Nájdené rozsudky pre výraz: odpad

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 840

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

184 dokumentov
4714 dokumentov
304 dokumentov
8 dokumentov
166 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Konanie vo veci vyrubenia poplatkov za uloženie odpadov na skládke nepatrí do právomoci súdu. Účelom vyberania poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu je realizácia politiky vlády v oblasti životného prostredia a predstavujú zdroj príjmov príslušnej obce, resp. Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky, podobne ako aj iné odvody, pokuty, penále, dane, zvýšenia dane, úroky alebo exekučné náklady tvoriace zdroj príjmov štátneho rozpočtu, štátnych fondov a rozpočtov obcí. Ich spoločnou črtou je, že vo vzájomnom vzťahu vždy domin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou z 3. júla 1996 podanou na Okresnom súde T. sa žalobcovia domáhali od žalovaného zaplatenia poplatkov za uloženie odpadov a penále za omeškanie. Súd svojím rozsudkom zo 17. októbra 1996 rozhodol tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi v 1. rade sumu 7 180 739,50 Sk, žalobcovi v 2. rade sumu 8 229 383 Sk a štátu na účet súdu sumu 100 000 Sk. Na odvolanie žalovaného Krajský súd v K. uznesením z 30. decembra 1998 rozsudok súdu prvého stupňa zrušil, konanie zastavil a vec postúpi
Kľúčové slová: odpadzákladné pravidlá správneho konanianakladanie s odpadmi
R 69/1998
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Rozhodnutie správneho orgánu, ktoré pri kvalifikácii protiprávneho konania vychádza z dvoch porušení právneho predpisu, rozdielnych čo do intenzity a závažnosti a ukladá za tieto dve porušenia právneho predpisu dve samostatné pokuty, musí sa v odôvodnení u obidvoch pokút náležíte vyporiadať so skutočnosťami, odôvodňujúcimi rozsah ich uloženia. II. Pokiaľ k zisteniu skutkového stavu je potrebný znalecký posudok, správny orgán si môže taký posudok zadovážiť, pretože v rozhodnutí samom sa musí správny orgán vyporiadať aj s námietkami účastníkov konania a so všetkými skutočnosťami zistenými ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo dňa 29. 4. 1996 Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát v odpadovom hospodárstve, Bratislava žalobcovi uložila pokutu v súhrnnej sume 300 000 Sk podľa zákona č. 238/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za to, že vykonával úpravu odpadu metódou solidifikácie v r. 1994 a od 1. 11. 1995 nakladal s nebezpečným odpadom bez udelenia súhlasu príslušným štátnym orgánom štátnej správy, vykonával prepravu solidifikovaného odpadu v roku 1994 bez súhlasu príslušného orgánu štát
Kľúčové slová: zber odpadu a výkup odpaduzber odpaduevidencia o osobách
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zo znenia § 19 ods. 4 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. vyplýva, že kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je povinný pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu a pri vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyžadovať preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo a obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, od ktorých sa kovový odpad vykupuje. Ustanovenie § 19 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžo/28/2016 Identifikačné číslo spisu: 1015201690 Dátum vydania rozhodnutia: 29.03.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015201690.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Ja
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Preskúmaním veci dospel odvolací súd k odlišnému záveru ako krajský súd a žalovaný, podľa ktorých pokiaľ žalobca viedol a uchovával evidenciu o osobách, od ktorých vykupoval kovový odpad, bez údaju o rodných číslach, konal v rozpore s ustanoveniami § 19 ods. 3 písm. b), písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. Zo znenia § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. vyplýva, že kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je povinný pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu a pri vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyžadovať preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti fyzi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžo/217/2015 Identifikačné číslo spisu: 1013200489 Dátum vydania rozhodnutia: 26.10.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013200489.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu
Kľúčové slová: neoprávnené nakladanie s odpadminakladanie s odpadom
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri riešení otázky či protiprávne konanie sťažovateľa je možné posúdiť podľa predpisov správneho práva ako správny delikt alebo podľa predpisov trestného práva ako trestný čin je potrebné podľa názoru kasačného súdu zásadne vychádzať z predpokladu, že každé protiprávne konanie je potrebné prioritne podriadiť pod tú právnu úpravu, ktorá postihuje najzávažnejšiu formu protispoločenského konania. Pri vyvodzovaní zodpovednosti za protiprávne konanie je potrebné každý takýto skutok posúdiť podľa všetkých zákonných ustanovení či už správneho alebo trestného práva, ktorého znaky môže konanie na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 10Asan/5/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3016200043 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3016200043.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky se
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 27 ods. 1 zákona 44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení zákona č. 498/91 Zb. a zák. č. 558/2001 Z. z (ďalej len banský zákon), dňom prevodu prechádzajú na organizáciu, na ktorú sa dobývací priestor zmluvou previedol, všetky oprávnenia a povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy spojené s vykonávaním banskej činnosti v tomto dobývacom priestore. Podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR č. 01/77/98 z 25. 11. 1998 o schválení zásob výhradného ložiska azbestonostného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Štefana Šatku v právnej veci žalobcu:., s. r. o., J., IČO: X., zastúpený advokátkou JUDr. S., D., 040 01, Košice, proti žalovanému: JUDr. M., správca konkurznej podstaty úpadcu K., s. r. o. v konkurze, D., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciac
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pod pojmom spracovanie odpadov treba rozumieť nielen činnosť, ktorá vedie k premene odpadu na iný tovar, ale aj takú manipuláciu s odpadom pri ktorej sa odpad spracováva. Môže ísť napríklad o rezanie kovového odpadu, jeho lisovanie, triedenie, úpravu a pod.. Naproti tomu nejde o spracovanie odpadu, keď sa tento bez ďalšieho iba zhromažďuje, prepravuje, skladuje, zbiera a vykupuje. Zúžený výklad pojmu spracovania odpadov daňovým orgánom iba na činnosť vedúcu k premene odpadu na iný tovar nemožno akceptovať.

