SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1259943
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66492
USSR: 38638
NSČR: 128128
NSSČR: 69651
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429623
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
16.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou
  • ochranny nájdené 13705 krát v 2270 dokumentoch
  • psychiatricka nájdené 1493 krát v 684 dokumentoch
  • liecenie nájdené 2411 krát v 1192 dokumentoch
  • ustavny nájdené 74952 krát v 19669 dokumentoch
  • forma nájdené 31050 krát v 14519 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Krajské súdy SR 83 dokumentov


Právna veta: Samotná skutočnosť, že trestné konanie vedené proti obvinenému bolo zastavené pre jeho nepríčetnosť v čase skutku, ešte neznamená, že na strane súdu museli byť pochybnosti o jeho spôsobilosti sa náležite obhajovať. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 377 Tr. por.) na základe podaného dovolania zistil, že v danom prípade nie sú splnené podmienky dovolania podľa § 372 ods. 1 Tr. por. v zmysle tohto ustanovenia oprávnené osoby, okrem ministra spravodlivosti môžu podať dovolanie len vtedy, ak využili svoje zákonné právo podať riadny opravný prostriedok a o ňom bolo rozhodnuté. R ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom 12. novembra 2013 v Bratislave v trestnej veci obvineného P. Ď. pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. a/ Tr. zák., vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 2Nt 11/2011, o dovolaní, ktoré podal obvinený P. Ď. prostredníctvom obhajcu JUDr. .
Právna veta: Podľa § 73 ods. 1 Tr. zák. súd uloží ochranné liečenie v prípadoch, okrem iného, ak páchateľ činu inak trestného nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný. Podľa ustálenej judikatúry nebezpečnosť pobytu páchateľa činu inak trestného na slobode nemožno vždy vyvodzovať iba z konania, ktoré v danom prípade inak vykazuje znaky trestného činu. Pre záver o pravdepodobnosti možného opakovania konania inak trestného sa musí zisťovať aj stupeň duševnej poruchy páchateľa, prípadne jeho doterajšie recidivistické prejavy, ktoré môžu vytvárať stav nebezpečenstva pre s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E: Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lip ovského a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci Ing. E. P. o ochrannom psychiatrickom liečení ústavnou for mou na ne verejnom zasadnu tí 13 . mája 2014 v Bratislave, o dovolaní Ing. E. P., ktoré podal prostredníctvom splnomocneného obhajcu Mgr. R. B. , proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 10. septembra 2013, sp. zn. .
Kľúčové slová: pokus trestného činu vraždy, pokus trestného činu, vražda

Zbierka NS 4/2006
R 26/2006
Rozsudok
Právna veta: I. Spôsobenie smrti, ako následok trestného činu vraždy, je zna­ kom tohto trestného činu uvedeným v § 219 ods. 1 Trestného záko­ na, ktorý musí byť preukázaný, aby k nemu mohol pristúpiť nie­ ktorý zo znakov kvalifikovanej skutkovej podstaty uvedený v § 219 ods. 2 Trestného zákona. II.Na naplnenie znakov trestného činu vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. j) Trestného zákona sa nevyžaduje, aby došlo k získa­ niu majetkového prospechu, lebo stačí preukázanie takého úmyslu, pokiaľ z hľadiska § 88 Trestného zákona táto okolnosť pre svoju závažnosť podstatne zvyšuje stupeň nebezpečnosti čin ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trest odňatia slobody v trvám 12 (dva­ násť) rokov v tretej nápravnovýchovnej skupine. Ďalej mu uložil trest prepadnutia noža a ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Zaviazal ho tiež nahradiť škodu v rovnakom rozsahu ako prvostupňový súd. Proti tomuto rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podal ge .
Právna veta: Podľa § 73 ods. 1 Trestného zákona súd uloží ochranné liečenie v prípadoch uvedených v § 39 ods. 2 písm. c/ a § 40 ods. 1 písm. d/ alebo ak páchateľ činu inak trestného nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný. Je teda potrebné splniť kumulatívne 2 podmienky, a tým je skutočnosť, že páchateľ nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a súčasne jeho pobyt na slobode je nebezpečný. K pojmu nepríčetnosť dovolací súd uvádza, že z právneho hľadiska sa nepríčetnosťou rozumie stav, keď páchateľ pre duševnú poruchu v čase spáchania činu nemôže rozpoznať, že jeho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bolo uložené ochranné opatrenie, hoci na to neboli splnené zákonné podmienky . Dovolateľ v podanom dovolaní namietal, že mu bolo uložené ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Poukazoval na ustanovenie § 73 ods. 1 Trestného zákona, podľa ktorého s úd uloží ochranné liečenie v prípadoch uvedených v .
Kľúčové slová: vyhlásenie obžalovaného, dôvody dovolania, výrok o vine

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na § 257 ods. 5 Tr. por. v znení účinnom od 1. septembra 2011, z ktorého vyplýva, že súdom prijaté vyhlásenie obvineného o vine, t.j. v tomto prípade o tom, že je vinný zo spáchania skutkov uvedených v obžalobe, je neodvolateľné a v tomto rozsahu nenapadnuteľné odvolaním ani dovolaním okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. (teda ak by porušenie práv obhajoby vyvolalo okolnosť, že obvinený urobil príslušné vyhlásenie alebo ak by práva obhajoby boli porušené tým, že nebol dodržaný vyhláseniu a jeho prijatiu zodpovedajúci zákonný postup) ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 73 ods. 2 písm. a/ Tr. zák. s použitím § 74 ods. 1 Tr. zák. mu súd uložil aj ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Obvinený proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie , a to proti výroku o treste . Krajský súd v Trenčíne uzn .
Merito dovolanie obvineného
... výmere 2 (dva) roky a na jeho výkon bol zaradený do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň mu bolo uložené ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Obvinený bol tiež zaviazaný uhradiť poškodenej strane spôsobenú škodu v sume 1 582 Sk. Proti tomuto rozsudku podal obvinený M .
Merito sťažnosť obv.
... prepadnutej veci sa stal štát. Podľa § 72 ods. 2 písm. b/ ods. 4 Tr. zák. mu súd uložil aj ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. 3 Podľa § 228 ods. 1 Tr. por. bol obvinený J. K. zaviazaný nahradiť škodu V., M., B. vo výške .
Merito dovolanie
... slobody zaradený do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Podľa § 73 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. obvinenému bolo uložené ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Proti tomuto rozsudku obvinený podal odvolanie, ktoré krajský súd v Trenčíne uznesením z 24. januára 2008, sp. zn. 2 To .
Merito dovolanie obvineného
... trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Podľa § 73 ods. 2 písm. a/ Tr. zák. súd obvinenému uložil aj ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Obvinenému M. bol podľa § 60 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. uložený aj trest prepadnutia veci a to samonabíjacej .
Merito dovolanie obvineného
... znalecké posudky, výpovede znalcov, z ktorých vyplýva, že boli splnené všetky podmienky na uloženie ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou. Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní súdov nižších stupňov nez istil porušenie zákona, ale ... uviedol, že podáva odvolanie proti výroku o vine a proti výroku, ktorým súd uložil obvinenému ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou. Obvinený uviedol, že v základnej rovine nerozporuje oslobodenie spod obžaloby , ale navrhuje oslobodenie spod .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.