SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342539
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod
  • odnatie nájdené 60593 krát v 18070 dokumentoch
  • moznost nájdené 128852 krát v 36409 dokumentoch
  • konat nájdené 111563 krát v 35287 dokumentoch
  • pred nájdené 184865 krát v 48692 dokumentoch
  • sud nájdené 1552174 krát v 66628 dokumentoch
  • ako nájdené 662852 krát v 65245 dokumentoch
  • dovolaci nájdené 184720 krát v 31987 dokumentoch
  • dovodit nájdené 79942 krát v 30196 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 1 dokument


Právna veta: Podľa § 237 písm. f/ O.s.p. je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak sa účastníkovi konania postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom. Dôvodom zakladajúcim prípustnosť dovolania podľa citovaného ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p. je taký vadný postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi odníme možnosť pred ním konať a uplatniť procesné práva priznané mu za účelom účinnej ochrany jeho práv. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O.s.p. významná, ide najmä vtedy, ak súd postupoval v konaní v rozpore so zákonom a týmto postupom odňal účastníko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 128 /2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v právnej veci navrhovateľov 1/ M. B. , 2/ Z. H. B. , zastúpených Mgr. Vierou Laczovou, advokátkou v Trnave, Dolné Bašty 2, proti odporkyni M. B. , zastúpenej JUDr. Ruženou Bubenčíkovou, advokátkou v Trnave, Kollárova 8, o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam a o určenie existencie vecného bremena , vedenej na Okresnom súd e Trnava pod s p.zn. 26 C 61/2005, o dovolaní navrhovateľov proti rozsudku .
Právna veta: Postup súdu pri vyhlasovaní rozsudku, ak sa rozhoduje bez nariadenia pojednávania, stanovuje § 156 ods. 3 O.s.p., podľa ktorého v týchto prípadoch súd oznámi miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku na úradnej tabuli súdu v lehote najmenej päť dní pred jeho vyhlásením. Podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku nie je potrebné na vyhlásenie rozsudku osobitne predvolávať účastníkov konania. Posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a rozhodnutie, ktoré z nich budú v rámci dokazovania vykonané, je vždy vecou súdu (viď § 120 ods. 1 O.s.p.), a nie účastníkov konania. Najvyšší súd Slovenskej r ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. V. , bývajúceho v D. , zastúpeného Mgr. M. M. , advokátom v R. , proti žalovanému I. D., s.r.o. , so sídlom v B., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného C. S., s.r.o. , so sídlom v B. , o náhradu škody a nemajetkovej ujmy s prísl ., vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp. zn. 8 C 253 /200 2, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 21 . apríla 2009, .
Právna veta: So zreteľom na dovolateľkou tvrdený dôvod prípustnosti dovolania sa dovolací súd osobitne zameral na otázku opodstatnenosti tvrdenia, že v prejednávanej veci jej súdom bola odňatá možnosť pred ním konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.). Predmetnému dôvodu dovolania sú vlastné tri pojmové znaky : 1/ odňatie možnosti konať pred súdom, 2/ k odňatiu možnosti konať došlo v dôsledku postupu súdu, 3/ možnosť konať pred súdom sa odňala účastníkovi konania. Občiansky súdny poriadok bližšie nešpecifikuje, aká možnosť konať pred súdom sa musela účastníkovi odňať, akým spôsobom ani v akom rozsahu. Pod odňatím možn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 247 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v právnej veci navrhovateľky A. P. , zastúpenej JUDr. T. P., proti odporcovi H. M. , o určenie vlastníckeho práva vydržaním , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 10C 291/2008, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28. apríla 2010 , sp.zn. 4Co 31 8/2009 , takto r o z h o d o l : Dovolanie navrhovateľky o d m i e t a . Odporcovi náhradu trov .
Právna veta: Dôvodom, zakladajúcim prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f/ O.s.p., je vadný postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi odňala možnosť pred ním konať a uplatňovať procesné práva, ktoré sú mu priznané za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv a oprávnených záujmov. O takúto vadu ide aj vtedy, ak súd koná v neprítomnosti účastníka (alebo jeho právneho zástupcu), hoci podmienky pre tento postup nie sú splnené. V zmysle § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí, pričom si ako zástupcu môže vždy zvoliť advokáta; jemu udele ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. P. , bývajúceho v B. , za stúpeného JUDr. A. Č. , advokátkou so sídlom v T. , proti žalovaným 1/ I. P. , bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. M. J., advokátom so sídlom v B. , 2/ I. P. , bývajúcemu v B. , o neplatnosť listiny o vydedení , vedenej na Okresnom sú de Bratislava III pod sp. zn . 41 C 86/2005, na dovolanie žalovaného 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 22. .
Právna veta: O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p., spočívajúcu v odňatí možnosti konať pred súdom, ide vtedy, ak súd v priebehu konania neumožnil účastníkovi vykonať práva priznané mu Občianskym súdnym poriadkom, a to najmä právo predniesť (doplniť) svoje návrhy, vyjadriť sa k rozhodným skutočnostiam, k návrhom na dôkazy a k vykonaným dôkazom, právo označiť navrhované dôkazné prostriedky, právo so súhlasom predsedu senátu dávať v rámci výsluchu otázky účastníkom (svedkom) a právo zhrnúť na záver pojednávania svoje návrhy, vyjadriť sa k dokazovaniu i právnej stránke veci (§ 101 ods. 1, § 11 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ I. N. B. , 2/ H. N. B. , oboch zastúpených JUDr. S ., advoká tom so sídlom v N. , proti žalovanej O. N. Š., zastúpenej JUDr. M ., adv okátkou so sídlom v N. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vedenej na Okresnom súde N. pod sp. zn. 25 C 123/2010 , v konaní o dovolaní žalobcov 1/ a 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v N. zo 16 . februára 2012, sp. zn. 9 Co 287/2011, takt o .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok ukladá účastníkom konania povinnosť označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. V zmysle § 120 ods. 1 O.s.p. však súd rozhodne o tom, ktoré z označených dôkazov vykoná. To znamená, že súd nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a ani nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Nevykonanie všetkých navrhnutých dôkazov preto nie je vadou spôsobujúcou účastníkovi konania odňatie možnosti konať pred súdom a zakladajúcou tým prípustnosť dovolania. (porovnaj aj rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke stanovísk najv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A. M. , bývajúce j v N. , zastúpenej JUDr. A. F., advokátom so sídlom v N. , 2/ I. M. , naposledy bytom v B. a 3/ A. S., naposledy bytom v N. , proti žalovaným 1/ Ing. M. P. , bývajúcemu v N. a 2/ Mgr. E. P. , bývajúcej v N. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 12 C 246/2006 , o dovolaní žalobkyne 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z .
