Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813009
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
17.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: odpad


Približný počet výsledkov: 331 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odpad
  • odpad nájdené 2932 krát v 331 dokumentochPovinnosť správneho orgánu u každého zariadenia preveriť jeho určenie predtým, ako vysloví, že ide o zariadenie alebo na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 2 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z. z. v hore cit. znení zariadením na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza. Za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Určenie výsypky za výhradné ložisko, ktoré predstavuje nerastného bohatstvo vo vlastníctve Slovenskej republiky (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 27 ods. 1 zákona 44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení zákona č. 498/91 Zb. a zák. č. 558/2001 Z. z (ďalej len banský zákon), dňom prevodu prechádzajú na organizáciu, na ktorú sa dobývací priestor zmluvou previedol, všetky oprávnenia a povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy spojené s vykonávaním banskej činnosti v tomto dobývacom priestore. Podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR č. 01/77/98 z 25. 11. 1998 o schválení zásob výhradného ložiska azbestonostného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Odňatie a prikázanie veci inému súdu z dôvodu uskutočnenia spoločného konania (merito + právna veta)
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Trestného poriadku, z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. V zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. za dôležité dôvody je potrebné považovať také okolnosti, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná. Dôležitými dôvodmi sú okolnosti, spočívajúce v náležitom zistení skutkového stavu veci, prejednanie veci v primeranej lehote, dodrž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Aplikáciu správnej úvahy pri uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa § 73 ods. 2 zákona o odpadoch nemožno považovať za ľubovôľu správneho orgánu, ak zákonnému použitiu správnej úvahy zodpovedá jej náležité zdôvodnenie (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Je len na úvahe správneho orgánu, či uloží opatrenie alebo pristúpi priamo k sankčnému postihu, avšak zákonnému použitiu správnej úvahy zodpovedá jej náležité odôvodnenie. Aplikáciu správnej úvahy nemožno vnímať ako ľubovôľu správneho orgánu uložiť opatrenie na nápravu alebo pokutu. Z § 73 ods. 2, ako generálneho pravidla aplikovaného pri zistenom porušení povinností, vyplýva, že pokutu uloží orgán štátneho dozoru až subsidiárne („..uloží mu opatrenie...“ cit. ust.), t. j. ak kontrolovaný nevykoná opatrenie na nápravu alebo opatrenie nie je možné alebo účelné uložiť, v každom prípade však je p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zákon č. 223/2001 Z.z. nikde neustanovuje, v akom rozsahu má žalobca evidenciu osôb, od krotých vykupuje odpad viesť a uchovávať. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Zo znenia § 19 ods. 4 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. vyplýva, že kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je povinný pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu a pri vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyžadovať preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo a obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, od ktorých sa kovový odpad vykupuje. Ustanovenie § 19 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nárok na vrátenie príspevku zaplateného do Recyklačného fondu. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Z citovaného ustanovenia vyplýva, že nárok na vrátenie príspevku zaplateného do Recyklačného fondu oprávnenej osobe patrí, ak - preukáže, že po zaplatení príspevku v priebehu kalendárneho roka zhodnotila odpady z výrobkov, za ktoré tento príspevok zaplatila, - príspevok vracia Recyklačný fond, do ktorého sa platil, t.j. nie jeho jednotlivé sektory, - príspevok možno vrátiť až do výšky zaplateného príspevku, z čoho vyplýva, že príspevok možno vrátiť vo výške až 100%, - výrobcovi, resp. dovozcovi nemôže byť z Recyklačného fondu vrátené viac, ako doň podľa množstva výrobkov, ktoré sa neskôr m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Vedenie a uchovávanie evidencie o osobách, od ktorých sa vykupuje kovový odpad. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Preskúmaním veci dospel odvolací súd k odlišnému záveru ako krajský súd a žalovaný, podľa ktorých pokiaľ žalobca viedol a uchovával evidenciu o osobách, od ktorých vykupoval kovový odpad, bez údaju o rodných číslach, konal v rozpore s ustanoveniami § 19 ods. 3 písm. b), písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. Zo znenia § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. vyplýva, že kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je povinný pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu a pri vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyžadovať preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti fyzi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: V zmysle čl. 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „každý má právo na priaznivé životné prostredie“, pričom toto právo nie je len formálnou abstraktnou formuláciou, ale jeho konkrétnym obsahom je subjektívne hmotnoprávne oprávnenie, prislúchajúce, na rozdiel od právnických osôb, len fyzickým osobám. Je právom verejnoprávnej povahy, t.j. uplatňuje sa voči štátu. Jeho subjektu poskytuje nástroje zabezpečujúce mu takú kvalitu životného prostredia, umožňujúce mu nerušene žiť, a to tak z hľadiska osobného, ako aj spoločenského života, t.j. mal by mať právo na zdravé, priaznivé, vhodné nerušené, dô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že v predmetnej veci občania mesta P. nemajú vlastný súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov. Možnosť prevádzkovať skládku odpadov odvodzujú od práva prevádzkovateľa skládky odpadov, P. T., a.s. Zrušením súhlasov vydaných podľa predchádzajúcej právnej úpravy odpadového hospodárstva ... účastníkov konania popri navrhovateľovi z osobitného zákona, teda