Nájdené rozsudky pre výraz: odborový orgán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 225

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

49 dokumentov
565 dokumentov
2 dokumenty
9 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Znenie § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z., pokiaľ ide o prevedenie alebo preloženie nadriadeného, sa javí z hľadiska jazykového vyjadrenia ako nejednoznačné. Na jednej strane umožňuje vykonať prevedenie alebo preloženie nadriadeného na inú funkciu bez uvedenia dôvodu, na druhej strane zároveň vyžaduje pre takéto prevedenie alebo preloženie dôležitý záujem služby. V tejto súvislosti treba poukázať na to, že požiadavka dôležitého záujmu služby bola zavedená spolu so samotnou možnosťou prevedenia alebo preloženia nadriadeného na inú funkciu podľa tohto ustanovenia (t.j. zákonom č. 201/2004 Z.z.), ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžo/ 63/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sud kýň JUDr. N ory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu : Ing. P. Ž. , J.J., zastúpený advokátom JUDr. Máriusom Vladovičom , Nemocničná 16, Veľký Krtíš , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, o pres
Právna veta: Z hľadiska povinnosti prerokovať výpoveď zamestnávateľa „vopred“ je potrebné uviesť, že hmotnoprávna podmienka v zmysle § 74 ods. 1 Zákonníka práce je splnená, ak odborový orgán prerokuje výpoveď pred tým, než zamestnávateľ voči zamestnancovi prejaví vôľu skončiť s ním jednostranne z určitého výpovedného dôvodu pracovný pomer. Pokiaľ bola výpoveď takto „vopred“ prerokovaná, môže zamestnávateľ vychádzať z jej prerokovania dovtedy, kým trvá výpovedný dôvod, ku ktorému sa vzťahuje tak výpoveď, ako aj hmotnoprávna podmienka výpovede – jej prerokovanie zástupcami zamestnancov. Len ak zamestnávateľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej v právnej veci žalobcu Š B, bývajúceho v Z, proti žalovanej T T, a.s. so sídlom v T, zastúpenej JUDr. Z M F, advokátkou so sídlom v T, o neplatnosť výpovede a iné, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 24 C 55/2003, na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trnave
Právna veta: Podľa § 53 ods. 1 , 2 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb zamestnancov a na zlepšenie podmienok pri vykonávaní verejnej služby uzatvára zamestnávateľ s príslušným odborovým orgánom kolektívnu zmluvu. V kolektívnej zmluve možno upravovať podmienky na poskytovanie platových náležitostí a ostatné nároky v pracovných vzťahoch len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom , kolektívnou dohodou podľa § 49 ods. 1 a osobitným predpisom ( zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde ) . Kolektívna zmluva na roky 2003 – 2004 , ktorú uzatvorili Minister ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2MCdo 7/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. V., bývajúcej v T. , proti odporcovi Ministerstvu obra ny Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Kutuzovová č. 8 , o 918,48 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 12 C 27/2005 , o mimoriadnom dovolaní Generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 25. augus ta 2009 sp. zn. 17 Co 181/
Právna veta: Pokiaľ teda § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. umožňoval Ministrovi vnútra SR rozhodovať o prevedení žalobcu aj bez uvedenia dôvodu, avšak vyžadoval existenciu dôležitého záujmu služby na tomto prevedení, považuje najvyšší súd za ústavne konformný taký výklad predmetného ustanovenia zákona, z ktorého plynie pre ministra povinnosť definovať a zdôvodniť dôležitý záujem služby, ktorý viedol k preskúmavanému rozhodnutiu. Pokiaľ je pojem dôležitý záujem služby len formalisticky uvádzaný bez naplnenia konkrétnym obsahom, ktorý by bol výsledkom správneho uváženia, stáva sa súdny prieskum rozho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžo/ 36 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sud kýň JUDr. N ory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. , v právnej veci žalobcu : JUDr. M. B. , bytov L. L. , zastúpený advokátom Mgr. Karolom Haťapkom , Jozefská 7, Bratislava , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, o p
Právna veta: Najvyšší súd je názoru, že zákon nestanovuje formu prerokovania výpovede, neustanovuje teda povinnosť, aby nevyhnutne k prerokovaniu muselo dôjsť ústnym rokovaním za prítomnosti oboch strán. Prerokovanie neznamená, že by sa malo prikročiť k spoločnému zasadnutiu zamestnávateľa a odborovej organizácie. Cieľom tejto zákonnej podmienky je, aby zámer zamestnávateľa skončiť pracovný pomer so zamestnancom bol oznámený odborovej organizácii a zároveň aby jej bola daná možnosť sa (po vlastnom prerokovaní) k tomuto zámeru vyjadriť (resp. nevyjadriť). Zákon bližšie nestanovuje žiadne podmienky, v ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S. republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Soni Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu Ing. D. B. , zastúpeného JUDr. D. R. , proti žalovanej S. T. , IČO: X. , zast úpenej JUDr. P. K. , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 12 Cpr 34/2003, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súd