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) sa rozumie taký závadný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie tých procesných práv účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. ide vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva. Je vždy vecou individuálneho posúdenia v každom jednotlivom prípade, aké dôsledky majú procesné nedostatky v postupe súdov (II. ÚS 261/06). ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ľ. H. , 2/ R. H. , ob och bývajúci ch v B. , zastúpených JUDr. E. Š., advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi Družstvu P . v likvidácii , so sídlom v B. , IČO: X. , o určenie neplatnosti vylúčen ia navrhovateľov z družstva a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 7 C 149/2005, o dovolaní navrhovateľov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. mája 2009 .
Právna veta: Je pravdou, že Ústavný súd Slovenskej republiky vo viacerých prípadoch dospel k záveru, že nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti konania a rovnosti zbraní ako súčasti práva na spravodlivý proces (mutatis mutandis I. ÚS 2/05, I. ÚS 100/04, I. ÚS 335/06), a možno ho kvalifikovať ako odňatie možnosti konať súdom (I. ÚS 156/07). Zároveň ale Ústavný súd Slovenskej republiky pripustil, že v niektorej veci môže byť absencia stanoviska k vyjadreniu k opravnému pro ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 23 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. P. P. , bývajúceho v B. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou M. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému J. M. , bývajúcemu v N. , o ochranu osobnosti a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 16 C 87 /2009, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21 . októbra 20 10 sp. zn. 3 Co 111 /20 10 , takto r o z h o d o l : .
Právna veta: S účinnosťou od 15. októbra 2008 Občiansky súdny poriadok (novelou zákona č. 384/2008 Z.z.) v ustanovení § 213 ods. 2 O.s.p. ustanovuje, že ak je odvolací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie vo veci rozhodujúce, vyzve účastníkov konania, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili. V tomto ustanovení je predpísaný postup odvolacieho súdu, ak sa domnieva, že nárok, ktorý je predmetom konania, treba posúdiť podľa iného zákona, ako ho posúdil súd prvého stupňa, alebo síce po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. , proti žalovanému J. K. , zastúpenému JUDr. M. A. , o zaplatenie 3763,66 € s príslušenstvom , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 26. mája 2009, sp. zn. 14 Co 377/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v v Bratislave z 26. mája 2009, sp. zn. 14 Co 37 7/2008 z r u š u j e a vec mu vracia na ďalšie konanie. .
Právna veta: Dovolací súd poukazuje na to, že ak závisí rozhodnutie od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, ustanoví súd po vypočutí účastníkov znalca (§ 127 ods. 1 veta prvá O.s.p.). Namiesto posudku znalca možno použiť potvrdenie alebo odborné vyjadrenie príslušného orgánu, o správnosti ktorých nemá súd pochybnosti (§ 127 ods. 4 O.s.p.). Ak je súdu v konaní predložený posudok, ktorý síce vypracovala osoba zapísaná v zozname znalcov, avšak jeho vypracovanie nenariadil súd (napr. posudok bol vypracovaný na základe požiadania účastníka konania), skutočne nejde o znalecký posudok v zmysle ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. M. H. , bývajúceho v B. , zastúpeného advokátskou kanceláriou N. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporkyni Ing. M. V. , bývajúcej v B. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. V. M. , s.r.o. L. , IČO: X. , o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodič ovských práv a povinností k maloletému D. H. , zastúpenému kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, .
Právna veta: Účastníkovi konania, ktorý bol prítomný na pojednávaní a súhlasil s tým, aby súd pojednával, hoci jeho zástupca zvolený na celé konanie nebol na pojednávanie predvolaný, nebola postupom súdu odňatá možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
Žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia sumy 6000 Kčs, ktorú žalovanému vyplatil v súvislosti s obstaraním kúpy nákladného motorového vozidla, pretože odpadnutím dôvodu plnenia vznikol u žalovaného neoprávnený majetkový prospech podľa § 451 Obč. zákonníka v znení platnom do 1. januára 1992. Okresný súd vo Vranove nad Topľou rozsudkom z 29. mája 1992, č.k. 5 C 212/92-26, zastavil konanie ohľadom sumy 1000 Kčs, zamietol žalobu o sumu 5000 Kčs a žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanému náhradu trov konania .
Právna veta: Za odňatie možnosti konať pred súdom podľa § 237 písm. f/ O. s. p. treba považovať aj odmietnutie celého podania, ktoré by mohlo byť podľa obsahu návrhom na začatie konania (§ 43 ods. 2 O.s.p.), hoci nedostatok tohto podania sa týka len jedného z viacerých odporcov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7Cdo 10/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1/ B. M. bytom P. 2/ M. M ., bytom D. č. 6, 3/ Ing . Ľ. M ., bytom Z. , v dovolacom konaní všetci zastúpení Mgr. V. H. advokátkou v L. , proti odporcom: I/ J. T., zastúpenému Slovenským pozemkovým fondom v Bratislave , Búdkova ul. č. 36 , II/ E. Š., bytom Z. , III/ O. S., bytom H. IV/ A. M ., bytom D. , V/ J. S., B. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, .
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod, zastaviť konanie

