Nájdené rozsudky pre výraz: odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3060

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

145 dokumentov
2101 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci oneplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 29/2008 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. E., advokátkou so sídlom v P., proti žalovanému M., s.r.o., so sídlom v P., zastúpenému JUDr. B., advokátom so sídlom v S., o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie je rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O.s.p. Táto norma sa uplatňuje aj v odvolacom konaní (§ 211 O.s.p.). Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní však nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa, ako aj odôvodnenie rozsudku odvolacieho súdu musia mať náležitosti uvedené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. E., advokátkou so sídlom v P., proti žalovanému M., s.r.o., so sídlom v P., zastúpenému JUDr. B., advokátom so sídlom v S., o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 17 C 304/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 7. novembra 2007 sp. zn.
Merito veci o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníctva a iné
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa F., so sídlom v B., zastúpeného JUDr. L., advokátkou so sídlom v B., proti odporcovi I., bývajúcemu v B., zastúpenému JUDr. M., advokátkou so sídlom v B., o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníctva a iné, vo veci návrhu odporcu na obnovu konania Okresného súdu Bratislava II sp. zn. 18 C 191/1999, vedenej na tomto súde pod sp. zn. 18 C 93/2002, rozhodol o dovolaní odporcu pr
Merito veci o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníctva a iné
Najvyšší súd 3 Cdo 81/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa F., so sídlom v B., zastúpeného JUDr. L., advokátkou so sídlom v B., proti odporcovi I., bývajúcemu v B., zastúpenému JUDr. M., advokátkou so sídlom v B., o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníctva a iné, vo veci návrhu odporcu na obnovu konania Okresného súdu Bratisl
Merito veci o ochranu osobnosti
Najvyšší súd 3 Cdo 171/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P., bývajúceho v J., zastúpeného Mgr. V., advokátom so sídlom v B., proti žalovanej Z., so sídlom v J., J., zastúpenej JUDr. Á., advokátom so sídlom vo V., o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 8 C 14/2003, o dovolaní žalobcu proti roz
Merito veci o určenie vlastníckeho práva
Najvyšší súd 3 Cdo 249/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J., H., 2/ A., B., oboch zastúpených advokátom JUDr. J., B., proti žalovaným 1/ J., správcovi konkurznej podstaty úpadcu Ž., spol. s r.o., B., IČO: X., 2/ I., P., 3/ M., Š., 4/ E., Š., o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vo väzbe na princíp dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania dovolací súd poukazuje na to, že podstatnou otázkou riešenou v danom prípade súdmi nižších stupňov bolo, či žalobcovia majú naliehavý právny záujem na nimi požadovanom určení. Podľa § 80 písm. c/ O.s.p. návrhom na začatie konania (žalobou) možno medziiným uplatniť, aby sa rozhodlo o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. Právny záujem, ktorý je procesnou podmienkou prípustnosti určovacej žaloby podľa tohto ustanovenia, musí byť naliehavý v tom zmysle, že žalobca môže navrhova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J., H., 2/ A., B., oboch zastúpených advokátom JUDr. J., B., proti žalovaným 1/ J., správcovi konkurznej podstaty úpadcu Ž., spol. s r.o., B., IČO: X., 2/ I., P., 3/ M., Š., 4/ E., Š., o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 11 C 638/2002, o dovolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 17. decembra 2007 sp. zn. 1 Co 30/2007,
Merito veci o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o vyporiadanie nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J., so sídlom podnikania v H., Česká republika, 2/ A., bývajúcej v B., oboch zastúpených JUDr. J., advokátom so sídlom v B., proti žalovaným 1/ J., správcovi konkurznej podstaty úpadcu Ž., spol. s r.o., so sídlom v B., IČO: X., 2/ Ľ., bývajúcemu v Š., 3/ E., bývajúcemu v Š., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o vypratanie nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava
Merito veci o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o vyporiadanie nehnuteľnosti
Najvyšší súd 3 Cdo 148/2009 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J., so sídlom podnikania v H., Česká republika, 2/ A., bývajúcej v B., oboch zastúpených JUDr. J., advokátom so sídlom v B., proti žalovaným 1/ J., správcovi konkurznej podstaty úpadcu Ž., spol. s r.o., so sídlom v B., IČO: X., 2/ Ľ., bývajúcemu v Š., 3/ E., býva
Merito veci o 100 000,-- Sk (3 319,14 €)
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republ iky v právnej veci navrhovateľa E. R. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. Ľ. S., advokátom, so sídlom v B. , proti odporkyni A. , a. s. , so sídlom v B. , o 100 000 Sk ( 3 319,40 €) , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 8 C 225/1994, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 9. decembra 20 08 sp. zn. 14 Co 405/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e
MENU