Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092096
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63917
USSR: 34957
NSČR: 122225
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422331
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
19.02.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odpočítanie dane


Približný počet výsledkov: 1166 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odpočítanie dane
  • odpocitanie nájdené 10531 krát v 1670 dokumentoch
  • dany nájdené 304982 krát v 44618 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 139 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 185 dokumentov
Krajské súdy SR 1914 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Najvyšší súd vzhľadom na ustanovenia § 71 až 74 zák. č. 222/2004 Z. z. musí na tomto mieste zdôrazniť, že iba samotná existencia faktúry nezakladá žalobcovi v zmysle § 51 zák. č. 222/2004 Z. z. jeho právo na odpočítanie dane. Najvyšší súd najmä charakterizuje faktúru z procesnoprávneho hľadiska ako doklad/oznámenie vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme podľa zák. č. 222/2004 Z. z., ktorý obsahuje striktne zákonom predpísané náležitosti, a pokiaľ sú tieto hodnoverné, tak slúži pre žalobcu ako dôkazný prostriedok, ktorým žalobca preukazuje svoje hore uvedené právo. Preto uskuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka Eleny a JUDr. Zuzany Ďurišovej v právnej veci žalob cu : ZEMPLÍN MARKET, s.r.o. , IČO: 36 600 679, so sídlom Slovenskej jednoty č. 13, 040 01 Košice , zast. : JUDr. Eugenom Kostovčíkom , advokátom so sídlom advokátskej kancelárie Gelnická č. 33, .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt - žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. , v právnej veci žalobcu: P. M. , r.č. X. , trvale bytom P., podnikajúci pod obchodným menom P. M. PMG –Stav, miesto podnikania Gbeľany 136, IČO : 33 745 552, zast. advokátom Mgr. Rastislav om Otrub om , so sídlom Kvačalova 1227/55, 010 .
Právna veta: Uskutočnenie zdaniteľného plnenia je základnou podmienkou pre uplatnenie odpočtu dane. V prípade, ak zdaniteľné plnenie podľa faktúry nie je uskutočnené dodávateľom na nej uvedeným, potom len formálna existencia faktúry, ako aj preukazovanie zaplatenia týchto súm, nie sú predpokladom pre odpočítanie dane v zmysle zákona o DPH. Podmienky uvedené v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona o DPH sú hmotnoprávnej povahy a na ich bezpodmienečné splnenie sa viaže nárok na odpočet. Ich nesplnenie nie je možné odpustiť (keďže to zákon neustanovuje) ani pri vzniku zodpovednosti in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/11/2013 6012200827 27.02.2014 JUDr. Jarmila Urbancová ECLI:SK:NSSR:2014:6012200827.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Jany Baricovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti BBH Slovakia, s. r. o., so sídlom v Lučenci - .
Právna veta: Zdaniteľná osoba si nemôže odpočítať DPH, ktorá je uvedená na faktúrach vystavených dodávateľom, ak sa ukáže, že hoci bolo dodanie uskutočnené, v skutočnosti nebolo vykonané ani dodávateľom, ani jeho subdodávateľom (napr. preto, že títo nedisponovali potrebnými zamestnancami, hmotnými prostriedkami a aktívami, že náklady na poskytnutie plnenia neboli zaznamenané v ich účtovníctve a totožnosť osôb, ktoré podpísali niektoré dokumenty ako dodávatelia, sa ukázala ako nejasná), avšak znovu až za súčasného splnenia dvoch podmienok, a to, že táto skutočnosť predstavuje podvodné konanie a že vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Sžfk/8/2017 1015200093 31. júla 2019 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2019:1015200093.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Marty Molnárovej., v právnej veci žalobkyne Mgr. Emília Achbergerová, Hlinková 34, Bernolákovo, IČO: 17 580 315, zastúpená: JUDr. Ing. Branislav .
Kľúčové slová: odpočítanie dane, prechod cenného papiera

