Nájdené rozsudky pre výraz: odklad vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
38 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Zbierka NS 3 – 4 /1997
R 30/1997
Právna veta: O odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu podľa § 250c 0.s.p. nemôže rozhodovať súd, na ktorom nebola podaná žaloba na preskúmanie rozhodnutia, vykonateľnosť ktorého sa má odložiť. Ak nebola spolu so žiadosťou o odklad vykonateľnosti rozhodnutia podaná žaloba, súd konanie o žiadosti zastaví podľa § 104 ods. 1 O.s.p. pre nedostatok súdnej príslušnosti.

Úryvok z textu:
Podaním z 21. mája 1996 sa žalobca domáhal odloženia vykonateľnosti rozhodnutia žalovaného z 8. marca 1996, ktorým žalovaný vydal v zmysle § 72 ods. 1, 6 písm. a) a ods. 11 zákona číslo 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov exekučný príkaz na pohľadávku žalobcu z účtu v peňažnom ústave Agrobanka, a. s. Jeho námietke proti tomuto rozhodnutiu žalovaný svojím rozhodnutím z 15. apríla nevyhovel. Žalobca sa zrušenia oboch uvedených rozhodnutí domáha v konaní pred Krajským súdom v Bratislave, k
Právna veta: Inštitútom odkladu vykonateľnosti (sistáciou) rozhodnutia správny súd v značnom rozsahu zasahuje do účinkov právnych dôsledkov, ktoré vyplývajú z právoplatnosti správneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: I., a.s., so sídlom v K. , IČO: X., zastúpeného JUDr. P. O., advokátom so sídlom v B., G. proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, so sídlom v Bratislave, Dunajská 68, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č
Právna veta: V správnom súdnictve podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je prípustné použiť len ten opravný prostriedok, ktorý je výslovne uvedený v tejto časti. Výslovné pripustenie odvolania, pokiaľ ide o odklad vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, je uvedené v ustanovení § 250c ods. 2 O.s.p. V odseku 1 citovaného ustanovenia však nie je ustanovené, že proti uzneseniu, ktorým predseda senátu rozhodne o odklade vykonateľnosti, je prípustný opravný prostriedok, a preto odvolanie proti takémuto uzneseniu prípustné nie je.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u : J. K.G. proti žalovanému: Okres ný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. ObU -KE -OVBP2 -2013/00653 z 2. septembra 2013, o odvolaní žalovaného proti uznes eniu Krajského súdu v Košic iach č. k. 6S/254/2013 -24 z 29. novembra 2013, jednohlasne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia je systematicky zaradený do druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorej ustanovenia sa však pre správne súdnictvo nepoužijú vôbec (§ 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemožno preto o jeho vydanie v správnom súdnictve s úspechom žiadať a preto, ak aj dôjde k žiadosti o vydanie predbežného opatrenia, jediným možným spôsobom rozhodnutia správneho súdu o takejto žiadosti je zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania v zmysle ustanovenia § 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. V správnom súdnictve sa up ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/22/2013 6012200655 05.02.2014 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2014:6012200655.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne H. V., bytom V. XXXX/XX, B., proti žalovanému: Obec Sielnica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 339/2012, o návrhu na vydanie predbežného opatrenia, o odvolaní žalobkyne proti uznesen
Právna veta: Podľa ust. § 11 ods. 1 písm. d) zák. č. 211/2000 Z.z. povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní podľa osobitných predpisov okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy (ktorými sú napríklad Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok). Podľa § 82a ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2012 súdy sú povinné zverejňo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sži/5/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : E. , O. Z. , so sídlom v B., právne zastúpeného : Mgr. V. Š., advokát , proti žalovanému : Krajský súd v Bratislave , Záhradnícka 10, Bratislava , v konaní o preskúman ie zákonnosti ro zhodnu
Právna veta: „Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je (nielen) ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať, alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, ale aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa nepreukáže opak. Tomu, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím priamo dotknutý vo svojom právnom postavení, musí sa postavenie účastníka konania priznať a za účastníka konania ho treba považovať až ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobc ov : 1/ Ing. J. K. , Z. , P. , 2/ K. A. , Z. , P. , 3/ G. K. , Z. , P. , 4/ PhDr. J. K. , Z. , P. , 5/ M. S. , Z. , P. , 6/ J. S. , Z. , P. , 7/ Ing. P. Š. , Z. , P. , 8/ L. Š. , Z. , P. , 9/ Ing. D. Š. , Z. , P. , 10/ I
Meritum potvrdené U KS - predbežné opatrenie
9/1994
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci: A., s.r.o., zastúpeného advokátom JUDr. L. P., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad Trnava, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. KSÚ-OSP- 00468/2008/Mi zo dňa 12. marca 2008, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č.k. 14 S 37/2008-24 zo dňa 26. augusta 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie K
Meritum § 105 ods. 3 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ľ. K. – L. , B. , právne zastúpená: JUDr. Jiří Martaus, advokát, so sídlom M. Pišúta 936/16, Liptovský Mikuláš, proti žalovanému: Národný inšpektorát práce , so sídlom Masar ykova 10, Košice, o preskúmanie zákonnos ti rozhodnutia žalovaného z 29. apríla 2014 č. S/2014/01638 -2.1, o nesúhlase Krajs kého súdu v Žiline s postúpením veci, takto r o z h o d o l : Nesúhlas Krajs
Meritum Odmietajúce odvolanie
Najvyšší súd 1Sžr /28 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1/ J. S., bytom Z. , 2/ R. F. , bytom P., 3/ K. F. , bytom H. , 4/ M. H. , bytom G. , 5/ J. K. , bytom Z. , 6/ M. H. , bytom O. , 7/ A.. H. , byto m Z. , 8/ M. B. , bytom G. , 9/ P. R. , bytom O. , navrhovatelia 3/, 4/, 5/, 7/, 8/, 9/ právne zastúpení JUDr. Sylviou Jakubcovou , advokátkou, Štúrová č. 34, Modra, proti odporcovi : Okresný úrad Malacky, pozemk
Meritum § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. - prípustnosť odvolania
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1) MUDr. E. V. , nar. X. , 2) Ing. R. V. , nar. X. , 3) Ing. Mgr. G. V. , nar. X. , všetci traja bytom K. , B. , zast. JUDr. Františkom Sobekom, advokát, Hertník č. 10, 086 42 Hertník, proti žalovanému: Obvodný úrad Banská Bystrica , Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, za účasti pribratých účastníkov: 1) DayCom Group, a. s., Námestie SNP 6/11, 960 01 Zvolen, zast. AK Ivan Dl
MENU