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o verejnej službe je pre zaradenie divadelných umelcov do platovej triedy rozhodujúce len jediné kritérium, a to nimi vykonávaná najnáročnejšia pracovná činnosť. V súvislosti s týmto ustanovením ukladajúcim zamestnávateľovi povinnosť zaradiť zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, treba aj ustanovenie § 55 ods. 4 tohto zákona vykladať tak, že ním bola ustanovená povinnosť zamestnávateľa zaradiť zamestnanca, ktorý je divadelným umelcom a ku dňu účinnosti zákona nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania, do platovej triedy p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcu I. K., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. S. M., advokátom so sídlom v B., proti žalovanej S. S., so sídlom v L., o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. MA 5 C 226/2003, o dovolaní žalobcu p
Právna veta: Rozhodnutie o prevedení alebo preložení nadriadeného na inú funkciu podľa § 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. môže vydať len minister, na rozdiel od rozhodnutia o prevedení alebo preložení policajta v služobnom pomere na inú funkciu podľa § 35 ods. 1, ktoré môže vydať aj iný nadriadený policajta (§ 3, 232 zákona č. 73/1998 Z. z.). Prevedenie alebo preloženie na inú funkciu pritom pozostáva jednak z odvolania z doterajšej funkcie a jednak súčasne z ustanovenia alebo vymenovania policajta do inej funkcie, ako to zakotvuje § 35 ods. 9 zákona č. 73/1998 Z. z., ktorý sa vzťahuje na rozhodovanie pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalobkyne: I.. M. S., bytom Z. , M. , právne zastúpená: Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o. , so sídlom Sartorisova 10 , Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so sí
Právna veta: Najvyšší súd považoval za potrebné zdôrazniť to, že pri zmene rozhodnutia podľa § 220 O.s.p. odvolací súd nahrádza svojím rozhodnutím rozhodnutie súdu prvého stupňa. Jeho zmeňujúce rozhodnutie musí preto obsahovať úplné a výstižné odôvodnenie (výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku rozsudku). V odôvodnení svojho rozhodnutia sa preto odvolací súd musí vysporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen poukazom na všetky skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 72 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing. E. V. , zastúpenej JUDr. E. S., proti odporcovi S., IČO: X. , zastúpenému JUDr. A. B.B. , o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a iné , vedenej na Okr esnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10Ct 15/2002, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského sú du v Bratislave z 8. decembra 2009, sp. zn. 5 Co 454/2007, takto r o z h o d o l : N
Právna veta: Tým, že žalobca použil prostriedky štátneho rozpočtu v rokoch 2004 až 2006 na poskytovanie príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov aj v čase dovolenky, postupoval nad rámec Zákonníka práce. Pokiaľ ide o novelu Zákonníka práce účinnú od 01.09.2007, ust. § 152 ods. 7 písm. a/ bolo zmenené a umožnilo úpravu podmienok poskytovania stravovania zamestnancom aj počas dovolenky. Uvedené ustanovenie nie je len spresnením, ako tvrdí žalobca, ale riadnou legislatívnou zmenou, účinnou až od 01.09.2007. Na záver súd poznamenáva, že vôľou zákonodarcu novelizáciou právnej normy ustanovenej v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: S., H. , proti žalovanému: Ministerstvo financií S lovenskej republiky , Štefanovičova č. 5, B ratislava , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. MF/020634/2008 -243/656 zo dňa 28 .júla 2008,
Právna veta: Z § 9 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že predpokladom na to, aby boli osoby oprávnené podpísať okamžité skončenie pracovného pomeru v mene zamestnávateľa, by bolo udelenie poverenia na právne úkony v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 Zákonníka práce, ktorým môže zamestnávateľ poveriť svojho zamestnanca na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne M. B. , bývajúcej v S., zastúpen ej Mgr. Ing. E . N., advokátkou v Ž., T . č. X. , proti žalovanému O. s. b. d. so sídlom v Č., G . č. X. , zastúpenému JUDr. S . Z., advokátom v Č., Ul. F . K. č. X. , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresno
MENU