Nájdené rozsudky pre výraz: odňatie práva na súdnu ochranu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 227

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
246 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Obsah práva na súdnu ochranu v čl. 46 ods. 1 ústavy nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov. Každé konanie súdu, ktoré je v rozpore so zákonom, je porušením ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu. K odňatiu práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy preto dochádza aj vtedy, ak sa niekto („každý“) domáha svojho práv na súde, ale súdna ochrana tomuto právu nie je priznaná, alebo nemôže byť priznaná v dôsledku konania súdu, ktoré je v rozpore so zákonom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 226 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávne ného S., IČO : X. , proti povi nným 1/ P. , IČO : X. , 2/ A. , IČO : X. , zastúpený ch JUDr. J. Š., o vymoženie 49 956,85 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp.zn. 6 Er 1040 /20 10 , o dovolaní oprávnen ého proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 13. apríla 20 11, sp.zn. 3 Co E 15 /20 11, takto r o z h o d o l : Dovolanie oprávne
Merito veci Súdna ochrana
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa každý môže domáhať zákonom stanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, pričom podrobnosti súdnej ochrany ustanoví zákon. Nevyhnutným predpokladom realizácie ústavného práva na súdnu ochranu je však taký prejav fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha jej poskytnutia (návrh na začatie konania, žaloba). Preto k odňatiu práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky dochádza až vtedy, ak sa "každý" (a zákonom stanoveným postupom) domáhal svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 3. apríla 1997 predbežne prerokoval podnet na začatie konania A. T., bytom T., zastúpenej advokátkou JUDr. A. V., vo veci porušenia jej základných práv podľa čl. 13 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj čl. 4 ods. 1, čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd postupmi a rozhodnutiami orgánu samosprávy mesta Trnava, ako aj Okresného úradu v Trnave a takto r o z h
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len ústavný súd), ak súd koná vo veci uplatnenia práva osoby určenej v čl. 46 ods.1 ústavy inak ako v rozsahu a spôsobom predpísaným zákonom, porušuje ústavou zaručené právo na súdnu ochranu (I. ÚS 4/94). Citovaný čl. 46 ods.1 ústavy (podobne aj čl. 6 ods. 1 dohovoru) je primárnou ústavnou bázou pre zákonom upravené konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky príslušných na poskytovanie právnej ochrany, a tým aj „bránou“ do ústavnej úpravy jednotlivých aspektov práva na súdnu a inú právnu ochranu, zakotvených v siedmom o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 136/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. V., bytom v S., zastúpený JUDr. E. R., advokátkou so sídlom v S., proti žalovanému: G., so sídlom v S., zastúpenému JUDr. L. P., advokátom so sídlom v B., o zaplatenie 30.538,40 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 8 C 31/2008, o d
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmyslom ústavného práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu. Tomu zodpovedá povinnosť všeobecného súdu o veci konať a rozhodnúť. K odopretiu súdnej ochrany preto nedochádza, ak osobe bolo umožnené domáhať sa zákonom stanoveným postupom svojho práva na prvostupňovom súde, odvolacom súde a napokon na dovolacom súde, za predpokladu, že tieto súdy vo veci riadne konali a rozhodli.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 8. októbra 1997 predbežne prerokoval podnet Ing. J. B., CSc., bytom B., vo veci porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v dovolacom konaní vedenom pod sp. zn. 1 Cdo 103/96 a takto r o z h o d o l : 1. Podnet Ing. J. B., CSc., v časti namietajúcej porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený posudzovať nepriznanie postavenia účastníka konania navrhovateľovi v napadnutom konkurznom (dohodovacom) konaní, teda posudzovať zákonnosť postupu všeobecného súdu, už aj preto, že postupom všeobecného súdu nebolo navrhovateľovi odňaté (ani obmedzené) základné právo podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý mal a má stále možnosť právnymi predpismi stanoveným postupom domáhať sa svojich práv na súde.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 20. mája 1999 predbežne prerokoval podnet M. S., B., zastúpeného JUDr. J. D., komerčnou právničkou, B., na začatie konania vo veci porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa č. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní sp. zn. 38 K 10/96 a takto r o z h o d o l :
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 138 O.s.p. neobmedzuje účastníka konania na podanie návrhu na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov celkom alebo sčasti len do meritórneho rozhodnutia súdu prvého stupňa. Takýto návrh môže účastník konania podať aj po rozhodnutí prvostupňového súdu s tým, že o tomto návrhu je oprávnený rozhodovať tento súd. Len v prípade, že o ňom nerozhodol súd prvého stupňa o ňom rozhoduje odvolací súd.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. V. , advokátkou v K. , proti žalovaným 1/ P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou L. , so sídlom v B. , IČO: X. , za ktorú koná JUDr. M. , advokát a konateľ, 2/ P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou P., so sídlom v P., IČO: X. , o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy, vedenej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zo záhlavia a odôvodnenia dovolaním napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací súd sa zaoberal iba odvolaním oprávnenej – po prejednaní len jej odvolania odvolací súd v celom rozsahu potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa z dôvodu jeho vecnej správnosti (§ 219 O.s.p.). Účelom a cieľom odvolacieho konania je preskúmanie správnosti napadnutého rozhodnutia a posúdenie opodstatnenosti odvolacích námietok vznesených účastníkmi konania, ktoré smerujú proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa. Ak rozhodnutie napadnú odvolaním viacerí odvolatelia (napr. žalobca a zároveň žalovaný alebo viacerí ža ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Daniely Sučanskej, v exekučnej veci oprávnenej P., s.r.o., so sídlom v B., N., zastúpenej Mgr. J., advokátom so sídlom v B., proti povinnému Q., s.r.o., so sídlom v R., vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 8 Er 345/2007, o vymoženie 851 331 Sk s príslušenstvom, na dovolanie súdneho exekútora zastúp
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Trojdňová lehota na doplnenie podania urobeného elektronickými prostriedkami (§ 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) je lehotou procesnou. Pre jej počítanie, plynutie a zachovanie platia ustanovenia § 55 a § 57 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. T. , bývajúceho vo S., zastúpeného N. , konateľ – advokát, P., proti odporkyni P. T. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. M. H. , advokátom v B. , o rozvod manželstva a úprav u práv a povinností k maloletému dieťaťu J. A. T. , nar. X. , zastúpenému kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, odbor sociálnych vecí a rodiny, Moyzesova 2, vedenej n
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Judikatúra tohto súdu teda nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, § 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 768 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. K. , bývajúceho vo V. zastúpeného Mgr. Štefanom Jakabom , advokátom so sídlom v Košiciach, Žiškova 6, proti žalovanému Agropotravinárskemu družstvu Malčice, so sídlom v Malčiciach , zastúpenému AK Illeš, Šimčák, Bröstl, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Štúrova 27, o nahradenie prejavu vôle a o vydanie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Michalovce p
MENU