Nájdené rozsudky pre výraz: odborová organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 964

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

70 dokumentov
53646 dokumentov
80 dokumentov
67 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Zastupovanie
Kľúčové slová: odborová organizáciazástupcovia účastníkov na základe plnomocenstva
R 105/2001
Právna veta: V občianskom súdnom konaní o určenie opodstatnenosti do konkurzu prihlásenej pohľadávky žalobcom, nemôže odborová organizácia zastupovať účastníka, ktorý je jej členom (§ 26 ods. 3 O. s. p.).

Úryvok z textu:
Krajský súd odvolaním napadnutým uznesením nepripustil zastúpenie žalobcu Odborovou organizáciou - Slovenským odborovým zväzom verejnej správy v B. s odôvodnením, že predmetom tohto sporu je určenie opodstatnenosti do konkurzu prihlásenej pohľadávky žalobcom, že je to incidenčný spor vyvolaný konkurzom (§ 24 ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov), ktoré v prvom stupni prejednávajú krajské súdy a že je to obchodná vec. V dôsledku toho podľa § 26 ods. 3
Právna veta: Najvyšší súd je názoru, že zákon nestanovuje formu prerokovania výpovede, neustanovuje teda povinnosť, aby nevyhnutne k prerokovaniu muselo dôjsť ústnym rokovaním za prítomnosti oboch strán. Prerokovanie neznamená, že by sa malo prikročiť k spoločnému zasadnutiu zamestnávateľa a odborovej organizácie. Cieľom tejto zákonnej podmienky je, aby zámer zamestnávateľa skončiť pracovný pomer so zamestnancom bol oznámený odborovej organizácii a zároveň aby jej bola daná možnosť sa (po vlastnom prerokovaní) k tomuto zámeru vyjadriť (resp. nevyjadriť). Zákon bližšie nestanovuje žiadne podmienky, v ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S. republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Soni Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu Ing. D. B. , zastúpeného JUDr. D. R. , proti žalovanej S. T. , IČO: X. , zast úpenej JUDr. P. K. , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 12 Cpr 34/2003, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súd
Právna veta: Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/220/2020 5318203272 16. decembra 2020 JUDr. Branislav Král sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5318203272.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ G. Y., bývajúceho v M. XXX a 2/ I. Y., bývajúceho v Č., T. XX/XX, proti žalovanému C. V., bývajúcemu v M. XXX, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vedenom Okresným súdom Čadca pod sp. zn. 4C/87/20
Právna veta: Podľa § 429 ods. 1 C. s. p. dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom a dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť taktiež spísané advokátom. Podľa odseku 2 tu citovaného ustanovenia povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd Slovenskej republiky 6 Cdo 192/2016 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slo venskej republiky v spore žalob cu J. J., bývajúceho v D. , proti žalovan ým 1/ Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , Župné námestie 13, Bratislava, 2/ Najvyššiemu súd u Slovenskej republiky a jeho zamestnancom , 3/ Krajskému súd u v Banskej Bystrici a jeho zamestnancom a 4/ Okresnému súd u Zvolen a jeho zamestnancom , o 302 796,26 €, vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 25 C/9/
Právna veta: Z § 9 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že predpokladom na to, aby boli osoby oprávnené podpísať okamžité skončenie pracovného pomeru v mene zamestnávateľa, by bolo udelenie poverenia na právne úkony v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 Zákonníka práce, ktorým môže zamestnávateľ poveriť svojho zamestnanca na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne M. B. , bývajúcej v S., zastúpen ej Mgr. Ing. E . N., advokátkou v Ž., T . č. X. , proti žalovanému O. s. b. d. so sídlom v Č., G . č. X. , zastúpenému JUDr. S . Z., advokátom v Č., Ul. F . K. č. X. , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresno
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o verejnej službe je pre zaradenie divadelných umelcov do platovej triedy rozhodujúce len jediné kritérium, a to nimi vykonávaná najnáročnejšia pracovná činnosť. V súvislosti s týmto ustanovením ukladajúcim zamestnávateľovi povinnosť zaradiť zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, treba aj ustanovenie § 55 ods. 4 tohto zákona vykladať tak, že ním bola ustanovená povinnosť zamestnávateľa zaradiť zamestnanca, ktorý je divadelným umelcom a ku dňu účinnosti zákona nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania, do platovej triedy p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcu I. K., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. S. M., advokátom so sídlom v B., proti žalovanej S. S., so sídlom v L., o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. MA 5 C 226/2003, o dovolaní žalobcu p
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už vo viacerých svojich rozhodnutiach (1 Cdo 72/2006, 1 M Cdo 2/2008, 5 Cdo 255/2008, 5 Cdo 140/2010), od záverov ktorých nie je dôvod sa odkloniť ani v prejednávanej veci, poukázal na to, že ustanovenie § 74 Zákonníka práce určovalo povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom (ako zástupcom zamestnancov) výpoveď, ako hmotnoprávnu podmienku platnosti takéhoto právneho úkonu zo strany zamestnávateľa a nesplnenie tejto podmienky spôsobovalo v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 Zákonníka práce jeho neplatnosť. Účinky splnenia tejto po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba , v právnej veci žalobkyne I. H. , bývajúcej v B. , proti žalovanému S. so sídlom v B. , o neplatnosť výpovede , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 7 C 83/2005, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 3. novembra 2011 sp. zn. 3 Co 257/2009, takto r o z h o
Právna veta: Účinky splnenia povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď v zmysle § 74 Zákonníka prá-ce nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo priložený návrh na skončenie pracovného pomeru výpoveďou obsahujú náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Bývalý Okresný súd Piešťany (v súčasnosti Okresný súd Trnava) rozsud­ kom zo 17. marca 2004, č. k. 12 C 257/02-119, zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal určenia neplatnosti výpovede, danej mu odporcom dňa 23. októbra 2002 podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ako aj ná­ hrady mzdy. Odporcovi náhradu trov konania nepriznal. Na základe vyko­ naného dokazovania mal preukázané, že odporca pri uložení výpovede navr­ hovateľovi z organizačných dôvodov dodržal všetky hmotnoprávne pod­ mi
Právna veta: Ak zamestnávateľ novým určením hromadného čerpania dovolenky mení nielen jej termín, ale aj dĺžku trvania stanovenú v kolektívnej zmluve, musí byť takáto zmena kolektívnej zmluvy vyhotovená v písomnej forme a podpísaná zamestnávateľom a zástupcami príslušných odborových orgánov, inak je neplatná.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trnava rozsudkom z 26. novembra 2012 č.k. 27 Cpr 1/2011-129 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali a/ určenia neplatnosti okamžitých skončení pracovných pomerov daných im žalovanou 9. augusta 2011 a b/ náhrady mzdy. Vychádzal zo zistení, že žalovaná so žalobcami okamžite skončila pracovný pomer podľa § 68 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce z dôvodu, že hoci (aj ich) informovala o zmene termínu čerpania plánovanej celozávodnej dovolenky počnúc 18. júla 2011 do 22. júla 2011, žalo
MENU