Nájdené rozsudky pre výraz: odôvodnenie rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7903

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4342 dokumentov
32490 dokumentov
201 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak je dôvodom neplatnosti právneho úkonu rozpor so zákonom alebo jeho obchádzanie (§ 39 Občianskeho zákonníka), súd v odôvodnení rozsudku musí presne uviesť, v čom tento rozpor (alebo obchádzanie), prejavujúci sa v nedovolenosti konkrétneho dojednania účastníkov, spočíva, inak je jeho rozsudok nepreskúmateľný.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 21.3.2003 č. k. 14 C 79/2002 – 27 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanej zaplatenia úhrady za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom žalovanej v mesiaci máj 1999; rozhodol tiež o trovách konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že účastníci konania v dodatku k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1/1999 s účinnosťou od 14. január 1999 dohodli úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutú poistencom žalovanej form
Právna veta: Predmetom preskúmania súdom v správnom súdnictve môžu byť aj rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktoré nemajú formálne náležitosti.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sži/20/2012 3012200136 28.02.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:3012200136.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti Makyta, a. s., Púchov, so sídlom 1. m
Kľúčové slová: právo na riadne odôvodnenie rozhodnutianáležitosti rozhodnutia
R 48/2002
Právna veta: Rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia musí obsahovať všetky zákonné náležitosti vrátane odôvodnenia. Musí z neho byť zrejmé, na základe akých skutkových a právnych okolností orgán sociálneho zabezpečenia rozhodol.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom zo 17. mája 2000 zrušil rozhodnutie odporkyne z 13. januára 2000, ktorým bol znížený vdovský a starobný dôchodok navrhovateľky od 16. februára 2000 tak, že navrhovateľke prislúcha starobný dôchodok vo výške 1 165 Sk a vdovský dôchodok 2 770 Sk, spolu 3 935 Sk. Krajský súd napadnuté rozhodnutie zrušil pre jeho nepreskúmateľnosť. Poukázal na skutočnosť, že z rozhodnutia odporkyne, z jej následného vyjadrenia k návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ani z dáv
Právna veta: Rozhodnutie o uložení pokuty za porušenie zákonných povinností odôvodnené len konštatovaním, že bolo prihliadnuté na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov, je v tejto časti nepreskúmateľné.

Úryvok z textu:
Žalobou z 1. júla 1994 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia z 28. februára 2001, ktorým žalovaný zmenil rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v B. zo 14. decembra 2000 tak, že za porušenie povinností ustanovených v § 3 ods. 1 písm. b), § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“) mu uložil pokutu vo výške 10 000 Sk. Žalobca vytýkal správnym orgánom nedostatočne zistený skutkový stav, čo neumožnilo n
Právna veta: Krajský súd zároveň poukázal na nepreskúmateľnosť rozhodnutia odporkyne pre nedostatok dôvodov. Zdôraznil, že odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušného ustanovenia zákona a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie odporkyne, akými úvahami sa odporkyňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa odporkyňa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky I. Š., bytom v P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 20Sd/511/2006-37 z 18. septembra 2007, takto r o z h o d o l
Kľúčové slová: konanie o udelenie lincenieodôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
R 46/1993
Právna veta: O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu, ktorým orgán republiky zamietol žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie, rozhoduje súd podľa ustanovení tretej hlavy piatej časti O.s.p.. Dôvodom zrušenia rozhodnutia správneho orgánu môže byť aj nedostatok jeho náležitostí.

Úryvok z textu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodnutím z 5. mája 1992 nevyhovelo žiadostiam spoločnosti I.C. o udelenie licencie na televízne vysielanie. Navrhovateľ I.C. podal 3. 6. 1992 odvolanie, ktorým sa domáhal zrušenia uvedeného rozhodnutia. Odvolanie odôvodnil tým, že rozhodnutie správneho orgánu nespĺňa základné požiadavky uvedené vHistanovení § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a že z rozhodnutia nie je ani zrejmé, ktorá z dvoch žiadostí navrhovateľa bola zamietnutá, t. j., či o
Právna veta: Právny poriadok Slovenskej republiky nevylučuje možnosť, aby sa ten, kto osebe tvrdí, že je biologickým otcom maloletého dieťaťa, domáhal určenia neplatnosti súhlasného vyhlásenia rodičov podľa § 91 ods. 1 Zákona o rodine. V konaní má kľúčový význam najlepší záujem maloletého dieťaťa.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7213214299 Dátum vydania rozhodnutia: 31. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7213214299.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu S. X., C., bývajúceho v K., J., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. Andrejom Garom, advokátom so sídlom v Bratis lave, Štefánikova 14, proti žalovaným 1/ I. D., bývajúcej v Y., Z., 2/ V. Y., bývajúcemu v Y., I., 3/ ma
Právna veta: Za rozhodnutie vydané v súlade so zákonom nemožno považovať rozhodnutie, ktoré je zrozumiteľné iba pre správny orgán, ktorý ho vydal; najmä ak ide o rozhodnutie, ktoré samo osebe znamená prekážku výkonu vybraných činností.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. B. podľa § 250j ods. 2, písm. a/ OSP pre nesprávne právne posúdenie veci zrušil žalobou zo dňa 19. júna 2006 napadnuté rozhodnutie žalovanej zo dňa 9. mája 2006, ktorým žalovaná pre nedostatok predpísaného vysokoškolského vzdelania v odbore geodézie a kartografie tak, ako je vedený v číselníku študijných odborov a učebných odborov, odmietla zapísať žalobkyňu do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, a vrátil vec žalovanej na ďalšie konanie. Žalov
Právna veta: Ak z rozhodnutia o dodatočnom vymeraní colného dlhu nie je zrejmé, kedy došlo k zápisu do účtovných dokladov, ktorá skutočnosť je potrebná na posúdenie dodržania lehoty na dodatočné vymeranie cla podľa § 220 ods. 4 zákona č. 180/1996 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov*, je to dôvod, aby súd takéto rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie. Poznámka: */ Teraz zákon č. 238/2001 Z .z. Colný zákon

Úryvok z textu:
Žalobou zo 6. novembra 2000 sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia zo 4. augusta 2000, ktorým Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „žalovaný“) zamietlo jeho odvolanie a zároveň potvrdilo rozhodnutie Colného úradu T., pobočky J. B. zo 7. decembra 1999 o dodatočnom vymeraní colného dlhu vo výške 331 923 Sk podľa § 196 ods. 1 písm. a) a § 220 ods. 4 v spojení s § 209 zákona č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“). Žalobou
Meritum Dane
Právna veta: Rozhodnutie správneho orgánu o odvolaní musí obsahovať odôvodnenie, ak sa ním nevyhovuje odvolaniu v plnom rozsahu. V odôvodnení sa musí odvolací orgán vyporiadať so všetkými námietkami uvedenými v odvolaní (§ 48 ods. 6 zákona SNR Č. 511/1992 Zb.). Len samotný odkaz na protokol o kontrole nemôže nahradiť odôvodnenie rozhodnutia podľa § 30 ods. 7 zákona SNR Č. 511/1992 Zb.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán 26. januára 1996 svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v P. z 24. novembra 1994, ktorým bol žalobcovi predpísaný rozdiel na dani z pridanej hodnoty za zda- ňovacie obdobie január až apríl 1994 v sume 1,074 055 Sk. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedených rozhodnutí. Žiadal, aby boli zrušené a vec vrátená žalovanému na ďalšie konanie. Žalobca poukázal na to, že vo veci nebol riadne a dostatočne zistený skutkový sta
MENU