Zbierka NS 1/2015
R 7/2015
Právna veta: Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa zastavil konanie, i keď pre to neboli dané procesné predpoklady, môže napadnuté uznesenie iba zrušiť; pokiaľ takto nepostupuje a pristúpi k vecnému posúdeniu opodstatnenosti žalobou uplatneného nároku, odníma účastníkom možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku)

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu J.. V. H. , bývajúceho v M. , J. M. 1316/22, proti žalovan ému Okresnému stavebnému bytovému družstvu Michalovce , so sídlom v Michalovciach, Plynárenská 1, IČO: 00 172 154, zastúpenému JUDr. Slavomírom Kučmášom, advokátom so sídlom v Michalovciach, Plynárenská 1 , o určenie neplatnosti rozhodnutia žalovaného a určenie neexistencie povinnosti platiť poplatok z omeškan ia, vedenej na .
Právna veta: Choroba účastníka preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou je dôležitým dôvodom v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Ak účastník konania v takomto prípade požiadal včas o odročenie pojednávania, prejednanie veci v jeho neprítomnosti treba kvalifikovať ako odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach potvrdil rozsudok Okresného súdu Ko- šice-vidiek z 23. apríla 1992, č.k. 6 C 1180/91-42, vo výroku o zrušení práva spoločného nájmu bytu účastníkmi o určení, že predmetný byt bude ďalej užívať ako nájomca žalobkyňa. Súčasne zrušil výrok rozsudku, ktorým bola vyslovená povinnosť žalovaného vypratať byt (vysťahovať sa z neho) po pridelení bytovej náhrady, tiež výrok o trovách konania v opravnom uznesení zo 17. júna 1992, č.k. 6 C 1180/91-51, a v rozsahu tohto zrušenia vec vrátil súdu .
Kľúčové slová: zástupca účastníka konania, odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod

Zbierka NS 2/2000
R 31/2000
Právna veta: Ak odvolací súd pojednával a rozhodol v neprítomnosti zástupcu účastníka konania, ktorého predvolanie nemal vykázané, odňal tým zastúpenému účastníkovi konania možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom žalobu žalobcu o vydanie dedičstva zamietol. Rozhodol tak po zistení, že právna predchodkyňa žalobcu A. V. si neuplatnila svoj nárok na vydanie dedičstva v trojročnej premlčacej dobe podlá § 558 Občianskeho zákonníka z roku 1950, preto si ho už nemohol uplatniť ani žalobca. Okrem toho poukázal na to, že neprichádzala do úvahy ani ako dedička, preto si právo na vydanie dedičstva nemohla ani uplatniť. Krajský súd v K. rozsudkom rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. V dôvodoch .
Kľúčové slová: platobný rozkaz , odpor proti platobnému rozkazu, odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod

