Nájdené rozsudky pre výraz: odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 114

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
492 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: ...v prípade správneho trestania súd taktiež sleduje, či správny orgán náležité zdôvodnil uloženie sankcie v určitej výške, ak zákon pripúšťa rozpätie sankcie, či prihliadol na okolnosti viazané na subjekt, samotný skutok a jeho následok. Určenie výšky pokuty v rámci určeného rozpätia je vecou voľného uváženia. Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má príslušný orgán zvažovať závažnosť porušenia predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená pokuta spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžp/5/2013 Identifikačné číslo spisu: 2012200091 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:2012200091.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenk
Merito veci Ukladanie pokút
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie o uložení pokuty za porušenie zákonných povinností odôvodnené len konštatovaním, že bolo prihliadnuté na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov, je v tejto časti nepreskúmateľné.

Úryvok z textu:
Žalobou z 1. júla 1994 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia z 28. februára 2001, ktorým žalovaný zmenil rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v B. zo 14. decembra 2000 tak, že za porušenie povinností ustanovených v § 3 ods. 1 písm. b), § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“) mu uložil pokutu vo výške 10 000 Sk. Žalobca vytýkal správnym orgánom nedostatočne zistený skutkový stav, čo neumožnilo n
Kľúčové slová: konanie o udelenie lincenieodôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
R 46/1993
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu, ktorým orgán republiky zamietol žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie, rozhoduje súd podľa ustanovení tretej hlavy piatej časti O.s.p.. Dôvodom zrušenia rozhodnutia správneho orgánu môže byť aj nedostatok jeho náležitostí.

Úryvok z textu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodnutím z 5. mája 1992 nevyhovelo žiadostiam spoločnosti I.C. o udelenie licencie na televízne vysielanie. Navrhovateľ I.C. podal 3. 6. 1992 odvolanie, ktorým sa domáhal zrušenia uvedeného rozhodnutia. Odvolanie odôvodnil tým, že rozhodnutie správneho orgánu nespĺňa základné požiadavky uvedené vHistanovení § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a že z rozhodnutia nie je ani zrejmé, ktorá z dvoch žiadostí navrhovateľa bola zamietnutá, t. j., či o
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: 1) Podstatnou obsahovou náležitosťou rozhodnutia správneho orgánu je aj jeho odôvodnenie, ktoré niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Tým sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania - posilňovať dôveru účastníkov správneho konania v správnosť rozhodovania, aby prijaté rozhodnutia fyzické a právnické osoby viedli k dobrovoľnému plneniu povinností (§ 3 ods. 4). Ďalšou funkciou je kontrolná funkcia predovšetkým tých orgánov, ktoré budú rozhodnutie prípadne preskúmavať. Presvedčivé odôvodnenie môže za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Sžo/11/2013 Identifikačné číslo spisu: 9011010099 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Baricová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:9011010099.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Za rozhodnutie vydané v súlade so zákonom nemožno považovať rozhodnutie, ktoré je zrozumiteľné iba pre správny orgán, ktorý ho vydal; najmä ak ide o rozhodnutie, ktoré samo osebe znamená prekážku výkonu vybraných činností.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. B. podľa § 250j ods. 2, písm. a/ OSP pre nesprávne právne posúdenie veci zrušil žalobou zo dňa 19. júna 2006 napadnuté rozhodnutie žalovanej zo dňa 9. mája 2006, ktorým žalovaná pre nedostatok predpísaného vysokoškolského vzdelania v odbore geodézie a kartografie tak, ako je vedený v číselníku študijných odborov a učebných odborov, odmietla zapísať žalobkyňu do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, a vrátil vec žalovanej na ďalšie konanie. Žalov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu v konkrétnej veci sa v zásade obmedzí na otázku, či vykonané dôkazy, z ktorých správny orgán vychádza, nie sú pochybné, najmä kvôli prameňu, z ktorých pochádzajú alebo pre porušenie niektorej procesnej zásady správneho konania a ďalej na otázku, či vykonané dôkazy logicky robia vôbec možným skutkový záver, ku ktorému správny orgán dospel. Správny súd pri preskúmavaní zákonnosti správneho rozhodnutia a postupu správneho orgánu posudzuje, či správny orgán aplikoval na predmetnú právnu vec relevantný právny predpis. P ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf/49/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: P. I., s.r.o. so sídlom G. X., B., IČO: X., zastúpený JUDr. V. Š., advokátom,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Procesným právom účastníka konania je aj jeho právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. s použitím § 246c ods. 1 vety prvej O.s.p. totiž znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia a jeho porušením sa účastníkovi konania odníma možnosť náležite, skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžp/13/2013 Identifikačné číslo spisu: 1011201115 Dátum vydania rozhodnutia: 02.07.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1011201115.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ DIGI Slovakia, s.r.o., Einsteinova 21/3692, Bratislava,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd má za to, že nakoľko je starosta verejným činiteľom, ktorý sa sám a dobrovoľne rozhodol vstúpiť do politiky, prevzal tým na seba aj určité práva a povinnosti. Jednou z povinností je práve aj to, že verejný činiteľ musí zniesť vyššiu intenzitu kritiky zo strany verejnosti, ako bežný občan. Verejný činiteľ sa môže svojich práv na ochranu osobnosti domáhať v občianskom súdnom konaní. Nie je možné postihnúť deliktuálne spôsobilú fyzickú osobu za to, že slovne atakuje verejného činiteľa, a to mimo ústneho pojednávania, či iného procesného konania, umožňujúceho uloženie poriadkového opa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 4Sžo/59/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013201216 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Zemková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013201216.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Ha
Merito veci Ukladanie pokút
Kľúčové slová: občianskoprávne vzťahyúroky z omeškania správny orgán
R 97/2004
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak inšpektorát, ako správny orgán uložil rozhodnutím okrem pokuty aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania v prípade, že pokuta nebude zaplatená do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia, právne vec nesprávne posúdil, čo je dôvodom, aby správny súd rozhodnutie v časti týkajúcej sa povinnosti zaplatiť úroky z omeškania zrušil a v tejto časti vrátil vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
Slovenský metrologický inšpektorát rozhodnutím z 13. mája 2003 uložil žalobcovi pokutu 17 000,- Sk podľa § 36 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii (ďalej len „zákon o metrológii“), a to za porušenie ustanovenia § 8 ods. 4 citovaného zákona tým, že bez metrologickej kontroly uviedol na trh meradlá - prístroje na meranie tlaku krvi mechanické v počte 17 kusov. Súčasne vo výroku rozhodnutia správny orgán prvého stupňa pre prípad nezaplatenia pokuty v lehote 15 dní od právoplatnosti
MENU