z ustanovenia § 74 ods. 4 zákona o odpadoch, na druhej strane však bez akéhokoľvek vysvetlenia, resp. zdôvodnenia dospel aj k protichodnému záveru, že „eventuálne ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: 1) Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPH – predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou. Pojem tuzemsko je pre účely zákona o DPH definovaný v ust. § 2 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, podľa ktorého je tuzemskom územie Slovenskej republiky. Územím Európskych spoločenstiev podľa ust. § 2 ods. 2 písm. c) zákona o DPH sa rozumie tuzemsko a územia ostatných členských štátov vymedzené na účely dane ako tuzemsko týchto členských štátov. Napriek tomu, že niektoré členské štáty Európskej únie majú územia vylúčené z tuzemska jednotlivý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na aktívny zušľachťovací styk (podmienečný systém – kód 51), v ktorom žalobca tovar spracoval na oceľové profily, pričom vzniknutý odpad (kovový šrot) sa prepustil do voľného obehu a daňového voľného obehu (kód 40). Spracovaný tovar (oceľové profily) predal ... aktívny zušľachťovací styk (podmienečný systém – kód 51), v ktorom žalobca tovar spracoval na oceľové profily, pričom vzniknutý odpad (kovový šrot) sa prepustil do voľného obehu a daňového voľného obehu (kód 40). Spracovaný tovar (oceľové profily) predal ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Uverejnené v bulletine 8/2014
Právna veta: Je nepochybné, že metodický pokyn ako vnútorný predpis nie je právne záväzný a správne orgány môžu konať len na základe Ústavy SR, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Na danú vec sa vzťahuje právna úprava obsiahnutá v zák. č. 582/2004 Z. z., preto správny orgán aplikoval relevantné ustanovenia tohto právneho predpisu a zdanil daňový subjekt podľa ust. § 12 ods. 6 resp. § 12a ods. 3 citovaného zákona ako aj VZN mesta. Iná situácia by nastala, pokiaľ by správca dane svojim metodickým pokynom šiel nad rámec zákona v prospech daňového subjektu, v takom prípade by sa jedna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorým podľa ust. § 20 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zák. č. 582/2004 Z. z.) vyrúbil žalobcovi v 2. rade daň z nehnuteľnosti na rok ...
Súvisiace predpisy:
582/2004 - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- účinný od 01.01.1970
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: V podstate možnosť odpočítania dane je viazaná na účel použitia prijatých tovarov a služieb (§ 49 ods. 2 zákona o DPH), z ktorých si platiteľ v postavení odberateľa pri zdaniteľnej transakcii uplatňuje odpočítanie DPH. Podmienkou pre odpočítanie dane je, že kúpený tovar alebo služba budú použité na účely podnikania platiteľa v postavení nadobúdateľa, teda musí tu byť priama väzba medzi jednotlivým prijatým zdaniteľným plnením a poskytnutým plnením v ďalšom stupni výroby alebo distribúcie realizovanej platcom DPH. To znamená, že nadobúdaný hmotný majetok alebo služby, a to vzhľadom na ich obvy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kanalizácie, š.p. Bratislava, Západoslovenské elektrárne - ZSE Energia, a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Mesto Sereď za odvoz komunálneho odpadu, predaj predmetných nehnuteľností fyzickej osobe stojacej na začiatku „kolotoča“ siedmych prevodov vlastníctva v krátkom cca dvojročnom období, nepretržite zabezpečujúcej ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Recyklačný fond bol zriadený zákonom o odpadoch ako neštátny účelový fond, právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Na konanie podľa zákona o odpadoch sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (Správny poriadok) s výnimkou konaní uvedených v § 74 ods. 2 zákona o odpadoch, medzi ktorými sa však konanie a rozhodovanie o vrátení uhradeného príspevku do Recyklačného fondu podľa ustanovenia § 56 ods. 3 a ods. 4 zákona o odpadoch nenachádza. Recyklačný fond síce nie je orgánom štátnej správy, ani záujmovej alebo územnej samosprávy, je však in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žiadosť nemožno akceptovať, pretože nepreukázal materiálny tok odpadov od prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa ustanovenia § 56 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých ... nároku. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie môže byť prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle § 56 ods. 3 zákona o odpadoch aj subjekt, ktorý je oprávnený na prevádzkovanie takéhoto zariadenia spôsobom platným v domovskom ...
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
223/2001 - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Pokiaľ neurobí iné opatrenia, môže súd ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať (§ 29 ods. 2 O.s.p.).Citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku umožňuje ustanoviť opatrovníka účastníkovi, ktorý má procesnú spôsobilosť, no nemôže sa konania zúčastniť a vykonávať tak práva a povinnosti účastníka konania alebo sa síce môže konania zúča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nárok 2 4 M Cdo 11/2007 žalobkyne na zaplatenie žalovanej sumy, predstavujúcej neuhradenú časť kúpnej ceny za odobratý kovový odpad, považoval za opodstatnený poukazujúc na skutkové zistenia vyplývajúce z vykonaného dokazovania. Na základe podnetu žalovaného podal proti uvedenému rozsudku mimoriadne ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
161/2015 - Civilný mimosporový poriadok
Právna veta: Podľa § 3 zákona č. 428/2002 Z.z. osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z.z. prevádzkovateľom je orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ďalšiemu porušovaniu zákonných povinností (v tomto prípade napr. povinnosť zakúpiť skartovacie prístroje, oboznámiť zamestnancov s nakladaním s papierovým odpadom a pod.). Oprávnenie žalovaného uložiť opatrenie prevádzkovateľovi je dané priamo zákonom č. 428/2002 Z.z., keď ... 2008, vyplynulo, že príslušník Mestskej polície v Púchove oznámil dňa 17.1.2008 založenie nepovolenej skládky komunálneho odpadu v blízkosti Správy katastra v Púchove, na ktorej sa okrem iného nachádzali rôzne listy vlastníctva a ďalšie ...
Súvisiace predpisy:
122/2013 - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.