Zbierka NS 6/2001
R 104/2001
Právna veta: Ak súd prvého stupňa po podaní odporu proti platobnému rozkazu nerešpektoval, že platobný rozkaz sa zrušil v celom rozsahu a v ďalšom konaní rozhodol len o trovách konania a odvolací súd toto pochybenie neodstránil, keď odvolanie navrhovateľa odmietol [§ 218 ods. 1 písm. c) O. s. p.], súdy svojím postupom odňali účastníkovi konania možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) O. s. p.].

Úryvok z textu:
Okresný súd B. III. platobným rozkazom vydaným súdnou tajomníčkou uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 750 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 1. novembra 1996 do 30. apríla 1997 a nahradiť trovy konania v sume 200 Sk a na účet právnej zástupkyne navrhovateľa sumu 540 Sk, všetko do 15 dní od doručenia platobného rozkazu. Na odvolanie odporcu (ktoré však podľa jeho obsahu treba považovať za odpor proti platobnému rozkazu) okresný súd uznesením platobný rozkaz v časti týkajúcej sa trov .
Kľúčové slová: návrh na doplnenie uznesenia, exekučné konanie, odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod

Zbierka NS 1/2003
R 6/2003
Právna veta: Odvolanie je prípustné aj proti uzneseniu, ktorým súd prvého stupňa zamietol návrh na doplnenie prvšieho uznesenia, aj keď toto prvšie uznesenie bolo vydané v exekučnom konaní. Pokiaľ odvolací súd odmietol odvolanie účastníka, ktorý neúspešne navrhol prvšie uznesenie súdu prvého stupňa doplniť, odňal mu svojim postupom možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Nitre označeným uznesením odmietol odvolanie povinného proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky, ktorým bol zamietnutý návrh povinného na doplnenie prvšieho uznesenia okresného súdu rozhodnutím o trovách exekúcie. Odmietnutie odvolania odôvodnil odvolací súd neprípustnosťou tohto opravného prostriedku, lebo smeruje proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní, proti ktorému odvolanie zásadne nie je prípustné. Poukázal pritom na ustanovenie § 202 ods. 2 O. s. p. Proti uvedenému uzneseniu .
Právna veta: Ak odvolací súd po doplnení dokazovania, k výsledkom ktorého sa účastníci konania nevyjadrili, zmenil rozsudok súdu prvého stupňa o výživnom pre maloleté dieťa bez nariadenia pojednávania [§ 214 ods. 2 písm. g) O. s. p.], odňal účastníkovi konania možnosť konať pred súdom podľa ustanovenia § 237 písm. f) O.s.p.. Dovolanie je v takomto prípade prípustné, aj keď predmetom konania je vec upravená v Zákone o rodine podľa § 238 ods. 4 O.s.p..

Úryvok z textu:
Okresný súd Nové Zámky rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Nitra v časti určenia výživného na maloletú N. tak, že znížil vyživovaciu povinnosť otca zo sumy 1 300,- Sk na sumu 500,- Sk počnúc dňom 1. januára 2001. Zníženie výživného odôvodnil zmenou pomerov na strane otca spočívajúcou v znížení jeho priemerného mesačného zárobku. Krajský súd v Nitre na odvolanie matky rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh otca na zníženie výživného zamietol. Takto rozhodol po doplnení dokazovania, ktorým .
Právna veta: 1. Ak súd, napriek tomu, že riadne nepredvolal opatrovníčku, ktorú sám ustanovil účastníčke konania o zbavenie spôsobilosti na právne úkony za účelom bránenia jej práv a právom chránených záujmov v súdnom konaní, na žiadne pojednávanie, dokonca ani na to, na ktorom prejednal a rozhodol vec, odňal tejto účastníčke možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. (R 41/2002, R 32/2002). Dovolací súd na tomto mieste poznamenáva, že na veci nič nemení skutočnosť, že M. A. na zastupovanie v tomto konaní sama udelila plnú moc na svoje zastupovanie advokátke. 2. Spôsobilosť na právne úkony ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky A. S., bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. Augustínom Tomášom, advokátom v Košiciach, ul. Floriánska č. 16, o pozbavenie M. A. spôsobilosti na právne úkony , umiestnenej v Zariadení pre s eniorov Harmónia, Prešov -Cemjata, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 24 Ps 10/2009, na dovolanie M. A. zastúpenej opatrovníčkou M . B., súdnou tajomníčkou Krajského súd u Prešov , a JUDr. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.