Nájdené rozsudky pre výraz: odňatá možnosť pred súdom konať

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4027

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

103 dokumentov
142 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Judikatúra najvyššieho súdu dospela k záveru, že o odňatie možnosti pred súdom konať ide tiež vtedy, ak súd zastaví konanie z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku, i keď pre taký postup neboli dané procesné predpoklady (viď R 50/1997). O tento prípad ale v preskúmavanej veci nejde - v danom prípade nebolo konanie zastavené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/332/2014 7613210869 21.04.2015 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2015:7613210869.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Lawyer Partners a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 1
Právna veta: Napriek tomu, že procesný rámec konkurzu a reštrukturalizácie je daný jedným zákonom, konkurz a reštrukturalizácia sa líšia, medziiným predpokladmi vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie, ich účinkami, priebehom, právomocami správcu a súdu, spôsobom skončenia. Aj právna pozícia dlžníka počas reštrukturalizácie je podstatne iná ako je právna pozícia úpadcu v konkurznom konaní, čo je dané tým, že úpadok dlžníka sa v konkurznom konaní rieši odlišným spôsobom. V likvidačnom konkurznom konaní sa speňaží majetok dlžníka a z tohto výťažku sa pomerne uspokojujú pohľadávky veriteľov úpadcu. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 1 64 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného H. , s.r.o. , so sídlom v Ž. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. M. Č. , advokátom so sídlom v S., proti povinnému U. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. R. F., advokátom so sídlom v P., o vymoženie 300 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 2 Er 1390/2013 , o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v B
Právna veta: Zo zápisnice o pojednávaní spísanej súdom prvého stupňa 24. júna 2005 vyplýva, že odporca sa na pojednávanie nedostavil, ani nepredložil súdu žiadny doklad o tom, že pracuje mimo územia republiky a že mu tamojší výkon pracovných činností neumožňuje zúčastniť sa na tomto pojednávaní. Obsah zápisnice svedčí o tom, že súd prvého stupňa považoval dôvod neúčasti odporcu za nepreukázaný a že dospel k záveru o splnení procesných predpokladov pre prejednanie a rozhodnutie veci bez účasti odporcu (§ 101 ods. 2 O.s.p.). Právo účastníka, aby jeho vec bola prejednávaná verejne a v jeho prítomnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 167/201 0 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa R. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporcovi I. Z. , bývajúcemu v L. , zast úpenému JUDr. J. O. , advokátkou so sídlom v L. , o zaplatenie 18 161,82 € (547 143 Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 12 C 27/2004 , o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 31. ma rca 2010 sp. zn. 4 Co 272/2009,
Právna veta: V dovolaní sa namieta, že postupom odvolacieho súdu bola žalovanej odňatá možnosť pred súdom konať. Odňatím možnosti konať pred súdom sa v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. rozumie procesne nesprávny postup súdu znemožňujúci účastníkovi konania realizáciu jeho procesných práv, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. Dovolací súd zo spisu nezistil, že by v konaní pred súdmi nižších stupňov došlo k takejto procesnej vade. Podľa § 102 ods. 1 O.s.p. ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo le ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. M. S., bývajúcej v B. , zastúpen ej A. L. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej M. – S., s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zast úpenej A. , s.r.o ., so sídlom v B. , IČO: X. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 12 C 244/2009, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 29. marca 2010 sp. zn. 4 Co 86/
