Nájdené rozsudky pre výraz: odmietnutie dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4214

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

859 dokumentov
753 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dôvody dovolaniaodmietnutie dovolania
Právna veta: Najvyšší súd zdôrazňuje, že obsah konkrétne uplatnených dovolacích námietok musí skutočne vecne zodpovedať zákonnému vymedzeniu dovolacích dôvodov podľa § 371 Tr. por. Pokiaľ tomu tak nie je a podané dovolanie len formálne odkazuje na príslušné ustanovenie upravujúce dôvody dovolania, hoci v skutočnosti obsahuje argumenty mimo takto uplatneného dovolacieho dôvodu, ide o dovolanie, ktoré je potrebné podľa § 382 písm. c/ Tr. por. odmietnuť.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Tdo/8/2016 2509011024 22. 02. 2017 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2017:2509011024.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 22. februára 2017 v Bratislave, v trestnej veci obvineného J. R. pre zločin nedovol
Právna veta: Namietaním nesprávnosti skutkových zistení na základe vykonaného dokazovania však nie je možné odôvodniť dovolanie, ktorého prípustnosť dovolateľ vyvodzuje z ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ CSP. Len samotné spochybňovanie správnosti skutkových zistení a vyhodnotenia dôkazov súdom, ako i sama polemika s rozhodnutím odvolacieho súdu alebo prosté spochybňovanie správnosti rozhodnutia odvolacieho súdu, či kritika jeho prístupu zvoleného pri právnom posudzovaní veci významovo nezodpovedajú predpokladom prípustnosti dovolania, ktoré sú definované v § 421 ods. 1 CSP v spojení s § 432 CSP.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/125/2018 8114227711 27. novembra 2019 JUDr. Martin Vladik ECLI:SK:NSSR:2019:8114227711.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne U., bývajúcej v F., zastúpenej JUDr. Dušanom Remetom, advokátom so sídlom v Prešove, Masarykova 2, proti žalovanému U. bývajúcemu v F., zastúpenému ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU VAĽO & PARTNERS s.r.o., so sídlom v Prešove,
Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por. dovolanie možno podať proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. Podľa § 382 Tr. por. dovolací súd na neverejnom zasadnutí uznesením, bez preskúmania veci, odmietne dovolanie, ak a) bolo podané oneskorene, b) bolo podané neoprávnenou osobou, c) je zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371, d) nie sú splnené podmienky dovolania podľa § 372 alebo § 373 ani po postupe podľa § 379 ods. 1, e) dovolanie ani po postupe podľa § 379 ods. 1 neobsahuje náležitosti uvedené v § 374 ods. 1 alebo 2. Vo vzťahu k ustanoveniu § 368 ods. 1 Tr. por. j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 31. marca 2008 v Bratislave v trestnej veci obvineného J. M., pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005), o dovolaní obvineného J. M., zastúpeného
Právna veta: Súd rozhodujúci v merite veci podľa § 39 ods. 1 Tr. zák. v podstate na základe svojej logickej úvahy môže uložiť trest aj pod spodnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej zákonom za posudzovaný delikt, ak považuje uloženie trestu v rámci sadzby za neprimerane prísne pre páchateľa. Voľnosť úvahy rozhodujúceho súdu vyplýva z textu zákona (ak súd má za to), pričom logika jeho stanoviska musí vychádzať z dvoch pohľadov: aké sú okolnosti prípadu a aké sú pomery páchateľa. Len po zistení, že sú tu splnené podmienky na mimoriadne zníženie trestu, musí súd skúmať aj poslednú legálnu podmienku také ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Piovartsyho na verejnom zasadnutí v Bratislave 7. októbra 2009 v trestnej veci obvinenej V. J. pre zločin vraždy podľa § 145 ods. 1 Tr. zák. vedenej na Okresnom súde v Trenčíne pod sp. zn. 8T 41/2006, o dovolaní, ktoré podal minister spravodlivosti Slovenskej republiky proti rozsudku
Právna veta: Pokiaľ ide o použitie mimoriadnych opravných prostriedkov v konaní vedenom podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, v zmysle ustanovenia § 198 ods. 1 ZKR dovolanie ani mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné. Uvedené zákonné ustanovenie vylučuje, aby rozhodnutie vydané v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a v konaní o oddlžení podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii bolo podrobené dovolaciemu prieskumu najvyšším súdom v prípade podania dovolania alebo dovolania generálneho prokurátora. Nakoľko zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/104/2019 1118204609 11. decembra 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:1118204609.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci veriteľa: JUDr. Z. M., advokát, so sídlom Tŕnie 134, IČO: 37 897 951, pracovisko a doručovanie Sládkovičova 2, Zvolen, o priznanie hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou, vedenej na Okre