Úryvok z textu:
Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný potvrdil platobný výmer č: 2488/92 DÚ Košice, ktorým bola žalobcovi za rok 1991 dodatočne vyrúbená daň z príjmu obyvateľstva vo výške 316 038 Sk. Žalobca aj y roku 1991 podľa udeleného povolenia vykonával likvidáciu, triedenie a úpravu kovového odpadu a podľa § 29 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva priznal a odviedol z tejto činnosti daň z príjmov obyvateľstva v zvýhodnenej výške 15 %. Podľa DÚ Košice ako aj podľa žalovaného u
Kľúčové slová: správne konanieOdpadový zákon recyklačný fond
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Recyklačný fond bol zriadený zákonom o odpadoch ako neštátny účelový fond, právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Na konanie podľa zákona o odpadoch sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (Správny poriadok) s výnimkou konaní uvedených v § 74 ods. 2 zákona o odpadoch, medzi ktorými sa však konanie a rozhodovanie o vrátení uhradeného príspevku do Recyklačného fondu podľa ustanovenia § 56 ods. 3 a ods. 4 zákona o odpadoch nenachádza. Recyklačný fond síce nie je orgánom štátnej správy, ani záujmovej alebo územnej samosprávy, je však in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -60 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa H. S., s.r.o., IČO: X., so sídlom v S., zastúpeného advokátom JUDr. J. H., AK so sídlom v B., proti odporcovi Recyklačný fond, IČO: X., so sídlom v Bratislave, Nobelova č. 8, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky u k l a d á odporcovi konať a rozhodnúť o žiadosti navrhovateľa zo dňa 24. febru
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z citovaného ustanovenia vyplýva, že nárok na vrátenie príspevku zaplateného do Recyklačného fondu oprávnenej osobe patrí, ak - preukáže, že po zaplatení príspevku v priebehu kalendárneho roka zhodnotila odpady z výrobkov, za ktoré tento príspevok zaplatila, - príspevok vracia Recyklačný fond, do ktorého sa platil, t.j. nie jeho jednotlivé sektory, - príspevok možno vrátiť až do výšky zaplateného príspevku, z čoho vyplýva, že príspevok možno vrátiť vo výške až 100%, - výrobcovi, resp. dovozcovi nemôže byť z Recyklačného fondu vrátené viac, ako doň podľa množstva výrobkov, ktoré sa neskôr m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 6Sžo/46/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5014201083 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Adamcová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:5014201083.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ale
MENU