Nájdené rozsudky pre výraz: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvod

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Medzi práva, ktoré procesné predpisy účastníkom občianskeho súdneho konania priznávajú patrí nepochybne aj právo na preskúmanie vecnej správnosti prvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v B. proti žalovaném u M. , so sídlom v B. , o určenie neplatnosti výpovede a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 8 C 492/1995 , o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. augusta 2011 sp. zn. 3 Co 280/2011 , takto r o z h o d o l : Dovolanie žalobcu odmieta . Žalovanému nepriznáva náhradu trov dovolacieho kon
Právna veta: Podľa § 237 písm. f/ O.s.p. dôvodom zakladajúcim prípustnosť dovolania podľa tohto ustanovenia je taký vadný postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi odníme možnosť pred ním konať a uplatniť procesné práva priznané mu za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O.s.p. významná, ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom a týmto postupom odňal účastníkovi konania procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva. Napríklad môže ísť o právo predniesť (doplniť) svoje návrhy, právo označiť navrhované dôkazn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Z. , so sídlom v H. , zastúpenej Mgr. M. , advokátom v B. , proti žalovanej PhDr. J., bývajúcej v H. , o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 10 C 134/2008, o dovolaní žalob kyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 18. februára 2014 sp. zn. 26 Co 31 , 32 /2013, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a
Právna veta: Pod odňatím možnosti konať pre súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým sa účastníkovi konania odnímajú tie jeho procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. O vadu konania, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O. s. p. významná ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva. Takáto vada konania znamená porušenie základného práva účastníka súdneho konania na spravodlivý súdny proces, ktoré právo zaručujú v podmienkach práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. , bývajúcej v B.K. , zastúpenej JUDr. B. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému S., so sídlom v B. , zastúpen ým Advokátskou kanceláriou L. , so sídlom v B. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou , vedenej na Okresn om súde B. pod sp. zn. 10 Cpr 1/2014 , o dovolaní žalovaného proti rozs udku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. júla 2014 sp.
Právna veta: Rozhodnutie o výživnom pre maloleté dieťa pre čas po rozvode manželstva rodičov dieťaťa je tak ako úprava výkonu všetkých ostatných rodičovských práv a povinností pre čas po rozvode viazané na právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva, teda na právoplatnosť rozhodnutia, ktorým sa manželstvo rozvedie. Nezáujem manžela zotrvať v manželskom zväzku, vyjadrený i jeho súhlasom s návrhom druhého manžela na rozvod manželstva, so sebou preto nesie i následok v podobe nutného uzrozumenia oboch s nutnosťou úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu už od času, ku ktorému má manže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 81 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci manželov Ing. D. a Ing. P. , oboch bývajúcich vo V. , manželky zastúpenej JUDr. R. , advokátkou v B. , manžela zastúpeného JUDr. V. , advokátom v M. , o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a po vinností k maloletým L.L. , nar. X. a J.J. , nar. X. , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 16P/162/2014 , o dovolaní manžela proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 15
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvodzastaviť konanie
R 7/2015
Právna veta: Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa zastavil konanie, i keď pre to neboli dané procesné predpoklady, môže napadnuté uznesenie iba zrušiť; pokiaľ takto nepostupuje a pristúpi k vecnému posúdeniu opodstatnenosti žalobou uplatneného nároku, odníma účastníkom možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku)

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu J.. V. H. , bývajúceho v M. , J. M. 1316/22, proti žalovan ému Okresnému stavebnému bytovému družstvu Michalovce , so sídlom v Michalovciach, Plynárenská 1, IČO: 00 172 154, zastúpenému JUDr. Slavomírom Kučmášom, advokátom so sídlom v Michalovciach, Plynárenská 1 , o určenie neplatnosti rozhodnutia žalovaného a určenie neexistencie povinnosti platiť poplatok z omeškan ia, v