Právna veta: Nedostatok povinného právneho zastúpenia dovolateľky advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p., resp. jej zamestnancom alebo členom, ktorý za ňu koná a má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa podľa § 429 ods. 2 písm. b/ C.s.p., je odstrániteľným nedostatkom podmienok konania. Pokiaľ však dovolateľka napriek výzve podľa § 436 ods. 1 C.s.p. uvedený procesný nedostatok neodstránila, tak svojím procesným postupom spôsobila, že v dovolacom konaní pre tento nedostatok nie je možné pokračovať a dovolanie treba odmietnuť podľa § 447 písm. e/ C.s.p.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 11XCdo/4/2019 2113204112 10. decembra 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:2113204112.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. 13, o
Právna veta: Nevyhnutnou procesnou podmienkou v dovolacom konaní je povinné zastúpenie dovolateľa advokátom, ako to vyplýva z ustanovenia § 241 ods. 1 OSP v znení účinnom ku dňu podania dovolania oprávnenej. Rovnako aj nový procesný kódex - Civilný sporový poriadok v ust. § 429 ods. 1 vyžaduje, aby dovolateľ bol v priebehu dovolacieho konania zastúpený advokátom, s výnimkou prípadov predpokladaných v ust. § 429 ods. 2 CSP, pričom dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť advokátom aj spísané. Ide o osobitné podmienky dovolacieho konania, ktorých nesplnenie má za následok odmietnutie dovolania podľa ust. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1XOboE/2/2019 2209213480 13. decembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:2209213480.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, proti povinnému V. H., narodenému X. H. XXXX, s registrovaným trvalým pobytom v obci Š., okres G. R., o vymoženie 1.306,48 € s p
Právna veta: Z ustanovenia § 421 ods. 1 CSP vyplýva, že otázkou relevantnou pre prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia môže byť len otázka právna (hmotnoprávna alebo procesnoprávna, ktorej vyriešenie viedlo k právnym záverom vyjadreným v rozhodnutí odvolacieho súdu), a nie otázka skutková. Riešenie skutkovej otázky (quaestiofacti) je v civilnom sporovom konaní spojené s obstarávaním skutkových poznatkov súdu v procese dokazovania; to znamená, že pri jej riešení sa súd zameriava na skutkové okolnosti významné napríklad z hľadiska toho, čo a kedy sa stalo alebo malo stať,čo (ne)urobil žalobca alebo ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/73/2019 1112221760 28. novembra 2019 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2019:1112221760.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Invescorp, s. r. o., Betliarska 12, Bratislava, IČO: 36 737 623, právne zastúpeného: Advokátska kancelária Patassy, s. r. o., so sídlom Trenčianska 47, Bratislava, proti žalovanému: Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova
Právna veta: Proti stanovisku súdu, ktorým vyjadril svoj názor k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, nie je možné podať so zreteľom na ustanovenie § 368 ods. 1 Trestného poriadku dovolanie.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvineného P. A. , pre prečin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1 Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí 28. januára 2009 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obv inený prostredníctvom obhajcu JUDr. L. K. , proti stanovisku Okresného súdu Bratislava V z 25. augusta 2008,
Právna veta: Okruh osôb oprávnených podať dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon, alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371 upravuje ustanovenie § 369 Tr. por. Dovolanie sú oprávnení podať samostatne iba minister spravodlivosti, generálny prokurátor a obvinený. Žiadna iná osoba nie je oprávnená podať dovolanie, aj keď mala pôvodne v trestnom konaní postavenie strany (zúčastnená osoba, poškodený a pod.).

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. M artina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvineného M. H. pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. l Tr. zák., O dovolaní poškodenej D. D. , podanom prostredníctvom obhajcu JUDr. J. R. , proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 11. júna 2013, sp. zn. 3Tos 60/2013 , na neverejnom zasa
MENU