Právna veta: Podľa § 237 O.s.p. je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu (aj uzneseniu) odvolacieho súdu, ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, c/ účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, f/ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, g/ rozhodoval vylúčený sudca ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky O. D. , bývajúcej v K. , proti odporcom 1/ J. K. a 2/ E. K. , obom bývajúcim vo Z. , o vypratanie bytu , vedenej na O kresnom súde Zvolen pod sp. zn. 11 C 45/2009, o dovolaní odporcov 1/ a 2/ zastúpený ch JUDr. I. O. , advokátom so sídlom vo Z. , proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. marca 2011 sp. zn. 17 Co 53/2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 213 ods. 2 O.s.p. ustanovuje, že ak je odvolací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie vo veci rozhodujúce, vyzve účastníkov konania, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili. O tzv. prekvapivé rozhodnutie ide predovšetkým vtedy, ak odvolací súd založí svoje rozhodnutie vo veci na iných právnych záveroch ako súd prvého stupňa, za súčasného naplnenia tej okolnosti, že proti týmto iným (odlišným) právnym záverom odvolacieho súdu, nemá účast ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 451 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R. , farnosť J., so sídlom v J.J. , IČO: X. , zastúpenej Advokátsk ou kancelári ou H. , s.r.o. , so sídlom v P., proti žalovanej M. B. , bývajúcej v J.J. , zastúpenej JUDr. J. M. , advokátkou so sídlom v P., o určenie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 9 C 65/2008, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 31 . októbra
Právna veta: Dovolanie proti uzneseniu, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie a vec mu vrátil na ďalšie konanie, nesmeruje proti rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej, ani rozhodnutiu, ktorým sa konanie končí, proti ktorým je dovolanie prípustné v zmysle ustanovenia § 420 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. J., bývajúceho v Č. , zastúpen ého JUDr. M. P., advokátkou so sídlom v Č. , proti žalovan ej obchodnej spoločnosti K. , a.s. , so sídlom v Č. , IČO: X. , zastúpen ej JUDr. A. K. , advokátom so sídlom v Č. , o zaplatenie 4 000 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 13 C 33/2012, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 8. júna 201
Právna veta: Ak nejde o prípad uvedený v § 209 ods. 1 druhej vete O.s.p., doručí súd prvého stupňa odvolanie ostatným účastníkom, a ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu vo veci samej, vyzve účastníkov na vyjadrenie k odvolaniu; iná povinnosť mu z týchto ustanovení nevyplýva. Z Občianskeho súdneho poriadku teda nevyplýva povinnosť odvolacieho súdu predložiť druhému účastníkovi konania spätne na zaujatie stanoviska vyjadrenie druhého účastníka konania k opravnému prostriedku. Súd nie je povinný donekonečna udržiavať stav konfrontácie medzi podaniami účastníkov konania – je iba na jeho posúdení, kde je rozu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa R. , bývajúceho v B.B. , proti odporkyni H. , bývajúcej v B.B. , zastúpenej JUDr. D. , advokátkou v B.B. , o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 25 C 82/2008, o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 30. apríla 2014 sp. zn. 2 Co 443 /201 1, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu za prípad odňatia možnosti konať pred súdom považuje medziiným postup súdu, ktorý sa z určitého dôvodu odmietne zaoberať meritom veci (odmietne podanie alebo konanie zastaví alebo odvolací súd odmietne odvolanie) hoci procesné predpoklady pre taký postup nie sú dané (viď napríklad R 23/1994 a R 4/2003, rozhodnutie najvyššieho súdu publikované v časopise Zo súdnej praxe pod č. 14/1996, prípadne tiež ďalšie rozhodnutia najvyššieho súdu, napríklad sp.zn. 1 Cdo 41/2000 2 Cdo 119/2004, 3 Cdo 108/2004, 3 Cdo 231/2008, 4 Cdo 20/2001)...Za orgán, ktorý má povinnosť doručiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 48 7/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C., s.r.o. , so sídlom v P., IČO: X, zastúpenej advokátskou kanceláriou F ., s.r.o. so s ídlom v B. , IČO: X, proti žalovan ej M. M. , bývajúc ej vo V. , o zaplatenie 522 €, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 23 C 2 11 /2013, o dovolaní žalobkyne proti uzne seniu Krajského súdu v Trnave zo 4. júna 2014 sp. zn. 24 Co 159/2014 , takto r o z h o d o l :
MENU