Právna veta: Cenné papiere akcie v spornom prípade boli prevedené na základe zmluvy o predaji časti podniku, to znamená, že sa nejedná o predaj cenných papierov, ale o prechod cenných papierov. Z toho dôvodu žalobca na prechod cenných papierov nepotrebuje súhlas žalovaného a príkaz na ich registráciu podľa § 18 ods. 4 cit. zákona podáva nadobúdateľ - žalobca. Z ustanovení § 18 ods. 3 zák. č. 556/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení a prvostupňový súd správne aplikoval ustanovenia o prechode cenného papiera, pretože sa nejednalo o predaj, ale prevod akcií, ktorých cena bola zahrnutá do dohodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členiek JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: G. P., s. r. o., M. C., X. Ivánka pri Nitre, zast. Mgr. J. L., advokátka, N., Bratislava, proti žalovanému: JUDr. H. H., advokátka, V., Bratislava, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Z. a. s., Momírovská C., Ivanka pri Nitre, zast. JUDr. E. Č., advokátka, V., Bratislava, o splnenie .
Právna veta: V zmysle § 49 ods. 1 a 2 v nadväznosti na ust. § 51 ods. 1 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb vzniká platiteľovi v deň, keď pri tejto službe vznikla daňová povinnosť, pričom daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. To znamená, že právo na odpočítanie dane si môže daňový subjekt uplatniť v tom prípade, ak preukáže, že došlo k dodaniu zdaniteľného obchodu a tento zdaniteľný obchod použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Preukázanie tejto skutočnosti je v zmysle ust. § 29 ods. 8 zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf/ 103 /2013 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senát u JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamovej , v právnej veci žalobcu: Z.O.GROUP s.r.o., IČO : 44 063 822, so sídlom Švabinského 13, Bratislava, právne zastúpený advokátom : JUDr. Miroslav Bel ica, Štefánikova trieda 79, Nitra, proti žalovanému: .
Právna veta: Prerušením kontroly síce nedochádza k predlžovaniu legálne vymedzeného času na výkon daňovej kontroly, ale absolútny čas trvania daňovej kontroly nepochybne narastá. Za týchto okolností je potom nevyhnutné ustáliť, či na prerušenie daňovej kontroly existoval relevantný dôvod.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžfk/7/2018 7016201007 27. 03. 2019 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2019:7016201007.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): DRYÁDA CORPORATION s.r.o. so sídlom M .
Právna veta: Uskutočňovanie zdaniteľných plnení je ekonomická činnosť plne pod kontrolou daňového subjektu. Vzhľadom na to daňový subjekt ako platiteľ dane má možnosť si obstarať dostatočný počet dôkazov, ktoré zabezpečia preukázateľnosť uskutočneného zdaniteľného plnenia správcovi dane, ktorý v rámci daňovej kontroly preveruje skutočnosti rozhodujúce pre určenie dane. Odpočítanie dane nenastáva ex lege, ale je právom platiteľa dane (pojem „môže“ § 49 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z.z.), ktoré právo je spojené s dôkaznou povinnosťou platiteľa dane. Prenos dôkaznej povinnosti z daňového subjektu na správcu dane j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sud cov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: ZEMPLÍN MARKET, s.r.o. so sídlom v Košiciach, ul. Slovenskej jednoty č. 13, IČO: 36 600 679, právne zastúpeného JUDr. Eugenom Kos tovčíkom, advokátom so sídlom v Košiciach, Gelnická č. 33, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo .
Právna veta: Zákon o DPH stanovuje striktné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie DPH. Pre odpočet DPH je podmienkou, aby uskutočnenie zdaniteľného plnenia, ktoré je deklarované účtovným dokladom, faktúrou so všetkými zákonnými náležitosťami, bolo zároveň reálne materiálne preukázané...Najvyšší súd Slovenskej republiky zhodne so záverom daňových orgánov, ako aj so záverom krajského súdu konštatuje, že zákon o DPH vyžaduje na vznik nároku na odpočítanie dane súčasné splnenie tak materiálnej ako aj formálnej podmienky, teda daňový subjekt musí preukázať, že faktúry, CMR listy, na základe ktorých si up ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalobcu: Ing. F. G. PRÁTEL , Veľké Lovce 624 , IČO: 33 657 327 , právne zastúpeného: JUDr. Tibor Nagy , advokát so sídlom Kukučínova 8, Nové Zámky , proti žalovanému: Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Lazovná 63, .
Kľúčové slová: zvyšovanie dôchodkových dávok

