Nájdené rozsudky pre výraz: odmena za znalecký posudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
103 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: trovy trestného konaniaznalecký posudok odmena za znalecký posudok
R 53/1986
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak znalecký posudok podal podľa § 110 Tr. por. štátny ústav, môže nárok na odmenu a náhradu trov vynaložených v súvislosti so znaleckým posudkom uplatniť iba štátny ústav, a nie jeho pracovníci, ktorí sa na spracovaní znaleckého posudku podieľali. Súd nemôže priznať odmenu za znalecký posudok štátnemu ústavu len na základe vyúčtovania podaného pracovníkmi, ktorí sa na vypracovaní znaleckého posudku podieľali. V takom prípade môže len upozorniť štátny ústav na nesprávny postup a poučiť ho v zmysle príslušných predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR podľa § 149 ods. 1 písm. b) Tr. por. zrušil napadnuté uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. septembra 1985 sp. zn. 2 T 11/82, ktorým bola štátnemu ústavu — Klinike psychiatrie Lekárskej fakulty UK v Bratislave určená odmena za znalecký posudok. Z odôvodnenia: V trestnej veci proti odsúdenej J. V. pred rozhodnutím o jej žiadosti o upustenie od výkonu uloženého trestu odňatia slobody (§ 327 ods. 2 Tr. por.) krajský súd požiadal o podanie posudku o duševnom stave od
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Organizovanou skupinou podľa § 129 ods. 2 Tr. zák. sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu. Spolčením sa rozumie spiknutie, splynutie, spojenie, spolupráca, stmelenie, zjednotenie, zlúčenie sa. Činnosť organizovanej skupiny je charakteristická určitým rozdelením úloh medzi jednotlivých členov a prejavuje sa určitou plánovitosťou (pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 26. októbra 2016 v Bratislave v trestnej veci vedenej proti obžalovanému G. Z. a spol. , pre spolupáchateľstvo na obzvlášť závažnom zločine podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c), s poukazom na § 138 písm. i), ods. 4 písm. a) Tr. zák. a iné, o odv
Merito veci o zaplatenie 32 530,-- eur (980 000,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo/2/2009 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M., spol. s r.o., S., H., Č., zastúpený J., advokátkou, G., B., proti žalovanému: M., J., N., zastúpený J., advokátom, Z., B., o zaplatenie 32.530,– eur (980.000,– Sk) s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajský súd v Brati
Merito veci o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1So/81/2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: J., (zomrelý dňa X.), posledne bytom K., zastúpeného v konaní dedičmi: J., bytom V., M., bytom V., P., bytom V., O., bytom V., M., bytom N. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava, 29. augusta 8, Bratislava, o odvolaní znalca Doc. MUDr. E., CSc. proti uz
Merito veci priznanie odmeny za vypracovanie znaleckého posudku podľa § 5 písm.b/ a § 6 ods. 1 vyhl. MS SR č. 491/2004 Z.z.
Najvyšší súd 9 So 78/2011 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. Ž., bytom L. X., B., ako právneho nástupcu po nebohej V. Ž., zomrelej X., naposledy bytom L. X., B., zastúpeného M.. V. Š., advokátom so sídlom Z. R. X., B., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava o invalidný dô
Merito veci o zaplatenie 251 323,80 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Obo 7/2010 Slovenskej republiky 3 Obo 15/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. P. Š., Z. C. O. H., zast. JUDr. M. P., F. proti žalovanému: MVDr. R. A., súkromný podnikateľ, S., zast. advokátkou: JUDr. A. H. – R., G., o zaplatenie 251 323,80 Sk s príslušenstvo
Merito veci o zaplatenie 251 323,80 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Obo 7/2010 Slovenskej republiky 3 Obo 15/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. P. Š., Z. C. O. H., zast. JUDr. M. P., F. proti žalovanému: MVDr. R. A., súkromný podnikateľ, S., zast. advokátkou: JUDr. A. H. – R., G., o zaplatenie 251 323,80 Sk s príslušenstvo
Merito veci trovy konania, § 151 ods. 1, 2 OSP, výpočtový základ
Najvyšší súd 5Sžo/253/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J. J., bývajúcej v G., zastúpenej JUDr. M. R., advokátom, so sídlom v K., proti odporcovi Mestu Dobšiná, SNP č. 554, Dobšiná, za účasti: 1) F. L., K., 2) O. Š., K., zastúpenej P. Š., S., 3) P. Š., S., o návrhu na preskúmanie rozhodnutia odporcu zo 07. jú
Merito veci o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. S., bytom v G., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, o odmene za znalecký posudok vypracovaný znalcom Prof. MUDr. L. C., Dr.Sc. o odvolaní MUDr. L. C., bytom N., proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 26. augusta 2008, č. k. 13 S/178/2001-118, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesen
Merito veci o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 So 204/2008 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. S., bytom v G., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, o odmene za znalecký posudok vypracovaný znalcom Prof. MUDr. L. C., Dr.Sc. o odvolaní MUDr. L. C., bytom N., proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 26.
MENU