Nájdené rozsudky pre výraz: odôvodnenie rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7903

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4342 dokumentov
32490 dokumentov
201 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: konanie o udelenie lincenieodôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
R 46/1993
Právna veta: O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu, ktorým orgán republiky zamietol žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie, rozhoduje súd podľa ustanovení tretej hlavy piatej časti O.s.p.. Dôvodom zrušenia rozhodnutia správneho orgánu môže byť aj nedostatok jeho náležitostí.

Úryvok z textu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodnutím z 5. mája 1992 nevyhovelo žiadostiam spoločnosti I.C. o udelenie licencie na televízne vysielanie. Navrhovateľ I.C. podal 3. 6. 1992 odvolanie, ktorým sa domáhal zrušenia uvedeného rozhodnutia. Odvolanie odôvodnil tým, že rozhodnutie správneho orgánu nespĺňa základné požiadavky uvedené vHistanovení § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a že z rozhodnutia nie je ani zrejmé, ktorá z dvoch žiadostí navrhovateľa bola zamietnutá, t. j., či o
Právna veta: Výrobok, ktorý nemal na etikete označenie výrobcu a číslo technickej normy, podľa ktorej bol vyrobený, nemožno len z týchto dôvodov považovať za výrobok vadnej akosti.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu v B.B. z 19. marca 1993, č. P/0408/2/93 bola žalobkyni podľa § 11 ods. 1 zákona SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii SNR č. 417/1991 Zb., úplné znenie uverejnené pod č. 32/1992 Zb., uložená pokuta 200 000 Sk za to, že pri kontrole vykonanej dňa 15. decembra 1992 v predajni Potraviny v meste L., patriacej žalobkyni, inšpektori Inšpektorátu v B. B. zistili na zásobách rum konzumný jemný 40 %,ktorý nezodpovedal ČSN 56 0005, pre
Kľúčové slová: informačné povinnosti ochrana spotrebiteľa
R 26/1996
Právna veta: Za nesplnenie informačných povinností, ktoré musí zabezpečiť podľa § 9, § 10 a § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa predávajúci, nemožno uložiť pokutu dovozcovi ani dodávateľovi.

Úryvok z textu:
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 14. februára 1995. Týmto rozhodnutím žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu v B.B. z 13. júna 1994. Žalobca v žalobe namietal, že žalovaný správny orgán pri rozhodovaní vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Okrem toho namietal nesprávnu právnu kvalifikáciu ich konania, ktoré bolo nedôvodné postihnuté sankciou.
Meritum Dane
Právna veta: Rozhodnutie správneho orgánu o odvolaní musí obsahovať odôvodnenie, ak sa ním nevyhovuje odvolaniu v plnom rozsahu. V odôvodnení sa musí odvolací orgán vyporiadať so všetkými námietkami uvedenými v odvolaní (§ 48 ods. 6 zákona SNR Č. 511/1992 Zb.). Len samotný odkaz na protokol o kontrole nemôže nahradiť odôvodnenie rozhodnutia podľa § 30 ods. 7 zákona SNR Č. 511/1992 Zb.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán 26. januára 1996 svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v P. z 24. novembra 1994, ktorým bol žalobcovi predpísaný rozdiel na dani z pridanej hodnoty za zda- ňovacie obdobie január až apríl 1994 v sume 1,074 055 Sk. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedených rozhodnutí. Žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená žalovanému na ďalšie konanie. Žalobca poukázal na to, že vo veci nebol riadne a dostatočne zistený skutkový sta
Kľúčové slová: poskytovanie finančných a peňažných náhrad
R 91/1998
Právna veta: Návrh na priznanie finančnej náhrady podľa § 8 ods. 3 zák. č. 319/1991 Zb. v znení zák. č. 492/1992 Zb. nie je na súde uplatnený predčasne, ak ho oprávnená osoba síce uplatnila predtým, než jej Ministerstvo financií SR doručilo svoje zamietavé stanovisko, avšak v priebehu súdneho konania zamietavé stanovisko tohto orgánu bolo doručené oprávnenej osobe ako príloha alebo súčasť jeho vyjadrenia k návrhu na začatie konania.

