Nájdené rozsudky pre výraz: odborový orgán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 225

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

49 dokumentov
565 dokumentov
2 dokumenty
9 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Príslušní PZ SR: § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jany Henčekovej v právnej veci žalobcu: mjr. Mgr. Š., bytom B., zastúpeného advokátkou JUDr. Z., M., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. KM-173/PK-2005 zo
Meritum § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Zb. - prepustenie zo služobného pomeru príslušníka PZ
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: Ľ. B., zastúpeného JUDr. M. B., advokátom, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného zo dňa 24. januára 2006, č.p. KM-185/PK-2005, o odvolaní žalobcu pr
Meritum príslušník policajného zboru - § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: J., bytom P., okr. M., zastúpený advokátom JUDr. O., Advokátska kancelária v K., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalované
Právna veta: 1. Výpoveď je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Je jednostranným adresovaným právnym úkonom, ktorý nadobúda právne účinky doručením druhému účastníkovi bez ohľadu na jeho vôľu. Právne účinky doručenia výpovede nastanú aj vtedy, ak ju zamestnanec odmietne prijať ( § 38 ods. 4 druhá veta Zákonníka práce ). Oprávnenými subjektmi dať výpoveď sú zamestnávateľ i zamestnanec. Na základe výpovede sa pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby ustanovenej v § 62. Výpoveď musí spĺňať hmotnoprávne podmienky ku ktorým patrí : - prejav vôle účastníka smerujúci k rozviazaniu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. N. B., advokátkou v K., proti žalovanej S., so sídlom v N., IČO : X., zastúpenej Mgr. J. K., advokátom v K., o určenie neplatností výpovedí, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 10 C/95/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 4. júla 2007 sp. zn. 5 Co/226/2006, takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajské
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/12/2011 9011899788 20.06.2012 JUDr. Daniela Švecová ECLI:SK:NSSR:2012:9011899788.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R. zastúpenej JUDr. Tiborom Bickom, advokátom so sídlom v Považskej Bystrici, Dukelská č. 972/7-3, proti žalovanej Obec Dolná Poruba, IČO: 00 311 499, o zaplatenie 9 259,58 € s príslušenstvom, vedenej na Okre
Právna veta: Tak ako každý iný právny úkon, aj výpoveď ako jednostranný právny úkon je neplatná, ak nemá všetky náležitosti právneho úkonu, t.j. keď je v rozpore so zákonom, obchádza zákon alebo je v rozpore s dobrými mravmi. Rozporom so zákonom alebo obchádzaním zákona sa rozumie nielen rozpor so Zákonníkom práce, ale aj rozpor s ustanoveniami o právnych úkonoch v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak tento zákon (Zákonník práce) v prvej časti neustanovuje inak, vzťahuje sa na tieto právne vzťahy Občiansky zákonník (§ 1 ods. 2 Zákonníka práce). Z princípu subsidiarity vyplýva, že tam kde konkrétna prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. J. F. , bývajúceho vo V. , zastúpeného Mgr. J. M. , advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v L. , proti žalovanej Sociálnej poisťovn i, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, IČO X. , vo veci pobočky L., D. , zastúpenej JUDr. R. G. , advokátom so sídlom v L. , o neplatnosť výpovede z pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 6 C 122/2003,
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné uviesť to, že konanie pred súdom musí vo všeobecnosti zabezpečiť pre účastníkov konania spravodlivú ochranu ich práv a záujmov (tzv. fair process). Na zabezpečenie tejto ochrany priznáva Občiansky súdny poriadok účastníkovi viaceré procesné práva, medzi ktoré patrí aj právo vyjadrovať sa k tvrdeným skutočnostiam, navrhovať dôkazy na ich vyvrátenie a vyjadrovať sa aj k právnym dôsledkom z nich vyplývajúcich.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. V. V. , zastúpeného JUDr. O. N. , proti odporcovi H. , zastúpenému JUDr. J. G. , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 7 C 145 /200 9, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 6. októbra 20 10 , sp.zn. 4 Co 107 /20 10 , takto r o z h o d o l : Najvy
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Z.Š., bývajúcej v B., zastúpenej Mgr. H.S., advokátkou v B., proti odporkyni S.T., M., IČO: X., zastúpenej JUDr. P.K., advokátom v P., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 20 C 18/2004, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 17. júna 2008, sp. zn. 8 Co 400/2006, takto r
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6615216306 Dátum vydania rozhodnutia: 21. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Slováčeková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6615216306.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne K.. Bc. R. S., bytom N., R. XXXX/X, zastúpenej JUDr. Bronislavou Garajovou, advokátkou v Poltári, Železni čná 291, proti žalovanej SPOOL a.s., so sídlom v Lučenci, Dr. Herza 23, IČO:31 586 392, zastúpenej spoločn
Právna veta: Účinky splnenia povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď v zmysle § 74 Zákonníka prá-ce nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo priložený návrh na skončenie pracovného pomeru výpoveďou obsahujú náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Bývalý Okresný súd Piešťany (v súčasnosti Okresný súd Trnava) rozsud­ kom zo 17. marca 2004, č. k. 12 C 257/02-119, zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal určenia neplatnosti výpovede, danej mu odporcom dňa 23. októbra 2002 podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ako aj ná­ hrady mzdy. Odporcovi náhradu trov konania nepriznal. Na základe vyko­ naného dokazovania mal preukázané, že odporca pri uložení výpovede navr­ hovateľovi z organizačných dôvodov dodržal všetky hmotnoprávne pod­ mi
MENU