Nájdené rozsudky pre výraz: odmietnutie dovolania ako neprípustné

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 4Cdo/8/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5113223997 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Nora Halmová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5113223997.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Z. C., bývajúcej v Ž., F. XXX/XX, 2/ Z. C., bývajúceho v Ž., F. XX
Merito veci určenie neplatnosti zmluvy o predaji podniku a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/89/2021 Identifikačné číslo spisu: 1006202499 Dátum vydania rozhodnutia: 22.02.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Čanádyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1006202499.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Martin Aksamit, Michalská 14, Bratisl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nadriadeným súdom, zakotveným v ustanovení § 54 ods. 2 C. s. p. sa rozumie súd v hierarchii všeobecných súdov Slovenskej republiky, ktorý rozhoduje o námietke zaujatosti uplatnenej stranou sporu, využijúc svoje procesné právo prameniace z článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Nadriadeným súdom príslušným na rozhodovanie o námietke zaujatosti týkajúcej sa zákonného sudcu na súde prvej inštancie, je príslušný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/113/2019 7516202194 30. júla 2020 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7516202194.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: K. P., nar. XX. XX. XXXX, bytom A. M. XX, XXX XX M., zast. Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 567 942, proti žalovanému: Okresné stavebné byt
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Novela Exekučného poriadku vykonaná zákonom č. 2/2017 Z. z. modifikovala spôsobilý predmet dovolania ako jednej z objektívnych podmienok jeho prípustnosti tak, že vylúčila prípustnosť dovolania voči uzneseniam vydaným v exekučnom konaní. V prechodných ustanoveniach § 243h ods. 1 síce stanovila, že ak § 243i až 243k neustanovuje inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, avšak vo vzťahu k opravným konaniam, teda ani k dovolaciemu konaniu, uvedená novela Exekučného poriadku neurčila žiadne pravidlo. Je preto potrebné vychádzať z pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Oboer/1/2019 Identifikačné číslo spisu: 5616208151 Dátum vydania rozhodnutia: 13.12.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5616208151.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom Pajš
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Novela Exekučného poriadku vykonaná zákonom č. 2/2017 Z. z. modifikovala spôsobilý predmet dovolania ako jednej z objektívnych podmienok jeho prípustnosti tak, že vylúčila prípustnosť dovolania voči uzneseniam vydaným v exekučnom konaní. V prechodnom ustanovení vo vzťahu k opravným konaniam, teda ani k dovolaciemu konaniu, neurčila žiadne pravidlo. Je preto potrebné vychádzať z princípu jej okamžitej aplikability. (K uvedenému pozri tiež rozhodnutia najvyššieho súdu sp. zn. 3ECdo/16/2017, 3ECdo/26/2017, 3ECdo/27/2017, 4ECdo/23/2017, 5ECdo/10/2017, 7ECdo/3/2017, 8ECdo/17/2017, 5ECdo/2/2018, 2Ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Oboer/13/2019 Identifikačné číslo spisu: 6415203299 Dátum vydania rozhodnutia: 02.12.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:6415203299.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci v prospech oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.,
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republik y v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Richarda Bureša na ne verejnom zasadnutí 2. decembra 201 4 v trestnej veci obvineného D. K. pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. účinného v čase spáchania skutku , o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom obhajcu JUDr. Ľ. M. ,
Merito veci § 269/1 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/70/2013 Identifikačné číslo spisu: 6112011014 Dátum vydania rozhodnutia: 02.12.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:6112011014.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Viliama
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 368 ods. 1 Tr. por. dovolanie možno podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon, alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371 Tr. por. V zmysle novely Trestného poriadku č. 262/2011 Z. z., účinnej od 1. septembra 2011, sa rozhodnutím podľa § 368 ods. 1 Tr. por. rozumie: a./ rozsudok alebo trestný rozkaz, b./ uznesenie o postúpení veci okrem uznesenia o postúpení veci inému súdu, c./ uznesenie o zastavení trestného stíhania, d./ uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania, e./ u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 8. októbra 2014 v trestnej veci obvin en ého Ing. V. L. (V. V.. L. ) pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov ( Tr estný zák on) vedenej na Okresnom súde Bratis
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dovolanie účastníka proti uzneseniu odvolacieho súdu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. M. H. , bývajúcej v N. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Pavlom Gráčikom, advokátom so sídlom v Nitre, Farská 40, proti žalovaným 1/ Ing. J. K. , bývajúcemu vo Z. , 2/ J. Č. , bývajúcemu vo Z. a 3/ M. B. , bývajúcemu v S., v dovolacom konaní zastúpeným JUDr. Radkom Petruňom, advokátom, Advokátska kancelária ABELOVSKÝ -PETRUŇO so sídlom vo Zvolene, Tehelná 189, o zapl
MENU