Zbierka NS 2/2005
R 21/2005
Rozsudok
Právna veta: Pri výpočte hrubého zárobku a výšky dôchodku expertov v zahraničí nemožno postupovať podľa § 43 vyhlášky č. 149/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postup pri výpočte hrubého zárobku a následne výšky dôchodku len u pracovníkov v zahraničí.

Úryvok z textu:
... /1988 Zb. v znení neskorších predpisov hru­ bým zárobkom do 31. decembra 1992 je zárobok podliehajúci dani zo mzdy bez odpočítania dane. Práve s ohľadom na to, že v dobe činnosti navrhovateľa ako experta v za­ hraničí tomuto nevyplácal československý zamestnávateľ mzdu .
Kľúčové slová: uplatnenie práva na odpočítanie dane, reálne plnenie

Zbierka NS 3/2015
R 24/2015
Rozsudok
Právna veta: 1. Reálne plnenie samo osebe nezakladá právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. 2. Pri uplatnení práva na odpočítanie dane je platiteľ úspešný, keď splní zákonné podmienky uvedené v § 51 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... o DPH síce zodpovedá platiteľ, ktorý ho vyhotovil, avšak ak daňový subjekt nepreukáže splnenie zákonných podmienok na uplatnenie odpočítania dane, nárok na odpočet DPH mu nevznikne. K tvrdeniam žalobcu, ktoré sa týkali doručenia neúplného protokolu, žalovaný uviedol, ... zhodnosti vytlačeného textu dokladov. Reálne plnenie samo osebe nezakladá nárok na odpočítanie DPH. Pri uplatnení práva na odpočítanie dane je platiteľ úspešný, keď splní zákonné podmienky ustanovenia § 51 ods. 1 zákona o DPH, z ktorých .
Kľúčové slová: odpočítanie dane platiteľom, uplatnenie práva na odpočítanie dane

Zbierka NS 4/2017
R 29/2017
Rozsudok
Právna veta: I. Základným princípom výberu dane z pridanej hodnoty ako nepriamej dane je, že podnikateľ musí byť plne zbavený ťarchy dane z pridanej hodnoty zaplatenej v cene prijatých tovarov a služieb určených na uskutočnenie zdaniteľných obchodov podliehajúcich dani z pridanej hodnoty. II. Daň z pridanej hodnoty je súčasťou ceny, a preto je ňou zdaňovaný predaj tovaru a služieb v každej fáze výroby a distribúcie okrem oslobodených transakcií. Platiteľ si môže od dane, ktorú má odviesť štátu z vykonaného obratu, odpočítať daň, ktorú mu pri nákupe tovarov a služieb účtoval iný platiteľ ako súčasť ceny. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odpočet uplatňuje, preukázal existenciu podmienok, ktoré pre nárok na odpočet zákon stanovil. Pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry, musí byť schopný preukázať, že zdaniteľné obchody boli reálne uskutočn ené , tovar alebo služby boli ... do 3 1.12.20 08 (ďalej len „zákon o DPH“) žalobcom, keď tento si uplatnil právo na odpočítanie dane z a dodanie tov aru, ktorého reálne dodanie deklarovaným dodávateľom sa preverovaním zo strany správcu dane nepotvrdilo . Konkrétne .
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, stavebný denník, neuniesť dôkazné bremeno, správca dane