Právna veta: Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Takýmto procesným právom účastníka je napr. právo byť predvolaný na súdne pojednávanie, právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy, mať možnosť zoznámiť sa s procesne relevantnými návrhmi, resp. dôkazmi protistrany, vyjadriť sa k takýmto návrhom, resp. dôkazom, a pod. O naplnenie toht ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu SBK Invest, a.s. , so sídlom v Bratislave, Nobelo va 9, zastúpeného advokátskou kanceláriou RASLEGAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Františkánske nám. 3, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Slavomír Rabatin, proti žalovanému Drudopu, stavebné a opravárenské dr užstvo , so sídlom v Bratislave, Bajkalská cesta 31 , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam , vedenej
Právna veta: Judikatúra najvyššieho súdu za prípad odňatia možnosti konať pred súdom považuje medziiným postup súdu, ktorý sa z určitého dôvodu odmietne zaoberať meritom veci (odmietne podanie alebo konanie zastaví alebo odvolací súd odmietne odvolanie) hoci procesné predpoklady pre taký postup nie sú dané (viď napríklad R 23/1994 a R 4/2003, rozhodnutie najvyššieho súdu publikované v časopise Zo súdnej praxe pod č. 14/1996, prípadne tiež ďalšie rozhodnutia najvyššieho súdu, napríklad sp.zn. 1 Cdo 41/2000 2 Cdo 119/2004, 3 Cdo 108/2004, 3 Cdo 231/2008, 4 Cdo 20/2001)...Za orgán, ktorý má povinnosť doručiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 48 7/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C., s.r.o. , so sídlom v P., IČO: X, zastúpenej advokátskou kanceláriou F ., s.r.o. so s ídlom v B. , IČO: X, proti žalovan ej M. M. , bývajúc ej vo V. , o zaplatenie 522 €, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 23 C 2 11 /2013, o dovolaní žalobkyne proti uzne seniu Krajského súdu v Trnave zo 4. júna 2014 sp. zn. 24 Co 159/2014 , takto r o z h o d o l :
Právna veta: Nesprávnosťou rozhodnutia je aj jeho nepreskúmateľnosť. Pokiaľ sa súd dopustí tejto nesprávnosti a svoje rozhodnutie dostatočne neodôvodní, neodníma tým účastníkovi konania možnosť realizovať jeho procesné oprávnenia v zmysle „náležite skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu (v rovine polemiky s jeho dôvodmi) v rámci využitia prípadných riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov“. Aj účastník odvolacieho konania má v prípade, že rozhodnutie odvolacieho súdu považuje za nedostatočne odôvodnené, nepreskúmateľné alebo arbitrárne, zachované procesné oprávnenie poukazovať na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 229/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. K. , bývajúceho v K. , proti žalovanej Slovenskej republike , zastúpen ej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava, o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 3 C 237/2010, o dovol aní žalovanej proti rozsudku Krajského s údu v Prešove z 9. decembra 2011, sp. zn. 11 Co 30/2011, takto r o z h o d o l
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) sa rozumie taký závadný postup súdu, ktorý má za následok znemožnenie realizácie tých procesných oprávnení účastníka konania, ktoré mu poskytuje Občiansky súdny poriadok. O procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva [v zmysle § 18 O.s.p. majú účastníci v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie a súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 15 4/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne C. s.r.o., so sídlom v P., IČO: X. , zast úpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o. so s ídlom v B. , IČO: X. , proti žalovan ej K. R. , bývajúcej v R. , za účasti S. (S.) so sídlom v K. , IČO: X. ako vedľajšieho účastníka na strane žalovanej, o zaplatenie 1 398 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 10 C 428 /2013, o dovolaní žalobky
Právna veta: Ak odvolací súd pojednával a rozhodol v neprítomnosti zástupcu účastníka konania, ktorého predvolanie nemal vykázané, odňal tým zastúpenému účastníkovi konania možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom žalobu žalobcu o vydanie dedičstva zamietol. Rozhodol tak po zistení, že právna predchodkyňa žalobcu A. V. si neuplatnila svoj nárok na vydanie dedičstva v trojročnej premlčacej dobe podlá § 558 Občianskeho zákonníka z roku 1950, preto si ho už nemohol uplatniť ani žalobca. Okrem toho poukázal na to, že neprichádzala do úvahy ani ako dedička, preto si právo na vydanie dedičstva nemohla ani uplatniť. Krajský súd v K. rozsudkom rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. V dôvo
MENU