Úryvok z textu:
Žalobou, podanou 30. septembra 1993 na Okresnom súde v Senici, sa žalobkyňa ako oprávnená osoba v zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 87/1991 Zb. (ďalej len „zákon“) domáhala, aby žalovaní - okresný úrad a ministerstvo financií - boli súdom zaviazaní zaplatiť jej spoločne a nerozdielne 116 816 Sk ako náhradu za nehnuteľnosti, odňaté v rozhodnom období spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. g) zákona, ktoré však nemožno vydať (§ 7 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona). Okresný súd v Senici rozsudkom uložil žalo
Právna veta: Prijatie podnetu na ďalšie konanie predpokladá splnenie viacerých zákonom stanovených podmienok, pričom nesplnenie niektorej z nich môže mať za následok jeho odmietnutie Ústavným súdom Slovenskej republiky. Jednou z podmienok, ktorej nesplnenie je dôvodom odmietnutia podnetu, je právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorej nedostatok nie je možné odstrániť ani výzvou Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. apríla 1999 predbežne prerokoval podnet Mgr. M. P., vedúceho právneho odboru Istrochemu, a. s., Bratislava, bytom B., na začatie konania vo veci porušenia jeho základných práv upravených v čl. 46 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky uznesením Mestského súdu v Bratislave sp. zn. 19 Cob 431/95 z 19. marca 1996 a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Obo 192/96 z 29. októbra 1996 a takto r o z h o d o l : Po
Kľúčové slová: právo na riadne odôvodnenie rozhodnutianáležitosti rozhodnutia
R 48/2002
Právna veta: Rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia musí obsahovať všetky zákonné náležitosti vrátane odôvodnenia. Musí z neho byť zrejmé, na základe akých skutkových a právnych okolností orgán sociálneho zabezpečenia rozhodol.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom zo 17. mája 2000 zrušil rozhodnutie odporkyne z 13. januára 2000, ktorým bol znížený vdovský a starobný dôchodok navrhovateľky od 16. februára 2000 tak, že navrhovateľke prislúcha starobný dôchodok vo výške 1 165 Sk a vdovský dôchodok 2 770 Sk, spolu 3 935 Sk. Krajský súd napadnuté rozhodnutie zrušil pre jeho nepreskúmateľnosť. Poukázal na skutočnosť, že z rozhodnutia odporkyne, z jej následného vyjadrenia k návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ani z dáv
Kľúčové slová: ochranná známkanekalá súťaž
R 33/2002
Právna veta: K porušeniu práva majiteľa ochrannej známky stačí hrozba zámeny. K zameniteľnosti dochádza objektívne, preto nie je potrebné skúmať úmysel osoby alebo okolnosti, či vedela, alebo mohla vedieť, že existujú výrobky chránené v prospech majiteľa ochrannej známky.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by bola žalovanému uložená povinnosť zdržať sa používania akýmkoľvek spôsobom označenia SOLETKY na obaloch tovarov slané tyčinky a aby slané tyčinky v obaloch s označením SOLETKY stiahol z trhu. Uviedol, že je dlhoročným výrobcom a dodávateľom pekárenských výrobkov, osobitne slaných tyčiniek, ktoré predáva aj na slovenskom trhu pod ochrannou známkou SOLETTI. Je majiteľom slovnej ochrannej známky SOLETTI, zapi samej v medzinárodnom registri ochrannýc
Právna veta: Ak z rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu nie je zrejmé, kedy došlo k zápisu do účtovných dokladov, ktorá skutočnosť je potrebná na posúdenie dodržania lehoty na dodatočné vymeranie cla podľa § 220 ods. 4 zákona č. 180/1996 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov*, je to dôvod, aby súd takéto rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Poznámka: */ Teraz zákon č. 238/2001 Z .z. Colný zákon

Úryvok z textu:
Žalobou zo 6. novembra 2000 sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia zo 4. augusta 2000, ktorým Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „žalovaný“) zamietlo jeho odvolanie a zároveň potvrdilo rozhodnutie Colného úradu T., pobočky J. B. zo 7. decembra 1999 o dodatočnom vymeraní colného dlhu vo výške 331 923 Sk podľa § 196 ods. 1 písm. a) a § 220 ods. 4 v spojení s § 209 zákona č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“). Žalobou
Právna veta: Oprava chyby v písaní a počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti rozhodnutia je prípustná len vtedy, ak sú takéto chyby a nesprávnosti rozhodnutia zrejmé z kontextu predmetného rozhodnutia. Omyl v hodnotení skutkových okolností alebo právnom posúdení veci, hoci sa javí ako zrejmý, nemožno napraviť podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok.) Formou opravy rozhodnutia nemožno zásadne zmeniť pôvodné rozhodnutie tak, aby na základe opravy rozhodnutia malo dôjsť k zmene právnej situácie založenej rozhodnutím. Takúto zásadnú zmenu rozhodnutia je možné dosiahnuť iba ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Najvyššom súde Slovenskej republiky žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného z 18. júla 2001, ako aj zrušenia rozhodnutia Colného úradu K. z 11. júna 2001. Namietal, že neobstojí tvrdenie žalovaného uvedené v odôvodnení rozhodnutia, že tovar má stále štatút zahraničného tovaru, bez ohľadu na osobu, ktorá ho používa, resp. má vo vlastníctve. Žalovaný správny orgán sa nevysporiadal s námietkou prekluzie nároku. Žalobca nie je colným dlžníko
MENU