Zbierka NS 4/2017
R 38/2017
Rozsudok
Právna veta: I. V súvislosti s charakterom tvrdenej činnosti dodávateľa (výkopové a iné prípravné činnosti v stavebníctve) mala sa o ich uskutočnení v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov viesť dotknutými osobami povinná dokumentácia ako aj zápisy v stavebnom denníku (§ 46a, § 46d). II. Pokiaľ žalobca pri uplatnení práva na odpočet dane, ktorej základom sú poskytnuté služby pri výkone činností spojených s realizáciou stavieb, nepredkladá pri svojich tvrdeniach svedectvá, resp. zákonom uvedenú dokumentáciu o stavebných činnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Nakoľko išlo o základnú odvolaciu argumentáciu žalobcu, ktorá sa týkala nesprávneho procesného skúmania splnenia podmienok na odpočítanie dane na strane žalobcu a ktorá vymedzovala rámec meritórneho súdneho prieskumu, ostatné jeho odvolacie námietky boli týmto ... neuskutočnili. U vyššie uvedeného dodávateľa nevznikla daňová povinnosť v zmysle ustanovenia a nevznikol ani nárok na odpočítanie dane u žalobcu. II. Konanie na prvostupňovom súde A) 5. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca prostredníctvom .
Kľúčové slová: daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby , zdaniteľný obchod, daňová povinnosť

Zbierka NS 1/2018
R 4/2018
Rozsudok
Právna veta: I. Pre prípad preukázania vzniku práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru je žalobca zaťažený dôkazným bremenom, že v zdaniteľnom obchode došlo od dodávateľa tovaru na žalobcu k prevodu práva reálne nakladať s hmotným majetkom ako vlastník. II. Pri určení toho, či bolo uskutočnené dodanie tovaru, nie je rozhodujúce nadobudnutie právneho vlastníctva v zmysle Obchodného zákonníka k tovaru žalobcom ako kupujúcim, napríklad tvrdením o odovzdaní a prevzatí tovaru podloženým príslušnými protokolmi, ale pre uskutočnenie zdaniteľného ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 1 zák. č. 222/2004 Z.z. a žalobcovi nevznikol náro k na odpočítanie dane v zmysle § 49 ods. 1 citovaného zákona. Na základe vyššie citovaných ustanovení krajský ... ocele začalo až v mesiaci júl 2012) , a tým nemohol vzniknúť ani nárok na odpočítanie dane u žalobcu. 5. K námietke žalobcu o porušení jeho práva uvedeného v § 25 ... písm. a) [žalobca nepredložil daňovej kontrole faktúru, na základe ktorej by mu vznikol nárok na odpočítanie dane] zák . č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodn oty (ďalej na .
Kľúčové slová: investičné zlato, osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate

Zbierka NS 5/2011
R 85/2011
Rozsudok
Právna veta: Ak daňový subjekt nakúpil a predal investičné zlato, ktoré je oslobodené od DPH, nemôţe si uplatniť nárok na odpočet DPH. Dôkazné bremeno, ţe nešlo o investičné zlato, znáša daňový subjekt.

Úryvok z textu:
... o DPH a preto zdanenie investičného zlata na kontrolovaných faktúrach bola v rozpore so zákonom a žalobcovi nevznikla možnosť odpočítania dane podľa § 49 zákona o DPH. Najvyšší súd SR s poukazom na vyššie uvedené závery považoval námietky žalobcu uvedené ... záveru, že žalobca nesplnil zákonný predpoklad uvedený v § 49 ods. 2 zákona o DPH pre uplatnenie nároku na odpočítanie dane. Z dôvodu podaného odvolania žalobcu zo dňa 14.07.2008 žalovaný prvostupňové rozhodnutie potvrdil rozhodnutím č. I/226/12799 .
Právna veta: Náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorá bola vyplácaná k 31. decembru 2003 a považuje sa za úrazovú rentu podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, sa vypláca v sume, v akej patrila do 31. decembra 2003, za ktorú je potrebné považovať sumu, v akej bola vyplácaná, po zdanení podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Nemožno stotožňovať úrazovú rentu, priznanú podľa § 88 a 89 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá od 1. januára 2004 dani z príjmu nepodlieha, a náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa predpisov účinných do 31.12.2003 náhrada za stratu na zárobku v danom prípade patrila vo výške, zistenej po odpočítaní dane z príjmu. Aj keď odvolací súd súhlasí s námietkou navrhovateľa, že odporkyňa nie je oprávnená znovu posudzovať nárok na náhradu ... ktorého mesiaca po vykonaní zákonných zrážok, to znamená, že navrhovateľovi náhrada straty na zárob ku patrila vo výške, zistenej po odpočítaní dane od sumy priznanej náhrady a na základe takého postupu mu k 31.12.2003 patrila vo výške 65 711 Sk .
Kľúčové slová: právo na odpočet dane z pridanej hodnoty, daňový subjekt

