratúry proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 21 . februára 2011, sp. zn. 1 T 1/20 05 , takto r o z h o d o l : Podľa § 1 94 ods. 1 písm. b/ Tr. por . napadn
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri oboch formách ochranného liečenia, t. j. jeho ambulantnej aj ústavnej forme o prepustení obvineného z neho, príp. jeho skončení vždy rozhoduje súd v obvode ktorého sa liečenie vykonáva. Ustanovenie § 448 ods. 2 nad to upravuje len povinnosť tohto súdu minimálne raz do roka, a to pri liečení ústavnou formou /ide totiž o intenzívny zásah do osobnej slobody jednotlivca/ preskúmať, či dôvody ochranného liečenia trvajú. Pri liečení ambulantnou formou zákon minimálnu dobu preskúmania preto nestanovuje. Uvedená zákonná úprava však v žiadnom prípade neodôvodňuje úvahy, ktoré\ by spochybňovali to, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Anton a Jakubíka a JUDr. Libora Duľu na neverejnom zasadnutí 18. j úna 2013 v Bratislave, v trestnej veci proti odsúdenému M. K. pre trestný čin nedovoleného prekročenia štátnej hranice a prevádzačstva podľa § 171a ods. 1 písm. a/ , b/ Tr. zák. úč inného do 1. januára 2006 a iné, v spore o príslušn osť medzi Okresným súdom
Merito veci Znalecký posudok
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Súd hodnotí znalecký posudok voľme ako každý iný dôkaz (§ 2 ods. 6 Tr. por.) a nie je ním bezpodmienečne viazaný. Nemôže síce ľubovoľne nahradiť odbornú mienku znalca vlastnou, v danej otázke laickou mienkou, ale môže a je povinný preveriť znalecký posudok najmä z toho hľadiska, či znalec prihliadol na všetky skutočnosti, ktoré majú význam pre podanie posudku, či sa skutkové východiská znaleckého posudku opierajú o skutočnosti v trestnom konaní náležíte zistené alebo naopak o skutočnosti, ktoré sú pochybné, ba dokonca odporujúce iným výsledkom dokazovania a či riešenie znalca logicky vyplýv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v B. B. z 12. 10. 1971 sp. zn.1 T 29/71 bol obžalovaný J. M. uznaný vinným z trestných činov vraždy podľa § 219 Tr. zák. a znásilnenia podľa § 241 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. a odsúdený za tieto trestné činy na trest smrti. Trestné činy spáchal tak, že 4. 10. 1968 asi o 17.15 hod. v P. sa stretol s maloletou A. A., nar. 14. 12. 1962, ktorej sa prihovoril a po krátkej chôdzi s ňou ju násilne vtiahol do novostavby rodinného domu J. S. na Družstevnej ulici v P., kde s ňou v
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vykonávacie konanie upravuje IV. časť Trestného poriadku, konkrétne prvá hlava tejto časti. Ustanovenie § 406 ods. 2 Tr. por., ktoré je všeobecným ustanovením, upravuje príslušnosť súdu na rozhodnutia súvisiace s výkonom trestu a ochranných opatrení, pričom podľa tohto ustanovenia všetky úkony s ich výkonom, pokiaľ nie je ustanovené inak, robí súd, ktorý rozhodol v prvom stupni. Samotný výkon ochranného liečenia je potom upravený v prvom diele druhej hlavy IV. časti Trestného poriadku, konkrétne v ustanoveniach § 445 až § 448a Tr. por. Okresný súd preto pochybil, pokiaľ si v posudzovanej veci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Ndt 12 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudák a na neverejnom zasadnutí v Bratislave 7 . júl a 2015 v trestnej veci ods údeného R. T. v spore o príslušn os ť medzi Okresným súdom Martin a Okresným súdom Trenčín podľa § 22 ods. 1 Tr. por. takto r o z h o d o l : Príslušným na vykonanie konania o žiadosti ods úde
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ustanovenie § 446 ods. 1 Tr. por., ako je zrejmé z jeho znenia, neupravuje výslovne, ktorý súd ďalej vykonáva úkony smerujúce k výkonu ochranného protialkoholického liečenia. Takúto situáciu výslovne rieši len ustanovenie § 446a ods. 5 Tr. por. v tom zmysle, že ak predseda senátu okresného súdu rozhodne o pokračovaní v ochrannom liečení v ambulantnom zariadení po skončení výkonu trestu slobody počas ktorého sa liečba vykonávala, po právoplatnosti tohto uznesenia úkony, ktoré smerujú k ďalšiemu výkonu ochranného liečenia vykonáva súd, ktorý výkon liečenia nariadil. Toto ustanovenie Trestného p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Anton a Jakubíka a JUDr. Juraja Majchráka na neverejnom zasadnutí 30. apríla 2009 v Bratislave, v trestnej veci proti odsúdenému J. P. pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Trenčín a Okresným súdom Revúca o nariad
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vzhľadom k uvedenému nemožno posudzovať daný prípad s poukazom na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 18. októbra 2016, sp. zn. 4Ndt 21/2016, na ktoré Okresný súd Trnava v odôvodnení odkazuje, nakoľko v danom prípade odsúdený dlhodobo (od roku 2000) nevykonával uložené ochranné liečenie (predpoklad aplikácie ust. § 448 ods. 1 v zmysle odôvodnenia tohto rozhodnutia Najvyššieho súdu nebol naplnený). Nie je preto možné prisvedčiť argumentácii Okresného súdu Trnava v uznesení zo dňa 11. júla 2017 sp. zn. 34 Nt 65/2017, ktorý zdôvodnil postúpenie veci na Okresný súd Liptovský Mik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Ndt/23/2017 Identifikačné číslo spisu: 5617010301 Dátum vydania rozhodnutia: 4. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Hudák Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5617010301.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka, sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Posúdenie závislosti obvineného na omamných látkach a zistenie podmienok na prípadné uloženie ochranného liečenia nie je vyšetrením duševného stavu v zmysle ustanovenia §116 ods. 1 Trestného poriadku, lebo tieto okolnosti možno odborne dokazovať aj pribratím jedného znalca z odboru zdravotníctva - odvetvie psychiatria (§ 105, § 116 ods. 1 Trestného poriadku a contrario.) II. V prípade, že znalec z odboru zdravotníctva - odvetvie psychiatria sa vyjadruje aj k otázkam, ktoré nemá riešiť, nie je písomne podaný znalecký posudok nulitným dôkazom, pokiaľ znalec zaujíma v ďalšej časti posudku o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd zrušil uznesenie Okresného súdu Bratislava III z 27. júla 2000, sp. zn. 4 T 17/00 a okresnému súdu uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyššie uvedeným uznesením Okresný súd Bratislava III podľa § 188 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku vrátil prokurátorovi na došetrenie trestnú vec proti obvinenému S. Z., ktorý je trestne stíhaný pre trestný éin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podlá § 187
MENU