Zbierka NS 5/2015
R 69/2015
Rozsudok
Právna veta: I. Ak konaniu daňového subjektu vzhľadom na skutkové okolnosti posudzovanej veci chýba akýkoľvek ekonomický zmysel, je potom potrebné vzhľadom na všetky okolnosti posudzovanej daňovej veci vyvodiť logický záver, že i napriek formálnemu deklarovaniu podmienok vyplývajúcich zo zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bolo v danom prípade zo strany daňového subjektu sledovanie jediného účelu, a to iba získanie nadmerného odpočtu. II. Nemožno potom takémuto konaniu daňového subjektu prostredníctvom daňového práva poskytnúť pre daňové účely príslušnú ochra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) ako spoločníka, res p. konateľa v spoločnostiach, medzi ktorými dochádzalo k zdaniteľným plneniam. Dôvodom neuznania odpočítania dane z predmetných plnení nebola totožnosť osoby M. V. ako spoločníka, respektíve konateľa v spoločnostiach, medzi ktorými došlo ... ná mietkou žalobcu nestotožňuje. V danom prípade totiž nepostačuje, pokiaľ si platiteľ uplatňuje nárok na odpočítanie dane z dodávateľskej faktúry, iba predložením účtovných dokladov a zmlúv, pretože uskutočnenie zdaniteľného plnenia je potrebné .
Kľúčové slová: poberanie dávky v hmotnej núdzi, z dôvodu jediného zdroja príjmu, dôchodková dávka

Zbierka NS 5/2011
R 67/2011
Rozsudok
Právna veta: Žiadne ustanovenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov neobsahuje ustanovenie o zvýšení dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, preto poberateľ takejto dôchodkovej dávky nemá povinnosť hlásiť poberanie dávky v hmotnej núdzi. Neoznámenie takejto skutočnosti nemožno považovať za dôvod pre vrátenie dávky poberanej neprávom alebo v nesprávnej výške.

Úryvok z textu:
... vrátane úrokov zo štátnej podpory, c) príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou dane podľa osobitného predpisu 2c, po odpočítaní dane. Za príjem sa nepovažujú jednorazové dávky nemocenského a dôchodkového zabezpečenia a dávky sociálnej starostlivosti, poskytované vzhľadom na zdravotný stav, bez .
Právna veta: I. V konaní o registrácii podľa § 4 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom do 31. decembra 2013 daňovému úradu v prípade odmietnutia vydania osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty z právneho predpisu nevyplýva povinnosť vydať rozhodnutie so všetkými formálnymi náležitosťami. Nemožno hovoriť o porušení článku 46 Ústavy Slovenskej republiky v prípade, ak správny súd v prieskumnom konaní meritórne preskúmal rozhodnutie správcu dane označené ako „oznámenie správcu dane“ bez ohľadu na jeho formu a podrobil ho prieskumu zákonnosti po skutkovej a právne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... j. nebudú mať právo na odpočítanie dane, ale budú mať povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru z iné ho členského štátu. Týmito osobami budú osoby, ktoré nie sú platiteľmi ... To znamená, že tieto osoby budú povinné uplatňovať daň pri dodávkach tovarov a služieb, a zároveň budú mať právo na odpočítanie dane z týchto prijatých plnení. Osoby, ktoré budú povinné požiadať o registráciu podľa § 7 , sa nestanú platiteľmi dane, t. .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.